താൾ:CiXII844.pdf/71

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൬൫

സൊഷീഷ്ട സൊഷീയാസ്താം സൊഷീരൻ
സൊഷീഷ്ഠാഃ സൊഷീയാസ്ഥാം സൊഷീഢ്വം
സൊഷീയ സൊഷീവഹി സൊഷീമഹി

ലിൾ

സുഷുവെ സുഷുവാതെ സുഷുവിരെ
സുഷുവിഷെ സുഷുവാഥെ സുഷുവിദ്ധ്വെ
സുഷുവിഢ്വെ
സുഷുവെ സുഷുവിവഹെ സുഷുവിമഹെ

ലുൎങ

അസവിഷ്ട അസവിഷാതാം അസവിഷത
അസവിഷ്ഠാഃ അസവിഷാഥാം അസവിദ്ധ്വം
അസവിഢ്വം
അസവിഷി അസവിഷ്വഹി അസവിഷ്മഹി
അസൊഷ്ട അസൊഷാതാം അസൊഷത
അസൊഷ്ഠാഃ അസൊഷാഥാം അസൊഢ്വം
അസൊഷി അസൊഷ്വഹി അസൊഷ്മഹി

ലുൾ

സവിതാ സവിതാരൌ സവിതാരഃ
സവിതാസെ സവിതാസാഥെ സവിതാദ്ധ്വെ
സവിതാഹെ സവിതാസ്വഹെ സവിതാസ്മഹെ
സൊതാ സൊതാരൌ സൊതാരഃ
സൊതാസെ സൊതാസാഥെ സൊതാദ്ധ്വെ
സൊതാഹെ സൊതാസ്വഹെ സൊതാസ്മഹെ

ലൃൎങ

അസവിഷ്യത അസവിഷ്യെതാം അസവിഷ്യന്ത
അസവിഷ്യഥാഃ അസവിഷ്യെഥാം അസവിഷ്യദ്ധ്വം
അസവിഷ്യെ അസവിഷ്യാവഹി അസവിഷ്യാമഹി
അസൊഷ്യത അസൊഷ്യെതാം അസൊഷ്യന്ത
അസൊഷ്യഥാഃ അസൊഷ്യെഥാം അസൊഷ്യദ്ധ്വം
അസൊഷ്യെ അസൊഷ്യാവഹി അസൊഷ്യാമഹി

ലൃൾ

സവിഷ്യതെ സവിഷ്യെതെ സവിഷ്യന്തെ
സവിഷ്യസെ സവിഷ്യെഥെ സവിഷ്യദ്ധ്വെ
സവിഷ്യെ സവിഷ്യാവഹെ സവിഷ്യാമഹെ

F3

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/71&oldid=178528" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്