താൾ:CiXII844.pdf/25

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൯

കിംശബ്ദഃ

കഃ കൌ കെ
കം കൌ കാൻ
കെന കാഭ്യാം കൈഃ
കസ്മൈ കാഭ്യാം കെഭ്യഃ
കസ്മാൽ കാഭ്യാം കെഭ്യഃ
കസ്യ കയൊഃ കെഷാം
കസ്മിൻ കയൊഃ കെഷു

ഇദംശബ്ദഃ

അയം ഇമൌ ഇമെ
ഇമം ഇമൌ ഇമാൻ
അനെന ആഭ്യാം എഭിഃ
അസ്മൈ ആഭ്യാം എഭ്യഃ
അസ്മാൽ ആഭ്യാം എഭ്യഃ
അസ്യ അനയൊഃ എഷാം
അസ്മിൻ അനയൊഃ എഷു

അമ്പാദെശവിഷയെ എനാദെശഃ

എനം — എനൌ എനാൻ എനെന എനയൊഃ എനയൊഃ

ഞകാരണകാരാന്താവപ്രസിദ്ധൌ
നകാരാന്തഃ

രാജാ രാജാനൌ രാജാനഃ
ഹെ രാജാൻ ഹെ രാജാനൌ ഹെ രാജാനഃ
രാജാനം രാജാനൌ രാജ്ഞാഃ
രാജ്ഞാ രാജഭ്യാം രാജഭിഃ
രാജ്ഞെ രാജഭ്യാം രാജഭ്യഃ
രാജ്ഞഃ രാജഭ്യാം രാജഭ്യഃ
രാജ്ഞഃ രാജ്ഞൊഃ രാജ്ഞാം
രാജ്ഞി രാജനി രാജ്ഞൊഃ രാജസു


പൂഷാ പൂഷണൌ പൂഷണഃ
ഹെ പൂഷൻ ഹെ പൂഷണൌ ഹെ പൂഷണഃ
പൂഷണം പൂഷണൌ പൂഷ്ണഃ
പൂഷ്ണാ പൂഷഭ്യാം പൂഷഭിഃ
പൂഷ്ണെ പൂഷഭ്യാം പൂഷഭ്യഃ
പൂഷ്ണഃ പൂഷഭ്യാം പൂഷഭ്യഃ
പൂഷ്ണഃ പൂഷ്ണൊഃ പൂഷ്ണാം
പൂഷ്ണി പൂഷണി പൂഷ്ണൊഃ പൂഷസു
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/25&oldid=178478" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്