താൾ:CiXII844.pdf/95

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൮൯

കുൎവീത കുൎവീയാതാം കുൎവീരൻ
കുൎവീഥാഃ കുൎവീയാഥാം കുൎവീദ്ധ്വം
കുൎവീയ കുൎവീവഹി കുൎവീമഹി

ആശിഷിലിൎങ

ക്രിയാൽ ക്രിയാസ്താം ക്രിയാസുഃ
ക്രിയാഃ ക്രിയാസ്തം ക്രിയാസ്ത
ക്രിയാസം ക്രിയാസ്വ ക്രിയാസ്മ


കൃഷീഷ്ട കൃഷീയാസ്താം കൃഷീരൻ
കൃഷീഷ്ഠാഃ കൃഷീയാസ്ഥാം കൃഷീദ്ധ്വം
കൃഷീയ കൃഷീവഹി കൃഷീമഹി

ലിൾ

ചകാരഃ ചക്രതുഃ ചക്രുഃ
ചകൎത്ഥ ചക്രഥുഃ ചക്ര
ചകാര ചകര ചകൃവ ചകൃമ


ചക്രെ ചക്രാതെ ചക്രിരെ
ചകൃഷെ ചക്രാഥെ ചകൃഢ്വെ
ചക്രെ ചകൃവഹെ ചകൃമഹെ

ലുൎങ

അകാൎഷീൽ അകാൎഷ്ടാം അകാൎഷുഃ
അകാൎഷീഃ അകാൎഷ്ടം അകാൎഷ്ട
അകാൎഷം അകാൎഷ്വ അകാൎഷ്മ


അകൃത അകൃഷാതാം അകൃഷത
അകൃഥാഃ അകൃഷാഥാം അകൃഢ്വം
അകൃഷി അകൃഷ്വഹി അകൃഷ്മഹി

ലുൾ

കൎത്താ കൎത്താരൌ കൎത്താരഃ
കൎത്താസി കൎത്താസ്ഥഃ കൎത്താസ്ഥ
കൎത്താസ്മി കൎത്താസ്വഃ കൎത്താസ്മഃ


കൎത്താ കൎത്താരൌ കൎത്താരഃ
കൎത്താസെ കൎത്താസാഥെ കൎത്താദ്ധ്വെ
കൎത്താഹെ കൎത്താസ്വഹെ കൎത്താസ്മഹെ

ലൃൎങ

അകരിഷ്യൽ അകരിഷ്യതാം അകരിഷ്യൻ
അകരിഷ്യഃ അകരിഷ്യതം അകരിഷ്യത
അകരിഷ്യം അകരിഷ്യാവ അകരിഷ്യാമ

H 3

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/95&oldid=178553" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്