താൾ:CiXII844.pdf/76

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൭൦

സൊതാ സൊതാരൌ സൊതാരഃ
സൊതാസെ സൊതാസാഥെ സൊതാദ്ധ്വെ
സൊതാഹെ സൊതാസ്വഹെ സൊതാസ്മഹെ

ലൃൎങ

അസൊഷ്യൽ അസൊഷ്യതാം അസൊഷ്യൻ
അസൊഷ്യഃ അസൊഷ്യതം അസൊഷ്യത
അസൊഷ്യം അസൊഷ്യാവ അസൊഷ്യാമ
അസൊഷ്യത അസൊഷ്യെതാം അസൊഷ്യന്ത
അസൊഷ്യഥാഃ അസൊഷ്യെഥാം അസൊഷ്യദ്ധ്വം
അസൊഷ്യെ അസൊഷ്യാവഹി അസൊഷ്യാമഹി

ലൃൾ

സൊഷ്യതി സൊഷ്യതഃ സൊഷ്യന്തി
സൊഷ്യസി സൊഷ്യഥഃ സൊഷ്യഥ
സൊഷ്യാമി സൊഷ്യാവഃ സൊഷ്യാമഃ
സൊഷ്യതെ സൊഷ്യെതെ സൊഷ്യന്തെ
സൊഷ്യസെ സൊഷ്യെഥെ സൊഷ്യദ്ധ്വെ
സൊഷ്യെ സൊഷ്യാവഹെ സൊഷ്യാമഹെ

അശൂ വ്യാപ്തൌ

ലൾ

അശ്നുതെ അശ്നുവാതെ അശ്നുവതെ
അശ്നുഷെ അശ്നുവാഥെ അശ്നുദ്ധ്വെ
അശ്നുവെ അശ്നുവഹെ അശ്നുമഹെ

ലൎങ

ആശ്നുത ആശ്നുവാതാം ആശ്നുവത
ആശ്നുഥാഃ ആശ്നുവാഥാം ആശ്നുദ്ധ്വം
ആശ്നുവി ആശ്നുവഹി ആശ്നുമഹി

ലൊൾ

അശ്നുതാം അശ്നുവാതാം അശ്നുവതാം
അശ്നുഷ്വ അശ്നുവാഥാം അശ്നുദ്ധ്വം
അശ്നുവൈ അശ്നുവാവഹൈ അശ്നുവാമഹൈ

ലിൎങ

അശ്നുവീത അശ്നുവീയാതാം അശ്നുവീരൻ
അശ്നുവീഥാഃ അശ്നുവീയാഥാം അശ്നുവീദ്ധ്വം
അശ്നുവീയ അശ്നിവീവഹി അശ്നുവീമഹി
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/76&oldid=178533" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്