താൾ:CiXII844.pdf/70

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൬൪

ലുൾ

ദെവിതാ ദെവിതാരൌ ദെവിതാരഃ
ദെവിതാസി ദെവിതാസ്ഥഃ ദെവിതാസ്ഥ
ദെവിതാസ്മി ദെവിതാസ്വഃ ദെവിതാസ്മഃ

ലൃൎങ

അദെവിഷ്യൽ അദെവിഷ്യതാം അദെവിഷ്യൻ
അദെവിഷ്യഃ അദെവിഷ്യതം അദെവിഷ്യത
അദെവിഷ്യം അദെവിഷ്യാവ അദെവിഷ്യാമ

ലൃൾ

ദെവിഷ്യതി ദെവിഷ്യതഃ ദെവിഷ്യന്തി
ദെവിഷ്യസി ദെവിഷ്യഥഃ ദെവിഷ്യഥ
ദെവിഷ്യാമി ദെവിഷ്യാവഃ ദെവിഷ്യാമഃ

ഷൂൎങ പ്രാണിപ്രസവെ

ലൾ

സൂയതെ സൂയെതെ സൂയന്തെ
സൂയസെ സൂയെഥെ സൂയദ്ധ്വെ
സൂയെ സൂയാവഹെ സൂയാമഹെ

ലൎങ

അസൂയത അസൂയെതാം അസൂയന്ത
അസൂയഥാഃ അസൂയെഥാം അസൂയദ്ധ്വം
അസൂയെ അസൂയാവഹി അസൂയാമഹി

ലൊൾ

സൂയതാം സൂയെതാം സൂയന്താം
സൂയസ്വ സൂയെഥാം സൂയദ്ധ്വം
സൂയൈ സൂയാവഹൈ സൂയാമഹൈ

ലിൎങ

സൂയെത സൂയെയാതാം സൂയെരൻ
സൂയെഥാഃ സൂയെയാഥാം സൂയെദ്ധ്വം
സൂയെയ സൂയെവഹി സൂയെമഹി

ആശിഷിലിൎങ

സവിഷീഷ്ട സവിഷീയാസ്താം സവിഷീരൻ
സവിഷീഷ്ഠാഃ സവിഷീയാസ്ഥാം സവിഷീദ്ധ്വം
സവിഷീഢ്വം
സവിഷീയ സവിഷീവഹി സവിഷീമഹി
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/70&oldid=178527" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്