താൾ:CiXII844.pdf/108

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൦൨

അൎച്ചയിഷീഷ്ട അൎച്ചയിഷീയാസ്താം അൎച്ചയിഷീരൻ
അൎച്ചയിഷീഷ്ഠാഃ അൎച്ചയിഷീയാസ്ഥാം അൎച്ചയിഷീദ്ധ്വം
അൎച്ചയിഷീഢ്വം
അൎച്ചയിഷീയ അൎച്ചയിഷീവഹി അൎച്ചയിഷീമഹി

ലിൾ

അൎച്ചയാഞ്ചകാര അൎച്ചയാംചക്രതുഃ അൎച്ചയാഞ്ചക്രുഃ
അൎച്ചയാഞ്ചകൎത്ഥ അൎച്ചയാഞ്ചക്രുഥുഃ അൎച്ചയാഞ്ചക്ര
അൎച്ചയാഞ്ചകാര
അൎച്ചയാഞ്ചകര
അൎച്ചയാഞ്ചകൃവ അൎച്ചയാഞ്ചകൃമ


അൎച്ചയാഞ്ചക്രെ അൎച്ചയാഞ്ചക്രാതെ അൎച്ചയാഞ്ചക്രിരെ
അൎച്ചയാഞ്ചകൃഷെ അൎച്ചയാഞ്ചക്രാഥെ അൎച്ചയാഞ്ചകൃഢ്വെ
അൎച്ചയാഞ്ചക്രെ അൎച്ചയാഞ്ചകൃവഹെ അൎച്ചയാഞ്ചകൃമഹെ


അൎച്ചയാംബഭൂവ അൎച്ചയാംബഭൂവതുഃ അൎച്ചയാംബഭൂവുഃ
അൎച്ചയാംബഭൂവിഥ അൎച്ചയാംബഭൂവഥുഃ അൎച്ചയാംബഭൂവ
അൎച്ചയാംബഭൂവ അൎച്ചയാംബഭൂവിവ അൎച്ചയാംബഭൂവിമ


അൎച്ചയാമാസ അൎച്ചയാമാസതുഃ അൎച്ചയാമാസുഃ
അൎച്ചയാമാസിഥ അൎച്ചയാമാസഥുഃ അൎച്ചയാമാസ
അൎച്ചയാമാസ അൎച്ചയാമാസിവ അൎച്ചയാമാസിമ

ലുൎങ

ആൎച്ചിചൽ ആൎച്ചിചതാം ആൎച്ചിചൻ
ആൎച്ചിചഃ ആൎച്ചിചതം ആൎച്ചിചത
ആൎച്ചിചം ആൎച്ചിചാവ ആൎച്ചിചാമ


ആൎച്ചിചത ആൎച്ചിചെതാം ആൎച്ചിചന്ത
ആൎച്ചിചഥാഃ ആൎച്ചിചെഥാം ആൎച്ചിചദ്ധ്വം
ആൎച്ചിചെ ആൎച്ചിചാവഹി ആൎച്ചിചാമഹി

ലുൾ

അൎച്ചിയിതാ അൎച്ചിയിതാരൌ അൎച്ചിയിതാരഃ
അൎച്ചിയിതാസി അൎച്ചിയിതാസ്ഥഃ അൎച്ചിയിതാസ്ഥ
അൎച്ചിയിതാസ്മി അൎച്ചിയിതാസ്വഃ അൎച്ചിയിതാസ്മഃ


അൎച്ചിയിതാ അൎച്ചിയിതാരൌ അൎച്ചിയിതാരഃ
അൎച്ചിയിതാസെ അൎച്ചിയിതാസാഥെ അൎച്ചിയിതാദ്ധ്വെ
അൎച്ചിയിതാഹെ അൎച്ചിയിതാസ്വഹെ അൎച്ചിയിതാസ്മഹെ

ലൃൎങ

ആൎച്ചിയിഷ്യൽ ആൎച്ചിയിഷ്യതാം ആൎച്ചിയിഷ്യൻ
ആൎച്ചിയിഷ്യഃ ആൎച്ചിയിഷ്യതം ആൎച്ചിയിഷ്യത
ആൎച്ചിയിഷ്യം ആൎച്ചിയിഷ്യാവ ആൎച്ചിയിഷ്യാമ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/108&oldid=178568" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്