താൾ:CiXII844.pdf/48

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൪൨

അമുഷ്മാൽ അമൂഭ്യാം അമീഭ്യഃ
അമുഷ്യ അമുയൊഃ അമീഷാം
അമുഷ്മിൻ അമുയൊഃ അമീഷു

ഇതി നപുംസകലിംഗാഃ പരിസമാപ്താഃ വാശ്ചത്വാരിചകിഞ്ചെദം ക
ൎമ്മ ചാഹശ്ചസാമച അഷ്ടൌ പഞ്ചചതദ്യച്ചാപ്യെതൽ പ്രാൎങചശകൃൽദ
ദൽയാൽ ഭവച്ചതതസ്താദൃൿഷൾപയൊദൊ നപുംസകെ

യുഷ്മച്ശബ്ദഃ

ത്വം യുവാം യൂയം
ത്വാം ത്വാ യുവാം വാം യുഷ്മാൻ വഃ
ത്വയാ യുവാഭ്യാം യുഷ്മാഭിഃ
തുഭ്യം തെ യുവാഭ്യാം വാം യുഷ്മഭ്യം വഃ
ത്വൽ യുവാഭ്യാം യുഷ്മൽ
തവ തെ യുവയൊഃ വാം യുഷ്മാകം വഃ
ത്വയി യുവയൊഃ യുഷ്മാസു

അസ്മച്ശബ്ദഃ

അഹം ആവാം വയം
മാം മാ ആവാം നൌ അസ്മാൻ നഃ
മയാ ആവാഭ്യാം അസ്മാഭിഃ
മഹ്യം മെ ആവാഭ്യാം നൌ അസ്മഭ്യം നഃ
മൽ ആവഭ്യാം അസ്മൽ
മമ മെ ആവയൊഃ നൌ അസ്മാകം നഃ
മയി ആവയൊഃ അസ്മാസു

സൎവനാമശബ്ദാ സ്ത്രീലിംഗാഃ സൎവ വിശ്വ ഉഭ ഉഭയ കതര കതമ യ
തര യതമ തതര തതമ ഇതര അന്യതര അന്യതമ ത്വ ത്വൽ സമ സി
മ നെമ പൂൎവ പര അപര ദക്ഷിണ ഉത്തര അധര സ്വ അന്തര ത്യൎദ
തൎദ യൎദ എതൎദ അദസ഻ ഇദം ഏക ദ്വി ത്രി യുഷ്മൎദ അസ്മൎദ തു ഹി കിം
ഇത്യെതെ സൎവനാമ ശബ്ദാഃ പ്രഥമ ചരമ അല്പ അൎദ്ധ കതിപയ ദ്വിത
യ ത്രിതയ ഇത്യാദ്യാഃ നെമശബ്ദശ്ച പ്രഥമാ ബഹുവചനെ വികല്പെന
സൎവനാമശബ്ദാഃ

സ്വർ അന്തർ പ്രാതർ പുനർ ഉച്ചൈസ഻ നീചൈസ഻ ശനൈസ഻ ഋതെ
യുഗപൽ ആരാൽ പൃഥൿ തിരസ഻ ഹ്യസ഻ ശ്വസ഻ ദിവാ സായം മനാൿ
നക്തം ൟഷൽ ആൎങ ൎഗ തുഷ്ണീം ജൊഷം ബൎഹിസ഻ അദ്ധാ നാനാ
സ്മ സ്തി മുധാ വൃഥാ മിഥാ മഹാ സ്വയം സാമി ചെൽ അന്തരാ വിനാ
ദൊഷാ മിഥസ഻ പ്രായസി സാൎദ്ധം സാകം സഹ മുഹുസ഻ മംക്ഷു ദ്രാൿ
അഭീക്ഷ്ണ്യം വത്യന്താശ്ചബ്രഹ്മണവൽ ക്ഷത്രിയവൽ ഇത്യാദി ക്വാന്താ
ശ്ച കൃത്വാ ഹൃത്വാ ഭൂത്വാ പ്രഭൃത്യ പ്രഹൃത്യ ഇത്യാദി ഇതി സൎവെ സ്വ
രാദയഃ നിപാതസംജ്ഞ കാശ്ച്വാദയഃ ച വ ഹ അഹ എവ എവം നൂ
നം ശശ്വൽ ചെൽ ചിൽ നൎങ മാൎങ യത്ര തത്ര കുത്ര എകത്ര അന്യത്ര
ഹന്ത അ ഇ ഉ മാ നൊ നാ വഷൾ സ്വാഹാ സ്വധാ യദി ഹി ഖലു

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/48&oldid=178503" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്