താൾ:CiXII844.pdf/57

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൫൧

ലൃൾ

ധ്വംസിഷ്യതെ ധ്വംസിഷ്യെതെ ധ്വംസിഷ്യന്തെ
ധ്വംസിഷ്യസെ ധ്വംസിഷ്യെഥെ ധ്വംസിഷ്യദ്ധ്വെ
ധ്വംസിഷ്യെ ധ്വംസിഷ്യാവഹെ ധ്വംസിഷ്യാമഹെ

വ്യെൎഞ സംവരണെ

ലൾ

വ്യയതി വ്യയതഃ വ്യയന്തി
വ്യയസി വ്യയഥഃ വ്യയഥ
വ്യയാമി വ്യയാവഃ വ്യയാമഃ
വ്യയതെ വ്യയെതെ വ്യയന്തെ
വ്യയസെ വ്യയെഥെ വ്യയദ്ധ്വെ
വ്യയെ വ്യയാവഹെ വ്യയാമഹെ

ലൎങ

അവ്യയൽ അവ്യയതാം അവ്യയൻ
അവ്യയഃ അവ്യയതം അവ്യയത
അവ്യയം അവ്യയാവ അവ്യയാമ
അവ്യയത അവ്യയെതാം അവ്യയന്ത
അവ്യയഥാഃ അവ്യയെഥാം അവ്യയദ്ധ്വം
അവ്യയെ അവ്യയാവഹി അവ്യയാമഹി

ലൊൾ

വ്യയതു വ്യയതാൽ വ്യയതാം വ്യയന്തു
വ്യയ വ്യയതാൽ വ്യയതം വ്യയത
വ്യയാനി വ്യയാവ വ്യയാമ
വ്യയതാം വ്യയെതാം വ്യയന്താം
വ്യയസ്വ വ്യയെഥാം വ്യയദ്ധ്വം
വ്യയൈ വ്യയാവഹൈ വ്യയാമഹൈ

ലിൎങ

വ്യയെൽ വ്യയെതാം വ്യയെയുഃ
വ്യയെഃ വ്യയെതം വ്യയെത
വ്യയെയം വ്യയെവ വ്യയെമ
വ്യയെത വ്യയെയാതാം വ്യയെരൻ
വ്യയെഥാഃ വ്യയെയാഥാം വ്യയെദ്ധ്വം
വ്യയെയ വ്യയെവഹി വ്യയെമഹി

E 2

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/57&oldid=178512" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്