താൾ:CiXII844.pdf/115

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൦൯

ലിൾ ജഗൃഹെ ജഗൃഹാതെ ലുൎങ അഗ്രാഹി അഗ്രാഹീഷ്ട അഗ്രാഹീഷാ
താം അഗ്രാഹഷത ഇത്യാദി

ധ്വമി അഗ്രാഹിഢ്വം അഗ്രാഹിദ്ധ്വം അഗ്രഹീഢ്വം അഗ്രഹീദ്ധ്വം
ലൃൾ ഗ്രാഹീഷ്യതെ ഗ്രഹീഷ്യതെ ഗ്രാഹീഷ്യെതെ ഗ്രഹീഷ്യെതെ ഗ്രാ
ഹീഷ്യന്തെ ഗ്രഹീഷ്യന്തെ

ചുരസ്തെയെ

ലൾ ചൊൎയ്യതെ ലൎങ അചൊൎയ്യത ലൊൾ ചൊൎയ്യതാം ലിൎങ ചൊൎയ്യെത
ആശിഷിലിൎങ ചൊരിഷീഷ്ട ചൊരയിഷീഷ്ട ചൊരിഷീയാസ്താം ചൊര
യിഷീയാസ്താം ചൊരിഷീരൻ ചൊരയിഷീരൻ ചൊരിഷീഷ്ഠാഃ ചൊര
യിഷീഷ്ഠാഃ ഇത്യാദി

ലിൾ ചൊരയാഞ്ചക്രെ ചൊരയാംബഭൂവെ ചൊരയാമാസെ ലുൎങ
അചൊരി അചൊരിഷാതാം അചൊരയിഷാതാം അചൊരിഷത അ
ചൊരിയിഷത ഇത്യാദി

ലുൾ ചൊരിതാ ചൊരയിതാ ലൃൎങ അചൊരിഷ്യത അചൊരയിഷ്യത

ലൃൾ ചൊരിഷ്യതെ ചൊരയിഷ്യതെ

പാലരക്ഷണെ

ലൾ പാല്യതെ ലൎങ അപാല്യത ലൊൾ പാല്യതാം ലിങ പാല്യെത
ആശിഷിലിൎങ പാലിഷീഷ്ട പാലയിഷീഷ്ട

ലിൾ പാലയാഞ്ചക്രെ പാലയാംബഭൂവെ പാലയാമാസെ ലുൎങ അപാ
ലി അപാലിഷാതാം അപാലയിഷാതാം അപാലിഷത അപാലയിഷത

ലുൾ പാലിതാ പാലയിതാ ലൃൎങ അപാലിഷ്യത അപാലയിഷ്യത

ലൃൾ പാലിഷ്യതെ പാലയിഷ്യതെ

അൎച്ച പൂജായാം

ലൾ അൎച്ച്യതെ ലൎങ ആൎച്ച്യത ലൊൾ അൎച്ച്യതാം ലിൎങ അൎച്ച്യെത ആ
ശിഷിലിൎങ അൎച്ചിഷീഷ്ട അൎച്ചയിഷീഷ്ട

ലിൾ അൎച്ചയാഞ്ചക്രെ അൎച്ചയാംബഭൂവെ അൎച്ചയാമാസെ ലുൎങ ആൎച്ചി
ആൎച്ചിഷാതാം ആൎച്ചയിഷാതാം

ലുൾ അൎച്ചിതാ അൎച്ചയിതാ ലൃൎങ ആൎച്ചിഷ്യത ആൎച്ചയിഷ്യത

ലൃൾ അൎച്ചിഷ്യതെ അൎച്ചിഷ്യെതെ അൎച്ചിഷ്യന്തെ
അൎച്ചയിഷ്യതെ അൎച്ചയിഷ്യെതെ അൎച്ചയിഷ്യന്തെ
അൎച്ചയിഷ്യസെ അൎച്ചയിഷ്യെഥെ അൎച്ചയിഷ്യദ്ധ്വെ
അൎച്ചയിഷ്യെ അൎച്ചയിഷ്യാവഹെ അൎച്ചയിഷ്യാമഹെ

ശബ്വികരണാ ഭൂവാദയഃ ലുഗ്വികരണാ അദാദയഃ ശ്ലുവികരണാ
ജൂഹൊത്യദയഃ ശ്യൻവികരണാ ദിവാദയഃ ശ്നുവികരണാ സ്വാദയഃ
ശവികരണാ സ്തുദാദയഃ ശ്നംവികരണാ രുധാദയഃ ഉവികരണാ സ്തനാ
ദയഃ ശ്നാവികരണാഃ ക്ര്യാദയഃ സ്വാൎത്ഥണ്യന്താ ശ്വുരാദയഃ

ഭൂവാദൌശബദാദികെഷു ലുഗപിശ്ലുസ്യാജ്ജു ഹൊത്യാദിഷുശ്യൻ ദൈ
വാദികധാതുഷുശ്നുരപിചസ്വാദൌതു ദാദൌതുശഃ രുദ്ധ്യാദൌശ്നമഥൊത
നാദിഷു ഭവെദുപ്രത്യയഃ ക്രാദിഷുശ്നാസ്യാൽ സ്വാൎത്ഥികണിച്ചുരാദിഷു
പുനസ്തത്രാപിശബ്ജായതെ
K

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/115&oldid=178576" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്