താൾ:CiXII844.pdf/13

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ആകാരാന്തഃ

സ്ത്രീലിംഗഃ

ജായാ ജായെ ജായാഃ
ഹെ ജായെ ഹെ ജായെ ഹെ ജായാഃ
ജായാം ജായെ ജായാഃ
ജായയാ ജായാഭ്യാം ജായാഭിഃ
ജായായൈ ജായാഭ്യാം ജായാഭ്യഃ
ജായായാഃ ജായാഭ്യാം ജായാഭ്യഃ
ജായായാഃ ജായയൊഃ ജായാനാം
ജായായാം ജായയൊഃ ജായാസു
ജരാ ജരസൌ ജരെ ജരസഃ ജരാഃ
ഹെ ജരെ ഹെ ജരസൌ ഹെജരെഹെ ജരസഃ ഹെ ജരാഃ
ജരസം ജരാം ജരസൌ ജരെ ജരസഃ ജരാഃ
ജരസാ ജരയാ ജരാഭ്യാം ജരാഭിഃ
ജരസെ ജരായൈ ജരാഭ്യാം ജരാഭ്യഃ
ജരസഃ ജരായാഃ ജരാഭ്യാം ജരാഭ്യഃ
ജരസഃ ജരായാഃ ജരസൊഃ ജരയൊഃ ജരസാം ജരാണാം
ജരസി ജരായാം ജരസൊഃ ജരയൊഃ ജരാസു
സൎവാ സൎവെ സൎവാഃ
ഹെ സൎവെ ഹെ സൎവെ ഹെ സൎവാഃ
സൎവാം സൎവെ സൎവാഃ
സൎവയാ സൎവാഭ്യാം സൎവാഭിഃ
സൎവസ്യൈ സൎവാഭ്യാം സൎവാഭ്യഃ
സൎവസ്യാഃ സൎവാഭ്യാം സൎവാഭ്യഃ
സൎവസ്യാഃ സൎവയൊഃ സൎവാസാം
സൎവസ്യാം സൎവയൊഃ സൎവാസു
ദ്വിതീയാ ദ്വിതീയെ ദ്വിതീയാഃ
ഹെ ദ്വിതീയെ ഹെ ദ്വിതീയെ ഹെ ദ്വിതീയാഃ
ദ്വിതീയാം ദ്വിതീയെ ദ്വിതീയാഃ
ദ്വിതീയയാ ദ്വിതീയാഭ്യാം ദ്വിതീയാഭിഃ
ദ്വിതീയസ്യൈ
ദ്വിതീയായൈ
ദ്വിതീയാഭ്യാം ദ്വിതീയാഭ്യഃ
ദ്വിതീയസ്യാഃ
ദ്വിതീയായാഃ
ദ്വിതീയാഭ്യാം ദ്വിതീയാഭ്യഃ
ദ്വിതീയസ്യാഃ
ദ്വിതീയായാഃ
ദ്വിതീയയൊഃ ദ്വിതീയാനാം
ദ്വിതീയസ്യാം
ദ്വിതീയായാം
ദ്വിതീയയൊഃ ദ്വിതീയാസു
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/13&oldid=178466" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്