താൾ:CiXII844.pdf/103

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൯൭

ചൊരയതാം ചൊരയെതാം ചൊരയന്താം
ചൊരയസ്വ ചൊരയെഥാം ചൊരയദ്ധ്വം
ചൊരയൈ ചൊരയാവഹൈ ചൊരയാമഹൈ

ലിൎങ

ചൊരയെൽ ചൊരയെതാം ചൊരയെയുഃ
ചൊരയെഃ ചൊരയതം ചൊരയത
ചൊരയെയം ചൊരയെവ ചൊരയെമ


ചൊരയെത ചൊരയെയാതാം ചൊരയെരൻ
ചൊരയെഥാഃ ചൊരയെയാഥാം ചൊരയെദ്ധ്വം
ചൊരയെയ ചൊരയെവഹി ചൊരയെമഹി

ആശിഷിലിൎങ

ചൊൎയ്യാൽ ചൊൎയ്യാസ്താം ചൊൎയ്യാസുഃ
ചൊൎയ്യാഃ ചൊൎയ്യാസ്തം ചൊൎയ്യാസ്ത
ചൊൎയ്യാസം ചൊൎയ്യാസ്വ ചൊൎയ്യാസ്മ


ചൊരയിഷീഷ്ട ചൊരയിഷീയാസ്താം ചൊരയിഷീരൻ
ചൊരയിഷീഷ്ഠാഃ ചൊരയിഷീയാസ്ഥാം ചൊരയിഷീദ്ധ്വം
ചൊരയിഷീഢ്വം
ചൊരയിഷീയ ചൊരയിഷീവഹി ചൊരയിഷീമഹി

ലൾ

ചൊരയാഞ്ചകാര ചൊരയാഞ്ചക്രതുഃ ചൊരയാഞ്ചക്രുഃ
ചൊരയാഞ്ചകൎത്ഥ ചൊരയാഞ്ചക്രഥുഃ ചൊരയാഞ്ചക്ര
ചൊരയാഞ്ചകാര
ചൊരയാഞ്ചകര
ചൊരയാഞ്ചകൃവ ചൊരയാഞ്ചകൃമ


ചൊരയാഞ്ചക്രെ ചൊരയാഞ്ചക്രാതെ ചൊരയാഞ്ചക്രിരെ
ചൊരയാഞ്ചകൃഷെ ചൊരയാഞ്ചക്രാഥെ ചൊരയാഞ്ചകൃഢ്വെ
ചൊരയാഞ്ചക്രെ ചൊരയാഞ്ചകൃവഹെ ചൊരയാഞ്ചകൃമഹെ


ചൊരയാംബഭൂവ ചൊരയാംബഭൂവതുഃ ചൊരയാംബഭൂവുഃ
ചൊരയാംബഭൂവിഥ ചൊരയാംബഭൂവഥുഃ ചൊരയാംബഭൂവ
ചൊരയാംബഭൂവ ചൊരയാംബഭൂവിവ ചൊരയാംബഭൂവിമ


ചൊരയാമാസ ചൊരയാമാസതുഃ ചൊരയാമാസുഃ
ചൊരയാമാസിഥ ചൊരയാമാസൎഥുഃ ചൊരയാമാസ
ചൊരയാമാസ ചൊരയാമാസിവ ചൊരയാമാസിമ

ലുൎങ

അചൂചുരൽ അചൂചുരതാം അചൂചുരൻ
അചൂചുരഃ അചൂചുരതം അചൂചുരത
അചൂചുരം അചൂചുരാവ അചൂചുരാമ

I

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/103&oldid=178563" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്