താൾ:CiXII844.pdf/93

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൮൭

മനു അവബൊധനെ
ലൾ

മനുതെ മന്വാതെ മന്വതെ
മനുഷെ തന്വാഥെ മനുദ്ധ്വെ
മന്വെ മന്വഹെ മനുവഹെ മന്മഹെ മനുമഹെ

ലൎങ

അമനുത അമന്വാതാം അമന്വത
അമനുഥാഃ അമന്വാഥാം അമനുദ്ധ്വം
അമന്വി അമന്വഹി
അമനുവഹി
അമന്മഹി അമനുമഹി

ലൊൾ

മനുതാം മന്വാതാം മന്വതാം
മനുഷ്വ മന്വാഥാം മനുദ്ധ്വം
മനവൈ മനവാവഹൈ മനവാമഹൈ

ലിൎങ

മന്വീത മന്വീയാതാം മന്വീരൻ
മന്വീഥാഃ മന്വീയാഥാം മന്വീദ്ധ്വം
മന്വീയ മന്വീവഹി മന്വീമഹി

ആശിഷിലിൎങ

മനിഷീഷ്ട മനിഷീയാസ്താം മനിഷീരൻ
മനിഷീഷ്ഠാഃ മനിഷീയാസ്ഥാം മനിഷീദ്ധ്വം
മനിഷീയ മനിഷീവഹി മനിഷീമഹി

ലിൾ

മെനെ മെനാതെ മെനിരെ
മെനിഷെ മെനാഥെ മെനിദ്ധ്വെ
മെനെ മെനിവഹെ മെനിമഹെ

ലുൎങ

അമത അമനിഷ്ട അമനിഷാതാം അമനിഷത
അമഥാഃ അമനിഷ്ഠാഃ അമനിഷാഥാം അമനിദ്ധ്വം
അമനിഷി അമനിഷ്വഹി അമനിഷ്മഹി

ലുൾ

മനിതാ മനിതാരൌ മനിതാരഃ
മനിതാസെ മനിതാസാഥെ മനിതാദ്ധ്വെ
മനിതാഹെ മനിതാസ്വഹെ മനിതാസ്മഹെ

H 2

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/93&oldid=178551" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്