താൾ:CiXII844.pdf/91

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൮൫

ലൎങ

അതനൊൽ അതനുതാം അതന്വൻ
അതനൊഃ അതനുതം അതനുത
അതനവം അതന്വ അതനുവ അതന്മ അതനുമ


അതനുത അതന്വാതാം അതന്വത
അതനുഥാഃ അതന്വാഥാം അതനുദ്ധ്വം
അതന്വി അതന്വഹി
അതനുവഹി
അതന്മഹി അതനുമഹി

ലൊൾ

തനൊതു തനുതാൽ തനുതാം തന്വന്തു
തനു തനുതാൽ തനുതം തനുത
തനവാനി തനവാവ തനവാമ


തനുതാം തന്വാതാം തന്വതാം
തനുഷ്വ തന്വാഥാം തനുദ്ധ്വം
തനവൈ തനവാവഹൈ തനവാമഹൈ

ലിൎങ

തനുയാൽ തനുയാതാം തനുയുഃ
തനുയാഃ തനുയാതം തനുയാത
തനുയാം തനുയാവ തനുയാമ


തന്വീത തന്വീയാതാം തന്വീരൻ
തന്വീഥാഃ തന്വീയാഥാം തന്വീദ്ധ്വം
തന്വീയ തന്വീവഹി തന്വീമഹി

ആശിഷിലിൎങ

തന്യാൽ തന്യാസ്താം തന്യാസുഃ
തന്യാഃ തന്യാസ്തം തന്യാസ്ത
തന്യാസം തന്യാസ്വ തന്യാസ്മ


തനിഷീഷ്ട തനിഷീയാസ്താം തനിഷീരൻ
തനിഷീഷ്ഠാഃ തനിഷീയാസ്ഥാം തനിഷീദ്ധ്വം
തനിഷീയ തനിഷീവഹി തനിഷീമഹി

ലിൾ

തതാന തെനതുഃ തെനുഃ
തെനിഥ തെനഥുഃ തെന
തതാന തതന തെനിവ തെനിമ

H

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/91&oldid=178548" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്