താൾ:CiXII844.pdf/92

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൮൬

തെനെ തെനാതെ തെനിരെ
തെനിഷെ തെനാഥെ തെനിദ്ധ്വെ
തെനെ തെനിവഹെ തെനിമഹെ

ലുൎങ

അതാനീൽ അതാനിഷ്ടാം അതാനിഷുഃ
അതാനീഃ അതാനിഷ്ടം അതാനിഷ്ട
അതാനിഷം അതാനിഷ്വ അതാനിഷ്മ


അതനീൽ അതനിഷ്ടാം അതനിഷുഃ
അതനീഃ അതനിഷ്ടം അതനിഷ്ട
അതനിഷം അതനിഷ്വ അതനിഷ്മ


അതത അതനിഷ്ട അതനിഷാതാം അതനിഷത
അതഥാഃ അതനിഷ്ഠാഃ അതനിഷാഥാം അതനിദ്ധ്വം
അതനിഷി അതനിഷ്വഹി അതനിഷ്മഹി

ലുൾ

തനിതാ തനിതാരൌ തനിതാരഃ
തനിതാസി തനിതാസ്ഥഃ തനിതാസ്ഥ
തനിതാസ്മി തനിതാസ്വഃ തനിതാസ്മഃ


തനിതാ തനിതാരൌ തനിതാരഃ
തനിതാസെ തനിതാസാഥെ തനിതാദ്ധ്വെ
തനിതാഹെ തനിതാസ്വഹെ തനിതാസ്മഹെ

ലൃൎങ

അതനിഷ്യൽ അതനിഷ്യതാം അതനിഷ്യൽ
അതനിഷ്യഃ അതനിഷ്യതം അതനിഷ്യത
അതനിഷ്യം അതനിഷ്യാവ അതനിഷ്യാമ


അതനിഷ്യത അതനിഷ്യെതാം അതനിഷ്യന്ത
അതനിഷ്യഥാഃ അതനിഷ്യെഥാം അതനിഷ്യദ്ധ്വം
അതനിഷ്യെ അതനിഷ്യാവഹി അതനിഷ്യാമഹി

ലൃൾ

തനിഷ്യതി തനിഷ്യതഃ തനിഷ്യന്തി
തനിഷ്യസി തനിഷ്യഥഃ തനിഷ്യഥ
തനിഷ്യാമി തനിഷ്യാവഃ തനിഷ്യാമഃ


തനിഷ്യതെ തനിഷ്യെതെ തനിഷ്യന്തെ
തനിഷ്യസെ തനിഷ്യെഥെ തനിഷ്യദ്ധ്വെ
തനിഷ്യെ തനിഷ്യാവഹെ തനിഷ്യാമഹെ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/92&oldid=178550" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്