താൾ:CiXII844.pdf/28

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൨൨

ജകാരാന്തഃ

ഭിഷൿ ഭിഷൎഗ ഭിഷജൌ ഭിഷജഃ
ഹെ ഭിഷൿ
ഹെ ഭിഷൎഗ
ഹെ ഭിഷജൌ ഭിഷജഃ
ഭിഷജം ഭിഷജൌ ഭിഷജഃ
ഭിഷജാ ഭിഷഗ്ഭ്യാം ഭിഷഗ്ഭിഃ
ഭിഷജെ ഭിഷഗ്ഭ്യാം ഭിഷഗ്ഭ്യഃ
ഭിഷജഃ ഭിഷഗ്ഭ്യാം ഭിഷഗ്ഭ്യഃ
ഭിഷജഃ ഭിഷജൊഃ ഭിഷജാം
ഭിഷജി ഭിഷജൊഃ ഭിഷക്ഷു


ജന്മഭാൿ ജന്മഭാൎഗ ജന്മഭാജൌ ജന്മഭാജഃ
ഹെ ജന്മഭാൿ
ഹെ ജന്മഭാൎഗ
ഹെ ജന്മഭാജൌ ജന്മഭാജഃ
ജന്മഭാജം ജന്മഭാജൌ ജന്മഭാജഃ
ജന്മഭാജാ ജന്മഭാഗ്ഭ്യാം ജന്മഭാഗ്ഭിഃ
ജന്മഭാജെ ജന്മഭാഗ്ഭ്യാം ജന്മഭാഗ്ഭ്യഃ
ജന്മഭാജഃ ജന്മഭാഗ്ഭ്യാം ജന്മഭാഗ്ഭ്യഃ
ജന്മഭാജഃ ജന്മഭാജൊഃ ജന്മഭാജാം
ജന്മഭാജി ജന്മഭാജൊഃ ജന്മഭാക്ഷു


യുൎങ യുഞ്ജൌ യുഞ്ജഃ
ഹെ യുൎങ ഹെ യുഞ്ജൌ ഹെ യുഞ്ജഃ
യുഞ്ജം യുഞ്ജൌ യുജഃ
യുജാ യുഗ്ഭ്യാം യുഗ്ഭിഃ
യുജെ യുഗ്ഭ്യാം യുഗ്ഭ്യഃ
യുജഃ യുഗ്ഭ്യാം യുഗ്ഭ്യഃ
യുജഃ യുജൊഃ യുജാം
യുജി യുജൊഃ യുക്ഷു


സമ്രാൾ സമ്രാഡ഻ സമ്രാജൌ സമ്രാജഃ
ഹെ സമ്രാൾ
ഹെ സമ്രാഡ഻
ഹെ സമ്രാജൌ ഹെ സമ്രാജഃ
സമ്രാജം സമ്രാജൌ സമ്രാജഃ
സമ്രാജാ സമ്രാഡ്ഭ്യാം സമ്രാഡ്ഭിഃ
സമ്രാജെ സമ്രാഡ്ഭ്യാം സമ്രാഡ്ഭ്യഃ
സമ്രാജഃ സമ്രാഡ്ഭ്യാം സമ്രാഡ്ഭ്യഃ
സമ്രാജഃ സമ്രാജൊഃ സമ്രാജാം
സമ്രാജി സമ്രാജൊഃ സമ്രാൾസു


ദെവെൾ ദെവെഡ഻ സമ്രാജൌ ദെവെജഃ
ഹെ ദെവെൾ
ഹെ ദെവെഡ഻
ഹെ ദെവെജൌ ഹെ ദെവെജഃ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/28&oldid=178481" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്