താൾ:CiXII844.pdf/61

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൫൫

ലൊൾ

ശെതാം ശയാതാം ശെരതാം
ശെഷ്വ ശയാഥാം ശെദ്ധ്വം
ശയൈ ശയാവഹൈ ശയാമഹൈ

ലിൎങ

ശയീത ശയീയാതാം ശയീരൻ
ശയീഥാംഃ ശയീയാഥാം ശയീദ്ധ്വം
ശയീയ ശയീവഹി ശയീമഹി

ആശിഷിലിൎങ

ശയിഷീഷ്ട ശയിഷീയാസ്താം ശയിഷീരൻ
ശയിഷീഷ്ഠാഃ ശയിഷീയാസ്ഥാം ശയിഷീദ്ധ്വം
ശയിഷീഢ്വം
ശയിഷീയ ശയിഷീവഹി ശയിഷീമഹി

ലിൾ

ശിശ്യെ ശിശ്യാതെ ശിശ്യിരെ
ശിശ്യിഷെ ശിശ്യാഥെ ശിശ്യിദ്ധ്വെ ശിശ്യിഢ്വെ
ശിശ്യെ ശിശ്യിവഹെ ശിശ്യിമഹെ

ലുൎങ

അശയിഷ്ട അശയിഷാതാം അശയിഷത
അശയിഷ്ഠാഃ അശയിഷാഥാം അശയിദ്ധ്വം
അശയിഢ്വം
അശയിഷി അശയിഷ്വഹി അശയിഷ്മഹി

ലുൾ

ശയിതാ ശയിതാരൌ ശയിതാരഃ
ശയിതാസെ ശയിതാസാഥെ ശയിതാദ്ധ്വെ
ശയിതാഹെ ശയിതാസ്വഹെ ശയിതാസ്മഹെ

ലൃൎങ

അശയിഷ്യത അശയിഷ്യെതാം അശയിഷ്യന്ത
അശയിഷ്യഥാഃ അശയിഷ്യെഥാം അശയിഷ്യദ്ധ്വം
അശയിഷ്യെ അശയിഷ്യാവഹി അശയിഷ്യാമഹി

ലൃൾ

ശയിഷ്യതെ ശയിഷ്യെതെ ശയിഷ്യന്തെ
ശയിഷ്യസെ ശയിഷ്യെഥെ ശയിഷ്യദ്ധ്വെ
ശയിഷ്യെ ശയിഷ്യാവഹെ ശയിഷ്യാമഹെ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/61&oldid=178516" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്