താൾ:CiXII844.pdf/113

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൦൭

തുദ വ്യഥനെ

ലൾ തുദ്യതെ ലൎങ അതുദ്യത ലൊൾ തുദ്യതാം
ലിൎങ തുദ്യെത ആശിഷിലിൎങ തുത്സീഷ്ട
ലിൾ തുതുദെ ലുൎങ അതൊദി ലുൾ തൊത്താ
ലൃൎങ അതൊത്സ്യത ലൃൾ തൊത്സ്യതെ

മൃൎങ് പ്രാണത്യാഗെ

ലൾ മ്രിയതെ ലൎങ അമ്രിയത ലൊൾ മ്രിയതാം
ലിൎങ മ്രിയെത ആശിഷിലിൎങ മാരിഷീഷ്ട മൃഷീഷ്ട
ലിൾ മമ്രെ ലുൎങ അമാരി ലുൾ മാരിതാ മരിതാ മൎത്താ
ലൃൎങ അമാരിഷ്യത അമരിഷ്യത ലൃൾ മാരിഷ്യതെ
തെമരിഷ്യ

രുധിർ

ലൾ രുദ്ധ്യതെ ലൎങ അരുദ്ധ്യത ലൊൾ രുദ്ധ്യതാം
ലിൎങ രുദ്ധ്യെത ആശിഷിലിൎങ രുത്സീഷ്ട
ലിൾ രുരുധെ ലുൎങ അരൊധി ലുൾ രൊദ്ധാ
ലൃൎങ അരൊത്സ്യത ലൃൾ രൊത്സ്യതെ

ഭുജ

ലൾ ഭുജ്യതെ ലൎങ അഭുജ്യത ലൊൾ ഭുജ്യതാം
ലിൎങ ഭുജ്യെത ആശിഷിലിൎങ ഭുക്ഷീഷ്ട
ലിൾ ബുഭുജെ ലുൎങ അഭൊജി ലുൾ ഭൊക്താ
ലൃൎങ അഭൊക്ഷ്യത ലൃൾ ഭൊക്ഷ്യതെ

യുജിർ യൊഗെ

ലൾ യുജ്യതെ ലൎങ അയുജ്യത ലൊൾ യുജ്യതാം
ലിൎങ യുജ്യെത ആശിഷിലിൎങ യുക്ഷീഷ്ട
ലിൾ യുയുജെ ലുൎങ അയൊജി ലുൾ യൊക്താ
ലൃൎങ അയൊക്ഷ്യത ലൃൾ യൊക്ഷ്യതെ

തനു വിസ്താരെ

ലൾ തായതെ തന്യതെ ലൎങ അതായത
അതന്യത
ലൊൾ തായതാം
തന്യതാം
ലിൎങ തയെത തന്യെത ആശിഷിലിൎങ തനിഷീഷ്ട
ലിൾ തെനെ ലുൎങ അതാനി ലുൾ തനിതാ
ലൃൎങ അതനിഷ്യത ലൃൾ തനിഷ്യതെ

മനു

ലൾ മന്യതെ ലൎങ അമന്യത ലൊൾ മന്യതാം
ലിൎങ മന്യെത ആശിഷിലിൎങ മനിഷീഷ്ട
ലിൾ മെനെ ലുൎങ അമാനി ലുൾ മനിതാ
ലൃൎങ അമനിഷ്യത ലൃൾ മനിഷ്യതെ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/113&oldid=178573" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്