താൾ:CiXII844.pdf/77

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൭൧

ആശിഷിലിൎങ

അശിഷീഷ്ട അശിഷീയാസ്താം അശിഷീരൻ
അശിഷീഷ്ഠാഃ അശിഷീയാസ്ഥാം അശിഷീദ്ധ്വം
അശിഷീയ അശിഷീവഹി അശിഷീമഹി
അക്ഷീഷ്ട അക്ഷീയാസ്താം അക്ഷീരൻ
അക്ഷീഷ്ഠാഃ അക്ഷീയാസ്ഥാം അക്ഷീദ്ധ്വം
അക്ഷീയ അക്ഷീവഹി അക്ഷീമഹി

ലിൾ

ആനശെ ആനശാതെ ആനിശിരെ
ആനശിഷെ ആനശാഥെ ആനശിദ്ധ്വെ
ആനശെ ആനശിവഹെ ആനശിമഹെ

ലുൎങ

ആശിഷ്ട ആശിഷാതാം ആശിഷത
ആശിഷ്ഠാഃ ആശിഷാഥാം ആശിഢ്വം
ആശിഷി ആശിഷ്വഹി ആശിഷ്മഹി
ആഷ്ട ആക്ഷാതം ആക്ഷത
ആഷ്ഠാഃ ആക്ഷാഥാം ആഢ്വം
ആക്ഷി ആക്ഷ്വഹി ആക്ഷ്മഹി

ലുൾ

അശിതാ അശിതാരൌ അശിതാരഃ
അശിതാസെ അശിതാസാഥെ അശിതാദ്ധ്വെ
അശിതാഹെ അശിതാസ്വഹെ അശിതാസ്മഹെ
അഷ്ടാ അഷ്ടാരൌ അഷ്ടാരഃ
അഷ്ടാസെ അഷ്ടാസാഥെ അഷ്ടാദ്ധ്വെ
അഷ്ടാഹെ അഷ്ടാസ്വഹെ അഷ്ടാസ്മഹെ

ലൃൎങ

ആശിഷ്യത ആശിഷ്യെതാം ആശിഷ്യന്ത
ആശിഷ്യഥാഃ ആശിഷ്യെഥാം ആശിഷ്യദ്ധ്വം
ആശിഷ്യെ ആശിഷ്യാവഹി ആശിഷ്യാമഹി
ആക്ഷ്യത ആക്ഷ്യെതാം ആക്ഷ്യന്ത
ആക്ഷ്യഥാഃ ആക്ഷ്യെഥാം ആക്ഷ്യദ്ധ്വം
ആക്ഷ്യെ ആക്ഷ്യാവഹി ആക്ഷ്യാമഹി
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/77&oldid=178534" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്