താൾ:CiXII844.pdf/109

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൦൩

ആൎച്ചിയിഷ്യത ആൎച്ചിയിഷ്യെതാം ആൎച്ചിയിഷ്യന്ത
ആൎച്ചിയിഷ്യഥാഃ ആൎച്ചിയിഷ്യെഥാം ആൎച്ചിയിഷ്യദ്ധ്വം
ആൎച്ചിയിഷ്യെ ആൎച്ചിയിഷ്യാവഹി ആൎച്ചിയിഷ്യാമഹി

ലൃൾ

ആൎച്ചിയിഷ്യതി ആൎച്ചിയിഷ്യതഃ ആൎച്ചിയിഷ്യന്തി
ആൎച്ചിയിഷ്യസി ആൎച്ചിയിഷ്യഥഃ ആൎച്ചിയിഷ്യഥ
ആൎച്ചിയിഷ്യാമി ആൎച്ചിയിഷ്യാവഃ ആൎച്ചിയിഷ്യാമഃ


ആൎച്ചിയിഷ്യതെ ആൎച്ചിയിഷ്യെതെ ആൎച്ചിയിഷ്യന്തെ
ആൎച്ചിയിഷ്യസെ ആൎച്ചിയിഷ്യെഥെ ആൎച്ചിയിഷ്യദ്ധ്വെ
ആൎച്ചിയിഷ്യെ ആൎച്ചിയിഷ്യാവഹെ ആൎച്ചിയിഷ്യാമഹെ

അഥഭാവകൎമ്മണൊൎല്ലഡാദയഃ പ്രദൎശ്യന്തെ
ഭൂ സത്തായാം
ഭാവെ

ലൾ ഭൂയതെ ലൎങ അഭൂയത ലൊൾ ഭൂയതാം
ലിൎങ ഭൂയെത ആശിഷിലിൎങ ഭാവിഷീഷ്ട ഭവിഷീഷ്ട
ലിൾ ബഭൂവെ ലുൎങ അഭാവി ലുൾ ഭാവിതാ ഭവിതാ
ലൃൎങ അഭാവിഷ്യത
അഭവിഷ്യത
ലൃൾ ഭാവിഷ്യതെ
ഭാവിഷ്യതെ

കൎമ്മണി

ലൾ അനുഭൂയതെ
അനുഭൂയസെ
അനുഭൂയെതെ
അനുഭൂയെഥെ ഇത്യാദി
അനുഭൂയന്തെ
ലിൎങ അന്വഭൂയത
അന്വഭൂയഥാഃ ഇത്യാദി
അന്വഭൂയെതാം അന്വഭൂയന്ത
ലൊൾ അനുഭൂയതാം
അനുഭൂയസ്വ
അനുഭൂയെതാം
അനുഭൂയെഥാം ഇത്യാദി
അനുഭൂയന്താം
ലിൎങ അനുഭൂയെത
ഇത്യാദി
അനുഭൂയെയാതാം അനുഭൂയെരൻ

ആശിഷിലിൎങ

അനുഭാവിഷീഷ്ട അനുഭാവിഷീയാസ്താം അനുഭാവിഷീരൻ
ഇത്യാദി
അനുഭവിഷീഷ്ട
അനുഭാവിഷീഷ്ഠാഃ ഇത്യാദി
അനുഭാവിഷീയാസ്താം അനുഭാവിഷീരൻ
ലിൾ അനുബഭൂവെ അനുബഭൂവാതെ അനുബഭൂവിരെ ഇത്യാദി
ലുൎങ അന്വഭാവി
അന്വഭാവിഷ്ഠാഃ ഇത്യാദി
അന്വഭാവിഷാതാം അന്വഭാവിഷത
അന്വഭവി അന്വഭവിഷാതാം അന്വഭവിഷത ഇത്യാദി
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/109&oldid=178569" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്