താൾ:CiXII844.pdf/101

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൯൫

ലിൎങ

ഗൃഹ്ണീയാൽ ഗൃഹ്ണീയാതാം ഗൃഹ്ണീയുഃ
ഗൃഹ്ണീയാഃ ഗൃഹ്ണീയാതം ഗൃഹ്ണീയാത
ഗൃഹ്ണീയാം ഗൃഹ്ണീയാവ ഗൃഹ്ണീയാമ


ഗൃഹ്ണീത ഗൃഹ്ണീയാതാം ഗൃഹ്ണീരൻ
ഗൃഹ്ണീഥാഃ ഗൃഹ്ണീയാഥാം ഗൃഹ്ണീദ്ധ്വം
ഗൃഹ്ണീയ ഗൃഹ്ണീവഹി ഗൃഹ്ണീമഹി

ആശിഷിലിൎങ

ഗൃഹ്യാൽ ഗൃഹ്യാസ്താം ഗൃഹ്യാസുഃ
ഗൃഹ്യാഃ ഗൃഹ്യാസ്തം ഗൃഹ്യാസ്ത
ഗൃഹ്യാസം ഗൃഹ്യാസ്വ ഗൃഹ്യാസ്മ


ഗൃഹീഷീഷ്ട ഗൃഹീഷീയാസ്താം ഗൃഹീഷീരൻ
ഗൃഹീഷീഷ്ഠാഃ ഗൃഹീഷീയാസ്ഥാം ഗൃഹീഷീദ്ധ്വം
ഗൃഹീഷീയ ഗൃഹീഷീവഹി ഗൃഹീഷീമഹി

ലിൾ

ജഗ്രാഹ ജഗൃഹതുഃ ജഗൃഹുഃ
ജഗ്രഹിഥ ജഗൃഹഥുഃ ജഗൃഹ
ജഗ്രാഹ ജഗ്രഹ ജഗൃഹിവ ജഗൃഹിമ


ജഗൃഹെ ജഗൃഹാതെ ജഗൃഹിരെ
ജഗൃഹിഷെ ജഗൃഹാഥെ ജഗൃഹിദ്ധ്വെ
ജഗൃഹിഢ്വെ
ജഗൃഹെ ജഗൃഹിവഹെ ജഗൃഹിമഹെ

ലുൎങ

അഗ്രഹീൽ അഗ്രഹീഷ്ടാം അഗ്രഹീഷ്ഠഃ
അഗ്രഹീഃ അഗ്രഹീഷ്ടം അഗ്രഹീഷ്ട
അഗ്രഹീഷം അഗ്രഹീഷ്വ അഗ്രഹീഷ്മ


അഗ്രഹീഷ്ട അഗ്രഹീഷാതാം അഗ്രഹീഷത
അഗ്രഹീഷ്ഠാഃ അഗ്രഹീഷാഥാം അഗ്രഹീദ്ധ്വം
അഗ്രഹീഷി അഗ്രഹീഷ്വഹി അഗ്രഹീഷ്മഹി

ലുൾ

ഗ്രഹീതാ ഗ്രഹീതാരൌ ഗ്രഹീതാരഃ
ഗ്രഹീതാസി ഗ്രഹീതാസ്ഥഃ ഗ്രഹീതാസ്ഥ
ഗ്രഹീതാസ്മി ഗ്രഹീതാസ്വഃ ഗ്രഹീതാസ്മഃ


ഗ്രഹീതാ ഗ്രഹീതാരൌ ഗ്രഹീതാരഃ
ഗ്രഹീതാസെ ഗ്രഹീതാസാഥെ ഗ്രഹീതാദ്ധ്വെ
ഗ്രഹീതാഹെ ഗ്രഹീതാസ്വഹെ ഗ്രഹീതാസ്മഹെ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/101&oldid=178559" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്