താൾ:CiXII844.pdf/33

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൨൭

മഹതഃ മഹദ്ഭ്യാം മഹദ്ഭ്യഃ
മഹതഃ മഹതൊഃ മഹതാം
മഹതി മഹതൊഃ മഹത്സു


ഭവാൻ ഭവന്തൌ ഭവന്തഃ
ഹെ ഭവൻ ഹെ ഭവന്തൌ ഹെ ഭവന്തഃ
ഭവന്തം ഭവന്തൌ ഭവതഃ
ഭവതാ ഭവദ്ഭ്യാം ഭവദ്ഭിഃ
ഭവതെ ഭവദ്ഭ്യാം ഭവദ്ഭ്യഃ
ഭവതഃ ഭവദ്ഭ്യാം ഭവദ്ഭ്യഃ
ഭവതഃ ഭവതൊഃ ഭവതാം
ഭവതി ഭവതൊഃ ഭവത്സു


ഭവൻ ഭവന്തൌ ഭവന്തഃ
ഹെ ഭവൻ ഹെ ഭവന്തൌ ഹെ ഭവന്തഃ
ഭവന്തം ഭവന്തൌ ഭവതഃ
ഭവതാ ഭവദ്ഭ്യാം ഭവദ്ഭിഃ
ഭവതെ ഭവദ്ഭ്യാം ഭവദ്ഭ്യഃ
ഭവതഃ ഭവദ്ഭ്യാം ഭവദ്ഭ്യഃ
ഭവതഃ ഭവതൊഃ ഭവതാം
ഭവതി ഭവതൊഃ ഭവത്സു


ദദൽ ദദൎദ ദദതൌ ദദതഃ
ഹെ ദദൽ ഹെ ദദൎദ ഹെ ദദതൌ ഹെ ദദതഃ
ദദതം ദദതൌ ദദതഃ
ദദതാ ദദദ്ഭ്യാം ദദദ്ഭിഃ
ദദതെ ദദദ്ഭ്യാം ദദദ്ഭ്യഃ
ദദതഃ ദദദ്ഭ്യാം ദദദ്ഭ്യഃ
ദദതഃ ദദതൊഃ ദദതാം
ദദതി ദദതൊഃ ദദത്സു


ജക്ഷൽ ജക്ഷൎദ ജക്ഷതൌ ജക്ഷതഃ
ഹെ ജക്ഷൽ
ഹെ ജക്ഷൎദ
ഹെ ജക്ഷതൌ ഹെ ജക്ഷതഃ
ജക്ഷതം ജക്ഷതൌ ജക്ഷതഃ
ജക്ഷതാ ജക്ഷദ്ഭ്യാം ജക്ഷദ്ഭിഃ
ജക്ഷതെ ജക്ഷദ്ഭ്യാം ജക്ഷദ്ഭ്യഃ
ജക്ഷതഃ ജക്ഷദ്ഭ്യാം ജക്ഷദ്ഭ്യഃ
ജക്ഷതഃ ജക്ഷതൊഃ ജക്ഷതാം
ജക്ഷതി ജക്ഷതൊഃ ജക്ഷത്സു


ദധൽ ദധൎദ ജക്ഷതൌ ദധതഃ
ഹെ ദധൽ ഹെ ദധൎദ ഹെ ദധതൌ ഹെ ദധതഃ
ദധതം ദധതൌ ദധതഃ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/33&oldid=178486" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്