താൾ:CiXII844.pdf/58

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൫൨

ആശിഷിലിൎങ

വീയാൽ വീയാസ്താം വിയാസുഃ
വീയാഃ വീയാസ്തം വീയാസ്ത
വീയാസം വീയാസ്വ വീയാസ്മ
വ്യാസീഷ്ട വ്യാസീയാസ്താം വ്യാസീരൻ
വ്യാസീഷ്ഠാഃ വ്യാസീയാസ്ഥാം വ്യാസീദ്ധ്വം
വ്യാസീയ വ്യാസീവഹി വ്യാസീമഹി

ലിൾ

വിവ്യായ വിവ്യതുഃ വിവ്യുഃ
വിവ്യയിഥ വിവ്യഥുഃ വിവ്യ
വിവ്യായ വിവിയ വിവ്യിവ വിവ്യിമ
വിവ്യെ വിവ്യാതെ വിവ്യിരെ
വിവ്യിഷെ വിവ്യാഥെ വിവ്യിദ്ധ്വെ വിവ്യിഢ്വെ
വിവ്യെ വ്യവ്യിവഹെ വിവ്യിമഹെ

ലുൎങ

അവ്യാസീൽ അവ്യാസിഷ്ടാം അവ്യാസിഷുഃ
അവ്യാസീഃ അവ്യാസിഷ്ടം അവ്യാസിഷ്ട
അവ്യാസിഷം അവ്യാസിഷ്വ അവ്യാസിഷ്മ
അവ്യാസ്ത അവ്യാസാതാം അവ്യാസത
അവ്യാസ്ഥാഃ അവ്യാസാഥാം അവ്യാദ്ധ്വം
അവ്യാസി അവ്യാസ്വഹി അവ്യാസ്മഹി

ലുൾ

വ്യാതാ വ്യാതാരൌ വ്യാതാരഃ
വ്യാതാസി വ്യാതാസ്ഥഃ വ്യാതാസ്ഥ
വ്യാതാസ്മി വ്യാതാസ്വഃ വ്യാതാസ്മഃ
വ്യാതാ വ്യാതാരൌ വ്യാതാരഃ
വ്യാതാസെ വ്യാതാസാഥെ വ്യാതാദ്ധ്വെ
വ്യാതാഹെ വ്യാതാസ്വഹെ വ്യാതാസ്മഹെ

ലൃൎങ

അവ്യാസ്യൽ അവ്യാസ്യതാം അവ്യാസ്യൻ
അവ്യാസ്യഃ അവ്യാസ്യതം അവ്യാസ്യത
അവ്യാസ്യം അവ്യാസ്യാവ അവ്യാസ്യാമ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/58&oldid=178513" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്