താൾ:CiXII844.pdf/104

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൯൮

അചൂചുരത അചൂചുരെതാം അചൂചുരന്ത
അചൂചുരഥാഃ അചൂചുരെഥാം അചൂചുരദ്ധ്വം
അചൂചുരെ അചൂചുരാവഹി അചൂചുരാമഹി

ലുൾ

ചൊരയിതാ ചൊരയിതാരൌ ചൊരയിതാരഃ
ചൊരയിതാസി ചൊരയിതാസ്ഥഃ ചൊരയിതാസ്ഥ
ചൊരയിതാസ്മി ചൊരയിതാസ്വഃ ചൊരയിതാസ്മഃ


ചൊരയിതാ ചൊരയിതാരൌ ചൊരയിതാരഃ
ചൊരയിതാസെ ചൊരയിതാസാഥെ ചൊരയിതാദ്ധ്വെ
ചൊരയിതാഹെ ചൊരയിതാസ്വഹെ ചൊരയിതാസ്മഹെ

ലൃൎങ

അചൊരയിഷ്യൽ അചൊരയിഷ്യതാം അചൊരയിഷ്യൻ
അചൊരയിഷ്യഃ അചൊരയിഷ്യതം അചൊരയിഷ്യത
അചൊരയിഷ്യം അചൊരയിഷ്യാവ അചൊരയിഷ്യാമ


അചൊരയിഷ്യത അചൊരയിഷ്യെതാം അചൊരയിഷ്യന്ത
അചൊരയിഷ്യഥാഃ അചൊരയിഷ്യെഥാം അചൊരയിഷ്യദ്ധ്വം
അചൊരയിഷ്യെ അചൊരയിഷ്യാവഹി അചൊരയിഷ്യാമഹി

ലൃൾ

ചൊരയിഷ്യതി ചൊരയിഷ്യതഃ ചൊരയിഷ്യന്തി
ചൊരയിഷ്യസി ചൊരയിഷ്യഥഃ ചൊരയിഷ്യഥ
ചൊരയിഷ്യാമി ചൊരയിഷ്യാവഃ ചൊരയിഷ്യാമഃ


ചൊരയിഷ്യതെ ചൊരയിഷ്യെതെ ചൊരയിഷ്യന്തെ
ചൊരയിഷ്യസെ ചൊരയിഷ്യെഥെ ചൊരയിഷ്യദ്ധ്വെ
ചൊരയിഷ്യെ ചൊരയിഷ്യാവഹെ ചൊരയിഷ്യാമഹെ

പാല രക്ഷണെ
ലൾ

പാലയതി പാലയതഃ പാലയന്തി
പാലയസി പാലയഥഃ പാലയഥ
പാലയാമി പാലയാവഃ പാലയാമഃ


പാലയതെ പാലയെതെ പാലയന്തെ
പാലയസെ പാലയെഥെ പാലയദ്ധ്വെ
പാലയെ പാലയാവഹെ പാലയാമഹെ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/104&oldid=178564" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്