താൾ:CiXII844.pdf/96

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൯൦

അകരിഷ്യത അകരിഷ്യെതാം അകരിഷ്യന്ത
അകരിഷ്യഥാഃ അകരിഷ്യെഥാം അകരിഷ്യദ്ധ്വം
അകരിഷ്യെ അകരിഷ്യാവഹി അകരിഷ്യാമഹി

ലൃൾ

കരിഷ്യതി കരിഷ്യതഃ കരിഷ്യന്തി
കരിഷ്യസി കരിഷ്യഥഃ കരിഷ്യഥ
കരിഷ്യാമി കരിഷ്യാവഃ കരിഷ്യാമഃ


കരിഷ്യതെ കരിഷ്യെതെ കരിഷ്യന്തെ
കരിഷ്യസെ കരിഷ്യെഥെ കരിഷ്യദ്ധ്വെ
കരിഷ്യെ കരിഷ്യാവഹെ കരിഷ്യാമഹെ

ഡുക്രീൎഞ ദ്രവ്യവിനിമയെ
ലൾ

ക്രീണാതി ക്രീണീതഃ ക്രീണന്തി
ക്രീണാസി ക്രീണീഥഃ ക്രീണീഥ
ക്രീണാമി ക്രീണീവഃ ക്രീണീമഃ


ക്രീണീതെ ക്രീണാതെ ക്രീണതെ
ക്രീണീഷെ ക്രീണാഥെ ക്രീണീദ്ധ്വെ
ക്രീണെ ക്രീണീവഹെ ക്രീണീമഹെ

ലൎങ

അക്രീണാൽ അക്രീണീതാം അക്രീണൻ
അക്രീണാഃ അക്രീണീതം അക്രീണീത
അക്രീണാം അക്രീണീവ അക്രീണീമ


അക്രീണീത അക്രീണാതാം അക്രീണത
അക്രീണീഥാഃ അക്രീണാഥാം അക്രീണീദ്ധ്വം
അക്രീണി അക്രീണീവഹി അക്രീണീമഹി

ലൊൾ

ക്രീണാതു ക്രീണീതാൽ ക്രീണീതാം ക്രീണന്തു
ക്രീണീഹി ക്രീണീതാൽ ക്രീണീതം ക്രീണീത
ക്രീണാനി ക്രീണാവ ക്രീണാമ


ക്രീണീതാം ക്രീണാതാം ക്രീണതാം
ക്രീണീഷ്വ ക്രീണാഥാം ക്രീണീദ്ധ്വം
ക്രീണൈ ക്രീണാവഹൈ ക്രീണാമഹൈ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/96&oldid=178554" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്