താൾ:CiXII844.pdf/29

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൨൩

ദെവെജം ദെവെജൌ ദെവെജഃ
ദെവെജാ ദെവെഡ്ഭ്യാം ദെവെഡ്ഭിഃ
ദെവെജെ ദെവെഡ്ഭ്യാം ദെവെഡ്ഭ്യഃ
ദെവെജഃ ദെവെഡ്ഭ്യാം ദെവെഡ്ഭ്യഃ
ദെവെജഃ ദെവെജൊഃ ദെവെജാം
ദെവെജി ദെവെജൊഃ ദെവെൾസു

ദകാരാന്തഃ

വെദവിൽ വെദവിൎദ വെദവിദൌ വെദവിദഃ
ഹെ വെദവിൽ
ഹെ വെദവിൎദ
ഹെ വെദവിദൌ ഹെ വെദവിദഃ
വെദവിദം വെദവിദൌ വെദവിദാഃ
വെദവിദാ വെദവിദ്ഭ്യാം വെദവിദ്ഭി
വെദവിദെ വെദവിദ്ഭ്യാം വെദവിദ്ഭ്യഃ
വെദവിദഃ വെദവിദ്ഭ്യാം വെദവിദ്ഭ്യഃ
വെദവിദഃ വെദവിദൊഃ വെദവിദാം
വെദവിദി വെദവിദൊഃ വെദവിത്സു


ദ്വിപാൽ ദ്വിപാൎദ ശ്വാനൌ ശ്വാനഃ
ഹെ ദ്വിപാൽ ഹെ ദ്വിപാൎദ ഹെ ദ്വിപാദൌ ഹെ ദ്വിപാദഃ
ദ്വിപാദം ദ്വിപാദൌ ദ്വിപദഃ
ദ്വിപദാ ദ്വിപാദ്ഭ്യാം ദ്വിപാദ്ഭിഃ
ദ്വിപദെ ദ്വിപാദ്ഭ്യാം ദ്വിപാദ്ഭ്യഃ
ദ്വിപദഃ ദ്വിപാദ്ഭ്യാം ദ്വിപാദ്ഭ്യഃ
ദ്വിപദഃ ദ്വിപദൊഃ ദ്വിപാദാം
ദ്വിപദി ദ്വിപദൊഃ ദ്വിപാത്സു

തച്ശബ്ദഃ

സഃ തൌ തെ
തം തൌ താൻ
തെന താഭ്യാം തൈഃ
തസ്മൈ താഭ്യാം തെഭ്യഃ
തസ്മാൽ താഭ്യാം തെഭ്യഃ
തസ്യ തയൊഃ തെഷാം
തസ്മിൻ തയൊഃ തെഷു

യച്ശബ്ദഃ

യഃ യൌ യെ
യം യൌ യാൻ
യെന യാഭ്യാം യൈഃ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/29&oldid=178482" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്