താൾ:CiXII844.pdf/94

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൮൮

ലൃൎങ

അമനിഷ്യത അമനിഷ്യെതാം അമനിഷ്യന്ത
അമനിഷ്യഥാഃ അമനിഷ്യെഥാം അമനിഷ്യദ്ധ്വം
അമനിഷ്യെ അമനിഷ്യാവഹി അമനിഷ്യാമഹി

ലൃൾ

മനിഷ്യതെ മനിഷ്യെതെ മനിഷ്യന്തെ
മനിഷ്യസെ മനിഷ്യെഥെ മനിഷ്യദ്ധ്വെ
മനിഷ്യെ മനിഷ്യാവഹെ മനിഷ്യാമഹെ

ഡുകൃൎഞ കരണെ
ലൾ

കരൊതി കുരുതഃ കുൎവന്തി
കരൊഷി കുരുഥഃ കുരുഥ
കരൊമി കുൎവഃ കുൎമ്മഃ


കുരുതെ കുൎവാതെ കുൎവതെ
കുരുഷെ കുൎവാഥെ കുരുദ്ധ്വെ
കുൎവെ കുൎവഹെ കുൎമ്മഹെ

ലൎങ

അകരൊൽ അകുരുതാം അകുൎവൻ
അകരൊഃ അകുരുതം അകുരുത
അകരവം അകുൎവ അകുൎമ്മ


അകുരുത അകുൎവാതാം അകുൎവത
അകുരുഥാഃ അകുൎവാഥാം അകുരുദ്ധ്വം
അകുൎവി അകുൎവഹി അകുൎമ്മഹി

ലൊൾ

കരൊതു കുരുതാൽ കുരുതാം കുൎവന്തു
കുരു കുരുതാൽ കുരുതം കുരുത
കരവാണി കരവാവ കരവാമ


കുരുതാം കുൎവാതാം കുൎവതാം
കുരുഷ്വ കുൎവാഥാം കുരുദ്ധ്വം
കരവൈ കരവാവഹൈ കരവാമഹൈ

ലിൎങ

കുൎയ്യാൽ കുൎയ്യാതാം കുൎയ്യുഃ
കുൎയ്യാഃ കുൎയ്യാതം കുൎയ്യാത
കുൎയ്യാം കുൎയ്യാവ കുൎയ്യാമ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/94&oldid=178552" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്