താൾ:CiXII844.pdf/129

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൧

൧൦൨ അഥരാമസ്യനിൎദ്ദെശാൽലക്ഷ്മണൊവാനരാധിപം
ആനയൽപ്ലവഗൈസ്സാൎദ്ധംഹനൂമൽപ്രമുഖൈൎദ്രുതം

൧൦൩ സുഗ്രീവൊരാഘവംദൃഷ്ട്വാവചനാത്തസ്യവാനരാൻ
ന്യയുക്തസീതാമന്വെഷ്ടുംആശാസുചതസൃഷ്വപി

൧൦൪ തതൊഹനൂമതഃപാണൌദദൌരാമൊംഗുലീയകം
വിശ്ചാസായതുവൈദെഹ്യാസ്തൽഗൃഹീത്വാസനിൎയ്യയൌ

൧൦൫ തതൊഹനൂമൽപ്രമുഖാവാനരദക്ഷിണാന്ദിശം
ഗത്വാസീതാംവിചിന്വന്തഃപൎവതംവിന്ധ്യാമാപ്നുവൻ

൧൦൬ സമയാതിക്രമാത്തസ്യചക്രുഃപ്രായൊപവെശനം
തത്രസംപാതിനാപ്രൊക്താംസീതാവാൎത്താഞ്ചശുശ്രുവുഃ

൧൦൭ തതഃപ്രാപുരുദന്വന്തമംഗദാദ്യാഃപ്ലവംഗമാഃ
തംവിലംഘയിതുംതൊഷാംനകശ്ചിദഭവൽക്ഷമഃ

൧൦൮ സ്വപ്രഭാവപ്രശംസാഭിസ്തദാജാംബവദുക്തിഭിഃ
സംവൎദ്ധിതൊമഹെന്ദ്രാദ്രിമാരുരൊഹാനിലാത്മജഃ

൧൦൯ അഭിവന്ദ്യാഥസകലാനമരാൻപവനാത്മജഃ
പുപ്ലുവെചഗിരെസ്തസ്മാദ്വിലംഘയിതുമൎണ്ണവം

൧൧൦ സസമുല്ലംഘ്യമൈനാകംസുരസാമഭിവന്ദ്യച
നിഹത്യസിംഹികംനീത്യാപാരംപ്രാപമഹൊദധെഃ

൧൧൧ ലംകാധിദെവതാംജിത്വാതാംപ്രവിശ്യാനിലാത്മജഃ
സീതാംവിചിന്വന്നദ്രാക്ഷീന്ദിദ്രാണന്നിശിരാവണം

൧൧൨ അപശ്യംസ്തത്രവൈദെഹീംവിചിന്വാനസ്തതസ്തതഃ
അശൊകവനികാംഗത്വതാംഖിന്നാൎത്തന്ദദൎശസഃ

൧൧൩ പാദപംകഞ്ചിദാരുഹ്യതൽപലാശൈസ്സുസംവൃതഃ
ആസ്തെസ്മമാരുതിസ്തത്രസീതെയമിതിതൎക്കയൻ

൧൧൪ രാവണസ്തുതദാഭ്യെത്യമൈഥിലീമ്മദനാൎദ്ദിതഃ
ഭാൎയ്യാഭവമമെത്യെവംബഹുധാസമയാചത

൧൧൫ അഹംത്വദ്വശഗാനസ്യാമിത്യെഷാതന്നിരാകരൊൽ
കാമമന്യുപരീതാത്മാരാവണൊപിതദായയൌ

൧൧൬ നിൎഗ്ഗതെരാവണെസീതാംപ്രലപന്തീംസമാരുതിഃ
ഉക്ത്വാരാമസ്യവൃത്താന്തംപ്രദദൊചാംഗുലീയകം

൧൧൭ തത്സമാദായ വൈദെഹീവിലപ്യചഭൃശംപുനഃ
ചൂഡാമണിന്ദദൌതസ്യകരെജഗ്രാഹസൊപിതം

൧൧൮ മാവിഷാദംകൃഥാദെവിരാഘവൊരാവണംരണെ
ഹത്വാത്വാന്നെഷ്യതീത്യെനാമാശ്ചാസ്യസവിനിൎയ്യയൌ

൧൧൯ നീതിമാൻസൊപിസഞ്ചിന്ത്യബഭജ്ഞൊപവനന്തുതൽ
അക്ഷാദീനി ചരക്ഷാംസിബഹൂനിസമരെവധീൽ

൧൨൦ തതശ്ശക്രജിതായുദ്ധെബദ്ധഃപവനനന്ദനഃ
പ്രതാപംരഘുനാഥസ്യരാവണായന്യവെദയൽ

൧൨൧ രക്ഷൊദീപിതലാംഗൂലസ്സതുലങ്കാമശെഷതഃ
ദഗ്ദ്ധ്വാസാഗരമുത്തീൎയ്യവാനരാൻസമുപാഗമൽ

൧൨൨ സഗത്വാവാനരൈസ്സാകംരാഘവായാത്മനാകൃതം
നിവെദയിത്വാസകലന്ദദൌചൂഡാമണിഞ്ചതം

B 2

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/129&oldid=178594" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്