താൾ:CiXII844.pdf/12

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ൠകാരൊന്തൊ പ്രസിദ്ധഃതഥാ ഌവൎണ്ണാന്ത എകാരാ
ന്തശ്ച ഒകാരാന്തഃ

ഗൌഃ ഗാവൌ ഗാവഃ
ഹെ ഗൌഃ ഹെ ഗാവൌ ഹെ ഗാവഃ
ഗാം ഗാവൌ ഗാഃ
ഗവാ ഗൊഭ്യാം ഗൊഭിഃ
ഗവെ ഗൊഭ്യാം ഗൊഭ്യഃ
ഗൊഃ ഗൊഭ്യാം ഗൊഭ്യഃ
ഗൊഃ ഗവൊഃ ഗവാം
ഗവി ഗവൊഃ ഗൊഷു


ഐകാരാന്തഃ

സുരാഃ സുരായൌഃ സുരായഃ
ഹെ സുരാഃ ഹെ സുരായൌ ഹെ സുരായഃ
സുരായം സുരായൌ സുരായഃ
സുരായാ സുരാഭ്യാം സുരാഭിഃ
സുരായെ സുരാഭ്യാം സുരാഭ്യഃ
സുരായഃ സുരാഭ്യാം സുരാഭ്യഃ
സുരായഃ സുരായൊഃ സുരായാം
സുരായി സുരായൊഃ സുരാസു

ഔകാരാന്തഃ

ഗ്ലൌഃ ഗ്ലാവൌ ഗ്ലാവഃ
ഹെ ഗ്ലൌഃ ഹെ ഗ്ലാവൌ ഹെ ഗ്ലാവഃ
ഗ്ലാവം ഗ്ലാവൌ ഗ്ലാവഃ
ഗ്ലാവാ ഗ്ലൊഭ്യാം ഗ്ലൌഭിഃ
ഗ്ലാവെ ഗ്ലൊഭ്യാം ഗ്ലൌഭ്യഃ
ഗ്ലാവഃ ഗ്ലൊഭ്യാം ഗ്ലൌഭ്യഃ
ഗ്ലാവഃ ഗ്ലാവൊഃ ഗ്ലാവാം
ഗ്ലാവി ഗ്ലാവൊഃ ഗ്ലൌഷു

വൃക്ഷ സ്സൎവ ഉഭൊ പൂൎവഃ പ്രഥമൊ നെമ എവച ദ്വിതീയശ്ച തൃതീയ
ശ്ച സൊമപാശ്ച കവി സ്സഖാ പതിൎദ്വൌച ത്രയശ്ചൈവ കതിച ഗ്രാമ
ണീ സുധീഃ സുശ്രീശ്ച കാരുഃ ക്രൊഷ്ടാച ഖലപൂഃ പ്രതിഭൂഃ പിതാ നാ ക
ൎത്താ ഗൌ സുരാ ഗ്ലൌശ്ച പുല്ലിംഗാ ഇതി കീൎത്തിതാഃ ഇത്യജന്താഃ പുല്ലിം
ഗാഃ പരിസമാപ്താഃ അഥാജന്താ സ്ത്രീലിംഗാ ഉച്യന്തെ അകാരാന്തൊ പ്ര
സിദ്ധഃ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/12&oldid=178465" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്