താൾ:CiXII844.pdf/59

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൫൩

അവ്യാസ്യത അവ്യാസ്യെതാം അവ്യാസ്യന്ത
അവ്യാസ്യഥാഃ അവ്യാസ്യെഥാം അവ്യാസ്യദ്ധ്വം
അവ്യാസ്യെ അവ്യാസ്യാവഹി അവ്യാസ്യാമഹി

ലൃൾ

വ്യാസ്യതി വ്യാസ്യതഃ വ്യാസ്യന്തി
വ്യാസ്യസി വ്യാസ്യഥഃ വ്യാസ്യഥ
വ്യാസ്യാമി വ്യാസ്യാവഃ വ്യാസ്യാമഃ
വ്യാസ്യതെ വ്യാസ്യെതെ വ്യാസ്യന്തെ
വ്യാസ്യസെ വ്യാസ്യെഥെ വ്യാസ്യദ്ധ്വെ
വ്യാസ്യെ വ്യാസ്യാവഹെ വ്യാസ്യാമഹെ

അദ ഭക്ഷണെ

ലൾ

അത്തി അത്തഃ അദന്തി
അത്സി അത്ഥഃ അത്ഥ
അദ്മി അദ്വഃ അദ്മഃ

ലൎങ

ആദൽ ആത്താം ആദൻ
ആദഃ ആത്തം ആത്ത
ആദം ആദ്വ ആദ്മ

ലൊൾ

അത്തു അത്താൽ അത്താം അദന്തു
അദ്ധി അത്താൽ അത്തം അത്ത
അദാനി അദാവ അദാമ

ലിൎങ

അദ്യാൽ അദ്യാതാം അദ്യുഃ
അദ്യാഃ അദ്യാതം അദ്യാത
അദ്യാം അദ്യാവ അദ്യാമ

ആശിഷിലിൎങ

അദ്യാൽ അദ്യാസ്താം അദ്യാസുഃ
അദ്യാഃ അദ്യാസ്തം അദ്യാസ്ത
അദ്യാസം അദ്യാസ്വ അദ്യാസ്മ

E 3

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/59&oldid=178514" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്