താൾ:CiXII844.pdf/87

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൮൧

ലൊൾ

ഭുനക്തു ഭുൎങക്താൽ ഭുൎങക്താം ഭുഞ്ജന്തു
ഭുൎങഗ്ദ്ധി ഭുൎങക്താൽ ഭുൎങക്തം ഭുൎങക്ത
ഭുനജാനി ഭുനജാവ ഭുനജാമ
ഭുൎങക്താം ഭുഞ്ജാതാം ഭുഞ്ജതാം
ഭുൎങക്ഷ്വ ഭുഞ്ജാഥാം ഭുൎങഗ്ദ്ധ്വം
ഭുനജൈ ഭുനജാവഹൈ ഭുനജാമഹൈ

ലിൎങ

ഭുഞ്ജ്യാൽ ഭുഞ്ജ്യാതാം ഭുഞ്ജ്യുഃ
ഭുഞ്ജ്യാഃ ഭുഞ്ജ്യാതം ഭുഞ്ജ്യാത
ഭുഞ്ജ്യാം ഭുഞ്ജ്യാവ ഭുഞ്ജ്യാമ
ഭുഞ്ജീത ഭുഞ്ജീയാതാം ഭുഞ്ജീരൻ
ഭുഞ്ജീഥാഃ ഭുഞ്ജീയാഥാം ഭുഞ്ജീദ്ധ്വം
ഭുഞ്ജീയ ഭുഞ്ജീവഹി ഭുഞ്ജീമഹി

ആശിഷിലിൎങ

ഭുജ്യാൽ ഭുജ്യാസ്താം ഭുജ്യാസുഃ
ഭുജ്യാഃ ഭുജ്യാസ്തം ഭുജ്യാസ്ത
ഭുജ്യാസം ഭുജ്യാസ്വ ഭുജ്യാസ്മ
ഭുക്ഷീഷ്ട ഭുക്ഷീയാസ്താം ഭുക്ഷീരൻ
ഭുക്ഷീഷ്ഠാഃ ഭുക്ഷീയാസ്ഥാം ഭുക്ഷീദ്ധ്വം
ഭുക്ഷീയ ഭുക്ഷീവഹി ഭുക്ഷീമഹി

ലിൾ

ബുഭൊജ ബുഭുജതുഃ ബുഭുജുഃ
ബുഭൊജിഥ ബുഭുജഥുഃ ബുഭുജ
ബുഭൊജ ബുഭുജിവ ബുഭുജിമ
ബുഭുജെ ബുഭുജാതെ ബുഭുജിരെ
ബുഭുജിഷെ ബുഭുജാഥെ ബുഭുജിദ്ധ്വെ
ബുഭുജെ ബുഭുജിവഹെ ബുഭുജിമഹെ

ലുൎങ

അഭൌക്ഷീൽ അഭൌക്താം അഭൌക്ഷുഃ
അഭൌക്ഷീഃ അഭൌക്തം അഭൌക്ത
അഭൌക്ഷം അഭൌക്ഷ്വ അഭൌക്ഷ്മ
അഭുക്ത അഭുക്ഷാതാം അഭുക്ഷത
അഭുക്ഥാഃ അഭുക്ഷാഥാം അഭുഗ്ദ്ധ്വം
അഭുക്ഷി അഭുക്ഷ്വഹി അഭുക്ഷ്മഹി
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/87&oldid=178544" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്