താൾ:CiXII844.pdf/49

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൪൩

അഥ സ്മ യാവൽ താവൽ യഥാ തഥാ കില കിം പുരാ ധിൿ ബത ഹാ
അഹൊ ആഹൊ സ്വിൽ അഥൊ ഇതി നു നനു സത്യം അധസ഻ അധ
സ്താൽ പശ്ചാൽ ജാതു കഥം കുതഃ യതഃ തതഃ കദാ യദാതദാ അംഗ ഹെരെ
ഭൂയസ഻ അലം ഹു സുഷ്ഠു പുരസ഻ കാമം തുഷ്ണം ത്വരിതം ശീഘ്രം അരം
ദ്രതം ക്ഷിപ്രം ലഘു അഞ്ജസാ ബാഢം ഗാഢം ദൃഢം ആശു തൎഹീ അ
ന്തരെണ രഹസ഻ സപദി ഝടിതി അഹ്നായ ചിരം ചിരെണ ചിരായ
ചിരാൽ ഇത്യാദിന്യവ്യയാനി

പ്ര പര അപ സം അനു അവ നിർ ദുസ വി ആൎങ നി അധി അ
പി അതി സു ഉൽ അഭിപ്രതി പരി ഉപ ഇതിപ്രാദയൊവിംശതി രുപ
സൎഗ്ഗാഃ ക്രിയായൊഗെ വിഹാരാഹാരസംഹാര പ്രതിഹാരപ്രഹാരവൽ

ഉപസൎഗ്ഗവശാദ്ധാതുരൎത്ഥാന്തരവിലാസകൃൽ ഉപസൎഗ്ഗെണദ്ധ്വാത്വൎത്ഥം
ബലാദന്യത്രനീയതെ

അഥധാതവഃ ഉച്യന്തെ ഭൂസത്തായാം എധ വൃദ്ധൌ ഡുപചഷ്പാകെ
ടുണദിസമൃദ്ധൌ ദ്ധ്വൻസുഗതൌ വെൎഞസംവരണെ അദ ഭക്ഷണെ
ശീൎങ സ്വപ്നെ ബ്രൂൎഞ വ്യക്തായാംവാചി ഹു ദാനാദാനയൊഃ ഹൊൎങ
ഗതൌ ഡുധാൎഞദാനധാരണയൊഃ ദിവു ക്രീഡാവിജിഗീഷാവ്യവഹാ
രദ്യുതിസ്തുതിഗതീത്യാദിഷു ഷൂൎങ പ്രാണി പ്രസവെ ണഹ ബന്ധനെ ഷൂ
ൎഞ അഭിഷവെ അശു വ്യാപ്തൌ ചിൎഞ ചയനെ തുദ വ്യഥനെ മൃൎങ പ്രാ
ണാത്യാഗെ മുച്ഌ മൊക്ഷണെ രുധിർ ആവരണെ ഭുജ പാലനാഭ്യവഹാ
രയൊഃ യുജിർ യൊഗെ തനു വിസ്താരെകരണെച മനു അവബൊധ
നെ ഡുകൃൎഞകരണെ ഡുക്രീൎഞ ദ്രവ്യ വിനിമയെ വൃൎഞ സംഭക്തൌ ഗ്ര
ഹ ഉപാദാനെ ചുരസ്തെയെ പാല രക്ഷണെ അൎച്ച പൂജായാം ഇതി
ധാതവഃ

ലൾ ലൎങ ലൊൾ ലിൎങ ആശിഷിലിൎങ ലിൾ ലുൎങ ലുൾ ലൃൎങ ലൃൾ ഇതി
ദശലകാരാഃ

ലഡ്വൎത്തമാനെ ലെഡ്വെദെഭൂതെ ലൎങ ലുൎങ ലിടസ്തഥാ വിദ്ധ്യാശി
ഷൊസ്തു ലിൎങലൊടൌ ലുൾ ഭാവ്യൎത്ഥെച ലുൎങ ലുടൌ

ഭൂ സത്തായാം പരൎസ്മൈപദം

ലൾ

ഭവതി ഭവതഃ ഭവന്തി
ഭവസി ഭവഥഃ ഭവഥ
ഭവാമി ഭവാവഃ ഭവാമഃ

ലൎങ

അഭവൽ അഭവതാം അഭവൻ
അഭവഃ അഭവതം അഭവത
അഭവം അഭവാവ അഭവാമ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/49&oldid=178504" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്