താൾ:CiXII844.pdf/90

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൮൪

അയൌക്ഷീൽ അയൌക്താം അയൌക്ഷുഃ
അയൌക്ഷീഃ അയൌക്തം അയൌക്ത
അയൌക്ഷം അയൌക്ഷ്വ അയൌക്ഷ്മ


പ്രായുക്ത പ്രായുക്ഷാതാം പ്രായുക്ഷത
പ്രായുക്ഥാഃ പ്രായുക്ഷാഥാം പ്രായുഗ്ദ്ധ്വം
പ്രായുക്ഷി പ്രായുക്ഷ്വഹി പ്രായുക്ഷ്മഹി

ലുൾ

യൊക്താ യൊക്താരൌ യൊക്താരഃ
യൊക്താസി യൊക്താസ്ഥഃ യൊക്താസ്ഥ
യൊക്താസ്മി യൊക്താസ്വഃ യൊക്താസ്മഃ


പ്രയൊക്താ പ്രയൊക്താരൌ പ്രയൊക്താരഃ
പ്രയൊക്താസെ പ്രയൊക്താസാഥെ പ്രയൊക്താദ്ധ്വെ
പ്രയൊക്താഹെ പ്രയൊക്താസ്വഹെ പ്രയൊക്താസ്മഹെ

ലൃൎങ

അയൊക്ഷ്യൽ അയൊക്ഷ്യതാം അയൊക്ഷ്യൻ
അയൊക്ഷ്യഃ അയൊക്ഷ്യതം അയൊക്ഷ്യത
അയൊക്ഷ്യം അയൊക്ഷ്യാവ അയൊക്ഷ്യാമ


പ്രയൊക്ഷ്യത പ്രയൊക്ഷ്യെതാം പ്രയൊക്ഷ്യന്ത
പ്രയൊക്ഷ്യഥാഃ പ്രയൊക്ഷ്യെഥാം പ്രയൊക്ഷ്യദ്ധ്വം
പ്രയൊക്ഷ്യെ പ്രയൊക്ഷ്യാവഹി പ്രയൊക്ഷ്യാമഹി

ലൃൾ

യൊക്ഷ്യതി യൊക്ഷ്യതഃ യൊക്ഷ്യന്തി
യൊക്ഷ്യസി യൊക്ഷ്യഥഃ യൊക്ഷ്യഥ
യൊക്ഷ്യാമി യൊക്ഷ്യാവഃ യൊക്ഷ്യാമ:


പ്രയൊക്ഷ്യതെ പ്രയൊക്ഷ്യെതെ പ്രയൊക്ഷ്യന്തെ
പ്രയൊക്ഷ്യസെ പ്രയൊക്ഷ്യെഥെ പ്രയൊക്ഷ്യദ്ധ്വെ
പ്രയൊക്ഷ്യെ പ്രയൊക്ഷ്യാവഹെ പ്രയൊക്ഷ്യാമഹെ

തനു വിസ്താരെകരണെച
ലൾ

തനൊതി തനുതഃ തന്വന്തി
തനൊഷി തനുഥഃ തനുഥ
തനൊമി തന്വഃ തനുവഃ തന്മഃ തനുമഃ


തനുതെ തന്വാതെ തന്വതെ
തനുഷെ തന്വാഥെ തനുദ്ധ്വെ
തന്വെ തന്വഹെ തനുവഹെ തന്മഹെ തനുമഹെ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/90&oldid=178547" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്