Jump to content

മലയാള പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന പുരോഗമിയ്ക്കുന്നു.
മലയാളപഴഞ്ചൊല്ലുകൾ (പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ)

രചന:പൈലോ പോൾ (1902)

[ 1 ]


MALAYALAM PROVERBS


COMPILED BY


PILO PAUL, B.A.
മലയാള


പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ
പൈലോ പോൾ, ബീ.ഏ.
സംഗ്രഹിച്ചതു1902.
[ 2 ]


MALAYALAM PROVERBS


COMPILED BY


PILO PAUL, B . A.
മലയാള


പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ
പൈലോപോൾ ബീ.ഏ.
സംഗ്രഹിച്ചതു
"പഴഞ്ചൊല്ലിൽ പതിരില്ല"
കൊല്ലത്തു പുസ്തകവ്യാപാരം
സുബ്ബയ്യാ തെന്നാട്ടുറെഢിയാർ
തിരുവനന്തപുരം
കേരളോദയംഅച്ചുക്കൂടത്തിൽ
അച്ചടിപ്പിച്ചു
പ്രസിദ്ധംചെയ്തതു.1902.[ 3 ]
മലയാള ഭാഷയിലെ ഗദ്യപ്രബന്ധങ്ങളുടെ
ജനയിതാവായി
വിദ്വജ്ജനശിരോമണിയായ


ശ്രീമൽ
കേരളവർമ്മ
വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ


തിരുമനസ്സിലെ തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ"മുല്ലപ്പൂവിന്റെഗുണത്താലെ വാഴനാരിനുംമോക്ഷം"
എന്ന ന്യായേന

തിരുമനസ്സിലെ തിരുനാമധേയത്തോടുള്ള ചേർച്ചയാൽ എന്റെ പേരിനും അല്പമെങ്കിലും യശസ്സുണ്ടാകുമെന്നുള്ള മോഹംനിമിത്തവും തിരുമനസ്സിലേക്കു ഇനിക്കുള്ള ബഹുമാനത്തിന്റെ സൂചകമായും,

ഈ പുസ്തകത്തെ
അനുവാദപ്രകാരം ഞാൻ സമർപ്പണംചെയ്യുന്നു.


പൈലോ പോൾ ബീ.ഏ.

[ 4 ]


പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു അലങ്കാരമാണെന്നുള്ളത് സർവ്വസമ്മതമാണല്ലൊ- ഈ അലങ്കാരം പ്രായേണ എല്ലാ ഭാഷകൾക്കും ഉണ്ടു്.- എങ്കിലും പഴഞ്ചൊല്ലുകൾക്കാവശ്യമായ "ചുരുക്കം, ചാതുര്യം, ചാർത്ഥം" (Shortness, Sense and Salt) നോക്കിയാൽ മലയാളപഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ഇതരഭാഷകളിലെ പഴഞ്ചൊല്ലുകളേക്കാൾ വിശേഷമാണെന്നു നിഷ്പക്ഷവാദികളായ എല്ലാവരും സമ്മതിയ്ക്കാതിരിക്കയില്ല- ഇംഗ്ലീഷിൽ അനവധി പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മലയാളത്തിലെ ചില പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ പോലെ ചാതുര്യവും അർത്ഥപുഷ്ടിയുമുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ചുരുക്കമാണ്.

ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടുകൊല്ലത്തെ ശ്രമം കൊണ്ടു് ശേഖരിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഈ സംഗ്രഹത്തിൽ ഇതിനുമുമ്പു് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തീട്ടുള്ള സംഗ്രഹങ്ങളിലുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ അധികം പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ മലയാളത്തിലെ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ എല്ലാമൊ അവയിൽ വലിയൊരു ഭാഗമൊ അടങ്ങീട്ടുണ്ടെന്നു ആരും കരുതരുതു്. ഇപ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തെ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയതുതന്നെ അങ്ങനെ പ്രസിദ്ധം ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഭാഷയോടു വാത്സല്യമുള്ള മഹാന്മാർ ഇതോടു ഇനിയും ചേരാനുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ കൂട്ടിചേർക്കുന്നതിൽ ഇനിക്കു സഹായിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസംകൊണ്ടാണ്- അങ്ങനെയുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ ഇനിയും എഴുതി അയച്ചുതന്നാൽ ഉപകാരസ്മരണയോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണു്. ഇനിയത്തെ പതിപ്പിൽ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾക്കു കാരണമായ കഥകളും കഴിവുള്ളെടത്തോടം ചേർക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടു്.

ചില പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ രൂപഭേദംകൊണ്ടു് ഒന്നിലധികം സ്ഥലത്തു ചേർക്കാനിടവന്നിട്ടുണ്ടു്- പുസ്തകം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ തയ്യാറായതിന്റെ ശേഷം കിട്ടിയ പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ അതാതിന്റെ സ്ഥാനത്തു (a) എന്ന അക്ഷരംചേർത്തു അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ചില പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ യോഗ്യമല്ലെന്നു കരുതി വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്- എന്നാൽ അങ്ങനെ വിട്ടുകളയേണ്ടിവന്ന പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ അധികമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അവയിൽ ചിലതു് വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ അയോഗ്യമായി തീരാമെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ രൂപത്തിൽ വിശേഷം തന്നെയാണെന്നും കൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. [ 5 ] പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ അക്ഷരക്രമത്തിൽ ചേർക്കാതെ വിഷയമനുസരിച്ച് ചേർക്കേണ്ടതായിരുന്നെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടെക്കാം- രണ്ടു രീതികളുടെയും ഗുണദോഷങ്ങളെ ആലോചിച്ച ശേഷമാണ് അക്ഷരക്രമപ്രകാരം തന്നെ മതിയെന്നതു ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചത്. വിഷയക്രമമല്ലാത്തതിനാലുള്ള ന്യൂനത ഒടുവിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള അനുക്രമണികയാൽ ഒരുവിധം പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. അനുക്രമണികയിൽ പഴഞ്ചൊല്ലുകളുടെ ആദിവാക്കുകൾ ചേർത്തിട്ടില്ല.

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ചില കുറിപ്പുകളും ഇംഗ്ലീഷ് പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു അനുബന്ധവും ചേർത്തിട്ടുള്ളതു അവർക്കു ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. മലയാള പഴഞ്ചൊല്ലുകൾക്കു തുല്യമായി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പഴഞ്ചൊല്ലുകളിൽ ചിലതിനു അവയുടെ ചില പ്രയോഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ സാദൃശ്യം ഉള്ളുവെന്നും ചിലതിനു രൂപസാമ്യമല്ലാതെ അർത്ഥസാമ്യമില്ലെന്നും വായനക്കാർ ഓർമ്മിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ടീകയിൽ ചില സാധാരണ വാക്കുകൾക്കു ഇംഗ്ലീഷർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്‌ ആ വക വാക്കുകൾക്കു ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ അർത്ഥവ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അർത്ഥം വ്യക്തമല്ലാത്ത ചില പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ കേവലം വിട്ടുകളയുന്നതിനേക്കാൾ ടീകയൊന്നുമില്ലാതെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണു നല്ലതെന്നു കരുതി അങ്ങനെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അച്ചടിയിൽ വന്നുപോയ ചില തെറ്റുകളെ ഒരു ശുദ്ധിപത്രം കൊണ്ട് ഏതാനും പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ വക തെറ്റുകളെ വായനക്കാർ ക്ഷമിച്ചുകൊള്ളണമെന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ഈ പുസ്തകത്തെ ഇതിലും പൂർണ്ണമായ ഒരു സംഗ്രഹമാക്കിത്തീർക്കാൻ കേരളീയ മഹാജനങ്ങളുടെ സഹായത്തെ വീണ്ടും അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മുഖവുരയെ സമാപിക്കുന്നു. എന്നു


പൈലോ പോൾ


[ 6 ]
ശുദ്ധിപത്രം

ഭാഗം നമ്പ്ര അശുദ്ധം ശുദ്ധം
7 112 മുഴക്കാകാ മൂഴക്കാകാ
10 156 ഓശാരവുഇല്ലം ഓശാരവുംഇല്ല
11 167 അറിയുന്നൊരൊടു അറിയുന്നോരോടു
അറിയാത്തൊരൊടു അറിയാത്തോരോടു
168 ഭൊഷത്വം ഭോഷത്വം
13 202 ധർമ്മം ധർമ്മഃ
15 244 ആനക്കാറൻ ആനക്കാരൻ
16 273 തീർന്നെല്ലൊ തീർന്നല്ലൊ
17 278notes brittles butters
18 301 താൻ താൾ
309 തിന്നാൽ തിന്നാൻ
19 316 വേണ്ടീട്ടൊക്കാനിക്ക വേണ്ടീട്ടോക്കാനിക്ക
315notes it will be it be
20 335 ശിഷ്യന്നക്ഷരം ശിഷ്യനക്ഷരം
331notes lays longs
338 show shorn
342 പയിമ്പു പയിമ്പ
21 359 ചൂട്ടും ചൂട്ടുംഇടക്കുചെല്ലുമ്പോ

(ൾചതിക്കും

22 372 ഇണ്ടി ഇണ്ട്രി
അപ്പം ഇണ്ട്രിയപ്പം
384notes yyou you
23 404 ഇരുന്നു ഇരുന്ന
24 415 പിടിക്കരുതു പിടെക്കരുതു
423notes then there
25 448 പിള്ളൈക്കു പിള്ളെക്കു
27 483 ഉൺന്നാതെ ഉണ്ണാതെ
484 ഉരിലെ ഊരിലെ
489 ഉണ്മൊരെ ഉണ്മോരെ
493 ഉനനും ഊനനും
493notes stow by stow stone by stone

[ 7 ]

31 567 ഔല ഓല
38 713 ഒരെറ്റം ഒരേറ്റം
42 790 കൊണ്ടേ കൊണ്ടെ
792 കട്ടേറുമ്പുനെ കട്ടെറുമ്പിനെ
45 854 കളയല്ലൊ കളയല്ല
856 കച്ചൊടം കച്ചോടം
46 873 കറുപ്പ കറപ്പു
873notes blackamoir's blackamoor's
881 south malabar South Malabar
882 house horse
47 898 വിശ്വസിച്ചാല വിശ്വസിച്ചാലും
907note in on
48 924 വീണ വെള്ളത്തിൽ വീണ
49 953 കരാടൻ കംരാടൻ
50 960 അറിയാ അറിയാം
52 998 പരീക്ഷയം പരീക്ഷയാ
1006 കണ്ന്ന കണ്ണ
1003note cultivations cultivators
53 1032 വെദം വേദം
1040 ചെനന്റെ ചേനന്റെ
10444 ഇരുന്നൊൻ ഇരുന്നോൻ
1046 തിളച്ചാൽ കിളച്ചാൽ
55 1075 കെട്ടൊനെ കെട്ടോനെ
1076 കെട്ടൊന്റെ കെട്ടോന്റെ
57 1107 വെള്ളത്തൽ വെള്ളത്തിൽ
58 1132 കെൾക്കാത്തവൻ കേൾക്കാത്തവൻ
65 1286 ചത്തൊന്റെ ചത്തോന്റെ
കൊന്നൊന്റെ കൊന്നോന്റെ
66 1320note shut short
67 1334 oliver Oliver
1356 sprat Sprat
68 1369 ചെമ്പെന്നും ചേമ്പെന്നും
69 1380note Lutlain's Lutlains
1388 അനർത്ഥം അനർത്ഥം
71 1432note orthodexy orthodoxy
1436note go but go, but
72 1444 മീടം മീടാ

[ 8 ]

76 1535note aims arms
81 1647 ഇല്ലാ ഇല്ലം
82 1667* നിവരുമൊ നിവിതമൊ
1674 പൊതിയൻ പൊതിയാ
1686note forth fourth
83 1698note mise mice
87 1783 പെടിച്ചു പേടിച്ചു
1806 പോഷൻ ഭോഷൻ
89 1835 വാദിക്കാരൻ വാദിക്കോരൻ
1836 പതറ്റിയവൻ പയറ്റിയവൻ
1840 പാറക്കോലു പാരക്കോലു
1833note in the ass on the ass
90 1864 ചാകും ചാകാ
92 1904 കൊലും കോലും
93 1923 പിടിക്കുമ്പേൾ പിടിക്കുമ്പോൾ
1912note ruffled unruffled
1925note assfirdy assfordy
94 1934 കതൽ കാതൽ
1946 (അവി) (അച്ചി)
1950 തീപ്പെടി തീപ്പേടി-
95 1959 ബാന്ധവം ബാന്ധവവും
1966 അറി അരി
96 1986 പെണ്ണു പെണ്ണും
97 2004 ഉണ്ണന്നതു ഉണ്ണുന്നതു
കാൎയ്യം മൊ കാര്യമൊ
2005 പാഞ്ഞൽ പാഞ്ഞാൽ
2018/2019 പട്ടെരി പട്ടേരി
2022 കൂറപ്പെൻ കൂറപ്പേൻ
ഭുതം ഭൂതം
98 2036 ചേടി മേടി
99 2054 ചില്ലം യാമുഖെ ചില്ലായാമുഖെ
101 2104note venormous venomous
103 2139 മരുമക്കളെ മരുമകളെ
106 2203 പോയിട്ടെൽ പോയിട്ടേൽ
107 2224notes hand for the hard for thee te
2230 prodigions prodigious

[ 9 ]

108 2242 മൂന്നാമാത്തെ മൂന്നാമത്തെ

2244 പെരറിഞ്ഞ പേരറിഞ്ഞ


ലൊകത്തിലും ലോകത്തിലും
109 2269 രാജ രാജാ
110 2297note kilu kiln
112 2325 കെട്ടന്നതും കെട്ടുന്നതു

2333 മുപ്പിൽ മൂപ്പിൽ
2338note shown shows
113 2364 ദൈവമത്രെന ദൈവം ന

2349 files flies
115 2387 വിളക്കൊടു വിളക്കോടു
2398 വിരുന്നുംചേറു വിരുന്നുംചോറു
116 2421 വേമ്പനാട്ടു വെമ്പനാടു
119 2481 രൂഢിബലീയസീ രൂഢിൎബലീയസീ
2494 പണമൊന്നു പണമഞ്ചു
അനുബന്ധം

1 25 Against A giant 11 312 must most
32 of off 318 giblets giblets in
2 62 is is is his 333 mustward must ward
3 81 essily easily 14 404 sprat Sprat
and an 408 Laug Lang
wants want 16 451 money mony
5 138 1204a 1204 459 muder murder
8 223 Dumnow Dunmow 18 509 exeed exceed
Lienster Leicester 537 yom your
244 both loth 19 561 speach speech
245 hert heart 20 577 plaister plaster
250 blot bolt 21 598 earthern earthen
10 287 bitters biters clean clear
294 steel steal 22 654 cornway conway
298 union onion 23 686 bread bred
305 eyes eyes ,1035
[ 10 ]
പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ

1 അകത്തിട്ടാൽ പുറത്തറിയാം
2 അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു പത്തിയും*
3 അകപ്പെട്ടവന് അഷ്ടമരാശി,ഓടിപ്പോയവനു ഒമ്പതാമെടത്തു വ്യാഴം-
4 അകപ്പെട്ടാൽ പന്നിചുരയ്ക്കാ-
5 അകലെ കൊള്ളാത്തവൻ അടുക്കലും കൊള്ളുകയില്ലാ-
6 അകലെ പോന്നവനെ അരികെവിളിച്ചാൽ അരക്കാത്തുട്ടുചേതം (അരക്കാശുനഷ്ടം)-
7 അകൗശലലക്ഷണം സാധനദൂഷ്യം-
8 അക്കരനിന്നവൻ തോണിഉരുട്ടി-
9 അക്കരനിൽക്കുന്ന പട്ടർ തോണിമുക്കി-
10 അക്കരെ മാവിലോൻ കെണിവച്ചിട്ടു എന്നോടോ കൂരാ കണ്ണൂമിഴിക്കുന്നു-
11 അക്കരെനിൽക്കുമ്പോൾ ഇക്കരെപച്ച,ഇക്കരെ നിൽക്കുമ്പോൾ അക്കരെപച്ച*


2 *പത്തി=plaster. Cf. (1)A wolf in a lamb's skin (2)God in his tongue and the devil in his heart (3)All saint without, all devil within, (4)Beads about the neck and the devil in the heart,(5)A fair face may hide a foul heart,
(6)All are not saints that go to Church,(7) A honey tongue, a heart of gall,(8) A white glove often conceals a dirty hand.
3 അഷ്ടമരാശി=A dangerous time,ഒൻപതാമെടത്ത് വ്യാഴം=Luck.
4 ചുരയ്ക്കാ=watergourd;so helpless.cf. He that is down,down with him,cries the world.
6 Cf.The burden which was thoughtlessly got,must be patiently borne.
7 Cf.A bad workman quarrels with his tools.
8-9 Cf.One does the scath (harm)and another has the scorn,(2)One doth the blame,another bears the shame.
10 മാവിലൊൻ=a jungle tribe:കെണി=കണി=trap; കൂരൻ=mouse-deer.Cf.A clear conscience laughs at false accusations.
11 Cf. Distance lends enchantment to the view,(2)The hills look green that are far away,(3) Far away cows have long horns.

[ 11 ]

12 അങ്കവും കാണാം താളിയും ഒടിക്കാം-
12a അങ്ങട്ടുള്ള പോലെ ഇങ്ങട്ടുള്ളൂ-
13 അങ്ങാടിത്തോലിയം അമ്മയോടൊ?
14 അങ്ങാടിയിൽ തോറ്റാൽ അമ്മയ്ക്കു കുറ്റം-
15 അങ്ങാടിയിലാനവന്നതുപോലെ
16 അങ്ങില്ലാപൊങ്ങിന്റെ വേർകിളക്കുക-
17 അങ്ങുന്നെങ്ങാൻവെള്ളമൊഴുകുന്നതിന് ഇങ്ങുന്നുചെരിപ്പഴിക്കണമൊ-
18 അങ്ങുമുണ്ടു ഇങ്ങുമുണ്ടു വെന്തചോറ്റിനു പംകുമുണ്ടു-
19 അച്ചനുക്കച്ചൻവരുമ്പോൾ കൊച്ചച്ചൻപരിയത്തു-
20 അച്ചനെ കുത്തിയ കാള ചെറുക്കനെയും കുത്തും-
21 അച്ചനിച്ഛയായതും പാൽ വൈദ്യനാർ ചൊന്നതും പാൽ
22 അച്ചനും കചനും അന്തരം വരാതെ-
23 അച്ചികുടിച്ചതെ കുട്ടികുടിക്കൂ-
24 അച്ചിക്കുകൊഞ്ചുപക്ഷം നായർക്കു ഇഞ്ചിപക്ഷം-
25 അച്ഛൻ ആനപ്പാപ്പാൻ എന്നുവെച്ചു മകന്റെ ചന്തിക്കും തഴമ്പുണ്ടാകുമൊ-
26 അച്ഛൻ ആനപ്പുറത്തുകയറിയാൽ മകന്റെ പൃഷ്ഠത്തിൽ തഴമ്പുകാണുമൊ-


12 cf. To kill two birds with one stone. അങ്കം=battle
12a cf. As you salute, you will be saluted
13-14 cf. One does the scath and another hath the scorn, (2) One doth the blame, another bears the shame
16 അങ്ങില്ലാപൊങ്ങു= An aquatic plant without roots. Cf. He is making ropes of sand.
17 Cf. Call not a surgeon before you are wounded, (2) Never antedate your misfortunes, for that is to aggravate them, (3) He is miserable once who feels it, but twice who fears it before it comes.
19 അച്ഛൻ=Father; പരിചയം=back part of the house. Cf. when the cast is away, the mice will play.
20 അച്ഛൻ=Master.
23 അച്ചി=Mother, Cf. As the old cock crows, so crows the young, (2) The young pig grunts like the old sow.
24 അച്ചി=Wife; നായർ=Husband. Cf. He pleased with gourds and his wife with cucumbers, (2) A bad jack may have as bad a jill.
25 ആനപ്പാപ്പാൻ=Mahout; തഴമ്പ്=Callosity.

[ 12 ] 27 അച്ഛനുപിറന്ന മകനും അടിച്ചിപ്പാരചൂട്ടയും രണ്ടുമുതകും

28 അജഗജാന്തരം-

29 അഞ്ചഞ്ചുപലം ഒന്നഞ്ചുപലം-

30 അഞ്ചെരുമ കറക്കുന്നതു അയൽ അറിയും; കഞ്ഞിവാര്ൎത്തുണ്ണുന്നതു നെഞ്ഞറിയും-

31 അടക്കമില്ലപ്പെണ്ടി ആയിരം കോൽ തിരിയണം

32 അടയ്ക്കയാകുമ്പോൾ മടിയിൽവെക്കാം അടയ്ക്കാമരം (കഴുങ്ങായാൽ) വെച്ചുകൂടാ-

33 അടച്ചവായിലീച്ചകയറുകയില്ലാ

34 അടികഴിഞ്ഞിട്ടു വടിവെട്ടാൻപോക-

35 അടികൊണ്ടു വളർന്നകുട്ടിയും അടച്ചുവേപ്പിച്ച കഷായവും ഒരുപോലെ-

36 അടികൊള്ളാത്തപിള്ള പഠിയാ-

37 അടിചെയ്യുമുപകാരം അണ്ണന്തമ്പിഅറികയില്ലാ-

38 അടിച്ചാൽ അടിച്ചവഴിയെ പോയില്ലെങ്കിൽ പോയവഴിയെ അടിച്ചെടുക്കണം

39 അടിമയ്ക്ക് കുപ്പ-

40 അടിമേലടിച്ചാൽ അമ്മിയും പൊടിയും-

41 അടിയോളംനന്നല്ല (ഒക്കുമൊ) അണ്ണന്തമ്പി-


27 അടിച്ചിപ്പാരചൂട്ട-A torch made of the spathe of the cocoanut tree

29a "the girl who is the fifth born in a family will prosper

30 Cf. Poverty parts friends, (2) A full purse never lacks friends.

31 പെണ്ടി- woman

33 Cf. A closed mouth catcheth no flies. the Malayalam proverb appears to be a translation.

35 വേപ്പിച്ച= Prepared

35,36,37 and 41. Cf. Sparo the Rod and spoil the child, (2) it is the raised stick that makes the dog obey, (3) Give a child his will and whelp his fill and neither will thrive.

36 Cf. A whip for a fool and a rod for a school are always in good season.

37-41 അണ്ണന്തമ്പി- caressing. Cf. a pet lamb makes a cross ram. (2) Birchen twigs break no ribs.

38 അടിക്ക= drive. Cf. If mountain will not come to Mahomet, Mahomet will go to the mountain.

40 അമ്മി= grinding stone. Cf. Little strokes fell great oaks [ 13 ] 42. അടി വഴുതി (തപ്പി-പിഴച്ചു)യാൽ ആനയും വീഴും-

43. അടിസ്ഥാനമുറച്ചെ ആരൂഢമുറയ്‌ക്കൂ-

44. അടുക്കളക്കാരൻ സ്വന്തമെങ്കിൽ കടപ്പന്തിയും മതി-

45. അടുക്കളയല്ല, അരങ്ങത്രെ-

46. അടുക്കുപറയുന്നവനഞ്ഞാഴി, മുട്ടൻ വെട്ടുന്നവനുമുന്നാഴി-

47. അടുത്തവനെകെടുത്തുന്നവനു ആയിരം പാപം-

48. അട്ടയെ കൊല്ലുവാൻ പോലും ക്ഷാരം ഇല്ല-

49. അട്ടയെപിടിച്ചു മെത്തയിൽ കിടത്തിയാൽ കിടക്കുമോ-

50. അട്ടം പൊളിഞ്ഞാൽ അകത്തു, പാലം മുറിഞ്ഞാൽ ഒഴിവിൽ -

51. അട്ടയ്ക്ക് കണ്ണുകൊടുത്താൽ ഉറിയിൽ കലംവെച്ചുകൂടാ-

52. അട്ടയ്ക്ക് കണ്ണൂം കുതിരക്കു കൊമ്പു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലോ-

53. അട്ടക്ക് പൊട്ടക്കുളം-

54. അണകടന്ന വെള്ളം നോക്കി അലച്ചാലും തിരിയാതു-

55. അണിയലംകെട്ടിയെ തേവരാവൂ-

56. അണുജലംകുടിച്ചാൽ കടലിലെ വെള്ളംവറ്റുമൊ-

57. അണ്ടികളഞ്ഞ അണ്ണാനെപോലെ-

58. അണ്ടിയോടടുത്തെങ്കിലെ മാങ്ങായുടെ പുളി അറിയൂ-

59. അണ്ടിയോ മാവോ മൂത്തതു-

60. അണ്ണാക്കിന്റെ ആണി അണ്ണവായനു അപ്പം-

61. അണ്ണാക്കിലെ തോൽ അശേഷം പോയാലും അംശത്തിൽ ഒട്ടും കുറയ്ക്കയില്ലാ-

62. അണ്ണാൻ കുഞ്ഞിനെ മരംകേറ്റം പഠിപ്പിക്കെണമൊ-


42. Cf. A good marksman may miss.

43. അരൂഢം= Home

44 കടപ്പന്തി= Last row of feast guests.

45 അരങ്ങു = Stage. Not done in a corner but publicly.

46 മുട്ടൻ വെട്ടുക= To split a hard log of wood. Cf. Flattery sits in the parlour

when plain dealing is kicked out of doors.

48 So poor as not to have a grain of salt

50 അട്ടം = Roof; ഒഴിവു=River

54 Cf. No weeping over shed milk.

55 Decoration makes the God.

56 അണു= A small insect

57 അണ്ണാൻ= Squirrel.

59 A question in-capable of a satisfactory answer.

60 അണ്ണാക്കിന്റെ ആണി= Uvula.

62 Cf. Don't teach fishes to swim. [ 14 ] 63 അണ്ണാൻകുഞ്ഞും (അണ്ണാക്കൊട്ടൻ-അണ്ണിപ്പിള്ളയും) തന്നാലായത് (ആംവണ്ണം)

64 അണ്ണാനു ആനയോളം വാപൊളിക്കാമൊ-

65 അണ്ണാടികാണ്മാൻ കണ്ണാടിവേണ്ട-

66 അതിക്രമം ചെയ്താൽ പരിഭ്രമമുണ്ടാം-

67 അതിന്റെമുകളിൽ കാച്ചത്‌ അതിൻറെ കീഴ് വീഴും-

68 അതിബുദ്ധിക്ക് അല്പായുസ്സ്-

69 അതിമോഹം ചക്രം ചവിട്ടും (ചുമക്കും)

70 അതിവിടയം അകത്തെങ്കിൽ അതിസാരം പുറത്തും

71 അതി സർവത്രവർജ്ജയേൽ-

71aഅതുമില്ലിതുമില്ല അമ്മയുടെദീക്ഷയുമില്ല-

72 അത്തം ഞാറ്റുതലയും അരചർകോപവും പിത്തവ്യാധിയും പിതൃശാപവും ഒക്കുവോളം തീരാ-

73 അത്താണികണ്ട കൂലിക്കാരനെപ്പോലെ-

74 അത്താഴം ഉണ്ടാൽ അരക്കാതം നടക്കണം, മുത്താഴമെങ്കിൽ മുള്ളേലും ശയിക്കണം-

75 അത്യാഗ്രഹാദികൾ ആപദാമാസ്പദം-

76 അത്യാശെക്കനർത്ഥം-


63 Cf. Every little helps.
65 അണ്ണാടി=Cheek bone.
66 Cf. A quiet conscience sleeps in thunder. (2) A good conscience needs never sneak. (3) A clear conscience fears no accusation. (4) A guilty conscience needs no accuser. (5) A blythe heart makes a blooming visage. (6) A clear conscience can bear any trouble.
68 Cf. Soon ripe, soon rotten.
69 Cf. Grasp all and lose all. (2) Much would have more and lost all. (3) Many go out for wool and come home shorn. (4) The camel thut desired horns lost even its ears.
70 അതിവിടയം = (അതിവിഷാ) =A medical root. 71, 75, 76, 79. Cf. All overs are ill, but over the water and over the hill (2) Extremes are ever bad. (3) Grasp all and lose all (4) Too much of anything is good for nothing. (5) Abundance like want ruins many. 73 അത്താണി=ചുമടുതാങ്ങി=Potter's rest. 74 Cr. After dinner sit a while, after supper walk a mile. 76 Cr. I was well, would be better. look physic and died [ 15 ] 77 അധികംനീണ്ടാലൊടിഞ്ഞുപോകും-

78 അധികംപറയുന്നവൻ കളവുംപറയും-

79 അധികമായാലമൃതവുംവിഷം-

80 അധികംസ്നേഹം കുടിയെകെടുക്കും-

81 അനച്ചഅടുപ്പേൽ ആനയുംവേകും-

82 അനച്ചകഞ്ഞിക്കു അരുകുനന്നു-

83 അനച്ചവെള്ളത്തിൽചാടിയ പൂച്ച പച്ചവെള്ളംകണ്ടാലറയ്ക്കും-

84 അനിർവേദ പ്രാപ്യാണി ശ്രേയാംസി-

85 അനുഭവംകൊണ്ടറിയാം ജാതകഫലം-

86 അനുത്സേകഃ ഖലുവിക്രമാലങ്കാരഃ-

87 അന്തിവിരുന്നു കുരുന്നിനുകേടു-

88 താന്നത്തിന്റെബലവും ആയുസ്സിന്റെശക്തിയുമുണ്ടെങ്കിൽ മനത്താലിങ്കൽ

കാണാം-

89 അന്നനടയും തന്നനടയും ഇല്ല-

90 അന്നന്നുവെട്ടുന്ന വാളിനു നെയ്യിടുക-

91 അന്നരംചെന്നാലെ കിന്നരംപാടു-

92 അന്നവിചാരം, മുന്നവിചാരം, പിന്നെവിചാരം, കാര്യവിചാരം-

93 അന്നുതീരാപ്പണികൊണ്ടു അന്തിയാക്കരുതു -


77 Cf. A thread too fine spun will easily break.

78 Cf. Gossiping and lying go together. (2) He that tells all he knows will

also tell what he does not know.

80 കുടി= Family

81-82 അനച്ച=Hot

83 Cf. A scalded dog fears cold water. (2) A burned child dreads the fire.

(3)He that hath been bitten by a serpent is afraid of a rope.

84 Cf.Faint heart never won fair lady. (2)Fortune favours the brave.

(3)Nothing venture,nothing have.

86 Cf. Modesty is the handmaid of heroism.

87 കുരുന്നു=Sprout, children.

88 മന്നത്താലിങ്കൽ=Under the village tree,in the village assembly.

91 അന്നരം=Food.

92 അവിചാരം=Thoughtlessness; വിചാരം= Anxiety, Cf. A hasty man never

wants woe,(2) He that will not look before him will have to look behind him,
(3)Some do first,think afterwards and repent for ever, (4)Think before you speak.

93 Cf. Defer not till to-morrow what may be done to-day. [ 16 ] 94 അന്നുവാഴുന്ന രാജാവു നന്നെങ്കിൽ കൃതയുഗത്തിലും നല്ലതു കലിയുഗം

95 അന്നൂണിന്നു അമ്മയെകൊല്ലുന്നവൻ-

96 അന്നം മുട്ടിയാൽ എല്ലാം മുട്ടും-

97 അൻപറ്റാൽ തുമ്പറ്റു-

98 അൻപില്ലാത്തവനോടു തുമ്പുകെട്ടിയതു അറിവില്ലാത്തവന്റെ (ഭോഷത്വം)

പോഴത്തം-

99 അൻപോടുകൊടുത്താൽ അമൃതു-

100 അപമര്യാദക്കു കീഴ്‌മര്യാദ പറഞ്ഞാലൊ-

101 അപ്പം തിന്നണൊ കുഴിയെണ്ണണൊ-

102 അപ്പം തിന്നാൽ പോരെ കുഴിയെണ്ണുന്നതെന്തിന്-

103 അഭ്യസിച്ചാൽ ആനയെ എടുക്കാം-

104 അമ്പലത്തിലെ പൂച്ച ദേവരെപേടിക്കുമോ-

105 അമ്പലം ചെറുതെങ്കിലും പ്രതിഷ്ഠ കൂടും-

106 അമ്പലംവിഴുങ്ങിക്കു വാതിൽപലക പപ്പടം-

107 അമ്പാഴത്തിന്റെ കൊമ്പല്ല പിടിച്ചതു-

108 അമ്പു കളഞ്ഞോൻ വില്ലൻ,ഓലകളഞ്ഞോൻ എഴുത്തൻ-

109 അമ്പു കമ്പളത്തും വില്ലു ശെക്കളത്തും(ചെപ്പാട്ടും)എയ്യുന്നനായർ

പനങ്ങാട്ടുപടിക്കലും എത്തി-

110 അമ്പൊന്നേയുള്ളു നേരേനില്ലുകള്ളാ-

111 അമിതവാനു അമൃതവും വിഷം-

112 അമക്കി അളന്നാലും ആഴക്കു മൂഴക്കാകാ-

113 അമ്മചത്തുകിടന്നാലും വാഴക്കാത്തോലു വാരിക്കളഞ്ഞിട്ടുകരയണം-


97 Cf. An obstinate heart shall be laden with sorrow.

99 Cf. A civil denial is better than a rude grant. (2) A gift with a kind

countenance is a double gift, (3)He doubles his gift who gives in time,

(4) He giveth twice,that gives in a trice.

103 Cf. Practice makes perfect

104 Cf. No man is a hero to his own valet.

105 പ്രതിഷ്ഠ= Consecration of an idol. Cf. A great ceremony for a small

saint.

106 പപ്പടം= A thin crisp cake of green gram.

107 അമ്പാഴത്തിന്റെ കൊമ്പു= is a weak support.

108 Cf. Practice makes perfect

113 A superstition that it will bring greater evils [ 17 ] 114 അമ്മപുലയാടിച്ചിയെങ്കിൽ മകളുംപുലയാടിച്ചി-

115 അമ്മപോറ്റിയ മക്കളും ഉമ്മപോറ്റിയ കോഴിയും അടങ്ങുകയില്ല.-

116 അമ്മയുറിമേലും പെങ്ങൾ കീഴിലും ഓൾ ഉരലിലും-

117 അമ്മയും മകളും പെണ്ണു തന്നെ-

118 അമ്മയെ തച്ചാൽ അച്ഛൻ ചോദിക്കണം,പെങ്ങളെ തച്ചാൽ അളിയൻ

ചോദിക്കണം-

119 അമ്മവിട്ട പശുക്കിടാവെ പോലെ-

120 അമ്മായി ഉടച്ചതു മൺചട്ടി, മരുമകൾ ഉടച്ചതു പൊൻചട്ടി-

121 അമ്മാവിയമ്മ ചത്തിട്ടു മരുമകളുടെ കരച്ചിൽ-

122 അമ്മിയും കുഴവിയും ചവുട്ടീട്ടോ വന്നതു-

123 അമ്മക്കു പ്രാണവേദന മകൾക്കു വീണവായന-

124 അമ്മോച്ചൻ നിൽക്കുനന്നെടം അമ്മോച്ചനും പശു നിൽക്കുന്നെടം പശുവും

നിൽക്കട്ടെ-

125 അംശത്തിലധികംഎടുത്താൽ ആകാശം പൊളിഞ്ഞു തലയിൽ വീഴും-

126 അയിലത്തല അളിയനും കൊടുക്കയില്ല-

127 അരക്കാശിനു കുതിരയും വേണം അക്കരയതു ചാടുകയും വേണം-

128 അരക്കാശു കൊണ്ടുണ്ടായ അനർത്ഥം ആയിരം കൊടുത്താലും തീരുമൊ-


114, 117 പുലയാടിച്ചി= A whore. Cf. A wild goose never laid a tame egg,

(2) As the seed, so is the sprout, (3) As the crow is, the egg wll be,
(4) Like father, like son.

116 ഓൾ=അവൾ= Wife

118 തച്ചു= Beat

120 അമ്മായി= Mother-in-law Cf. Mother-in-law and daughter-in-law are a

tempest and hailstorm.

121 അമ്മാവിയമ്മ= Mother-in-law, Cf. Crocodile tears.

122 Giving up all rights. Refers to a custom when adopted girls leave their

ancestral home.

124 അമ്മൊച്ചൻ= Tiger

125 Cf. Avarice generally miscalculates and as generally deceives

126 അയില= A Fish, mackerel

128 Cf. Great events spring from little causes, (2)Trifles leads to serious

matters
[ 18 ] 129 അരക്കുടം തുളുമ്പും നിറക്കുടം തുളുമ്പുകയില്ല-

130 അരക്കും കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ മെഴുക്കും കൊണ്ടു വരും-

131 അരചനന്നുകേൾക്കും ദൈവംനിന്നുകേൾക്കും-

132 അരചനെക്കൊതിച്ചുപുരുഷനെ വെടിഞ്ഞവൾക്കു അരചനുമില്ല

പുരുഷനുമില്ല-

133 അരചൻ വീണാൽ പടയും തീരും- (ഉണ്ടൊ)

134 അരച്ചിടിച്ചാൽ മുഖത്തു തെറിക്കും-

135 അരണ കടിച്ചാൽ ഉടനെ മരണം- (മരണം തിട്ടം)

136 അരണക്കു മറതി-

137 അരണയുടെ ബുദ്ധി പോലെ-

137aഅരപിടിക്കാനായിരം പണം വേണം-

138 അരപ്പണത്തിന്റെ പൂച്ച മുക്കാൽ പണത്തിന്റെ നെയ് കുടിച്ചാലൊ-

139 അരവിദ്യ ആശാനേയും കാട്ടരുതു-

140 അരപ്പലം നൂലിന്റെ കുഴക്കു (ചുറ്റുണ്ടു)-

141 അരമനരഹസ്യം അങ്ങാടീൽ പരസ്യം-

142 അരമനകാത്താൽ വെറുമനപോകാ-

143 അരപ്പണി ആശാനേയും കാണിക്കരുതു-

144 അരവും അരവും കിന്നരം-

145 അരികത്തുള്ളതിൽ മോഹം ഇല്ലല്ലൊ


129 Cf. Shallow brooks are noisy, (2) Empty vessels make the greatest

sound, (3) Deep rivers move in silence, (4) Still waters run deep.

130 അരക്ക്=viscous juice of jackfruit(വെളിഞ്ഞിൽ);മെഴുക്ക്=oil.

131 Cf. God moves with leaden feet but strikes with iron hands,

(2)Punishment is lame but it comes.

132 Cf. Never quit certainty for hope, (2) Better have an egg today than a

hen tomorrow, (3) A bird in the hand is worth to in the bush.

139 ആശാൻ=Teacher

140 കുഴക്ക്=Intricacy,somuch worry.

141 അരമന=Palace.Cf.Go into the country to know what news there is in

town, (2) Walls have ears.

144 Cf.Diamonds cut diamonds.

145 Cf.Distant lends enchantment to the view,(2)What you can't get is just

what suits you, (3)The hills look green that are far away,
(4) Farfetched and dear bought is good for ladies.
[ 19 ] 146 അരികെ പോകുമ്പോൾ അരപ്പലം തേഞ്ഞുപോകും-

147 അരി നാഴിക്കും അടുപ്പു മൂന്നു വേണം-

148 അരിമണിയൊന്നു കൊറിക്കാനില്ല തരിവളയിട്ടുകിലുക്കാൻ മോഹം-

149 അരിയിടിച്ചു ആദരവും പൊരിയിടിച്ചു പോതരവും കണ്ടു-

150 അരിയിട്ടും വെച്ചു ഉമിക്കു പിണങ്ങുക-

151 അരിയും തിന്നു ആശാരിച്ചിയെയും കടിച്ചു,പിന്നെയും നായിന്റെ പല്ലിനു

മൊറുമൊറുപ്പു (നായിക്കു മുറുമുറുപ്പ്)

152 അരിയെത്ര പയറഞ്ഞാഴി-

153 അരിയെറിഞ്ഞാൽ ആയിരം കാക്ക-

154 അരി വെച്ചു അടക്കം വെച്ചതിനാൽ അട ചുട്ടതു ആകെ എടുത്തു-

155 അരിശം വിഴുങ്ങിയാൽ അമൃത;ആയിരം (ആയുധം)വിഴുങ്ങിയാൽ ആണല്ല-

156 അരുതാഞ്ഞാൽ ആചാരം ഇല്ല; ഇല്ലാഞ്ഞാൽ ഓശാരവു ഇല്ലം-

157 അരെക്കുമ്പോൾ തികട്ടിയാൽ കുടിക്കുമ്പോൾ ഛർദ്ധിക്കും-

158 അരെക്കൊരു കത്തി പുരെക്കൊരുമുത്തി-

159 അരെച്ചതു കൊണ്ടുപോയി ഇടിക്കരുതു-

160 അരെച്ചുതരുവാൻ പലരുമുണ്ട് കുടിപ്പാൻ താനെയുള്ളു-

161 അർത്ഥം അനർത്ഥം-

162 അർത്ഥമില്ലാത്തവനു(അല്പനു) അർത്ഥം കിട്ടിയാൽ അർദ്ധരാത്രിക്കും

കുട പിടിക്കും-

148 Cf. Attempt not to fly like an eagle with the wings of a dove.

150 Cf. Penny wise and pound foolish.

151 Cf. The offender never pardons.

152 Cf. I talk of chalk and you of cheese, (2)I am talking of hay and you

of horsebeans.

155 Cf. Angry men seldom want woe.

158 Cf. മുത്തി=Old woman.

160 Cf. All commend patience but none can endure to suffer.

161 Cf. Much coin,much care;much meat,much malady,(2)The love of

money is the root of all evil,(3)A man's wealth is his enemy,
(4)Anxiety attends increase of wealth.

162 Cf. Beggars mounted run their horses to death. [ 20 ] 163 അർദ്ധംതാൻ അർദ്ധംദൈവം-

164 അറിഞ്ഞവർക്കു കുറുത് -

165 അറിയാത്തവനു അടുക്കള ആറുകാതം -

166 അറിയാത്തവനു ആനപടൽ -

167 അറിയുന്നൊരൊടു പറയെണ്ടാ: അറിയാത്തോരൊടു പറയരുതു -

168 അറിവില്ലാത്തവന്റെ പോഴത്വം- ( ഭൊഷത്വം )

169 അറുക്കാൻ ആയിരം കൊടുക്കൂലും പോറ്റാൻ ഒന്നിനെ കൊടുക്കരുതോ?

170 അറുതിക്കുമീതെ പലിശയില്ല-

171 അറുത്തിട്ട കോഴി പിടയ്ക്കും പോലെ-

172 അറുപതിൽ അത്തും വിത്തും  ; എഴുപതിൽ ഏടാകോടം-

173 അറെക്കൽ മേനോന്റെ തലേലെഴുത്തു , അമുക്കിച്ചെരച്ചാൽ പോകുമൊ-

174 അറ്റാലടക്കം നാട്ടാർക്ക് -

175 അലക്കുന്നോന്റെ കഴുതപോലെ -

176 അലന്നാൽ അമ്മക്കപരാധിക്കാമൊ -

177 അലപ്പടിക്കുംപൂച്ച കാടിക്കുഴിയിൽ -

178 അല്പകാല സന്തോഷം ദീർഘകാലസന്താപം -

179 അല്പനൈശ്വര്യം വന്നാൽ ( അർത്ഥം കിട്ടിയാൽ ) അർദ്ധരാത്രി

കുടപിടിക്കും-

180 അല്ലലുള്ള പുലയിക്കു നുള്ളിയുള്ളകാടു പറയണ്ടാ-

181 അല്ലലുള്ള പുലയിയെ ചുള്ളിയുള്ള കാടറിയു-


163 Cf. God helps those who help themselves.

164 Cf. The konwing need no explanation.

167 അറിയാത്തോർ = Those who will not understand.

170 Take no interest after the interest equals the principal.

172 ഏടാകോടം = perverseness; അത്തു= ഇഞ്ച, oരം ങ്ങ-

173 Cf. Destiny may be deferred, but can never be prevented.

174 അറ്റാൽ= Who heirs fail .

178 Cf. Short pleasure, long lament, (2)After Christmas comes Lent,

(3)The holidays of joy are the vigils of
sorrow. Compare
also, A joyfull evening may follow a
sorrowfull morning.

180, 181 നുള്ളി, ചുള്ളി = Fuel. Cf. Need makes the old wife trot,

(2)A hungry kite sees a dead horse afar off,
(3)Need makes the
naked , queen spin,
(4)Necossity is the mother of invention.
[ 21 ] 182 അല്ലാത്തെടത്തിൽ ചെല്ലല്ലു; ചെന്നാല്പിന്നെ പോരല്ലു-

183 അവൻ പത്താൾക്കു ഒരുമെത്ത-

184 അവനവന്റെ താടികാപ്പാൻ വഹ്യാത്തവൻ മറ്റൊരുത്തന്റെ അങ്ങാടി

എങ്ങനെ കാക്കും-

185 അവനവന്റെ മൂക്കു അവനവനു ചൊവ്വ്-

185aഅവനു ചംകുകഴപ്പിന്റെ (പറ്റുകത്തിന്റെ‌) ദീനമാണു-

186 അവന്നു ഒരു പുഴക്ക് ഒരു പത്തൽ-

187 അവനൊ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു തലയുറുമ്പു-

188 അവന്റെ വാക്കു പുല്ലെണ്ണപോലെ-

189 അവരെയും അപരാധവും കുറെശ്ശെമതി-

190 അവിചാലിന്റെ മുഖത്തു മരം മുളച്ചു-

191 അശ്വിനിദേവന്മാർ വന്നാൽ സാധിക്കും-

192 അഷ്ടാംഗഹൃദയഹീനന്മാർ ചികിത്സിക്കും ചികിത്സയിൽ മഞ്ഞൾ എല്ലാം

വയമ്പായി, കർപ്പുരം കൊടുവേരിയായി-

193 അള(ഏറെ) കുത്തിയാൽ ചേരയും കടിക്കും-

194 അളന്നചെട്ടിക്കു അളന്നുകൊടു, തൂക്കിയചെട്ടിക്കു തൂക്കികൊടു-

195 അളമുട്ടിയാൽ ചേരയും തിരിയും-

196 അളവുക്കു മിഞ്ചിനാൽ അമൃതവും നഞ്ചാം-

197 അഴകുള്ള ചക്കയിൽ ചുളയില്ല-

198 അഴകിയൊനെക്കണ്ടു അപ്പാ എന്നുവിളിക്കുന്നവൻ-

199 അഴകും ആയുസ്സും ഒത്തുവരുമോ-


182 Cf. Shakespeare's Beware of entrance toa quarrel but being in, Bear't

that the opposed may beware of thee.

85a Cf. Provender pricks him

188 പുല്ലെണ്ണപോലെ= cannot be depended upon.

189 Cf. Scandal has wings, (2) A false report rides post.

190 അവിച്ചാൽ=Devil

191 The disease is too desperate for earthly physicians.

192 Cf. A little knowledge is a dangerous thing.

193/195 അള= Hole പുനം; ചേര=Ratsnake, Cf. Tread on aworm and it will

turn. (2) Even an emmet may seek revenge.

194 Cf. Do unto others as you would be done by (3) measure for measure.

196 Cf. Too much of anything is good for nothing, (2) O'er mickle o'aething

is guide for nothing. Vide No. 71
[ 22 ] 200 അഴുകിയതു അഴുകി, അണ്ടിക്കഞ്ഞിഎന്നുപേരും-

201 അഹമ്മതിക്കുണ്ടൊ ഔഷധമുള്ളു-

202 അഹിംസാ പരമൊധർമ്മം-

203 ആകകുണ്ടയിൽ വാഴകുലക്കയില്ല-

204 ആകാത കാര്യം തുനിയായ്കവെണം-

205 ആകാശം വീഴുമ്പോൾ മുട്ടുകൊടുക്കാറുണ്ടോ-

206 ആകെ മുങ്ങിയാൽ കുളിരില്ല. (ശീതമില്ല)-

207 ആക്രാന്തവാതിൽ തുറ, ആനയെ പ്രാതൽ കഴിക്കട്ടെ-

208 ആഗ്രഹം വർദ്ധിച്ചാൽ അലച്ചിലും വർദ്ധിക്കും-

209 ആച്ചൽ(ച്ചി)നോക്കിയെ കൂച്ചു(ട്ടു)കെട്ടാവു-

210 ആടയുണ്ടെങ്കിലെ കോടയുള്ളു-

211 ആടറിയുമോ അങ്ങാടിവാണിഭം-

212 ആടാചാക്യാർക്കു അണിയൽ പ്രധാനം-

213 ആടുകിടന്നിടത്തു പൂട കാണാതിരിക്കുമോ-

214 ആടുമേഞ്ഞ കാടുപോലെ-

215 ആടൂടാടും കാടാകാ; അരചൻ ഊടാടും നാടാകാ-

216 ആട്ടികൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പിണ്ണാക്കു കൊടുക്കാത്തവൻ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ

എണ്ണകൊടുക്കുമോ-

217 ആട്ടുകേട്ട പന്നിയെപ്പോലെ-

218 ആട്ടുന്നവനെ നെയ് വാൻ ആക്കിയാൽ കാര്യമൊ-

219 ആട്ടം മുട്ടിയാൽ കൊട്ടത്തടത്തിൽ- --- 204 Dont attempt impossibilities

205 മുട്ട=Prop, support.

206 Cf. In for a penny, in for a pound.

207 പ്രാതൽ= Breakfast; ആക്രാന്ത= Voracious. avaricious.

208 Cf. He lacks most that longs most, (2) They need much whom nothing

will content, (3) The camel that desired horns, lost even its ears,
(5) Much would have more and lost all.

209 ആച്ഛൽ= favourable time.

212 ചാക്യാർ= People who sing and play in temples; അണിയൽ=decoration.

215 ഊടാടുക= Pass through

217 ആട്ട്= Hunting cry

218 ആട്ടം= Oil pressing.

219 കൊട്ടത്തടം= Stone floor of a bath. [ 23 ] 220 ആണായാൽ ഒരുപെണ്ണുവേണ്ടെ-

221 ആണായാൽ നാണംവേണം; മീനായാലാണം വേണം

222 ആണായാൽ നാണംവേണം; മുഖത്തഞ്ചുമീശവേണം-

223 ആണിനും തൂണിനും അടങ്ങാത്തവൾ-

224 ആണില്ലാത്തെടത്തു ആവണക്കുതൂണു്-

224aആണ്മൂലം അറവെയ്ക്കും-

225 ആണ്ടബാധ കൊണ്ടേപോകൂ-

226 ആധിതന്നെ വ്യാധി-

227 ആന കടമ്പകടന്നതുപോലെ-

228 ആനകൊടുക്കിലും ആശകൊടുക്കരുതു-

229 ആനക്കാര്യത്തിനിടയിൽ ചേനക്കാര്യം-

230 ആനക്കു അരക്കോൽ, അരചനുക്കു മുക്കോൽ, അറിവില്ലാ നാരിക്കു

അറുപത്തിരുക്കോൽ-

231 ആനക്കു കുതിര തെരിക-

232 ആനക്കു കൊമ്പുഘനമൊ-

233 ആനക്കു പന ചക്കര-

234 ആനക്കുമണികെട്ടേണ്ടാ-(ആനക്കുട്ടിക്കെന്തിനുകൊടമണി)

235 ആനക്കൊമ്പും വാഴക്കാമ്പും ശരിയോ-

236 ആനചോരുന്നതു അറിയുകയില്ല; കൊതുചോരുന്നതറിയും-

237 ആനനടത്തവും കുതിരപ്പാച്ചലുംശരി-

238 ആനപെറ്റെങ്കിലെ ആനക്കിടാവു് ഉണ്ടാകു-


220 Of. Every Jack must have a Jill

221 ആണം = A kind of dish

224aആൺമൂലം= A male born under the constellation moolam.

225 ആണ്ട= possessed.

226 Of. Care will kill a rat, yet there is no living without it.

228 Of. Be slow to promise but quick to perform

230 Of. Distance is the best remedy against an evil

disposed man (2) Beware of a bad woman and be careful how you trust a

good one.

231 തെരിക = ചുമ്മാടു, A pad for burden.

233 Of. A thistle is a fat salad for an ass's mouth.

234 Of. Fair faces need no paint, (2) Why paint tho lily (3)

Good wine needs no bush, (4) You need not grease a fat sow}}

235 വാഴക്കാമ്പു=വാഴപ്പിണ്ടി= The stem

236 Of. Penny wise and pound foolish.

238of As the crow is, the egg will be. [ 24 ] 239 ആന പോകുന്ന വഴിയെ വാലും.

240 ആനപ്പുറത്തിരിക്കുമ്പോൾ നായെ പേടിക്കണ്ടാ.

241 ആനപ്പുറത്തു ഉണ്ണികടിച്ചതുപോലെ.

242 ആന മെലിഞ്ഞാൽ കൊട്ടിലിൽ കെട്ടുമോ.

243 ആനയില്ല്ലാതെ ആറാട്ടൊ.

244 ആനയുടെ പുറത്ത് ആനക്കാരനിരിക്കുമ്പോൾ നായി കുരച്ചാൽ അവൻ എത്ര

പേടിക്കും.

245 ആനയുടെ യുദ്ധം ഉറുമ്പിനു മരണം-

246 ആനയുടെകയ്യിൽ വടി കൊടുക്കരുതു-

247 ആനയും ആടും പോലെ-

248 ആനയെ കാണ്മാൻ വെള്ളെഴുത്തുണ്ടൊ-

249 ആനയെ തളച്ചാൽ മരത്തിനാണു് കേടു-

250 ആനയെ വിലയാക്കിവിറ്റാൽ കയറിനെന്തുപിശകുന്നു-

251 ആനവായിലമ്പഴങ്ങാപോലെ-

252 ആനയോടും അരചനോടും അഗ്നിയോടും അംഭസ്സോടും കളിക്കരുതു-

253 ആനക്കെതിരില്ല, ആശക്കതിരില്ല.

254 ആപത്തുവരുംകാലം ആപത്തെഭവിച്ചീടു-

255 ആപത്തും കാവത്തും കുറേശ്ശെ മതി-

256 ആമമുട്ട പോലെ-

257 ആമാടക്കു പുഴുത്തുള നോക്കുന്നവൻ-

258 ആയതു നീളം, അറിഞ്ഞതുവീതി-

259 ആയിരം ആർത്തി, ഒരു മൂർത്തി-

260 ആയിരം ഉപദേശം കാതിലെചെന്നാലും അപശ്ശബ്ദം അല്ലാതെ

പുറപ്പെടുകയില്ല-

241 ഉണ്ണി=Tick.

243 ആറാട്ടു=Procession of idols.

248 വെള്ളെഴുത്തു=Long sight.

250 പിശകുക=Quarrel. Cf. Penny wise and pound foolish, (2) Fear not the

loss of the bell, more than the loss of the steeple.

251 അംഭസ്സ്=Water. Cf. Nearest the king, nearest the widdie.

252 Cf. A giant will starve on what will surfiet a dwarf.

253 Cf. If wishes were horses, beggars would ride.

254 Cf. Misfortunes never come single (2) It never rains but it pours,

(3)Mischiefs come by the pound and go by the ounce.

255 കാവത്ത്=കാച്ചിൽ=A yam which will soon increase.

257 ആമാട=A gold coin. [ 25 ] 261 ആയിരംകണ്ടി കരപ്പാട്ടമുണ്ടു്; അന്തിയ്ക്കരപ്പാൻ തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്കു-

262 ആയിരം അമ്പിട്ടക്കത്തികൂട്ടിയാൽ ഒരു മരംവെട്ടുമൊ-

263 ആയിരംകണ്ണുപൊട്ടിച്ചെ അര വൈദ്യനാകു-

264 ആയിരംകാക്കക്കും കല്ലൊന്നുമതി - (പാഷാണമൊന്നേവേണ്ടു)

265 ആയിരംകാതം എടുത്തു അരക്കാതം ഇഴെക്കരുതു-

266 ആയിരംകാര്യക്കാരെ കാണുന്നതിനെക്കാൾ ഒരു രാജാവെകാണുന്നതു

നല്ലതു-

267 ആയിരം കുഞ്ഞിനെ കുഴിക്കുകൊടുത്താലും ഒരു കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുവാൻ

കൊടുക്കുമൊ-

268 ആയിരംകുടത്തിന്റെ വാകെട്ടാം, ഒരാളിന്റെ വാകെട്ടാൻ വഹിയാ-

269 ആയിരം കുറുന്തോട്ടികുടിച്ചാൽ അയലറിയാതെപെറും-

270 ആയിരം കോഴിക്കു അരക്കാട-

271 ആയിരം തെങ്ങുള്ള നായർക്കു പല്ലുകുത്താൻ ഈർക്കിലില്ല-

272 ആയിരംതൊഴയ്ക്ക് അരക്കഴുക്കോൽ-

272 ആയിരം പഴഞ്ചൊൽ ആയുസ്സിനുകേടല്ല, ആയിരം പ്രാക്കൽ

ആയുസ്സിനുകേടു-

273 ആയിരം പണമ്പോയാലും വേണ്ടതില്ല മനസ്സിന്റെ തിടു തിടുക്കം

തീർന്നല്ലോ-

274 ആയിരം പുത്തിക്കു നെഞ്ചിനുപാറ, നൂറുപുത്തിക്കു ഈർക്കിലും കോക്കിലി,

ഏകപുത്തിക്കുതിത്തികമമ്മാ-

275 ആയിരം നാഴികവഴിക്കും അടിയൊന്നാരംഭം-

276 ആയിരംമാകാണി അറംപത്തിരണ്ടര-


263 Cf. You must spoil before you spin.

264 പാഷാണം =Stone

269 കുറുന്തോട്ടി=A medicinal root.

270 കാട=Quail

272 തൊഴ=Oar;കഴുക്കൊൽ=Boatman's polo

273a Cf. Better Hazard (face danger) once than be always in fear,

(2) Better a tooth out than always aching

274 More a riddle than a proverb

275 Cf. Step after step the ladder is ascended

276. Cf. Little drops fill the ocean (2) Drop by drop the lake is

drained (3) Many a little makes a mickle, (4) Little and often
fill the purse (5) A pin a day is groat a year.
[ 26 ] 277 ആയിരം മാങ്ങക്ക് അരപ്പൂള് തേങ്ങാ.

278 ആയിരം വാക്ക് അരപ്പലം (കാണി) തൂങ്ങാ.

278a ആയില്യം അയൽമുടിക്കും.

279 ആയിരം വേനൽക്കു അരകോടൽ.

280 ആയെങ്കിൽ ആയിരം തെങ്ങു (തേങ്ങാ); പോയെങ്കിൽ ആയിരം

തേങ്ങാ(തൊണ്ട്).

281 ആയെങ്കിൽ ഒരു തോക്ക്; പോയെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക്.

282 ആരാച്ചാരുടെ നോട്ടം പോലെ.

283 ആരാൻമാരാൻ ചക്കകട്ടിട്ടു, ശങ്കരന്റെ കുണ്ടിക്ക് വെളഞ്ഞില്.

284 ആരാനെ ആറ്റാണ്ടു പോറ്റിയാലും ആരാൻ ആരാൻ തന്നെ.

285 ആരാന്റെ അപരാധം വാരിയന്റെ ഊരമേൽ.

286 ആരാന്റെ അപരാധത്തിനു വാരിയന്റെ പുരമകൾ എടുത്തു.

287 ആരാന്റെ കണ്ണേ നമ്മുടെ കുറ്റം കാണൂ.

288 ആരാന്റെ കുട്ടിയെ ആയിരം മുത്തിയാലും ഒന്നു പൊത്തിക്കൂടാ.

289 ആരാന്റെ പല്ലിനെക്കാൾ തന്റെ ഊനു(നൊണ്ണു) നല്ലത്.

290 ആരാന്റെ തലയ്ക്കു ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചാൽ കാണുന്ന തലക്ക് നല്ല ചേല്.

290a ആരാന്റെയും പന്തലിൽ വാ എന്റെ വിളമ്പുകാണണമെങ്കിൽ.


278 Cf. Fair words brittles no parsnips, (2) Fair words do not fill

the bushel, (3) Talking pays no tall, (4) Words don't fill the
belly, Mere promises will not help the needy.

278a ആയില്യം=One born under that star.

281 Cf. Lose nothing for asking.

282 ആരാച്ചാരു=Public excecutioner.

283&286 വെളിഞ്ഞിൽ=അരക്കു=Viscous juice of the jack fruit, Cf. One

does the scath, another has the scorn.

284 Cf. Put another man's child into your bosom and he will creep

out your elbow.

288 പൊത്തുക=Beat.

289 ഊന്=നോണ്ണു=Gum.

290aCf. You are very free of another man's pottage. [ 27 ] 291 ആരാന്റെയും പുള്ളിനു പൂടപറിച്ചാൽ പുള്ളൂമില്ല, പൂടയുമില്ല-

292 ആരാന്റെയുംവയറ്റിലെ അമേഭ്യംകണ്ടുംകൊണ്ടു നായെവളർത്തുന്നവൻ-

293 ആരാന്റെയുംവീട്ടിൽ അമ്മാച്ചൻ കറതീരരുത്-

294 ആരാന്റെയും മുതലിനു ആവൊളം പിണങ്ങിയാൽ ആറിലൊന്നുകിട്ടിയെന്നുംവരാം-

295 ആരാന്റെ ശകുനം പിഴപ്പിക്കാൻ തന്റെ മൂക്കുമുറിച്ചുകളക-

296 ആരായാലും അമ്പട്ടന്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കും

297 ആരിയൻ നെല്ലിന്റെ ഓല മൂത്താലെ ഉണങ്ങു കങ്കമ്പുണ്ണ-

298 ആരിയൻ വെച്ച ആറ്റിൽ ചാടി-

299 ആരിഹ ഐന്തലനാഗത്തൊടു കളിക്കുന്നു-

300 ആരുമകൻ പല്ലക്കേറിയാലും എന്മകൻ ചുമക്കണം-

301 ആരുമില്ലാഞ്ഞാൽ പട്ടർ; ഏതുമില്ലാഞ്ഞാൽ താൻ-

302 ആറിയ കഞ്ഞി പഴങ്കഞ്ഞി-

303 ആറുകർണ്ണങ്ങൾ പുക്കാൽ മന്ത്രവും ഭേദിച്ചീടും-

304 ആറുകവിഞ്ഞെ തോട്ടിൽ പായ്യൂ-

305 ആറുചാത്തം ഉണ്ടവനെ ആനത്തുടലിട്ടു പൂട്ടിയാലൂം നിൽക്കയില്ല-

306 ആറുനാട്ടിൽ നൂറുഭാഷ-

307 ആറുനീന്തിയവനെ ആഴമറിയൂ-

308 ആറുനൂറുകടക്കിലും കോണകമൊന്നുമതി-

309 ആറുമാസം ചെന്ന ചേന ആറിതിന്നാൻ പാടില്ലെ-

310 ആറ്റരികിൽ കളഞ്ഞാലും (തൂകുവിലും) അളന്നുകളയണം (തൂകണം)-


294 The litigant's motto, Cf. Some go tolaw for the wagging of a straw. 297 കങ്കമ്പുണ്ണ=An almost incurable ulcer.

298 ആരിയൻ= A kind or rice which willnot increase when boiled.

301 Cf. When bread is wanting, eaten cakes are exellent.

303 Cf. Three may keep counsel if two be away.

309 Cf. A watched pan is long in boiling.

311 Cf. Measure is a treasure. [ 28 ] 312 ആറ്റിൽ കളഞ്ഞേച്ചു അരികിൽ തപ്പിയാലോ-

313 ആർക്കാനിരുമ്പിടിക്കും അവനവനു തവിടിടിക്കയില്ല-

314 ആർക്കാനും കൊടുക്കുമ്പോൾ അരുതെന്ന് വിലക്കരുത്-

315 ആർക്കാനും കൊടുത്ത വസ്ത്രത്തിനീടേറും-

316 ആർക്കാനും വേണ്ടീട്ടോക്കാനിക്ക-

317 ആലത്തുരലും വീട്ടിഉലക്കയും ചീനത്തമ്മിയും വീട്ടിൽഒരുത്തിയും-

318 ആലസ്യമെന്നുമേ ആപത്തുകാരണം-

319 ആലി നാഗപുരത്ത് പോയപോലെ-

320 ആലുങ്കാ പഴുക്കുമ്പോൾ കാക്കയ്ക് വായ്പുണ്ൺ-

321 ആലുവായിൽ നിന്നു തഴവായിൽ പുക്കപിന്നെ ചട്ടുകവും ഉരുളിയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല-

322 ആലെക്കൽനിന്നു പാല് കുടിച്ചാൽ വീട്ടിൽ മോരുണ്ടാകയില്ല-

323 ആലെക്കു വരുന്നെരത്ത് മോന്തെക്കടിക്കരുത്-

324 ആവണക്കെണ്ണ കൊണ്ട് മനാരിച്ച പോലെ-

325 ആവതുപോൽ ആചാരം-

326 ആവൽക്ക് ആവൽ വിരുന്നു വന്നാൽ അങ്ങേ കൊമ്പിലും ഇങ്ങേ കൊമ്പിലും തൂങ്ങിക്കൊള്ളും-

327 ആവശ്യക്കാരനു ഔചിത്യമില്ല-

328 ആവിയുമില്ല അനക്കവുമില്ല-

329 ആവുംകാലം ചെയ്തു ചാവും കാലം കാണാം-

330 ആശതീർന്നാൽ സമ്പത്തായി-


315 Cf. Every potter praises his own pot more, if it will be brocken.

317 Four good and dispensable things.

321 തഴവാ=this has a double meaning (1) A place and (2) തഴ+വാ=A liar's motto.

324 മനാരിക്ക=ശൌചിക്ക.

326 ആവൽ, വാവൽ=A large bat.

329 Cf. He dies like a beast, who has done no good while he lived, (2) A good life keeps off wrinkles (3) A young man idle, an old man needy.

330 Cf. A contented mind is a continual feast, (2) Content is more than a kingdom, (3) He is not poor that hath not much but he craves much,

(4) He is rich that satisfied. [ 29 ] 331 ആശപെരുത്താൽ അരിഷ്ടതയും പെരുക്കും-

332 ആശയുടെ ആധിക്യം ആപത്തിന്നിരിപ്പിടം-

333 ആശവലിയൊൻ അതാവുപെട്ടുപോം-

334 ആശാൻ പിഴച്ചാൽ ഏത്തമില്ല-

335 ആശാനക്ഷരം ഒന്നുപിഴച്ചാൽ ശിഷ്യന്നക്ഷരം അമ്പത്തൊന്നും-

336 ആശാനുകൊടുക്കാത്തതു വൈദ്യനുകൊടുക്കും-

337 ആശാരിയുടെ ചേൽ ആദിയും ഒടുവും കഷ്ടം-

338 ആശ്രയം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈശ്വരൻ ആശ്രയം-

339 ആഷാഢഭൂതിതന്നെ ഇവൻ-

340 ആസനംമുട്ടിയാൽ അമ്പലം വെൺപറമ്പു-

341 ആസനത്തിൽപുൺ അങ്ങാടിയിൽകാട്ടരുത്-

342 ആൾ അഞ്ചെങ്കിൽ പയിമ്പപത്തു-

343 ആളറിഞ്ഞാൽ കാള മൂടുകൊണ്ടു-

344 ആളിൽകുറിയവനെ വിശ്വസിച്ചുകൂടാ-

345 ആളില്ലാദുഃഖം അഴുതാലുംതീരാ-

346 ആളുക്ക് മാങ്ങ, അടിയത്തിന് തലച്ചുമടു-

347 ആളുക്ക് സഹായം, മരത്തിന് വേർ-

348 ആളുണ്ടായാലെന്തുഫലം, ആണുണ്ടായാൽ ഉണ്ട് ഫലം-

349 ആളുപാതി ആടപാതി-

350 ആളുവില കല്ലുവില-

351 ആളെനോക്കി പെണ്ണും മരംനോക്കികൊടിയും-

352 ആളെരെചെല്ലൂൽ(പോകിലും) താനെറെ ചെല്ലുക.(പോകണം)

353 ആളേറെ പോകുന്നതിനേകാൾ താനേറെപോകുന്നത് നന്നു.


331,332 and 333 Cf. Much would have more and lost all, (2) He lacks most that lays most, (3) They need much whom nothing will content.

334 ഏത്തം=A school punishment. Cf.A good marksman may miss.

338 Cf. God tempers the wind to the show lamb.

340 Cf. Necessity knows no law, (2) Necessity dispenses with decorum.

342 പയിമ്പു=Bag, stomach.

350 Cf. The poor man's shilling is but a penny.

352,353 Cf. If you wish a thing done, go; if not, send (2) Do not say go, but gae (i.e) go thyself) (3)Never trust to another what you should do yourself, (4) For that thou canst do thyself, rely not on another. [ 30 ] 354 ആഴമറിയാത്തിടത്ത്‌ കാലുവെക്കരുതു-

355 ആഴമുള്ളകുഴിക്കു നീളമുള്ള വടി-

356 ഇക്കരനിന്നു നോക്കുമ്പോൾ അക്കരപച്ച, അക്കരെ നിന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഇക്കരപച്ച-

357 ഇഞ്ചത്തലയും ഈഴത്തലയും എത്രയും ചതച്ചാൽ അത്രയും നന്ന്-

358 ഇഞ്ചിതിന്നകുരങ്ങിനെപോലെ-

359 ഇടച്ചേരിനായരും കുരുത്തോലചൂട്ടും-

360 ഇടത്തുകൈക്കുവലത്തുകൈതുണ, വലത്തുകൈക്കു

ഇടത്തുകൈ തുണ-

361 ഇടലചുടലക്കാകാ; ശൂദ്രനുഒട്ടുംആകാ-

362 ഇടികേട്ട പാമ്പ്പോലെ-

363 ഇടിക്കു കുമിൾപൊടിച്ചപോലെ-

364 ഇടിവെട്ടിയ മരംപോലെ-

364a ഇടിവെട്ടിയവനെ പാമ്പുകടിച്ചു-

365 ഇട്ടകൈക്കുകടിക്കുന്ന നായുടെസ്വഭാവം-

366 ഇട്ടിയമ്മഏറെമറിഞ്ഞാൽ കൊട്ടിയമ്പലത്തോളം-

367 ഇട്ടുനിരക്കുന്നഅച്ചിക്കു നിരങ്ങിഉണ്ണുന്നനായർ-

368 ഇണങ്ങാതെ പിണങ്ങിക്കൂടാ-

369 ഇണങ്ങിയാൽ നക്കിക്കൊല്ലും, പിണങ്ങിയാൽ

കുത്തിക്കൊല്ലും-

370 ഇണയില്ലാത്തവന്റെ തുണകെട്ടല്ല (പിടിക്കരുതു)

371 ഇണയില്ലാത്തവനോടു ഇണകൂടിയാൽ ഇണഒമ്പതുംപോകും

പത്താമതു താനുംപോകും

354 Cf. Look before you leap, for snakes among sweet

flowers do creep.

355 Cf. A great ship needs deep waters.

357 Cf. A mill, a clock and a women always want

mending, (2) A spaniel, a women and a walnut tree,
the more they be beaten the better they be.

361 ഇടല=A wood burning quickly; ചുടല=Funeral pyre.

363 കുമിൾ=Mushroom.

364aCf. Misfortunes never come single.

366 ഇട്ടിയമ്മ=Women; കൊട്ടിയമ്പലം=Gate.

367 അച്ചി=Wife; നായർ=Husband.

369 Generally applied to mahomedans. [ 31 ] 372 ഇണ്ടിഅപ്പത്തിന് തേങ്ങാപോരാഞ്ഞിട്ടു

അമ്മേടപ്പനെ തെങ്ങേൽകേറ്റി,അപ്പംവെന്തുംവന്നു
അമ്മേടപ്പൻ ചത്തുംവന്നു-

373 ഇത്തിക്കണ്ണികത്തിച്ചാൽ കുത്തിക്കടിക്കും-

374 ഇന്നത്തെപണി നാളെക്കു വെക്കരുതു-

375 ഇന്നലെപെയ്തമഴയ്ക്കു ഇന്നുകുരുത്ത(മുളച്ച)തകര-

376 ഇന്നിരുന്നുനാളെ മരിച്ചാലും

നല്ലപേരുപറയിക്കണം-

377 ഇന്നുചെയ്യാവുന്നതു നാളെയാക്കരുതു-

378 ഇമ്പംപെരുപ്പതു തുമ്പത്തിനായ് വരും-

379 ഇരച്ചുവിട്ട വാണംപോലെ-

380 ഇരട്ടിപ്പണിക്കു ഇരുട്ടുതപ്പിയെപോക-

381 ഇരന്നുമക്കളെപ്പോറ്റിയാൽ ഇരപ്പത്തരംപോകയില്ല-

382 ഇരപ്പാളിക്കിരിപ്പിടംകൊടുത്താൽ

ചിരകാലത്തിനകത്തു ശിരഃകമലത്തിൽ കയറി
ഇരിപ്പാകും-

383 ഇരപ്പാളി വെറ്റിലതിന്നണമെങ്കിൽ

എഴുവീടറിയണം-

384 ഇരയിട്ടാലെ മീൻപിടിക്കാവു-

385 ഇരവിഴുങ്ങീയ പാമ്പുപോലെ-

386 ഇരിക്കുന്ന അമ്മമാരുടെ വാതിൽപോലെ-

387 ഇരിക്കുന്നകൊമ്പു വരഞ്ഞാലൊ-


372 More a nursery rhyme than a proverb.

373 കത്തിക്കടിക്കും=ഗൃഹഛിദ്രം ഉണ്ടാകും =A

superstition

374 Cf. Defer not till to-morrow what may be done today,

(2) Defer not till the evening what the morning may
accomplish.

375 തകര= A plant, cassia tora, Cf.An old head on

young shoulders ,(a presumptuous youth)

376 A good name is bettter than riches,(2)A good

name will shine forever (3)giving a dog an ill name
and you may as as well hang him.

381 Cf. Birth is much but breeding is more.

382 Cf.who lets one sit on his shoulders, shall have

him presently sit on his head,(2) give him an inch
and ho will take an ell, (3) give a clown your fanger and
he will take your whole hand.

384 ഇര = Bait, Cf. Nothing stake,nothing draw,

(2) Nothing venture, nothing have,(3) Y you may lose
a fly to catch a trout.

386 Untidy [ 32 ] 388 ഇരിക്കുന്നവൻ ഇരിക്കാതെ, ചിരെക്കുന്നവൻ ചിരെക്കുമൊ-

389 ഇരിക്കുമ്മുമ്പെ കാൽ നീട്ടല്ല-

390 ഇരിക്കുമ്മുമ്പെ നിലം നോക്കണം-

391 ഇരിങ്ങപ്പാറ പൊന്നായാൽ പാതി ദേവർക്കു-

392 ഇരിപ്പിടം കെട്ടിയെ പടിപ്പുര കെട്ടാവു-

393 ഇരിപ്പിടം പണിതിട്ടു പടിപ്പുര-

394 ഇരിമ്പു കടിച്ച വെള്ളം തേക്കുമൊ(തികട്ടുമൊ)-

395 ഇരിമ്പു പഴുക്കുമ്പോൾ കൊല്ലനും കൊല്ലത്തിയും ശേഷിക്കും-

396 ഇരുമ്പുപാര(ഉലക്ക) വിഴുങ്ങി ചുക്കുവെള്ളം കുടിച്ചാൽ ദഹനം വരുമൊ-

397 ഇരിമ്പുരസം കുതിര അറിയും; ചങ്ങല രസം ആന അറിയും-

398 ഇരിമ്പും തൊഴിലും ഇരിക്കെ കെടും-

399 ഇരിമ്പുണ്ണും നീരുണ്ടൊ ഞെക്കിയാൽകക്കൂ-

400 ഇരുട്ടത്തു കൊണ്ട അടി.

401 ഇരുട്ടുകൊണ്ടു ഓട്ടയടച്ചാൽ വെട്ടം വീഴുമ്പൊൾ തഥൈവ.

402 ഇരുതോണിയിൽ കാലുവച്ചാൽ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കും.

403 ഇരുത്തിയെ വെച്ചതുപോലെ.

404 ഇരുന്നു മരം മുറിച്ചാൽ താൻ അടിയിലും മരം മുകളിലും.

405 ഇരുന്നവൻ എഴുന്നീറ്റപ്പോഴെക്കു നിന്നവൻ പത്തുനാഴിക ദൂരെ.

406 ഇരുന്നിട്ടു വേണം കാലുനീട്ടാൻ.

407 ഇരുന്നിരുന്നെകാദശിയും നോറ്റു, അറ്റമില്ലാത്ത ചാളയും പെട്ടു.

408 ഇരുന്നുണ്ടവൻ രുചിയറിയാ, കിളച്ചുണ്ടവൻ രുചിയറിയും.

409 ഇരുന്നുണ്ടാൽ കുന്നും തുലയും.


389 Cf. Look before you leap, (2) Learn to creep before you run.

391 Cf. Let that which is lost be for God.

392&393 പടിപ്പുര=A building over the gateway.

396 Cf. Prevention is better than cure.

398 Cf. Use and practice make men capable of employment.

402 Cf. Between two stools, we fall to the ground.

403 ഇരുത്തി=Servant maid.

407 ഏകാദശി=11th lunar day, a day of fast; ചാള= Sardines.

408 Cf. Labour has a bitter root, but a sweet fruit, (2) No sweat, no sweet.

409 Cf. Idleness is the parent of want. [ 33 ] 410 ഇരുന്നുണ്ണരുത് കിടന്നുറങ്ങരുത്-

411 ഇരുന്നുനോക്കിയാൽ നിരന്നമൂട്-

412 ഇരുന്നിടത്തുനിന്നെഴുന്നേറ്റില്ല എങ്കിൽ രണ്ടും അറികയില്ല-

413 ഇരുമുറിപ്പത്തായത്തിൽ ഒരുമുറിവിത്തെന്റെത്-

414 ഇരുവാച്ചിയുടെ സൗരഭ്യം പീനാറിക്ക് വരുമൊ-

415 ഇറച്ചിയിരിക്കെ തൂവൽ പിടിക്കരുത്-

416 ഇറച്ചിക്ക്പോയോൻ വിറച്ചിട്ട്‌ചത്ത്‌. കാത്തിരുന്നോൻ നുണച്ചിട്ടും ചത്തു-

417 ഇറച്ചിതിന്മാറുണ്ട്; എല്ലു കോർത്തു കഴുത്തിൽ കെട്ടാറില്ല-

418 ഇറക്കെയിറക്കെ വെള്ളം; കൊടുക്കെകൊടുക്കെ ധനം-

419 ഇലക്കറിയെന്തിനു മഞ്ഞ, ഏക്കറക്കെന്തിനു മണ്ണ്-

420 ഇല മുള്ളേൽ വീണാലും, മുള്ള് ഇലമേൽ വീണാലും ഇലക്കു തന്നെ കേട്-

421 ഇല്ലത്തില്ലെങ്കിൽ കൊല്ലത്തും(കോലോത്തും) ഇല്ല-

422 ഇല്ലത്തുണ്ടെങ്കിൽ ചെല്ലുന്നെടത്തുമുണ്ട്-

423 ഇല്ലത്തുണ്ടോ മത്തിത്തല-

424 ഇല്ലത്തുനല്ലതിരിക്കുവാൻ പോകയില്ല-

425 ഇല്ലത്ത് പഴയരിയെങ്കിൽ ചെല്ലുന്നെടത്തും പഴയരി-

426 ഇല്ലത്ത് പെൺപെറ്റപോലെ ഇരിക്കുന്നതെന്തു?

427 ഇല്ലത്തെ പുഷ്ടി ഉണ്ണിയുടെ ഊരകൊണ്ടറിയാം-

428 ഇല്ലത്തെ പൂച്ചപോലെ-

429 ഇല്ലാത്തവർക്ക് ആമാടയും പൊന്ന്-

430 ഇല്ലായ്മ വന്നാലും വല്ലായ്മ അരുത്-

431 ഇല്ലം നിറച്ചാൽ വല്ലം നിറയ്ക്കണം-

432 ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അച്ചി(പ്പെണ്ണ്) തൊട്ടതെല്ലാം കുറ്റം-


413 ഒരു മുറിവിത്തു=Has two meanings, ഒരു മുറിവിത്തു or paddy in one compartment and ഒരു മുറിവിത്തു=A piece of paddy.

418 Cf. Drawn wells are seldom dry, (2) Drawn wells have the sweetest water.

424 To be happy.

426 So very dejected.

431 വല്ലം=Belly.

432 അച്ചി=Wife, Cf. Love sees no faults, (2) Faults are thick where love is thin. (3) Where then is no love, all are faults, (4) Where love fails, we espy faults, (5) When a man is not liked, whatsever he doeth is amiss. [ 34 ] 433 ഇഷ്ടംമുറിഞ്ഞാൽ ഒട്ടാൻപ്രയാസം-

434 ഇഷ്ടംമുറിപ്പാൻ അർത്ഥം മഴു-

435 ഇളകിയപുറത്തെ വാതംകോച്ചൂ-

436 ഇളക്കുമ്പോൾ കടിക്കും-

437 ഇളന്തല കാതൽ ആകുമൊ-

438 ഇളതെന്തല കഴിയാട്ടയാക്കരുതു(ഇളന്തലയാമൊ കുഴിനാടു)-

439 ഇളനാ കുടിയറികയില്ല, ഇളയപോത്തു വെട്ടറികയില്ല-

440 ഇളമാൻ കടവറിയാ, മതുമാൻ ഓട്ടംവല്ലാ-

441 ഇളമ്പക്കത്തോട്ടത്തിൽ നായ്ക്കയറിയതുപോലെ -

442 ഇളിച്ചവായനു അപ്പംകിട്ടിയതുപോലെ-

443 ഇളിച്ചുപുളിച്ചു പുളിശ്ശേരി കുടിച്ചുപോയി-

444 ഈ അരിയുടെ ചോറാകാ-

445 ഈച്ചപറന്നാൽ ഇരുകാതമാകുമൊ-

446 ഈച്ച, പൂച്ച, നാ, നസ്രാണി ഈനാലിനും അശുദ്ധമില്ല.

447 ഈച്ചമരം പൊട്ടീട്ടുണ്ടായിരിക്കും-

448 ഈച്ചക്കു പുണ്ണകാട്ടല്ല, പിള്ളൈക്കും നൊണ്ണകാട്ടല്ല-

449 ഈത്തപ്പഴം പഴക്കുമ്പൊൾ കാക്കയ്ക്കു വായ് പുണ്ണ-

450 ഈരെടുപ്പാൻ പേൻകൂലി-

451 ഈക്കലിന്മേൽ വെള്ളക്കാ കുത്തിയപോലെ -

452 ഈററമായൻനേടിയതു ചക്കമായൻതിന്നും-

453 ഈറെറടുപ്പാൻപോയവൾ ഇരട്ടപെറ്റ


433 cf.A broken friendship may be soldered but never will be sound (2) Friendship once injured is for ever lost.

434 അർത്ഥം = Money; മഴു = Hatchet. Cf. Short reckonings make long friends, (2) If you, would make an enemy, lens a man money and ask it of him again, (3) Poverty parts friends.

441 ഇളമ്പക്ക = A bivalve shell

443 Completely defeated

450 Cf. The game is not worth the candle

452 Cf. After a thrifty father, a prodigal son.

453 This proverb is often applied to physician getting the disease he went to cure, Cf. He went to shear and came back shorn [ 35 ] 454 ഈറ്റംപെരുക്കിൽ ഇമ്പംനശിക്കും-

455 ഈശനെയും ബ്രഹ്മനെയും വകവയ്ക്കാത്തവൻ-

456 ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ശാശ്വതമേവനും-

457 ഈഴം കണ്ടവർ ഇല്ലം കാണുകയില്ല-

458 ഈഴത്തു പോയവർ ഊഴത്തുവന്നു പറ്റുകയില്ല-

459 ഈഴത്തെ പെരമ്പുപോലെ, ചാൺ വെട്ടിയാൽ മുളം നീളും-

460 ഉക്കണ്ടം എനിക്കും തേങ്ങാ മുല്ലപ്പള്ളിക്കും-

461 ഉക്കത്തു പുണ്ണുള്ളവൻ ഊതൽ കടക്കുമൊ-

462 ഉച്ചാലും പത്താമത്തെയും വന്നിരിക്കട്ടെ-

463 ഉച്ചിവെച്ചകൈകൊണ്ടു ഉദകക്രിയ ചെയ്യരുത്-

464 ഉച്ചെക്കു അരിയും കൊണ്ടു ചെന്നാലില്ലാത്തെടത്തു പതിരായ്ക്കു നെല്ലും കൊണ്ടുചെന്നാലൊ-

465 ഉടഞ്ഞശംഖു ഊത്തുകേൾക്കയില്ല-

466 ഉടഞ്ഞിട്ടും ഓട്ടിൽ കിടക്കണം-

467 ഉടയൊനുടച്ചാൽ ഓട്ടിനും കൊള്ളാം-

468 ഉടയോനെപിടിച്ചു കെട്ടുന്നകാലം-

469 ഉടുക്കാവസ്ത്രം പുഴുതിന്നും-

470 ഉടുപ്പാനില്ലാഞ്ഞാൽ എങ്ങിനെ അയലിന്മേലിടും-

471 ഉണങ്ങിയതു കൊണ്ടെണ്ണം കുറയുമൊ-

472 ഉണ്ട ഉണ്ണി ഓടിക്കളിക്കും, ഉണ്ണാത്ത ഉണ്ണി ഇരുന്നു കളിക്കും-

473 ഉണ്ടചോറു മറക്കരുത്-

474 ഉണ്ടചോറ്റിൽ കല്ലിടരുത്-

475 ഉണ്ട ചോറ്റിൽ കുണ്ടകുത്തരുത്-


454 ഈറ്റം= Stinginess. Cf. The love of money is the root of all evil.

457 ഈഴം= Ceylon

461 ഉക്കത്തു= At the hip; ഊതൽ= A passage in a hedge.

462 ഉച്ചാൽ=A festival മകരസംക്രാന്തി;പത്താമത്തം= A grand hunting day

463 ഉടകക്രിയ= Obsequies.

467 Cf. The burden which one chooses is not felt

470 അയൽ= Clothes-line. Cf. He that hath no money needeth no purse.

474/475 Cf. Render not evil for good, (2) Cast no dirt into the well that gives you water. [ 36 ] 476 ഉണ്ടവനറിയാമൊ ഉണ്ണാത്തവന്റെവിശപ്പു-

477 ഉണ്ടവനു പായ്(ഇടം) കിട്ടാഞ്ഞിട്ടു. ഉണ്ണാത്തവനു ഇല കിട്ടാഞ്ഞിട്ടു.

478 ഉണ്ടവനെ ഊക്കം ചെയ്യു-

479 ഉണ്ട വീട്ടിൽ കണ്ടു കെട്ടരുതു-

480 ഉണ്ടാലെന്തിനു ഉറിയിൽ കണ്ണു

481 ഉണ്ടു മുഷിഞ്ഞവനൊടു ഉരുളയും കണ്ടു മുഷിഞ്ഞവനൊടു കടവും വാങ്ങണം-

482 ഉണ്ടെങ്കിലോണം പോലെ ഇല്ലെങ്കിൽ പട്ടിണി-

483 ഉണ്ണാതെ ഏതുവീട്ടിലുംപോകാം,ഉടുക്കാതെ ഒരു വീട്ടിലും വയ്യാ-

484 ഉണ്ണിയെക്കണ്ടാൽ ഉരിലെ പഞ്ചം(പഞ്ഞം)അറിയാം-

485 ഉണ്ണുമ്പോൾ ഓശാരവും ഉറങ്ങുമ്പോൾ ആചാരവും ഇല്ല-

486 ഉണ്ണുമ്പോൾ കൊതിച്ചെങ്കിലെ ഉരുള കിട്ടു-

487 ഉണ്മാൻ ഇല്ലാഞ്ഞാൽ വിത്തുകുത്തി ഉണ്ണുക; ഉടുപ്പാൻ ഇല്ലാഞ്ഞാൽ പട്ടുടുക്ക-

488 ഉണ്മാൻ കൊടുത്താൽ അമ്മാച്ചൻ അല്ലെങ്കിൽ കുമ്മാച്ചൻ-

489 ഉണ്മൊരെ ഭാഗ്യം ഉഴുതേടം കാണാം-

490 ഉത്തമനു ഊശാന്താടി.മൂഢനു കാടും പടർപ്പും-

491 ഉത്തരവും പ്രതിയും-

492 ഉത്സാഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്താഴം ഉണ്ണാം-

493 ഉത്സാഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉനനും ഊക്കനാം-

494 ഉത്സാഹം പ്രതികർത്തവ്യം-

495 ഉത്രാടം ഉച്ചയാകുമ്പോൾ അച്ചിമാർക്കൊക്കെ വെപ്രാളം-


470 Cf. The full belly does not believe in hunger, (2)He that is warm thinks all are so, (3)Little knows the fat sow what the lean one means

479 കണ്ടുകെട്ടുക, ജപ്തി ചെയ്ക= Attach. Cf. Render not evil for good.

484 പഞ്ചം= Famine

489 Cf. He that would reap well must sow well, (2) As you sow, you shall reap.

493, 494 Cf. Patience and perseverance will overcome mountains, (2) Stow by stow, the mountain levelled, (3) Little strokes fell great oaks

495 അച്ചി= Woman [ 37 ] 495a ഉത്രാടം വെപ്രാളം-

496 ഉദകക്രിയ ചെയ്ത കൈകൊണ്ടു ശേഷക്രിയയും ചെയ്യണമൊ-

497 ഉന്തി കയറ്റിയാൽ ഊരിപ്പോരും-

498 ഉന്തിത്തള്ളുന്ന അച്ചിക്കു നിരങ്ങി അടുക്കുന്ന നായർ-

499 ഉപകാരമില്ലാത്ത ഉലക്കെക്കു രണ്ടു തലെക്കും ചുറ്റുകെട്ടുന്നതിനെക്കാൾ

തന്റെ കഴുത്തിൽ കല്ലു കെട്ടി കിണറ്റിൽ ചാടി ചാകുന്നതു ഏറെ നല്ലതു-

500 ഉപസ്ഥം ഒഴികെ കന്യകാദാനം-

501 ഉപായം കൊണ്ടു കഷായം വെക്കുക-

502 ഉപ്പിൽ ഇട്ടതു ഉപ്പിനെക്കാൾ പുളിക്കയില്ല-

503 ഉപ്പിനോടുക്കുമൊ ഉപ്പിട്ടവട്ടി-

504 ഉപ്പിരുന്ന കലവും ഉരുട്ടിരുന്ന മനവും പഴക്കത്തിനില്ല-

505 ഉപ്പിരുന്ന പാത്രവും ഉപായം നിറഞ്ഞ നെഞ്ചും ഉരുട്ടിപ്പൊട്ടിക്കാതെ

താനെപൊട്ടും എന്നറിക-

506 ഉപ്പു തിന്നാൽ വെള്ളം (തണ്ണീർ)കുടിക്കും-

507 ഉപ്പുപുളിക്കൂലും മൊട്ട ചതിക്കും-

508 ഉപ്പുപോലെ വരുമൊ ഉപ്പിലിട്ടതു-

509 ഉപ്പുംവിറ്റു നടക്കുന്നവനു കർപ്പൂരത്തിന്റെ വിലയറിയാമൊ-

510 ഉമി കുത്തി പുക കൊണ്ടു-

511 ഉമ്മരപ്പടിമെൽ ഇരിക്കരുതു-

512 ഉരത്ത പാമ്പിനു ഉരത്ത വടി-

513 ഉരലിനു മുറിച്ചാലെ തുടിക്കു കണകാവു-

514 ഉരലിലിരുന്നാൽ ഉലക്ക കൊള്ളും-


495a ഉത്രാടം= One born under the star Uthradam; വെപ്രാളം= Anxiety.

497 Cf. You may force a man to shut his eyes but not to sleep, (2) One

man may lead a horse to water but twenty cannot make him drink.

498 അച്ചി= Wife; നായരു= Husband. Cf. A bad Jack may have as bad a

Jill.

501 Cf. By art and deceit men live half a year; by deceit and art the other

half

504 ഉരുട്ടു= Fraud. Cf. Frost and fraud both end in foul.

505 Cf. Dissemblers more often deceive themselves than others.

507 മൊട്ട= A mopla

509 Cf. The shoe-maker should not go beyond his last.

513 തുടി= A small drum. [ 38 ] 515 ഉരൽകീഴിൽ ഇരുന്നാൽ കുത്തുകൊള്ളും-

516 ഉരൽചെന്നു മദ്ദളത്തോടു അന്യായം(ആവലാധി)

517 ഉരിനെല്ലുള്ളവനും ഓരേർ പോത്തുള്ളവനും ഒപ്പം തിളച്ചാലോ-

518 ഉരിനെല്ലൂരാൻ പോയിട്ടു പത്തുപറ നെല്ലു പന്നി തിന്നു-

519 ഉരിയ കൊടുത്തു ഊപ്പ വാങ്ങിക്കു(കൊള്ളു)ന്നതിനേക്കാൾ നാഴി കൊടുത്തു

നല്ലതു വാങ്ങണം(കൊള്ളണം)

520 ഉരുട്ടിനും പിരട്ടിനും ഒടുക്കം ചിരട്ട-

521 ഉരുട്ടും പിരട്ടും-

522 ഉരുളുന്ന കല്ലേൽ പിരളുമൊ പായൽ-

523 ഉരുളെക്കു ഉത്തരം പറയരുതു-

524 ഉരുളെക്കു ഉപ്പെരി കൊടുക്കുന്നപ്രകാരം-

525 ഉറക്കത്തിൽ കാലുപിടിച്ച പോലെ-

526 ഉറക്കത്തിൽ പണിക്കത്വം ഇല്ല-

527 ഉറക്കിനു പായി വേണ്ടാ-

528 ഉറക്കം വരാത്തതു കിടക്കയുടെ കുറ്റം-

529 ഉറങ്ങുന്ന കുറുക്കൻ കോഴിയെ പിടിക്കയില്ല-

530 ഉറങ്ങും സിംഹവക്ത്രത്തിൽ ഇറങ്ങുമൊ വാരണം-

531 ഉറങ്ങുന്നതും ഉപകാരത്തിലുറങ്ങണം-

532 ഉറി പോലെ-

533 ഉറുപ്പയിൽ കള്ളൻ കയറി-

534 ഉറുമ്പു ഓണം കരുതുമ്പോലെ-

535 ഉർവ്വശീശാപം ഉപകാരമായ് തീർന്നു-

536 ഉലക്ക കൊണ്ടു താറുടുപ്പിച്ചു വിട്ടു-

537 ഉലക്കയ്ക്കു മുറിച്ചു കുറുവടിയായി-

538 ഉലക്കയുടെ കുറ്റം വളി വിട്ടുപോയതു-


517 ഓരേർ= A Yoke.

518 ഊപ്പ= Small fish.

520 ഉരുട്ടു= Fraud; പിരട്ട= Deceit, Cf. Frost and fraud both end in foul

522 Cf. A rolling stone gathers no moss. (The proverb seems to be a

translation.)

527 Cf. Hunger is the best sauce.

529, 530}വാരണം= Elephant, Cf. The sleeping fox catcheth no poultry,

(2) A closed mouth catcheth no flies.

535 Refers to the story of Vikrama and Urvasi

538 Cf. The losing horse blames the saddle, (2) Ill workmen quarrel with

their tools.
[ 39 ] 539 ഉലക്കയോളം കാതൽ-

540 ഉലുന്തന്റെമുതൽ ഉറുമ്പുണ്ടുപോകും-

541 ഉള്ള കഞ്ഞിയിലും പാറ്റാ വീണു-

542 ഉള്ളതിൽ പങ്കും ഓലക്കീറും-

542aഉള്ളതുകൊണ്ടു ശമ്മാളിക്ക-

543 ഉള്ളതു പറഞ്ഞാൽ ഉറിയും ചിരിക്കും-

544 ഉള്ളതെല്ലാറ്റിലും നല്ലതു വിദ്യയാം-

545 ഉള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടുള്ളതായൊരുള്ളതു-

546 ഉള്ളാപ്പൊളോണം പോലെ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ പട്ടിണി-

547 ഉള്ളവന്റെ പൊൻകപ്പാൻ ഇല്ലാത്തവന്റെ പാര വേണ്ടു-

548 ഉള്ളിൽ വജ്രം, പുറമെ പത്തി-

549 ഉള്ളി തൊലിച്ചതു പോലെ-

550 ഉള്ളുരുക്കത്തിനു് ചികിത്സയില്ലാ-


551 ഉഴവിലെ കളവു തീർക്കണം-

552 ഉഴിഞ്ഞു ചാടുമ്പോൾ പെറുക്കെണ്ടാ-

553 ഉഴിഞ്ഞെറിവാൻ നെല്ലുമരിയുമുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിപ്പാൻ ബാധയുമുണ്ടു-

554 ഉഴുന്നമാടറിയണമോ വിതെക്കുന്ന വിത്തു-


555 ഊക്കറിയാതെ തുള്ളിയാൽ ഊര രണ്ടുമുറി-

556 ഊടും പാവും പോലെ-

557 ഊട്ടിനു മുമ്പും ചൂട്ടിനു പിമ്പും-

558 ഊട്ടുകേട്ട പട്ടർ, ആട്ടുകേട്ട പന്നി, എന്തൊരു പാച്ചൽ-

559 ഊട്ടും കാണാം ഉപ്പും വിൽക്കാം-

560 ഊഢമുള്ളവനെ ഓല വായിചുകൂടു-


540 ഉലുന്തൻ= Miser.

541 പാറ്റ= Cockroach, Cf. But one egg that addled.

542a Cf. A man must plough with such oxen as he hath (ശമ്മാളിക്ക=

Manage)

545 A philosophical aphorism ഉള്ളതായ= Something real.

548 Vide 2.

550 ഉള്ളുരുക്കം= Devouring grief, Cf. Care will kill a cat.

558 ആട്ടു= Hunting cry. [ 40 ] 561 ഊണിനും ഉഗ്രാണത്തിനും മുമ്പു, പടെക്കും കുടക്കും ചളിക്കും നടുനല്ലു-

562 ഊണിനു രാജാവ്, ഊഴിയത്തിനു ചച്ചാപിച്ചാ-

563 ഊനങ്ങൾ വന്നാൽ ഉപായങ്ങൾ വേണം-

564 ഊന്നു കുലയ്ക്കുമോ വാഴ കുലയ്ക്കുമോ-

565 ഊമൻ കണ്ട സ്വപ്നം പോലെ-

566 ഊമരിൽ കൊഞ്ഞൻ സർവ്വജ്ഞൻ-

567 ഊരറിഞ്ഞവനെ ഔല വായിക്കാവു-

568 ഊരാമാട്ടെചൊറിയാമ്പാനെ, അതുകേറിയാന്താമ്പാനെ-

569 ഊരാൾ ഇല്ലാത്ത മക്കാൽവട്ടത്തു താറും വിട്ടു നിരങ്ങാം-

570 ഊരാളിക്കു വഴിതിരിച്ചതുപോലെ-

571 ഊരിക്കുത്താൻ നേരമില്ലാഞ്ഞിട്ടു ഉറയോടെ കുത്തി-

572 ഊരുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പുവിറ്റും കഴിക്കാം-

573 ഊരുവിട്ട നായിനെപ്പോലെ-


574 എച്ചിൽകുഴിയിലെ ചപ്പുപോലെ-

575 എടുത്തപേറ്റിയെ മറക്കൊല്ലാ-

576 എടുത്തുചാടിയ പൂച്ച എലിയെ പിടിക്കയില്ല-

576a എട്ടാമത്തെ പെണ്ണെത്തിനോക്കുന്നെടം മുടിയും-

577 എട്ടേട പൊട്ടേട-

578 ഏൺചാണുടമ്പുക്കും ശിരസ്സേപ്രമാണം-

579 എണ്ണകാണുമ്പോൾ പുണ്ണുനാറും-

580 എണ്ണമൊത്താല്പോരാ, വണ്ണവുമൊക്കണം-

581 എണ്ണാഴിയുംതിന്നു ഏഴിയനെപ്പോലെ-


561 Cf. Foremost in the matter of provender.

562 ഊഴിയം= Service.

568 Cf. Of little meddling comes great ease.

569 ഊരാൾ= Representative of the villages.

573 Cf. Every dog is valiant at its own door.

576aഎട്ടാമത്തെ= Eighth born in a family.

577 ഏട= Stunted

578 ഉടമ്പു= Body [ 41 ] 582 എണ്ണി എണ്ണി കുറുകുന്നിതായുസ്സും, മണ്ടിമണ്ടി കരേറുന്നു മോഹവും-

583 എണ്ണിയപയറു അളക്കെണ്ടാ-

584 എൺപത്തിരിക്കോൽപുരയുടെ കല്ലും മണ്ണും എല്ലാം തിന്നിട്ടുഎനിക്കു

പിത്തം പിടിച്ചില്ല; ഇനി ഈ കൊട്ടടക്കയുടെ നുറുക്കുതിന്നാൽ പിടിക്കുമോ?

585 എനിക്കു നിന്റെ ചൊല്ലും ചെലവുംഅല്ലല്ലോ-

586 എനം എനത്തിൽ ചേരും, എരണ്ട വെള്ളത്തിൽ ചേരും-

587 എന്തുചെയ്തു പണ്ടുള്ളോർ എന്നറിഞ്ഞിട്ടു ചെയ്യണം-

588 എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ലതും തണ്ണിയതും കഴിപ്പാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചട്ടിയൊ

വിട്ടിയൊ മറ്റൊ നോക്കീട്ടല്ലെ മുടക്കം വരുന്നതു?

589 എന്നാലന്നു കാക്ക മലന്നുപറക്കും-

590 എന്നെക്കണ്ടതു മിണ്ടല്ലെ-

591 എന്നെക്കണ്ടാൽ കിണ്ണംകട്ടെന്നു തോന്നുമൊ?

592 എന്റെ ആശാന്റെ ​‌എഴുത്തെ എനിക്കു വായിച്ചുകൂടു-

593 എന്റെ പുളിച്ചിയും പൂക്കും-

593aഎന്റെ പുളിയുടെ മൂട്ടിൽചെന്നേഎനിക്കു നേരംഅറിയാവു-

594 എന്റെ വായ് കുറ്റികൊണ്ടുകീറിയതല്ല-

595 എംപ്രാന്റെ വിളക്കത്തു വാരിയന്റെ അത്താഴം-

596 എയ്പാൻ വിചാരിച്ചതു് നാശങ്ങളും ചെയ്യും-

597 എരിച്ചോൻ കോഴ പറിച്ചെന്നാക്കരുതു-


586 Cf. Birds of a feather flock together, (2) Like will to like.

587 Cf. The beaten path is the safe path, (2) Old men's counsel is best,

(3) Custom is the guide of the ignorant.

588 ചട്ടി, വിട്ടി= ഷഷ്ഠി, വിഷ്ഠി.

589 Cf. That is as likely to see a hog fly.

591 Cf. A guilty conscience needs no accuser, (2) A clear conscience

fears no accusation, (3) Guilt is always suspicious and always in fear,
(4) A good conscience needs never sneak.

592, 593 a Cf. Like the parson of Saddleworth, who could read in no book

but his own.

593 പുളിച്ചി= പുളിച്ചിമാവ്. Cf. Every dog has his day, (2) Every man has his

hour, (3) Even a fool has his luck, (4) Adversity will not last for ever.

594 Cf. God never sends mouths but he sends meat.

597 കോഴ= കൊള്ളി [ 42 ] 598 എരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതീയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോലെ-

599 എരിശ്ശേരിയിൽ കൈ മുക്കിയവൻ-

600 എരുമക്കിടാവിനു് നീന്തംപഠിപ്പിക്കെണ്ടാ-

601 എരുമെക്കടുത്തതു അകത്തും, പോത്തിനടുത്തതുപുറത്തും-

602 എറുമ്പിന് ഇറവെള്ളം സമുദ്രം-

603 എറുംപുര കല്ലുംതേയും-

604 എലവു കാത്തിരുന്ന പക്ഷിയെപ്പോലെ-

605 എലിക്കു മരണവേദന, പൂച്ചക്കു വിളയാട്ടം-

606 എലിക്കു മുറുക്കം. ചേരെക്കു വിളയാട്ടം-

607 എലിക്കുഞ്ഞിനെ നെല്ലുകൊറിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കേണമോ-

608 എലിക്കുശുവിനാൽ കടൽ കലങ്ങുമൊ-

609 എലി നിരങ്ങിയാൽ പിട്ടം തഴകയില്ല-

610 എലി, പന്നി, പെരിച്ചാഴി, പട്ടരും, വാനരൻതഥാ, ഇവർ ഐവരും

ഇല്ലെങ്കിൽ മലയാളംമഹോത്സവം-

611 എലിപിടിക്കുംപൂച്ച കലവും ഉടെക്കും-

612 എലിപ്പുലയാട്ടിനു മലപ്പലയാട്ടു-

613 എലിയുടെ കണ്ണുനിറഞ്ഞാലും പൂച്ച കടിവിടുകയില്ല-

614 എലിയെ തോല്പിച്ചു ഇല്ലംചുട്ടാൽ എലി ചാടിയുംപോം ഇല്ലം വെന്തും

പോം-

615 എല്ലാ ഗർഭവും പെറ്റു ഇനി കടിഞ്ഞൂൽ ഗർഭമെ പെറേണ്ടു-

616 എല്ലാപക്ഷിക്കും ചിലെക്കാം, വശകൻ പക്ഷിക്കു ചിലെക്കാൻ മേലാ-

617 എല്ലാഭഗവതിയും വെളിച്ചപ്പെട്ടു, മുപ്പീരിച്ചിപ്പോതിയെ ഉള്ളൂ

വെളിച്ചപ്പെടാൻ-

618 എല്ലാമാരയാനും തണ്ടിന്മേൽ, ചങ്കരമാരയാൻ തൊണ്ടിന്മേൽ-


598 Cf. To add fuel to the fire.

600 Cf. Don't teach fishes to swim.

603 Cf. Constant dropping wears the stone, (2) Little strokes fell great oaks.

604 എലവു = Silk cotton tree.

607 Cf. Don't teach fishes to swim.

609 പിട്ടം = Cross-beam.

611 Cf. No rose without a thorn, (2) No fire without smoke, (3) No joy

without alloy.

614 Cf. Burn not your house to fright away the mouse.

616 വശകൻ = A bird of ill omen. [ 43 ] 619 എല്ലാമാരയാനുംപീശാങ്കത്തി, ചങ്കരമാരയാനുപൂച്ചക്കുട്ടി-

620 എല്ലാരും തേങ്ങാഉടെക്കുമ്പൊൾ ഞാൻ ഒരു ചിരട്ട എങ്കിലും ഉടെക്കെണ്ടയൊ-

621 എല്ലാരുമുണ്ടു ചെല്ലാടമില്ല .

622 എല്ലാരും പല്ലക്കേറിയാൽ ചുമപ്പാനാളവേണ്ടെ-

623 എല്ലാവർക്കും ഒരു അക്കരെ അമ്പലംവേണം-

624 എല്ലാവരോടും ഹിതങ്ങൾ പറയണം-

625 എല്ലാ .അറിഞ്ഞവനുമില്ല, ഒന്നും അറിയാത്തവനുമില്ല-

626 എല്ലുമറിയ പണിതാലെ പല്ലുമുറിയ തിന്നാവു-

627 എളിയവൻ പറിക്കുന്നതു എ(ഇ)ലക്കറി-

628 എളിയൊരെകണ്ടാൽ എള്ളുംതുള്ളും-

629 എളുപ്പവഴിക്കു പകൽപോരാ

630 എള്ളിലും ചൊള്ളിലും ചൊള്ളായാലൊ-

631 എള്ളിലെവാരം മുതിരയിൽതീരും-

632 എള്ളിൽവീണ ഒച്ചുപോലെ-

633 എള്ളു ചോരുന്നതു കാണും, തേങ്ങാചോരുന്നതറികയില്ല-

634 എള്ളൊളംതിന്നാൽ എള്ളൊളംനിറയും-

635 എഴുകോൽ പുരയിൽ എൺകോൽ കന്തം-

636 എഴുന്ന ഊക്കിനു തുള്ളിയാൽ ഊരരണ്ടുമുറി-

637 എഴുന്നകൂത്തു ഏഴുദിവസം, ഇരട്ടിച്ചാൽ പതിന്നാലു-

638 ഏകൽ ഇല്ലായ്കയാൽ ഏശിയില്ല-

639 ഏക്കം കൊടുത്തിട്ടു ഉമ്മട്ടംവാങ്ങുക-


620 Cf. If I cannot keep geese, I will keep goslings.

621 ചെല്ലാടം=Obedience Cf. A pot that belongs to many is illstirred and worse-boiled.

622 Cf. There is no accord where every man would be a lord. (2) All men can't be masters, (3) I a lady,you a lady, who shall drive the cattle out, (4) I stout,you stout, who shall take the dirt out.

626 Cf No pains, no gains, (2) No cross, no crown.

627 Cf. The poor man's shilling is but a penny.

633 Cf. Penny wise and pound foolish.

634 Cf. Half a loaf is better than no bread, (2) Something is better than nothing.

638 ഏകൽ=Destiny.

639 ഏക്കം=Asthma ; ഉമ്മട്ടം=Difficult breathing. [ 44 ] 640 ഏക്കറ്റത്തിനു നാക്കറ്റതു-

641 ഏങ്ങുന്ന അമ്മക്കു കുരെക്കുന്ന അച്ഛൻ-

642 ഏച്ചുകെട്ടിയാൽ മുഴെച്ചിരിക്കും-

643 ഏടെക്കും മോഴെക്കും ചുങ്കംഇല്ല-

644 ഏട്ടിൽ അപ്പടി പയറ്റിൽ ഇപ്പടി-

645 ഏട്ടിൽകണ്ടപശു പുല്ലുതിന്നുകയില്ല-

646 ഏട്ടിൽകണ്ടാല്പോരാ, കാട്ടിക്കാണണം-

647 ഏട്ടിൽചുരക്കാ കറിക്കാകാ-

648 ഏതപ്പാ കോതമംഗലം-

649 ഏതാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരാനും ഉണ്ട്-

650 ഏൻചത്തെ കോളികൂകു-

651 ഏറിപ്പോയാൽ കോരിക്കൂടാ (താഴെപോകും)-

652 ഏറിയതും കുറഞ്ഞതും ആകാ-

653 ഏറുന്ന കുരങ്ങിനു ഏണിവേണമോ-

654 ഏറും മുഖവും ഒന്നൊത്തുവന്നു-

655 ഏറെ കിഴക്കോട്ടുപോയാൽ പനിപിടിക്കും-

656 ഏറെ ചിത്രം ഓട്ടപ്പെടും-

657 ഏറെ ചിരിച്ചാൽ കരയും-


641 ഏങ്ങുന്ന= Asthmatic കുരെക്കുന്ന= Coughing

642 Cf. Misapplied genius generally proves ridiculous, (2) Affcetation is at

best adeformity.

643 ഏട and മോഴ= Stunted and maimed

644 പയറ്റ്= Practice

646 Cf. Add practice to theory,(2) All is bit lipwisdom that wants experience

649 Cf. In time of prosperity friends will be plenty; in time of adversity, not

one amongst twenty, (2) A full purse never lacks friends, (3) Prosperity
gains a multitude of friends, (4) When good cheer is lacking, false friends
will be packing, (5) Every one is kin to the rich man, (6) He that is poor,
all his kindred scorn him; he that is rich, all are kin to him, (7)Rich fowk
has routh o'friends.

656 Cf. Too much of anything is good for nothing (2) Too much refining

destroys pure reason.

657 Cf. The holidays of joy are the vigils of sorrow, (2) If you laugh to-day,

you may cry to-morrow, (3) After sweet-meat, comes sour sauce,
(4) After Christmas comes Lent, (5) Laugh at leisure, you may greet ere
night.
[ 45 ] 658 ഏറെചിരി മടയന്റെ ലക്ഷണം-

659 ഏറെ പഠിത്വമുള്ള ഗൌളിക്കു കാടിക്കലത്തിൽ അപായം-

660 ഏറെപറയുന്നവന്റെവായിൽരണ്ടുപണം (ഒരുപണംപിഴ)

661 ഏറെപ്രിയം അപ്രിയം-

662 ഏറെബുദ്ധിയുള്ള പൊന്മാൻ കിണറ്റിലല്ലെമുട്ടയിടുന്നതു-

663 ഏറെബുദ്ധിയുള്ള വരാൽ വരമ്പിനടിയിലല്ലെമുട്ടയിടുന്നതു-

664 ഏറെവലിച്ചാൽ കോടിയും കീറും-

665 ഏറെവിളഞ്ഞാൽ വിത്തിനാകാ-

666 ഏറെവെളുത്താൽ പാണ്ടു-

667 ഏറ്റില്ലെങ്കിൽ തോറ്റില്ല-

668 ഏറ്റുമാറ്റും ഇല്ലാത്തജാതി-

669 ഏൽക്കുംകാലം തോല്ക്കെണ്ടിവരും-


670 ഒടിയാത്ത കമ്പേൽ പറിയാത്തവള്ളി-

671 ഒടുക്കമിരുന്നവൻ കട്ടിലൊടിച്ചു-

672 ഒട്ടുമില്ലാത്ത അമ്മയ്ക്കു അരയ്ക്കാൽപണത്തിന്റെ താലി-

673 ഒട്ടുമില്ലാത്ത ഉപ്പാട്ടിക്ക് ഒരുകണ്ടംകൊണ്ടാലും പോരെ

674 ഒട്ടുംപറയാഞ്ഞാൽ പൊട്ടനായ്പോകും-

675 ഒത്തതുപറഞ്ഞാൽ ഉറിയും ചിരിക്കും-

676 ഒത്തപണിക്കു ഒരുകൊട്ട ആപ്പു-

677 ഒന്നു കിട്ടിയാൽ പിന്നെ വേറൊന്നു-

678 ഒന്നുകിൽ കളരിക്കുപുറത്തു അല്ലെങ്കിൽ ആശാന്റെ (ഗുരുക്കളെ) നെഞ്ചത്തു-

679 ഒന്നു കൊടുത്താൽ ഇരട്ടിക്കും ഇക്കാലം-

680 ഒന്നുകൊണ്ടറിയാം ഒമ്പതിന്റെ ബലാബലം-

681 ഒന്നു വരാത്തവനുമില്ല ഒമ്പതു വന്നവനുമില്ല-

682 ഒന്നെയുള്ളെങ്കിലും ഉലക്കകൊണ്ടടിച്ചു വളർത്തണം-


661 Cf. Familiarity breeds contempt.

664 Cf. A bow too much bent will break

666 Cf. Extremes are ever bad.

673 Cf. Half a loaf is better than no bread.

682 ഒന്നു= An only child. Cf. Spare the rod and spoil the child. [ 46 ] 683 ഒപ്പുകാണം സൂചിക്കാണം അപ്പോഴില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നാസ്തി-

683a ഒമ്പതാമത്തെപെണ്ണു പൊൻ‌പണം വാരും-

684 ഒരപ്പംതിന്നാലും നെയ്യപ്പം തിന്നണം, ഒരടികൊണ്ടാലും ചെവിട്ടത്തു

കൊള്ളണം-

685 ഒരാണ്ടു വാരമെങ്കിൽ പിറ്റെയാണ്ടു പാത്തി-

686 ഒരാറെവന്നതെല്ലാം പൂളോനുംമക്കളും-

687 ഒരിക്കൽ ചത്താലെ ചുടുകാടറിയൂ-

688 ഒരു അരിശത്തിനു കിണറ്റിൽചാടി, ഏഴരിശത്തിനു കേറാൻവയ്യാ-

689 ഒരു ഓല എടുത്താൽ ഇരു (അകവും)പുറവും വായിക്കണം-

690 ഒരു കാട്ടിൽ ഒരുപന്നി എന്നപോലെ-

691 ഒരുകൈകൊണ്ടു മുളം അളന്നുകൂടാ-

692 ഒരു കൊമ്പു പിടിക്കിലും പുളിങ്കൊമ്പു പിടിക്കണം, ഒരുത്തനെ പിടിക്കിലും

കരുത്തനെ പിടിക്കണം-

693 ഒരുജാതി പോകിലും മരിജാതി പോകണം-

694 ഒരുതൊഴുത്തിൽ മുളയുന്ന പശുക്കൾ കുത്തുന്നതും വടിക്കുന്നതും

അയൽഅറിയാ-

695 ഒരുത്തനായാൽഒരുത്തിവേണ്ടെ, പിന്നെവേണ്ടെ, പിന്നെവേണ്ടെ-

696 ഒരുത്തനും കരുത്തനും വണ്ണത്താനും വളിഞ്ചിയനും കൃഷിയരുതു-

697 ഒരുത്തനെ പിടിക്കലും കരുത്തനെ പിടിക്കണം-

698 ഒരുതൂണുണ്ടെങ്കിലെ ഒരുമുറം ചാരിക്കൂടു-

699 ഒരുദിവസംതിന്ന ചോറും ഒരുനാൾകുളിച്ച കുളവും മറക്കരുതു-

700 ഒരു നന്ദി ചെയ്തവനെ ഉള്ളത്തിൽവെക്കണം-


683a ഒമ്പതാമത്തെപെണ്ണു= The girl born ninth.

688 Cf. Anger begins with folly, and ends with repentance,

(2) Rage robs a man of his reason and makes him a laughing stock,
(3) It is easy to fall into a trap, but hard to get out again.

694 വടിക്ക= Kick

695 Cf. Every Jack must have his Jill.

695 വളിഞ്ചിയൻ= Barber

699 Cf. As soon as you have drunk, you turn your back upon the spring,

(2) Be mindful of past favours.
[ 47 ] 701 ഒരു നാഴിയിൽ വേറൊരുനാഴി പോകയില്ല-

702 ഒരുമയുണ്ടെങ്കിൽ ഉലക്കമേലും കിടക്കാം-

703 ഒരുമയ്ക്കു ഒൻപതു വർക്കത്ത-

704 ഒരുമരം കാവാകയില്ല-

705 ഒരുമേലാൻ(മാളൊരു)ചത്താൽ അതുകുറച്ചു വഴിമാറിയാൽമതി-

706 ഒരുമോഹങ്കൊണ്ടങ്ങൊട്ടു ചാടിയാൽ പല മോഹങ്കൊണ്ടിങ്ങൊട്ടുപോരാം-

707 ഒരുവാതിൽ അടെക്കുംപൊൾ മറ്റൊന്നു തുറക്കും-

708 ഒരുവിദ്യപഠിക്കിലും വിഷവിദ്യപഠിക്കണം, വിഷവിദ്യപഠിക്കിലും വിഷമിച്ചു പഠിക്കണം-

709 ഒരുവീട്ടിൽനിന്നു ഒരുവീട്ടിൽമാറിയാൽ ആറുമാസത്തെപഞ്ഞം-

710 ഒരുവീട്ടിൽ രണ്ടുപെണ്ണം ഒരുകൂട്ടിൽ രണ്ടുനരിയും ഒരുപോലെ-

711 ഒരു വെടിക്ക് രണ്ടുപക്ഷി-

712 ഒരു വേനൽക്കു ഒരുമഴ-

713 ഒരെറ്റത്തിനു ഒരിറക്കമുണ്ടു-

714 ഒരോട്ടയുണ്ടാക്കി മറ്റൊരോട്ടയടക്ക-

715 ഒറ്റമരത്തിൽ കുരങ്ങുപോലെ -

716 ഒറ്റസന്താനം കുരുടന്റെ വടിപോലെ -

717 ഒറ്റാലിൽ കിടന്നതുംപോയി ,കിഴക്കുനിന്നു വന്നതും പോയി-

718 ഒറ്റാലിൽ വീണതതുമില്ല,കോർമ്പലെൽ കോർത്തതുമില്ല-

719 ഒറ്റെക്കു ഉലക്ക,കാക്കാൻ പോയൊൻ കൂക്കട്ടെ

720 ഒലിപ്പിൽ കുഴിച്ചിട്ട തറിപോലെ-

721 ഒല്ലിയിൽ തോറ്റതു കോണിയിൽ എടുക്ക-


703 വർക്കത്തു= Blessing,luck.

705 Cf. The death of the wolf is the life of the lamb.

706 Cf. The more we have ,the more we want ;the more we want ,the less we have.

710 Cf Two sparrows upon ear of corn are not likely to agree long.

712, 713 Cf. After a storm ,comes a calm (2)After clouds, calm weather.

721 ഒല്ലി= പുതപ്പു [ 48 ] 722 ഒളിച്ചു വയറ്റിൽ ഉണ്ടാകും, വെളിച്ചത്തുപെറും-

723 ഒഴക്കിനകത്തൊ കിഴക്കുമേക്കു-

724 ഒഴുകുന്ന തോണിക്കു ഒരുന്തു-

725 ഒഴുക്കുപോകുന്നെടത്തോളമെ അഴുക്കും പോകു-

726 ഒഴുക്കു നീറ്റിൽ അഴുക്കില്ല-

727 ഒഴുക്കുനീറ്റിൽ പുഴുക്കു നോക്കാറുണ്ടോ-


728 ഓകിൽ പോണതു പാളയിലാകട്ടെ-

729 ഓങ്ങും ഒച്ചയും ഒത്തിരിക്കുന്നു-

730 ഓടാമ്പലും സാക്ഷായുംകൂടെ എന്തിനു-

731 ഓടിപ്പോകുന്ന പട്ടിക്കു ഒരുമുളം കൂട്ടി-

732 ഓടിയവനും ഓടിച്ചവനും ഒരുപോലെ-

733 ഓടുന്നതിന്റെ കുട്ടി പറക്കും-

734 ഓടുരുക്കിയ മൂശാരിയെപോലെ-

735 ഓടം മാടായ്ക്കു പോകുമ്പോൾ ഓലക്കെട്ടു വേറെ പോകേണമൊ -

736 ഓടം വണ്ടിയിലും വണ്ടി ഓടത്തിലും -

737 ഓട്ടക്കാരനു പാട്ടം ചേരുകയില്ല -

738 ഓണമടുത്ത ചാലിയ(നെപോലെ)ന്റെ കൂട്ടു-

739 ഓണമുണ്ട വയറെ ചൂള പാടത്തുള്ളു-

740 ഓണത്തെക്കാൾ വലിയ മകം ഉണ്ടൊ-

741 ഓണംവന്നാലും ഉണ്ണിപിറന്നാലും കോരനു കുമ്പിളിൽ കഞ്ഞി-

742 ഓണം വരാൻ ഒരു മൂലം വേണം -

743 ഓണവും വിഷുവും വരാതെ പോകട്ടെ-

744 ഓപ്പയീയിരുപ്പിരുന്നാൽ അത്താഴം ഉണ്ണുന്നതെങ്ങിനെ-

745 ഓമനപ്പെണ്ണു പണിക്കാകാ-


722 Cf. Secrets are never long lived, (2)Murder will out.

724 Cf. If ever I catch his cart overthrowing ,I'll give it one shove.

728 ഓകു =Drain

735 ഓടം= Boat

736 Cf. A relling stone gathers no moss.

739 ചൂളം= Whistling.

743 Because Kudiyiruppu rent is payable then.

744 ഓപ്പ=Brother.

745 Cf Mufflod cats are bad mousers. [ 49 ] 746 ഓമ്പുംപിള്ള തേമ്പിതേമ്പി-

747 ഓരായത്തിൽ കല്ലിടുന്നപോലെ-

748 ഓർത്തവൻ ഒരാണ്ടു ; പാർത്തവൻ പന്തീരാണ്ടു-

749 ഓലകളയാത്തോൻ നാടുകളയും-

750 ഓലക്കണ്ണിപ്പാമ്പുകൊണ്ടു പേടിപ്പിക്കേണ്ടാ-

751 ഓലപ്പുരക്കും ഓട്ടുപുരക്കും സ്ഥാനംഒന്നു-

752 ഓവിയുണ്ടങ്കിൽ ഉലക്കപ്പുറത്തുംകിടക്കാം-


753 ഔചിത്യംഇല്ലാത്ത നായരെ അത്താഴംഉണ്ണാൻ വരികെടൊ-


754 കക്കാൻപഠിച്ചാൽ നിൽക്കുവാൻ (ഞേലുവാൻ)പഠിക്കണം

755 കക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ചിരിക്കല്ല-

756 കക്ഷത്തിലിരിക്കുന്നകതു പോകയുമരുതു, ഉത്തരത്തേലിരിക്കുന്നതു എടുക്കയും വേണം-

757 കച്ചിട്ടിറക്കിയുംകൂടാ മധുരിച്ചിട്ടു തുപ്പുകയുംകൂടാ-

758 കഞ്ചാവഞ്ചുനിറംകാടും, കള്ളഞ്ചുമദംകാട്ടും-

759 കഞ്ഞികുടിച്ചുകിടന്നാലും മീശതുടക്കാനാളു വേണം

760 കഞ്ഞിക്കും പററിനും കരഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ചെല്ലംപോലെ വളർത്തിക്കൊള്ളാം-

761 കടച്ചിച്ചാണകം വളത്തിന്നാകാ-

762 കടച്ചിയെകെട്ടിയെടം പശുചെല്ലും-

763 കടന്ത (കടന്തൽ) കൂട്ടിനു കല്ലെടുത്തെറിയും പോലെ -

764 കടപ്പുറം കിടക്കുമ്പോൾ കാൽക്കൂത്തൽ കിടക്കണമൊ-

765 കടമില്ലാതെ കഞ്ഞിയുത്തമം-


749 ഓലകളയാത്തോൻ=one who has not studied.

751 ഓലപ്പുര = A poor man's house.

754 Cf. A liar must have a good memory.

760 ചെല്ലം =Darling , ഓമനയായി.

761 കടച്ചീ= Calf,

763 കടന്നൽ = Hornet.

765 Cf.A thrush paid for is better than a turkey owing for,

   (2) Better go to bed supperless than rise in debt. [ 50 ] 766 കടമൊഴിഞ്ഞാൽ ഭയമൊഴിഞ്ഞു-

767 കടയ്ക്കൽ നനച്ചെ തലയ്ക്കൽ പൊടിക്കു-

768 കടം കൊടുത്താൽ ഇടവും കൊടുക്കണം-

769 കടം വാങ്ങി ഇടം ചെയ്യൊല്ലാ-

770 കടം വീടിയാൽ (ഇല്ലെങ്കിൽ) ധനം-

771 കടൽ ചാടാനാഗ്രഹമുണ്ടു, തോടുചാടാൻ കാലുമില്ല-

772 കടലമ്മ പെണ്ണെങ്കിൽ ചരുവെങ്കിലും പെറും-

773 കടലിൽ കായം കലക്കിയതു പോലെ-

774 കടലിനു സമമൊ കുശവൻ മണ്ണെടുത്ത കുഴി-

775 കടലുവറ്റി കാക്ക പറക്കുമ്പോൾ കടലുവറ്റി ചാകും-

776 കടിക്കുന്നതു കരിമ്പ് , പിടിക്കുന്നതു ഇരുമ്പ്-

777 കടിച്ചതുമില്ല പിടിച്ചതുമില്ലെന്നായി-

778 കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിര ഏതിലേയും പായും-

779 കടുകീറി കാര്യം; ആനകൊണ്ടു ഓശാരം-

780 കടുകീറി കണക്കു; ആനകെട്ടി ഓശാരം-

781 കടുചോരുന്നതു കാണും: ആന ചോരുന്നതു കാണുകയില്ല-

782 കടുമ്പിരി കയർ അറുക്കും-

783 കടുവായുടെ കയ്യിൽ കാപ്പിടെക്കു കൊടുത്താലൊ-

784 കട്ടകൊണ്ടു കട്ടതല്ലി-

785 കട്ടതു ചുട്ടു പോകും-

786 കട്ടവൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉളിഞ്ഞവന്റെ തലപോയി-

787 കട്ടവനോടു കട്ടാൽ മൂന്നുമൂളൽ-

788 കട്ടികൂടിയാൽ കമ്പയും ചെല്ലും-


766 Cf. Out of debt, out of danger, (2) He that goes a borrowing,goes a sorrowing,(3) Happy is he who owes nothing.

767 കടയ്ക്കൽ = മൂട്ടിൽ

769 Cf. He will soon be a beggar that cannot say no

770 Cf. He that gets out of debt grows rich, (2) debt is the worst kind of poverty,Vide 766

772 ചരുവ = small fish Cf. Be content: the sea hath fish enough.

779 ഓശാരം =A complimentary gift.

781 Cf. Penny wise and pound foolish.

783 കടുനം = Tiger, നരി; കാപ്പിടം=for rearing. Cf Gie ne'er the wolf the wedder to keep (2) To set thy fox to keep the geese.

786 ഉളിഞ്ഞവൻ = One who peeped.

788 കമ്പം = Wooden peg [ 51 ] 789 കട്ടിൽ കാണുമ്പോൾ കാലുകഴയ്ക്കും(കഴലപനിക്കും)

790 കട്ടിൽകാലേൽക്കോണ്ടേ കൊടിയിട്ടാറെയും തൃപ്തിവരാത്തവൾ-

791 കട്ടിൽ ചെറുതെങ്കിലും കാൽനാലു വേണം-

792 കട്ടെറുമ്പിനെ പിടിച്ചു ആസനത്തിൻ കീഴിൽ വെക്കുന്നതുപോലെ-

793 കട്ടോനും കടം കൊണ്ടോനും വറ്റോനും വലവീതോനും അടങ്ങുകയില്ല-

794 കട്ടോനെ കാണാഞ്ഞാൽ കണ്ടവനെ പിടിച്ച് കഴുവേറ്റുക-

795 കണക്കപ്പിള്ളയുടെ വീട്ടിൽ കരിക്കലും പൊരിക്കലും ധൃതി; കണക്കെടുത്തു

നോക്കുമ്പോൾ കരച്ചിലും വിളിച്ചിലും ധൃതി-

796 കണക്കു പറഞ്ഞാൽ കഞ്ഞിക്കു പറ്റില്ല-

797 കണക്കു വിട്ടാൽ പിണക്കു വരും-

798 കണിശൻ ഇനിക്കു മുമ്പെ പേർ വിളിച്ചു-

799 കണ്ടതിലോഹരി എടുത്താൽ വെന്തതിലോഹരി തിന്നാം-

800 കണ്ടതു തീണ്ടൽ, കേട്ടതു പുല-

801 കണ്ടതെല്ലാം കൊണ്ടാൽ കൊണ്ടതെല്ലാം കടം-

802 കണ്ടതെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിനു ദോഷം-

803 കണ്ടപ്പോൾ കരിമ്പ്, പിടിച്ചപ്പോൾ ഇരുമ്പ്-

804 കണ്ടമീനെല്ലം കറിക്കാകാ-

805 കണ്ടറിയാഞ്ഞാൽ കൊണ്ടറിയും-

806 കണ്ടശ്ശാർക്കുമുറിഞ്ഞാൽ കോരശ്ശാർക്കു ധാരയൊ-

807 കണ്ടം കൊണ്ടവനേ പിണ്ടം വെക്കൂ-

808 കണ്ടാലറിയാം കൊണ്ടാൽ കൊടുക്കുന്നതു-

809 കണ്ടാൽ ചന്തം വായില്പോകയില്ല-

810 കണ്ടാൽ നല്ലത് കാര്യത്തിന്നാകാ-


793 വറ്റോൻ=Angler. Of. He who goes a borrowing , goes a sorrowing.

795 Cf. Who dainties love, shall beggers prove, (2) A rich mouthful, a bevy

groan, (3) A fat kitchen makes a lean will ,(4) Silks and satins put out
the fire in the kitchen, (5) He who more than he is worth doth spend ,
e'en makes a rope his life to end.

801 Cf. Buy what you do not want and you will sell what you cannot

spare, (2) Ask thy purse what thou shouldst buy .

809/810 Beauty like glass is both brittle and irreperable,(2) Muffed cats are

bad mousers
[ 52 ] 811 കണ്ടാൽ കളി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കാര്യം-

812 കണ്ടിമുഖത്തു മീൻ അടുത്തപോലെ-

813 കണ്ടിയിരിക്കെ മതിൽ തുള്ളരുതു-

814 കണ്ണൻവാഴച്ചുവട്ടിൽ കാളിവാഴയുണ്ടാകുമൊ-

815 കണ്ണി ഒന്നുപൊട്ടിയാൽ ചങ്ങലയും പൊട്ടി-

816 കണ്ണിൽ കൊള്ളേണ്ടതു പുരികത്തേൽ കൊള്ളിച്ചു-

817 കണ്ണിരിക്കെ കൃഷ്ണമണിയും കൊണ്ടുപോകുന്നവൻ-

818 കണ്ണുകാണാത്തവൻ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോലെ-

819 കണ്ണുചിമ്മി ഇരുട്ടാക്കി-

820 കണ്ണുപോയാൽ അറിയാം കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച-

821 കണ്ണെത്താക്കുളം, ചെന്നെത്താവയൽ, നഞ്ഞും നായാട്ടും മറുമരുന്നില്ലാത്ത ആന്തയും-

822 കണ്ണൊടുകൊള്ളേണ്ടത് പുരികത്തോടായിപ്പോയി-

823 കതിരുകണ്ട പഞ്ഞം-

824 കതിരേൽകൊണ്ടു വളം വെച്ച പോലെ-

825 കത്തിവാളൊടു ചോദിച്ചിട്ടൊ കാടുവയ്ക്കുക-

826 കത്തുന്നതീയിൽ നെയി പകരുമ്പോലെ-

826a കനകം മൂലം കാമിനി മൂലം കലഹം പലവിധമുലകിൽ സുലഭം-

827 കന്നിക്കോഴി കയ്യിൽ-

828 കന്നിനെ കയംകാണിക്കരുതു-

828a കന്നിമാസത്തിലെ വെയിലു പാറപൊളിക്കും-

829 കന്നുചെന്നാൽ കന്നിന്റെകൂട്ടത്തിൽ-


811 കണ്ടി=Breach

812 കണ്ടി=Gap in a wall

820 Of. The worth of a thing is best known by the want of it. (2) Health is not valued till sickness comes, (3) We never know the worth of water till the

well is dry, (4) Blessings are not valued till they are gone. (5) The cow knows not the value of her tail till she has lost it.

821 ആന്തം=Apoisonous animal

822 A narrow escape

824 Of. Procrastination is the thief of time.

826 Of. Do not add fuel to the fire.

826a Of. Women's jars breed men's wars, (2) There is no mischief in the world done, but a woman is always in.

827 കന്നിക്കോഴി =Fowls hatched in kanni

829 Of. Birds of a feather flock togather. [ 53 ] 830 കപ്പച്ചീനിക്കു വേരിറങ്ങുമ്പോൾ സുന്ദരിമത്തിക്കു പരിഞ്ഞീൻവെക്കും-

831 കപ്പൽ വച്ചു കടലൊക്കെ ഓടിയാലും കല്പിച്ചതേ അടങ്ങത്തുള്ളു-

832 കപ്പലിൽ കള്ളനുണ്ടൊ-

833 കപ്പലിനു പണിതുപണിതൊരു ചിമിഴായി-

834 കപ്പാളത്തീയനു മുപ്പാളത്തണ്ണീർ-

835 കമന്നുവീണാൽ കാല്പണം കയ്യിൽ-

836 കമ്മാളൻ കണ്ടതു കണ്ണല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാടും കെട്ടി ചുമക്കും-

837 കമ്പത്തിൽ കയറി ആയിരം വിദ്യ കാട്ടിയാലും സമ്മാനം വാങ്ങുവാൻ താഴെ ഇറങ്ങണം (താഴെവന്നെ സമ്മാനമുള്ളു)-

838 കമ്പിളിക്കുണ്ടൊ കറ-

839 കയറെത്താത്തതുകൊണ്ടു കിണറുനികത്തണമൊ-

840 കയിലിനുതക്ക കണ-

841 കയം കണ്ട പോത്ത്-

842 കയ്യന്റെകയ്യിൽ കത്തി ഇരുന്നാൽ കടവഴിക്കുറ്റിക്കുനാശം-

843 കയ്യാടി എങ്കിലെ വായാടു-

844 കയ്യാലപുറത്തെ തേങ്ങാപോലെ-

845 കയ്യിൽ ഇരുന്നാൽ കാലത്തിനുതകും-

846 കയ്യിൽ കാശുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാത്ത ഉമ്മായും അപ്പം തരും-

847 കയ്യിൽ കിടന്ന പണം കൊടുത്തിട്ടു കടിക്കുന്ന പട്ടിയെ വാങ്ങിയാലൊ-

848 കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ കക്കാത്ത കള്ളനുണ്ടൊ(കള്ളനും കക്കാ)


833 ചിമിഴ് = A tiny box

835 Cf. Give a man luck and throw him into the sea, (2) All things thrive with him, he eats silk and voids velvet.

840 കയിൽ=തവി Ladle

843 Cf. No pains, no gains, (2) No sweat, no sweet, (3) No cross, no crown, (4) He that would eat the kernel must crack the nut, (5) Labour brings pleasure, idleness pain.

846 Cf. Money makes the mare to go.

848 Cf. Opportunity makes the thief, (2) An open door will tempt a saint. [ 54 ] 849 കയ്യിൽ നിന്നു വീണാൽ എടുക്കാം ; വായിൽ നിന്നു വീണാൽ എടുത്തുകൂടാ.

850 കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ.

851 കരകയും വേണം , കിറികോടുകയും അരുത് എന്നുവെച്ചാലൊ.

852 കരണത്തിനു ചേർന്നതു കൈമറി

853 കരണം പിഴച്ചാൽ മരണം ഭവിക്കും.

854 കരയടുക്കുമ്പോൾ തുഴയിട്ടുകളയല്ലൊ.

855 കരയുന്ന കുട്ടിക്കെ പാൽ ഉള്ളൂ.

856 കരയുന്നവൻ കച്ചൊടം തുടങ്ങരുതു.

857 കരിക്കട്ട കഴുകുന്തോറും കറുക്കും.

858 കരിമ്പടത്തേൽ കറപറ്റുകയില്ല.

859 കരിമ്പിൻ തോട്ടത്തിൽ കുറുക്കൻ കടന്നപോലെ ( ആന കേറിയപോലെ)

860 കരിമ്പിനു കമ്പുദോഷം.

861 കരിമ്പിനു മധുരമുള്ളതുകൊണ്ടു വേരോടെ തിന്നണമോ.

862 കരിമ്പു തിന്മാൻ കൈക്കൂലി വേണമൊ.

863 കരിമ്പെൽ തേൻ വെച്ചതുപോലെ

864 കരിമ്പെന്നുംചൊല്ലി വേരോളം ചവക്കരുതു.

865 കരിന്തകാളി അകത്തെങ്കിൽ കരിമ്പിത്തം പുറത്തു.

866 കരിവാടു ചുട്ടു നായെ തല്ലിയപോലെ.

867 കരുത്തിനു ഊകാരം ഗുരുത്വം.


849 Cf. Better slip with the foot than with a tongue, (2) A word and a stone let go cannot be called back, (3) A slip of the foot may be soon recovered but that of the tongue perhaps never.

850 Cf. Might is right

852 Cf. കരണം= Document

855 Cf. A closed mouth catcheth no flies.

856 കരയുന്നവൻ = A man of a sad and morose countenance.

860 കമ്പു = Joint മുട്ടു Cf. Honey is sweet, but the bee stings, (2) Bees that have honey in their mouths have stings in their tails, (3) If the partridge had the woodcock's thigh , it would be the best bird that over did fly, (4) No rose without a thorn, (5) A good garden may have some weeds.

865 കരിന്തകാളി= A kind of herb

866 കരിവാടു = dried fish. [ 55 ] 868 കർക്കടകമാസത്തിൽ കാതുകുത്താൻ ഇപ്പോഴേ കൈവളയ്ക്കണമോ-

869 കർക്കടക മാസത്തിൽ പത്തുഉണക്കണ്ടു-

870 കർക്കടഞ്ഞാറ്റിൽ പട്ടിണി കിടന്നതു പുത്തരി കഴിഞ്ഞാൽ മറക്കരുതു-

871 കറന്ന പാലിൽ കളവില്ല-

872 കറന്നുവിട്ടഅമ്മെക്കു ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കാൽ ചുവട്ടിൽ തന്നെ വന്നുചേരും-

873 കറുപ്പുണ്ടെങ്കിലെ വെളുപ്പറിയൂ-

874 കറിക്കു പോരാത്ത കണ്ടം നുറുക്കല്ല

875 കറുപ്പും ചെരിപ്പും അടുപ്പിക്കരുതു-

876 കറ്റയും തലയിൽവെച്ചു കളം ചെത്തരുതു-

877 കറ്റെക്കുതാൾപിടി പണയമൊ?

878 കലത്തിൽ നിന്നുപോയാൽ കഞ്ഞിക്കലത്തിൽ-

879 കല്പനതന്നെപോരാ കനിവിൽനിനവുംവേണം-

880 കല്യാണമാല, കനകമാല. കാണുന്നോർക്ക് ഇമ്പമാല, ഇല്ലാത്തോർക്ക് (കഴിക്കുന്നവനു) കണ്ഠമാല-

881 കല്ലടിക്കോടൻ കറുത്താൽ കറുകപുഴ നിറഞ്ഞു-

882 കല്ലാടുംവീട്ടിൽ നെല്ലാടുകയില്ല-

883 കല്ലിന്മെൽ വെച്ചു കുത്തിചീച്ചാലും ചാകയില്ല-

884 കല്ലു കാറ്റെടുക്കുമ്പോൾ കരിയില എവിടെ-

884a കല്ലെന്നാലും കണവൻ, പുല്ലെന്നാലും പുരുഷൻ-

885 കല്ലെറിഞ്ഞ കാക്കപോലെ-

886 കല്ലെൽപെടുത്താൽ പല്ലെതെറിക്കും-

887 കളിയിൽ തുടങ്ങിയതു കാര്യമായി-

888 കളിയിലും കള്ളംആകാ-


870 Cf. In the day of weakh, remember the time of adversitiy, (2) The priest forgets he was a clerk, (3) The mother-in-law remembers not that she was a daughter-in-law.

873 Cf. Lilies are whitest in a blackamoir's hand.

876 Cf. Have not the cloak to make when it begins to rain.

881 കല്ലടിക്കോടൻ= A mountain in south Malabar.

882 കല്ലാടുംവീടു= Where woman spend their time in playing. Cf. A house that will not carry a saddle must have no oats.

884 കരിയില = Dry leaves.

887 Cf. Lang sports turn to earnest. [ 56 ] 889 കളിയും ചിരിയും ഒപ്പരം(ഒന്നിച്ചു), കഞ്ഞിക്കുപോകുമ്പോൾ വെവ്വെറെ-

890 കള്ളഞ്ചുമദം കാട്ടും, കഞ്ചാവഞ്ചുനിറം കാട്ടും-

891 കള്ളത്തിപശുവിനു ഒരു മട്ടി, തുള്ളിച്ചിപെണ്ണിനു ഒരു കുട്ടി-

892 കള്ളൻ എങ്കിലും വെള്ളൻ എങ്കിലും ഒരു ആൺപിറന്നവൻ അല്ലെ-

893 കള്ളൻ കട്ടു വെള്ളൻ കഴുവെറി-

894 കള്ളൻ കട്ടതിനു കോമട്ടിയെ കഴുവേറ്റി-

895 കള്ളനെ കക്കുക-

896 കള്ളനേ കള്ളന്റെ കാലറിഞ്ഞുകൂടു-

897 കള്ളനെ വിരട്ടുവാൻ പിള്ള മതി-

898 കള്ളനെ വിശ്വസിച്ചാലും കുള്ളനെ(കുറിയവനെ) വിശ്വസിച്ചുകൂടാ-

899 കള്ളപ്പണം കിട്ടിയാൽ കുഴിച്ചുമൂടണം-

900 കള്ളിന്റെ മട്ടും (മത്തും) കമ്മളിന്റെ പിട്ടും-

901 കള്ളിയിൽ കുത്തി കൈ എടുത്തപോലെ-

902 കള്ളുകണ്ട ഈച്ചയെപ്പോലെ-

903 കള്ളുപീടികയിൽ നിന്നു പാലു കുടിച്ചാലും കളെളന്നെപറയൂ-

904 കള്ളു വിലയ്ക്കു വിറ്റാൽ ചോറു നായ്ക്കൊവേണം-

905 കഴുത അറിയുമൊ കുംകുമം-

906 കഴുത ചവുട്ടാതെ കുതിരയുടെ പുറകിൽ പോയിനിൽക്ക-

907 കഴുത മക്കത്തുപോയാൽ ഹാജിയാമൊ-

908 കഴുതയെ തേച്ചാൽ കുതിരയാകുമൊ-

909 കഴുത്തു വലിയവനു നോവും വലിയത്-


890 Cf. When the wine is in, the wit is out, (2) When wine enters, wisdom

goes abroad.

892. Cf. A man is a man for a'that.

893 Cf. One does the scath and another has the scorn.

896. Cf. He must be a wise man himself who is capable of distinguishing

one, (2) A thief knows a thief , as wolf knows awolf.

898 കുള്ളൻ = Dwarf.

900 പിട്ടു=Pretence.

904 The drunkards's motto.

907 Cf. Reynard is still Reynard though he put in a cowl.

908 Cf. You cannot wash a blackmoor white.

909 Cf. Regal honors have regal cares, (2) High winds blow on high hills,

(3) Agreat tree hath a great fall.
[ 57 ] 910 കഴുത്തേലെ മിന്നുംപോയി,മനസ്സിനു സൌഖ്യവുമായി-

911 കാക്കകുളിച്ചാൽ കുയിലാകുമൊ-

912 കാക്കകുളിച്ചാൽ കൊക്കാമൊ (കൊച്ചയാകയില്ല)-

913 കാക്കത്തൂവൽകൊണ്ടു അമ്പുകെട്ടിയാൽ കാഷ്ടത്തിലെ കുത്തു-

914 കാക്കനോക്കറിയും; കാട്ടിആളറിയും-

915 കാക്കപൊങ്ങിപ്പറന്നാൽ കാഴുകനാകുമൊ-

916 കാക്കയിൽ പൂവൻഇല്ല-

917 കാക്കയും കുയിലും ഭെദമില്ലയോ-

918 കാക്കയുടെ ഒച്ചെക്കു പേടിക്കുന്നവൾ അർദ്ധരാത്രിയിൽതന്നെ ആറുനീന്തും-

919 കാക്കയുടെ കയ്യിലുമുണ്ടു കൽവു-

920 കാക്ക വഴികാട്ടിയാൽ തീട്ടക്കുഴിയിലെക്കു-

921 കാക്കവായിലെ അട്ടചാകൂ-

922 കാക്കെക്കു ചേക്കിടംകൊടുത്താൽ കാലത്താലെ നാശം-

923 കാക്കെക്കും തമ്പിളള പൊൻപിള്ള (തൻകുഞ്ഞു പൊൻകുഞ്ഞു)

924 കാച്ച (കാഞ്ഞ,അനച്ച)വീണ (ചാടിയ)പൂച്ച പച്ചവെള്ളം കണ്ടാലും പേടിക്കും (അറെക്കും)-

925 കാഞ്ഞ ഓട്ടിൽ വെള്ളം പകർന്നപോലെ-

926 കാഞ്ഞിരംകയിക്കും, കരിഞ്ഞൊട്ടകയിക്കും, കാണരുതാത്തവനെ കാണുമ്പോൾ കയിക്കും-

927 കാടിക്കഞ്ഞിയും മൂടിക്കുടിക്കെണം-

928 കാടുകളഞ്ഞവന്റെ കൈകൊത്തുമാറുണ്ടൊ-

929 കാടുവെട്ടുവാൻ കോടാലിയുടെ സമ്മതംവേണമോ-


910 മിന്നു = താലി Badge of marriage.

911 Cf. Wash a dog, comb a dog, still a dog is but a dog.

912 Cf. Crows are none the whiter for washing themselves.

914 കാട്ടി = Bison

923 Cf. Right, Roger, your sow is good mutton, (2) All your geese are swans, (3) Every crow thinks her own bird the fairest, (4) Every potter praises his own pot, (5) Every chuckler praises his own leather, (6) Every cook praises his own stew.

924 Cf. A scalded dog fears cold water, (2) A burnt child dreads the fire, (3) He that hath been bitten by a serpent is afraid of a rope, (4) Whom a serpent has bitten, a lizard alarms. [ 58 ] 930 കാട്ടിയതു കാട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നാട്ടിനുദോഷം-

931 കാട്ടിയതും കാട്ടുകയില്ല കാഷ്ടവും കാട്ടുകയില്ല-

932 കാട്ടിൽ ചെന്നാൽ കള്ളൻ,നാട്ടിൽ വന്നാൽ ഗുരു-

933 കാട്ടിലെ മരം, തേവരുടെ ആന, വലിയെടാവലി (എത്തിയെടത്തറ്റം

വലിക്കട്ടെ വലിക്കട്ടെ)

934 കാട്ടിലെ മത്താച്ചിയുടെ പശുവിനെ പുലി പിടിച്ചാൽ പുലിക്കു നാട്ടിലും

കാട്ടിലും ഇരുന്നുകൂടാ-

935 കാട്ടുകോഴിക്കുണ്ടോ സംക്രാന്തി -

936 കാട്ടുകോഴി വീട്ടുകോഴിയാമോ -

937 കാണം വിറ്റും ഓണം ഉണ്ണണം-

938 കാണാതെ കണ്ട കുശത്തി , താൾ എല്ലാം വാരി തുറുത്തി-

939 കാണ്മാൻ കൊള്ളാം, തിന്മാൻ ആകാ-

940 കാണ്മാൻ പോകുന്ന പൂരം പറഞ്ഞുകേൾപ്പിക്കണമോ (കേട്ടറിയണമോ)

941 കാണ്മാൻ വന്നവൻ കഴുവേറി -

942 കാതം നടന്നാൽ പാദം മടക്കണം-

943 കാതറ്റ പന്നിക്കു കാട്ടൂടെയും പായാം , കാതറ്റ പെണ്ടിക്കു കാട്ടിലും നീളാം-

944 കാതറ്റ പന്നിക്കു എതിലെയും പായാം -

945 കാതറ്റ സൂചിയും കൂടി വരാതു-

946 കാന്താരി ചെറുതാകകൊണ്ട് നിസ്സാരമാക്കേണ്ടാ-

947 കാപ്പണത്തിന്റെ പൂച്ച ഒരു പണത്തിന്റെ നെയികുടിച്ചു-

948 കാമം കാലൻ-

949 കായലുവറ്റി കക്കവാരാനിരുന്നാലോ-

950 കായ്ച്ചമരത്തേലെ കല്ലെറിയൂ-

951 കാരണവൻ കാലം ഒരു കണ്ടി,ഞാങ്കാലം നാലു കണ്ടി-

952 കാരമുരട്ടു ചീരമുളയ്ക്കയില്ല -ചീര മുരട്ടു കാര മുളയ്ക്കയില്ല-

953 കാരാടൻ ചാത്തൻ നടുപറഞ്ഞ പോലെ-

954 കാർത്തിക കഴിഞ്ഞാൽ മഴയില്ല ; കർണ്ണൻപെട്ടാൽ പടയില്ല-

955 കാര്യം കാണാൻ കഴുതക്കാലും പിടിക്കണം-


933 Cf- A hired horse ,tired never.

949 കക്ക = Shells.

951 കണ്ടി = Breach.

953 കരാടൻ ചാത്തൻ =A Villain,a bird. [ 59 ] 956 കാര്യം അല്ലാത്തത് കാതുകേട്ടില്ല.

957 കാര്യം കണ്ടാൽ കതമ്പാത്തൊണ്ട്.

958 കാര്യം കഥ കഴിഞ്ഞു.

959 കാര്യം കാലമാകുമ്പോൾ വേലൻ മണ്ണാൻ.

960 കാര്യം പറയുമ്പോൾ കാലുഷ്യം പറയല്ല. (കാലുഷ്യം തോന്നരുത്)

961 കാര്യം വിട്ടു കളിക്കല്ലു.

962 കാറുംപുറത്തെ വെയിൽ.

963 കാററടിക്കുമ്പോഴേ(ൾ) തൂറ്റാവൂ(ണം).

964 കാറ്ററിയാതെ തുപ്പിയാൽ ചെവി(കി)ടറിയാതെ കിട്ടും(കൊള്ളും).

965 കാറ്റുനന്നെങ്കിൽ കല്ലും പറക്കും.

966 കാറ്റ് ശമിച്ചാൽ പറക്കുമോ പഞ്ഞികൾ.

967 കാറ്റും വീർപ്പുമില്ല.

968 കാലം നല്ലകാലത്തിൽ കാളിനാ കുതിര പെറും.

969 കാലം നീളെ ചെന്നാൽ നേർ താനെ അറിയാ.

970 കാലം പോലൊരു ഗുരുവില്ല.

971 കാലത്തെ തോണി കടവത്ത് എത്തും.

972 കാലത്തെ തുഴയാഞ്ഞാൽ കടവിൽ ചെന്നടുക്കൂല.

973 കാലത്തൊരു മടിമടിച്ചാൽ അന്തിക്കൊരു പശിപശിക്കും.

974 കാലാച്ചിയോടു കടം കൊണ്ടാൽ കാലായിൽവെച്ചും തടുക്കും.


955 Cf. Account not that work slavery that brings in penny savoury.

957 Cf. The river past, saint forgotten.

958 Cf. The tale is over.

960 കാലുഷ്യം=Irritation.

962 Very hot.

963 Cf. Make hay while the sun shines.

964 Cf. Who spits against the wind, spits in his own face, (2) Who says what he likes shall hear what he does not like, (3) Let not the tongue utter what the head must pay for.

969 Cf. secrets are never long lived, (20) Murder will out.

970 Cf. Time tries all.

973 Cf.Idleness is the parent of want and shame, (2) Idleness is hunger's mother. [ 60 ] 975 കാലാലെവന്നവൻ കാരണവൻ; വീട്ടിൽപുറന്നവൻപുലവൻ

976 കാലവലോകനംകാര്യസാദ്ധ്യംനൃണാം

977 കാലിനുചുറ്റിയപാമ്പു കടിക്കാതെപോകുമൊ

978 കാലുപിടിച്ചും കാച്ചിക്കുളിച്ചും കഴിയരുത്

979 കാലേതുഴഞ്ഞാൽ കരക്കണയും

980 കാൽമേൽചവിട്ടല്ല കോമച്ചാ, കളികാണേണ്ട

എങ്കിൽകാണേണ്ട

981 കാൽവിദ്യയുംമുക്കാൽതട്ടിപ്പുംകൊണ്ടു

കാലംകഴിക്കാനോ

982 കാളപെറ്റെന്നുകേട്ടു കയറെടുത്തു

983 കാളവിളതിന്നതിനു കഴുതക്കുശിക്ഷ

984 കാവിൽകേറി കാർക്കിച്ചത്പോലെ

985 കാശഴിയാതെ കറികൂട്ടാനൊക്കുമോ

986 കാശായാലും കനിവൊടുകൊടുക്കണം

987 കാശിക്കുപോയാലും കർമ്മംതുലകയില്ല

988 കാശിക്കുപോയാലും ദൂശിക്കുകാശൊന്നു

989 കാശില്ലാത്തവൻ കാശിക്കുപോയാലുംഫലമില്ല

990 കാശുചെന്നാൽ കറിനന്ന്

991 കിടക്കുന്നതു കാവൽചാള(കുപ്പയിൽ); സ്വപ്നം

കാണുന്നതുമച്ചും മാളികയും

992 കിട്ടാത്തച്ചിക്കു കുറ്റമില്ല

993 കിട്ടിയതു കാര്യം, കിടെച്ചതു കല്ല്യാണം

994 കിണറ്റിൽ മുങ്ങിയാൽ കുളത്തിൽപൊങ്ങും

995 കിണറ്റിൽ വീണപന്നിക്കു കല്ലുംകൊഴിയും (പാറയും) തുണ


975 പുലവൻ=slavo

980 കോമച്ചൻ=a proper name

981 തട്ടിപ്പ=art and deceit, Cf. By art and deceit men live half the year and by deceit and artthe other half.

988 ദൂശി=സൂചി

991 Cf. If wishes were horses, beggars would ride, (2)If wishes might prevail, shepherds would be kings.

992 അച്ചി=Woman, Cf. What you can't get is just what suits you, (2) Farfetched and dear bought is good fo ladies

995 Cf. He that is down, down with him, cries the world, (2) If a man once fall, all will tread on him. [ 61 ] 996 കിണറ്റിന്റെ ആഴം നോക്കാൻ ആരാന്റെ കുഞ്ഞിനെയിറക്ക

997 കിണ്ണം വീണു, ഓശയും കേട്ടു-

998 കിംഗതെ വിവാഹെ നക്ഷത്രപരീക്ഷയം-

999 കിംഗതെ സലിലെ സേതുബന്ധന-

1000 കിംമിഷ്ടമന്നം ഖരസൃകരാണാം-

1001 കിളി പറയുംപോലെ-

1002 കിഴക്കൻവെള്ളം ഇളകിവരുമ്പോൾ ചിറയിടാറുണ്ടൊ-

1003 കിഴങ്ങുകണ്ട പണിയൻ ചിരിക്കുംപോലെ-


1004 കീരിയും പാമ്പുംപോലെ സ്നേഹം-

1005 കീരിയെ കണ്ട പാമ്പുപോലെ-


1006 കുഞ്ഞന്റെ കണ്ണങ്ങമ്മിയുടെ ഉള്ളിലും-

1007 കുഞ്ഞിപക്ഷിക്കു കുഞ്ഞിക്കൂടു-

1008 കുഞ്ഞിയിൽ പഠിച്ചതു ഒഴികയില്ല-

1009 കുടം കടലിൽ മുക്കിയാലും കുടത്തിൽ പിടിപ്പതെ കിട്ടത്തുള്ളു-

1010 കുടകുമലയിന്നു പേറുകഴിഞ്ഞിട്ടു കാണിയാക്കെണ്ടി എരയിന്റെ തലയിലൊ-

1011 കുടത്തിൽവെച്ച വിളക്കുപോലെ-

1012 കുടത്തിൻവായി കെട്ടാം, മനുഷ്യവായി കെട്ടിക്കൂടാ-

1013 കുടംകമിഴ്ത്തി(കമത്തി)വെള്ളം പകർന്ന(ഒഴിച്ച)തുപോലെ -

1014 കുടൽവലിയൊനു ചക്കു-

1015 കുടലെടുത്തു കാണിച്ചാൽ വാഴനാരെന്നു പറയും- ‍


996 Cf. It is good to strike the serpent's head with your enemy's hand

998, നക്ഷത്ര പരീക്ഷ= ജാതകം നോക്കുക,

999 സേതുബന്ധനം = അണകെട്ടുക (Cf.Why lock the stable door after the steed is stolen)

1000 സൂകരം =പന്നി Why cast pearls before swine-

1003 പണിയന്റെ =A class of cultivations in Hilly Districts.

1004 Cf They agree like cats and dogs.

1007 Cf A little bird wants but a little nest.

1008 Cf Youth and white paper take any impression.

1014 കുടൽ=Belly

1015 കുടൽ= intestines, Cf You will not believe aman is dead till you see his brains out . [ 62 ] 1016 കുടിമുടിയ തിന്നുകയുമരുത്, കക്ഷി എരിഞ്ഞു കിടക്കുകയുമരുത്.

1017 കുടിമൂലം കുലംകെടും.

1018 കുടിയറിഞ്ഞേ പെണ്ണയക്കാവൂ.

1019 കുടുമയ്ക്ക് മീതെ മർമ്മം ഇല്ല.

1020 കുടെക്കടങ്ങിയ വടിയായിരിക്കണം.

1021 കുടക്കുമീതെ വടി പിടിക്കരുത്.

1022 കുട്ടനാടൻദിക്കിലെ നെല്ലെല്ലാംകൂടി കോളിലെവിത്തിന് പോരാ.

1023 കുട്ടിക്കരി കൂട്ടിവേക്കണ്ടാ.

1024 കുട്ടിനര കുടികെടുക്കും.

1025 കുണ്ടിൽകിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിതവളക്ക് കുന്നിനുമീതെ പറക്കാൻ മോഹം.

1026 കുണ്ഡലം ഇല്ലാത്തവൻ കാണാതനാട്.

1027 കുതിര എത്ര പാഞ്ഞാലും വാൽ കൂടെ നിൽക്കും.

1028 കുതിരക്ക് കൊമ്പു കൊടുത്താൽ മലനാട്ടിൽ ഒരുത്തരെയും വെക്കുകയില്ല.

1029 കുത്തുകൊണ്ട പന്നി നെരങ്ങും പോലെ.

1030 കുത്തുകൊള്ളുംപുറം കുത്തുകൊള്ലാഞ്ഞാൽ പിത്തംകേറി ചത്തുപോകും.

1031 കുത്തും തല്ലും ചെണ്ടക്കും അപ്പവും ചോറും മാരയാനും.

1032 കുത്തുവാൻ വരുന്ന പോത്തോടു വേദം ഓതിയാൽ കാര്യമോ.

1033 കുനിയൻ മദിച്ചാലും ഗോപുരം ഇടിക്കാ.

1034 കുന്തം കൊടുക്കയുമില്ല താനൊട്ട്‌ കുത്തുകയുമില്ല.

1035 കുന്തം കൊടുത്തു കുത്തിക്കല്ല.


1016 കുടി=Family, Cf. Extremes are ever bad, (2) Too much of anything is good for nothing.

1017 കുടി=Drunkenness, Cf. Drinking water neither makes a man sick, nor in debt, not his wife a widow, (2) Bacchus hath drowned more than Neptune.

1018 കുടി=Family.

1025 Cf. Attempt not to fly like an eagle with the wings of a wren.

1031 Cf. The blood the soldier makes the glory of the general.

1033 കുനിയൻ=A large ant, Cf. A dwart threatens Hercules.

1034 Cf. Like a dog in the manger.

1035 Cf. He has brought up a bird to pick out his own eyes, (2) I gave you a stick to break my own head with. [ 63 ] 1036 കുന്തംകൊണ്ടുമുറി പൊറുക്കും, നാവുകൊണ്ടമുറി പൊറുക്കുകയില്ല-

1037 കുന്തം പോയാൽ കുടത്തിലും തപ്പണം-

1038 കുന്തം മുറിച്ച് ഈട്ടി ആക്കരുത്

1039 കുന്തക്കാരന്റെ വരവും ഗുരുത്വങ്കെട്ടവൻറെ ചെലവും

1040 കുന്നലക്കോനാതിരിയുടെ പദവിയും ഉള്ളാടൻചെനൻറെ അവസ്ഥയും

1041 കുന്നിക്കുരു കപ്പയിൽ ഇട്ടാലും മിന്നും.

1042 കുന്നൊളം പൊന്നുകൊടുത്താലും കുന്നിയൊളം സ്ഥാനം കിട്ടാ-

1043 കപ്പച്ചീര കൊഴുത്തെന്നുവച്ച് കപ്പപ്പാമരമാമൊ-

1044 കുപ്പയിൽ ഇരുന്നൊൻ മാടം കിനാകാണും.

1045 കുപ്പയിൽകിടന്നു കൂർച്ചമാടം (മാളിക) കിനാവുകണ്ടപോലെ)

1046 കുപ്പചീനക്കിയാൽ (തിളച്ചാൽ) ഓട്ടുക്കലം

1047 കുംഭകർണ്ണൻറെ ഉറക്കംപോലെ-

1048 കുംഭമാസത്തിൽ മഴപെയ്താൽ കപ്പപ്പുറത്തും നെല്ലു (കുപ്പയും പൊന്നു)

1049 കുരങ്ങൻചത്ത കുറവനെപോലെ-

1049a കുരങ്ങായും കോന്തനായും വാഴയ്ക്കുകേട്-

1050 കുരങ്ങിനു ഏണിചാരെണ്ടാ-

1051 കുരങ്ങിൻറെ കയ്യിൽ മാലകിട്ടിയതുപോലെ-

1052 കരണ്ടിമേലിരുന്നു കരണ്ടിതപ്പുക-

1053 കുരൾ എത്തുമ്മുമ്പെ തളപ്പ അറ്റു-

1053a കുരിശുകണ്ട പിശാചിനെപോലെ-

1054 കുരു ഇരന്ന മലയന്നു ചക്കകൊടുത്താൽ ഏറ്റമായി-


1036 Cf. A word hurts more than a wound, (2) Sometimes words wound more than swords, (3)A bad wound heals, a bad name kills.

1046 Cf. To dive deep and bring up a potsherd. (2) Ho that peeps through a hole may see what will vex him, (3) Take heed you find not that you do not seek.

1047 കുംഭകർണ്ണൻ = Brother of Ravana

1052 Cf. The butcher looked for his knife, whom he had it in his month, (2) He seeks water in the sea.

1053 കുരൾ=Neck (top) of Palm tree. [ 64 ] 1055 കുരുടനു രാവും പകലും ഒരുപോലെ.

1056 കുരുടൻ പിടിച്ച വടി പോലെ.

1057 കുരുടൻമാരോടരുത്.

1058 കുരുടന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ണീരൊഴുക്കിയാൽ ഫലമെന്ത്.

1059 കുരുടർ ആനയെക്കണ്ടപോലെ.

1060 കുരു വറുത്ത ഓടല്ല, ചക്ക പുഴുങ്ങിയ കലമാകുന്നു.

1061 കുരക്കുന്ന പട്ടി(നായ) കടിക്കയില്ല.

1062 കുരക്കുന്ന നായിക്ക് ഒരു പൂളു തേങ്ങാ.

1063 കുറിക്കുവച്ചാൽ മതിൽക്കെങ്കിലും കൊള്ളണം.

1064 കുറിച്ചി വളർന്നാൽ ആവോലിയാമോ(യൊളം).

1065 കുറുക്കന് ആമയെ കിട്ടിയതുപോലെ.

1066 കുറുക്കൻ കരഞ്ഞാൽ നേരം പുലരുകയില്ല.

1067 കുറുണിപ്പാല് കറന്നാലും കൂരയെ തിന്നുന്ന പശുവാകാ.

1068 കുറുപ്പിന്റെ ഉറപ്പല്ലെ ഉറപ്പ്.

1069 കുറുപ്പു, കണ്ടൊത്തകുറുപ്പു ഉടുപ്പിന്റെ വിവരം ഞാനറികയില്ല.

1070 കുറച്ചുള്ളതും കഞ്ഞിയോട്‌പോയി.

1071 കുറ്റം പറയുന്നവൻ വാങ്ങാൻ വന്നവനാണ.

1072 കുറ്റം പറവാൻ ആർക്കും കഴിയും.

1073 കുല പഴുക്കുമ്പോൾ സംക്രാന്തി.

1074 കുലം എളിയവനു മനം എളിയത്.

1075 കുലം കെട്ടോനെ ചങ്ങാതിയാക്കല്ല.

1076 കുലം കേട്ടോന്റെ ചങ്ങാത്തം കെട്ടി, ഊരും ഇല്ല ഉടലും ഇല്ല.

1077 കുലയറ്റാൽ മടലിൽ തങ്ങാ.

1078 കുലയാനതലവൻ ഇരിക്കവേ കുഴിയാന മദിക്കും കണക്കവേ.

1079 കുലയാന മുമ്പിൽ കുഴിയാനയെ പോലെ.

1080 കുശവൻപൊളിച്ച കലത്തിനു വിലയുണ്ടോ.

1081 കുശവനു പലനാളത്തെ വേല വടിക്കാരന് ഒരു നാഴികത്തെ വേല.


1061 Cf. Barking dog never bite, (2) Greate barkers are not biters, (3) Beware of silent dog and still water.

1064 ആവോലി=Pomfret. [ 65 ] 1082. കുശവനും പൂണൂൽ ഉണ്ടല്ലൊ.

1083. കുളത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലെ മടയിൽപായൂ.

1084. കുളത്തിൽകണ്ട മീൻ കറിക്കാകാ.

1085. കുളത്തിൽകിടന്ന തവള കിണറ്റിൽ മുങ്ങിച്ചത്തു.

1086. കുളത്തിൽനിന്നു പോയാൽ വലയിൽ, വലയിൽനിന്നു പോയാൽ കുളത്തിൽ

1087. കുളത്തിൽ പാറുംപൂട്ടി കിടക്കണം.

1088. കുളത്തോടു കോപിച്ചിട്ടു ശൌചിക്കാഞ്ഞാൽ ഊര നാറുകെയുള്ളു.

1089. കുളമെന്നൊ കൊള്ളിയെന്നൊ വല്ലതും വർത്തമാനമുണ്ടൊ

1090. കുളം കലക്കി പരുന്നിനു കൊടുക്ക.

1091. കുളംകുഴിക്കുമ്പോൾ കുറ്റിവേറെ പൊരിക്കണ്ടാ (പറിക്കണമൊ).

1092. കുളിച്ചില്ലെങ്കിലും കോണകം പുരപ്പുറത്തു കിടക്കട്ടെ.

1093. കുളിപ്പാൻകുഴിച്ചതിൽ കുളിപ്പാൻചെല്ലുമ്പോൾ താന്താൻ കുഴിച്ചതിൽ താന്താൻ.

1094. കുളിപ്പിച്ചാലും പന്നി ചേറ്റിൽ.

1095. കുഴിച്ചിട്ടതിനുറപ്പുണ്ടെങ്കിലെ കൊണ്ടച്ചാരിയതു നിൽക്കൂ.

1096. കുഴിയാനമദിച്ചാൽ കുലയാന ആകുമൊ.

1097. കുഴിയാനയുടെചേൽ, പറയുന്തൊറും വഴിയൊട്ടു.

1098. കുഴിയിൽപിള്ള മടിയിൽ.

1099. കൂഞ്ഞൊളം ചെത്തിയാലും ചുള ഒന്നും ഇല്ല.

1100. കൂടെ കിടന്നവനെ രാപ്പനി അറിഞ്ഞുകൂടു.

1101. കൂടെചാകുന്ന എന്റെ കോതെച്ചീ, കോടിക്കോണകം തന്നേച്ചുപോ.

1102. കൂടംകൊണ്ടൊന്നെങ്കിൽ കോട്ടി (ചുറ്റിക) കൊണ്ടു രണ്ടും


1083. മട = കണ്ടി, Gap.

1085. Cf. He came safe from the East Indies and was drowned in the Thames, (2) To escape the rocks and perish in the sands.

1089. Cf. Guilt is always suspicious and always in fear.

1097. വഴിയോട്ടു = Backwards. [ 66 ] 1103 കൂടം ചൂട്ടെറിഞ്ഞാൽ കുളത്തിൽ തീ പിടിക്കുമോ-

1104 കൂട്ടം കുത്തിയാൽ കുല വാടും-

1105 കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയാൽ കൂക്കിരിയും വമ്പൻ-

1106 കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടു കാലെൽ ചവിട്ടരുതു-

1107 കൂട്ടത്തിൽ പാടാനും വെള്ളത്തിൽ പൂട്ടാനും ആർക്കാ കഴിയാത്തതു-

1108 കൂട്ടിൽ ഇട്ട കിളിയെപ്പോലെ-

1109 കൂട്ടിൽ ഇട്ട മെരുവിനെപോലെ -

1110 കൂനൻ കുലുക്കിയാൽ ഗോപുരം കുലുങ്ങുമൊ-

1111 കൂനൻചക്കെക്കു മൊരിയൻകൂട-

1112 കൂനന്റെ നിഴലും കൂനിയിരിക്കും-

1113 കൂനന്റെ പുറത്തു കുരു-

1114 കൂറ കപ്പലിൽ (മണപ്പാട്ടു-ബങ്കാളത്തിനു)പോയപോലെ-

1115 കൂറപ്പേൻ ചിനത്താൽ കുതിരക്കുട്ടിയാമൊ-

1116 കൂറകൂടിയാൽ കാള പുല്ലതിന്നുകയില്ല-

1117 കൂറ്റാൻ വെട്ടിയാൽ മുതുകത്തു-

1118 കൂറ്റാരുണ്ടെങ്കിൽ കോട്ട പിടിക്കാം-

1119 കൂവത്തെക്കാളും കുത്തുകൂലി ഏറെയായി-

1120 കെട്ടവൻ ഇട്ടാൽ ഇട്ടവനും കെടും -

1121 കെട്ടവിളക്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ പകർന്നാൽ കത്തുമൊ-

1122 കെട്ടാത്തവനു കെട്ടാത്തതുകൊണ്ടു,കെട്ടിയവനു കെട്ടിയതുകൊണ്ടു-

1123 കെട്ടാൻ നേരത്താണൊ മൂക്കു എടുക്കുന്നതു-

1124 കെട്ടിഞാണുചത്തവന്റെ വാലെൽകടിച്ചു ഞാണുചത്തവൻ-

1125 കെട്ടിയ മരത്തിനു കുത്തരുതു-

1126 കെട്ടിയിട്ട പട്ടിക്കു കുപ്പയെല്ലാം ചോറു-


1105 കൂക്കിരി = Bawler, coward.

1110 Cf. A dwarf threatens Hercules.

1116 Cf. what is every man's duty is no man's duty.

1117 കൂറ്റാൻ = Friend.

1119 കൂവം = Rice ഉണക്കലരി Cf. The game is not worth the candle.

1122 കെട്ടാത്തവൻ = A man unmarried. [ 67 ] 1127. കെട്ടു കെട്ടായുമിരിക്കും പിട്ടു നായും കൊണ്ടുപോകും-

1128. കെട്ടു പാടിനു കൊടുത്താൽ മട്ടിനു കിട്ടും-

1129. കേട്ടയും മൂട്ടയും വീട്ടിലാകാ-

1130. കേമത്തനു കേടില-

1131. കേരളം ബ്രാഹ്മണർക്കുസ്വർഗ്ഗം, ശേഷംജാതികൾക്കുനരകം-

1132. കെൾക്കാത്തവൻ ചത്താൽ ഖേദം ഇല്ല-

1133. കേൾക്കാത്തവനെപ്പോലൊരു പൊട്ടനില്ല-

1134. കേൾക്കുമ്പോൾ കെളുനമ്പ്യാർ, കാണുമ്പോൾനൊട്ടകേളു (കൈ -

കയ്യുനോക്കുക)-

1135. കൈക്കിലകൂടാതെ വാങ്ങിയേക്കുന്നുണ്ടു-

1136. കൈതമേലുണ്ടാകുന്ന കായിക്കും മുള്ളുണ്ടു-

1137. കൈനനയാതെ മീൻപിടിക്കാമൊ-

1138. കൈനെടിയവനു കായലിൽനേട്ടം-

1139. കൈപ്പത്തടത്തിൽ തവളനിൽക്കെണം- (കരയണം)

1140. കൈപ്പുണ്ണിനു കണ്ണാടിവേണ്ടാ-

1141. കൊക്കറ്റംതിന്നാലും കോഴി കൊത്തിക്കൊത്തിനിൽക്കും-

1142. കൊക്കിനുവെച്ചതു ചക്കിക്കു- (ചക്കക്കു)-

1143. കൊക്കിനുവെച്ചതു നത്തിനുകൊണ്ടു-

1144. കൊങ്ങണംവളഞ്ഞതു എന്തുപറ-

1145. കൊച്ചികണ്ടവനച്ചിവേണ്ട, കൊല്ലംകണ്ടവനില്ലംവേണ്ട,

അമ്പലപ്പുഴവേലകണ്ടവനമ്മയുംവേണ്ടാ-

1146. കൊച്ചിലെനുള്ളാഞ്ഞാൽ കോടാലിക്കറുകയില്ലാ-


1127. പിട്ടു = Rice bread.

1129. കേട്ട = One born under the constellation കേട്ട.

1132. Cf. What the eyes sees not, the heart rues not.

1133. Cf. None so deaf as those who won't hear.

1137. Cf. He that would catch fish must not mind getting wet, (2) Fain

would the cat fish eat, but she is loth to wet her feet,
(3) Labour has a bitter root, but a sweet fruit.

1139. കൈപ്പ = പാവൽ. Bitter gourd.

1142, 1143. He struck at Tib, but down fell Tim, (2) To shoot at a pigeon

and kill a crow.

1144. കൊങ്ങണം = A kind of reed.

1146. Cf. It is not easy to straight in the oak, the crook that grew in the

sapling, (2)Nip the briar in the bud,(3)Hang a thief when he is young,
he will not steal when he is old,(4) Spare the rod and spoil the child,
(5) Best to bend while a twig. [ 68 ] 1147 കൊച്ചുപാമ്പുകടിച്ചാലും വിഷമില്ലാതിരിക്കയില്ല-

1148 കൊഞ്ചൻ കോർത്തു കുളവൻ വറ്റു-

1149 കൊഞ്ചൻ തുള്ളിയാൽ മുട്ടോളം ,ഏറെ തുള്ളിയാൽ ചട്ടിയോളം-

1150 കൊഞ്ചിട്ടു കുറുവാ മാറാൻ വരുന്നുവൊ-

1151 കൊടലു വലിച്ചുകാണിച്ചാലും വാഴനാരെന്നു പറയും-

1151a കൊട വയ്ക്കുന്നേടത്തു വടി വെക്കയില്ല-

1152 കൊടാത്തവനോടു വീടാതിരിക്ക-

1153 കൊടിലിനു കൊട്ട-

1154 കൊടുക്കുന്നവൻ വാഴപ്പഴവും കൊടുക്കും, കൊടുക്കാത്തവൻ പശുവിൻപാലും കൊടുക്കയില്ല-

1155 കൊടുക്കുന്നെടത്താശ കൊല്ലുന്നെടത്തു പേടി-

1156 കൊടുത്ത കൈക്കാശയും, കൊണ്ട കൈക്കുപേടിയും-

1157 കൊടുത്തതൊക്കെ കൊണ്ടേ തീരൂ-

1158 കൊടുത്താൽ കിട്ടും നിശ്ചയം-

1159 കൊട്ടയിൽ പിടിച്ചിട്ട പാമ്പുപോലെ-

1160 കൊട്ടിലിൽ കട്ടിലിട്ടാൽ കയ്യനുംകട്ടിലേറും-

1161 കൊട്ടിൽക്കൽ പഠിച്ചതെ കോയിക്കൽ പാടൂ-

1162 കൊണിയിരുന്നാൽ ഗുണത്തിനുകൊള്ളാം-

1163 കൊണ്ടവൻ അഞ്ചും-

1164 കൊണ്ടവൻ കൊടുക്കും-

1165 കൊണ്ടവനാടുകൊഴുപ്പില്ലെന്നും, വിറ്റവനാടുവിലയില്ലെന്നും-

1166 കൊണ്ടാടിയാൽ കരണ്ടിയും ദൈവം-

1167 കൊണ്ടാൽകൊണ്ടപരിച-

1168 കൊണ്ടുംകൊണ്ടു കുലം പേശരുത്-

1169 കൊണ്ടെടത്തുകൊടുക്കാഞ്ഞാൽ രണ്ടെടത്തുകൊടുക്കണം-


1147 Cf. No viper so little but hath its venom.

1149 കൊഞ്ചൻ=Lobster; കുളവൻ=നരിമീൻ Nairfish, Cf. Venture a small fish to catch a great one.

1150 കുറുവം=A fish.

1155 Cf. Much is expected where much is given.

1160 കയ്യൻ=Slave.

1163 അഞ്ചുക=To fear.

1166 കൊണ്ടാടുക=To celebrate.

1167 A set phrase in documents.

1168 പേശുക=Talk. [ 69 ] 1170. കൊണ്ടോൻ തിന്നോൻ വീടട്ടെ-

1171. കൊത ഏഴുംകൊതച്ചു; കാര്യമൊട്ടുപറ്റിയുമില്ല-

1172. കൊതിച്ചതുവരാ; വിധിച്ചതെവരൂ-

1173. കൊതിക്കു കോയ്മയില്ലാ-

1174. കൊതിയനിലെക്കുപോയി, ഇനിക്കു നിലത്തുതാ-

1175. കൊതുപോകുന്നതറിയും, ആനപോകുന്നതറികയില്ല-

1176. കൊതുവൂതി വിളക്കുകെടുത്തുമൊ-

1177. കൊത്തിക്കൊണ്ടു പറക്കാനുംവയ്യ, വെച്ചുങ്കൊണ്ടു തിന്നാനുംവയ്യാ-

1178. കൊത്തുന്നകത്തി പണ്ടായത്തിലാക്കൊല്ലാ-

1179. കൊന്നാൽപാപം തിന്നാൽതീരും-

1180. കൊമ്പൻ എന്നുചൊല്ലി പിടിക്കുമ്പൊഴെക്കു ചെവിയൻ-

1181. കൊമ്പൻപോയതു മോഴെക്കുംവഴി-

1182. കൊമ്പന്റെ മുമ്പാകെ; വമ്പന്റെ പിമ്പാകെ-

1183. കൊമ്പിനുപോയകഴുത കാതറ്റുപോന്നു-

1184. കൊമ്പുതോറുംനനക്കേണ്ടാ മുരട്ടു നനച്ചാൽമതി-

1185. കൊയ്ത്തോളം കാത്തിട്ടു, കൊയ്യാറാകുമ്പോൾ ഉറങ്ങരുതു-

1186. കൊറ്റുണ്ടെങ്കിൽ കുറുന്തടിയും വേലചെയ്യും-

1187. കൊല്ലക്കുടിയിൽ (കൊല്ലന്റെ ആലയിൽ) സൂചിവില്പാൻ വരുന്നൊ-

1188. കൊല്ലത്തു കോശിമാപ്പിളയുടെ മുതലിനു കൊടുങ്ങല്ലൂർകൊല്ലനു അവകാശം-

1189. കൊല്ലത്തെപ്പെരുവഴി ഇല്ലത്തെ (തള്ളക്കു) സ്ത്രീധനമൊ-

1190. കൊല്ലൻ കുശവന്റെ പണിക്കു പോകരുതു-

1191. കൊല്ലാൻകൊടുത്താലും വളർത്താൻകൊടുക്കയില്ല-

1192. കൊല്ലാൻപിടിച്ചാലും വളർത്താൻപിടിച്ചാലും കരയും-

1193. കൊല്ലുന്നരാജാവിനു തിന്നുന്നമന്ത്രി-


1172. Cf. Man proposes, God disposes.

1175. Cf. Penny wise and pound foolish.

1181. മൊഴ = Female elephant; പിടി.

1183. Cf. Many go out for wool and come home shorn, (2) Much would have more and lost all, (3) The camel that desired horns lost even its ears.

1186. കൊറ്റു = Food.

1187. Cf. Carrying coals to Newcastle. [ 70 ] 1194 കൊളുത്തുവായിക്കു പൊന്നില്ല-

1195 കൊള്ളികൊണ്ടു അടികൊണ്ടപൂച്ച മിന്നാമിനുങ്ങിയേയും പേടിക്കും-

1196 കൊഴുക്കട്ടകൊടുത്താൽ കല്ലുർക്കാടുപിടിക്കാം-

1197 കൊഴുപ്പേറിയാൽ കണ്ണുകാണുകയില്ല

1198 കോടാലിക്കമ്പു കുലത്തിനുംകടു-

1199 കോടി ഉടുത്തു കുളങ്ങരെചെന്നാൽ കൊണ്ടതിൽ പാതിവില-

1200 കോടി,കോടി,കോടിക്കൊടുത്താൽ കാണികൊടുത്ത ഫലം,കോടാതെ ഒരു കാണികൊടുത്താൽ കോടികൊടുത്തഫലം-

1201 കോട്ടം‌പൊളിഞ്ഞാൽ ഭഗവതി പട്ടുവത്തു-

1202 കോട്ടയിൽ‌ഉപദേശം (മന്ത്രം) അങ്ങാടിയിൽ‌പാട്ടു-

1203 കോണംകൊടുത്തു പുതപ്പുവാങ്ങി-

1204 കോത്താഴക്കാരുടെ ബുദ്ധിപോലെ-

1205 കോനംപോലൊ കോനങ്കോനം-

1206 കോന്തൻപോകുമ്പോൾ കുറിവേണമൊ-

1207 കോന്തല‌ഇല്ലെങ്കിൽ നാന്തലവേണം-

1208 കോപത്തിനു കണ്ണില്ല-

1209 കോപിക്കു കുരണ-

1210 കോയിക്കൽ‌എണ്ണെക്കു മടിപിടിക്കെണം-

1211 കോയിക്കൽനിന്നമരുന്നിന്റെ പേരുപറഞ്ഞാലൊ-


1194 കൊളുത്തുവാ = So speaking as to embroil matters

1195 Cf. A soalded dog fears cold water, (2) A burnt child dreads the fire, (3) He that has been bitten by a serpent will be afraid of a rope.

1200 Cf. A gift with a kind countenance is a double gift, (2) He gives twice who gives in a trice, (3) He loseth his thanks who promiseth and delayeth.

1201 കോട്ടം = Fane.

1204 Cf. As wise as a man of Gotham.

1206 കുറി = Letter

1207 കോന്തല = Corner of cloth serving as purse; നാന്തല =Eloquence; Cf. A closed mouth catcheth no files.

1208 Cf. A passionate man is a downright drunkard.

1209 കുരണ = Log,thrashing [ 71 ] 1212 കോയിൽഇരുമ്പു നീററിൽ താഴുകയില്ല-

1213 കോയിലരികെ കടിവാഴുകയില്ല-

1214 കോരിക്കണ്ടവാരിയാകാ, ദൂരെക്കണ്ടനാരിയാകാ-

1215 കോരിയാൽ വറ്റുമൊ സമുദ്രം-

1216 കോൽ ഇവിടെഉറച്ചു; ആലയും ചക്കുമെ ഇനി ഉറയ്ക്കാനുള്ളു-

1217 കോലവുംനന്നു ശീലവും നന്നെന്നുവരുമൊ-

1218 കോലിനു ഇരയില്ലാത്തമീൻ എയ്യരുതു-

1219 കോലേൽ പഴന്തുണിചുറ്റിയപോലെ-

1220 കോലെൽ വെള്ളക്കാകുത്തിയപൊലെ-

1221 കൊളാമ്പിക്കു ഉരുക്കിയ (തൂക്കിയ) ഓടുപൊലെ-

1222 കോഴി കട്ടവന്റെ തലയിൽ പപ്പിരിക്കും-

1223 കോഴി കൂവാത്തതുകൊണ്ടു നേരം വെളുക്കാതിരിക്കുമോ-

1224 കോഴിക്കുഞ്ഞും കുറക്കുഞ്ഞും കാക്കക്കുഞ്ഞും കണിയാൻ കുഞ്ഞും

ഒരുപോലെ-

1225 കോഴിക്കു നെല്ലുംവിത്തും ഒക്കും (ഒരുപോലെ)

1226 കോഴിക്കും കുളവിക്കും ഇട്ടതുശീലം-

1227 കോഴി ചിള്ളുംപോലെ തന്റെമുമ്പിൽമാത്രം-

1228 കോഴി നനഞ്ഞതുകൊണ്ടു കുറുക്കൻ കരഞ്ഞത്രെ-

1229 കോഴിമുട്ട ഉടെപ്പാൻ കുറുന്തടി വേണമൊ-

1230 കോഴിമുട്ടെക്കു തുരുമ്പു പറിക്കയാണൊ-

1231 കോഴിയിറച്ചി തിന്മാറുണ്ടു, കോഴിപ്പൂ ചൂടാറുണ്ടോ-

1232 കോഴിയുടെ ഉറക്കം ഉറങ്ങുക-

1233 കോഴിയുടെ മുലയൂട്ടുപോലെ-

1234 കോഴിയെക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടെക്കു-

1235 ക്ഷണംപിത്തം ക്ഷണംചിത്തം-

1236 ക്ഷമ ബലം-

1237 ക്ഷീരംകൊണ്ടു നനച്ചാലും വേപ്പിന്റെ കൈപ്പുവിടുമൊ-


1214 വാരി= Water.

1221 കോളാമ്പി= Spittoon

1222 പപ്പ്= Down.

1224 കുറക്കുഞ്ഞു=കുറവന്റെകുഞ്ഞു; കണിയാൻ=കണിശൻ Astrologer.

1228 Cf. Crocodile's tears.

1234 Cf. Goslings lead the goose to water, (2) Chickens now-a-days cram

the cock.
[ 72 ] 1238 ക്ഷേത്രപാലനു പാത്രത്തോടെ-

1239 ക്ഷൗരത്തിനു തേങ്ങാ കൊടുത്തയക്കണം-


1240 ഗതാനുഗതികൊലോകൊ നലോക: പാരമാത്ഥിക:-

1241 ഗതികെട്ടാൽ എന്തു ചെയ്യാം? ചാമ എങ്കിലും ചെമ്മൂര്യ-

1242 ഗതികെട്ടാൽ പുലി പുല്ലും തിന്നും-

1243 ഗുരുക്കളെ നിനച്ചു കുന്തവും വിഴുങ്ങണം-

1244 ഗുരുക്കൾക്കു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പംതിന്നാൽ പലിശക്കുകൊള്ളുന്നത്

പുറത്തു-

1245 ഗുരുക്കൾക്കുള്ളത് ചക്കകൊണ്ടാൽ പലിശക്കുള്ളതു പുറത്ത്-

1246 ഗുരുക്കൾ നിന്നു പാത്തിയാൽ ശിഷ്യർ നടന്നു പാത്തും-

1247 ഗുരുവിനെക്കരുതിയാൽ പിതൃമനെക്കഴക-

1248 ഗുരുവില്ലാത്ത വിദ്യയാകാ-

1249 ഗ്രന്ഥത്തിൽകണ്ട പശു പുല്ലു തിന്നുകയില്ല-

1250 ഗൊത്രമറിഞ്ഞു പെണ്ണും പാത്രമറിഞ്ഞു ഭിക്ഷയും-

1251 ഗ്രഹണസമയം പൂഴിനാഗത്തിനും വിഷംഉണ്ടു-

1252 ഗ്രഹപ്പിഴ വരുമ്പോൾ നാലുപുറത്തുംകൂടെ-


1253 ഘടദീപം പോലെ-


1254 ചക്കക്കു ചുക്കുതന്നെ പ്രതിവിധി-

1255 ചക്കക്കു തേങ്ങാ കൊണ്ടിട്ടും കൂട്ടെണം-

1256 ചക്കക്കൂഞ്ഞിലും ചന്ദനക്കുരണ്ടും സമം-

1256aചക്ക ദു:ഖം, മടൽ ഓക്കാനം, കുരു കമ്പം-


1240 Cf. People are blind followers

1241 ചെമ്മൂര്യ=ചെമ്മുവരിക=Be happy

1242 Cf. A big stomach is the best sauce,(2)A hungry dog will eat dung,

(3)When bread is wanting, oaten cakes are excellent

1244 പലിശ=Shield

1246 Cf. One general mark of an impostor is that he out does the original

1252 Cf. Misfortunes never ccome single. [ 73 ] 1257 ചക്കയാകുന്നുവോ ചൂന്നു നോക്കാൻ-

1258 ചക്കയിട്ടും നാ കുരച്ചും കിടക്കുകെയുള്ളൂ-

1259 ചക്കയോളം കൊത്തിയാലെ ഉലക്കയൊളം കാതൽ കിട്ടൂ-

1260 ചക്കര കൂട്ടിയാൽ തവിടും (കമ്പിളിയും) തിന്നാം (ചെല്ലും)

1261 ചക്കര തിന്നുമ്പോൾ നക്കി, നക്കി, താരം കൊടുക്കുമ്പോൾ മിക്കി, മിക്കി

1262 ചക്കര തൊട്ടു കൈ നക്കും-

1263 ചക്കരപ്പാടത്തിൽ കൈയിട്ടാൽ നക്കുമോ ഇല്ലയോ-

1264 ചക്കരയിൽ പറ്റിയ ഈച്ച പോലെ-

1265 ചക്കരക്കുണ്ടോ അകവും പുറവും-

1266 ചക്കിക്കു ചങ്കരൻ-

1267 ചക്കിന്റെ മുരട്ടെ കുട്ടന്റെ ചെൽ-

1268 ചങ്കെടുത്തു കാണിച്ചാൽ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവെന്നു പറയും-

1269 ചങ്ങല രുചി ആനയറിയും-

1270 ചങ്ങാതിക്കു നെഞ്ചു തുറക്കണം-

1271 ചങ്ങാതി നന്നെങ്കിൽ കണ്ണാടി വേണ്ടാ-

1272 ചട്ടിയിലെ പന്നിക്കു നായാടെണ്ടാ-

1273 ചട്ടിയും പാനയുമായാൽ തട്ടിയും മട്ടിയും കിടക്കും-

1274 ചട്ടുവമറിയുമോ കറിയുടെ രസം-

1275 ചണ്ടിയും കച്ചറയും-

1276 ചണ്ഡാലൻ തീണ്ടിയ പിണ്ഡം പോലെ-

1277 ചതയം ചതഞ്ഞു കിടക്കും-

1278 ചതിവൻ തന്നെത്താൻ ചതിക്കും-

1279 ചത്ത കുതിരയ്ക്കെന്തിനു ലാടം തറയ്ക്കുന്നു-

1280 ചത്ത പശുവിനു മുക്കുടം പാൽ-

1281 ചത്താൽ തല തെക്കു പോലും വടക്കു പോലും-

1282 ചത്താലും പെറ്റാലും പുലയുണ്ടു-


1261 താരം= A small coin

1262, 1263: Cf. Opportunity makes the thief, (2) An open door will tempt a

saint

1267 കുട്ടൻ: Calf

1268 Cf. You will not believe a man is dead till you see his brains out

1271 Cf. The best mirror is an old friend

1277 ചതയം= One born under the constellation ചതയം [ 74 ] 1283 ചത്തുകിടക്കിലും ചമഞ്ഞു കിടക്കണം-

1284 ചത്തുകിടക്കിലെ ഒത്തുകിടക്കൂ-

1285 ചത്തുപോയ ചിറ്റപ്പനു കാണിക്കാമൊ-

1286 ചത്തൊന്റെ വീട്ടിൽ കൊന്നൊൻറെ പാട്ടു-

1287 ചന്തിയില്ലാത്തവൻ ഉന്തിനടക്കും ചരതമില്ലാത്തവൻ പരതിനടക്കും-

1288 ചന്തുവിന്നില്ല ഗുരുത്വം, ചാമണ്ടിക്കുമില്ല ഗുരുത്വം-

1289 ചന്ദനത്തോടടുത്ത അകിലു-

1290 ചന്ദനംചാരിയാൽ മീന്നാറിമണക്കുമൊ-

1291 ചപ്പച്ചിക്കു ചവറുനായരു-

1292 ചമ്പയുടെ ഇടയിൽ തൈവച്ചപോലെ-

1293 ചമ്പാൻവെച്ചിട്ടു ചാമ്പലിൽവാരിയിട്ടു-

1294 ചമ്പുകണ്ട പറയനെപോലെ-

1295 ചരക്കിട്ടവനെ മതുകിടത്തുള്ളു-

1296 ചരതമില്ലാത്തവൻ പരതിനടക്കും-

1297 ചവിട്ടിയാൽ കടിക്കാത്ത പാമ്പുണ്ടൊ-

1298 ചളിയിൽനിന്നാലാണ്ടുപോം-

1299 ചള്ളിലെ ചാറുള്ളു-

1300 ചാകയുമില്ല കട്ടിലൊഴികയുമില്ല-

1301 ചാകാത്തതു എല്ലാം തിന്നാം-

1302 ചാകാൻ തുനിഞ്ഞാൽ സമുദ്രവും മുഴങ്കാൽ-

1303 ചാകുന്നതിൽ നിരങ്ങുന്നതുകൊള്ളാം-

1304 ചാക്യാരുടെ ആസനംപോലെ-

1305 ചാക്യാരെ ചന്തി, വണ്ണത്താന്റെ മാറ്റു-

1306 ചാക്കില്ലാത്തനാൾ ആർപിറന്നു-

1307 ചാട്ടത്തിൽപിഴച്ച കുരങ്ങിനെപോലെ-

1308 ചാൺവെട്ടിയാൽ മുളംനീളം-


1287 ചരതമില്ലാത്ത = Negligent.

1291 Cf. A bad Jack may have as bad a Jill.

1292 ചമ്പ = പീറ്റത്തെങ്ങു.

1293 So much rice.

1297 Cf. Tread on a worm and it will turn.

1300 Cf. Like a dog in the manger, you will not eat yourself, nor let the

horse eat.

1306 ചാക്ക് = Death. [ 75 ] 1309 ചാന്തും ചന്ദനവും ഒരുപോലെ-

1310 ചാമയുടെ മൂപ്പു്-

1311 ചാമ്പത്തോണിക്കു ചീമ്പക്കുഴക്കോൽ-

1312 ചാരിയാൽ ചാരിയതുമണക്കും-

1313 ചാലിയൻറെ ഓടംപോലെ-

1314 ചാലിയർ തിരുമുൽക്കാഴ്ചവെച്ചപോലെ-

1315 ചിങ്ങംഞാറ്റിൽ ചിനിങ്ങി, ചിനിങ്ങി-

1316 ചിന്തയില്ലാത്തവനു ശീതമില്ല-

1317 ചിരച്ചുമിഞ്ചിയതു കുടുമ-

1318 ചിരട്ടയിൽവെള്ളം ഉറുമ്പിനു സമുദ്രം-

1319 ചിരിക്കാതെ മുണ്ടുമടക്കണം, മരിക്കാതെ കഞ്ഞിയുംകുടിക്കണം-

1320 ചിരിച്ചോളം ദുഃഖം-

1321 ചിറമുറിഞ്ഞിട്ടു അണകെട്ടിയാൽ ഫലമെന്തു-

1322 ചിറിമേൽ കരിമ്പുനടുക-

1323 ചിറ്റമ്മമക്കളും ചെറ്റയിൽപല്ലിയും തേനിൽകുഴച്ചാലും കച്ചെ ഇരിക്കു-

1324 ചീങ്കണ്ണനു കോങ്കണ്ണി-

1325 ചീഞ്ഞകഞ്ഞിക്കു ഒടിഞ്ഞ ചട്ടകം-

1326 ചീഞ്ഞചോറ്റിനു ഒടിഞ്ഞ കയിൽ (തവി).

1327 ചീത്തക്കണ്ണിൽ നല്ലതുകാണുകയില്ല-

1328 ചീരക്കടെക്കും എതിർക്കടവേണം-

1329 ചീരമുരട്ടു കാരപൊടിക്കയില്ല; കാരമുരട്ടു ചീരപൊടിക്കയല്ല-

1330 ചുക്കുകൂടാത്ത കഷായമില്ല-

1331 ചുട്ടകൈ കടിക്കും-

1332 ചുട്ടുതല്ലുമ്പോൾ കൊല്ലനുംകൊല്ലത്തിയും ഒന്നു-

1333 ചുണ്ടങ്ങാ കാല്പണം, ചുമടുകൂലി മുക്കാൽപണം-


1310 Will soon mature.

1312 Cf. He that lies down with dogs must expect to rise with fleas.

1316 Cf. Who knows nothing, doubts nothing.

1320 Cf. Shut pleasure, long lament.

1321 Cf. Why lock the stable door after the steed is stolen.

1333 Cf. The cost often spoils the relish, (2) The game is not worth the

candle, (3) The cure is worse than the disease.
[ 76 ] 1334. ചുണ്ടണങ്ങാകൊടുത്തു വഴുതിനങ്ങാവാങ്ങൊല്ല-

1335. ചുമക്കുന്നകഴുത ചെനെക്കയില്ല-

1336. ചുമടുകുറെച്ചു ചുമ്മാടു-

1337. ചുമടൊഴിച്ചാൽ ചുങ്കംവീട്ടെണ്ടാ-

1338. ചുമലിൽ ഇരുന്നു ചെവി തിന്നരുതു-

1339. ചുമ(വ)രുണ്ടെങ്കിലെ ചിത്രമെഴുതാവു-

1340. ചുളയില്ലാത്ത ചക്കയും കട്ടു, ചമ്പാടൻവഴക്കുമുണ്ടായി-

1341. ചൂട്ടുകണ്ടാ മുയലിനെപോലെ-

1342. ചൂണ്ടോന്നി ഇല്ലാത്തവൻ പെരുവിരലിനു കുറ്റംപറഞ്ഞാലൊ-

1343. ചെക്കിപ്പൂവോട ശൈത്താൻചുറഞ്ഞപോലെ-

1344. ചെട്ടി അടിച്ചും ചേര കടിച്ചും ചത്തവരുണ്ടൊ-

1345. ചെട്ടിക്കു കള്ളപ്പണംവന്നാൽ കുഴിച്ചുമൂടുകെയുള്ളു-

1346. ചെട്ടികെട്ടാൽ പട്ടുടുക്കും-

1347. ചെട്ടിയാന്റെ കപ്പലിനു ദൈവംതുണ-

1348. ചെത്തി, ചെത്തി ചെങ്ങളം കണ്ടു-

1349. ചെന്നറി, വന്നറി, കണ്ടറി, കേട്ടറി-

1350. ചെപ്പിടിക്കാരൻ അമ്പലംവിഴുങ്ങുമ്പോലെ-

1351. ചെമ്പിൽ അമ്പഴങ്ങാപുഴുങ്ങിതിന്നിട്ടും ജീവിക്കണം-

1352. ചെമ്പു് പുറത്തായിപ്പോയി-

1353. ചെമ്പെന്നുംചൊല്ലി ഇരുമ്പിനു കാലു (ചോര) കളഞ്ഞു-

1354. ചെമ്മാനം ഉണ്ടായാൽ മഴയുണ്ടാകും-

1355. ചെമ്മാനംകണ്ടാലന്നു മഴപെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നക്കൊല്ലം പെയ്തില്ല-

1356. ചെമ്മീനും ചുരക്കായും കറിവെച്ചിട്ടെനിക്കെന്ത്യെടീ കള്ളീ, ചെമ്മീനും ചുരക്കായും കറിവെച്ചിട്ടൊണ്ടൊടൊ കള്ളാ-

1357. ചെറിയതലക്കു വലിയതൊപ്പിവെച്ചപോലെ-

1358. ചെറിയോൻപറഞ്ഞാൽ ചെവിട്ടിൽപോകാ-

1359. ചെറുപ്രായത്തിൽ പഠിച്ചതു മറുരാജ്യത്തിലും തുണക്കും-

1360. ചെറുതു കുറുതുപണിക്കു നല്ലവിരുതൻ-


1334. Cf. To give a Rewland for an oliver.

1350. ചെപ്പിടിക്കാരൻ = Juggler.

1356. Cf. Jack sprat he loved no fat his wife she loved no lean and so betwixt them both, they licked the patters clean.

1360, 1361. Cf. A little body often harbours a big soul. [ 77 ] 1361 ചെറുപയർ മണിചെറുതൂ-

1362 ചെറുപ്പത്തിൽകട്ടാൽ ചെറുവിരൽ കൊത്തണം-

1363 ചെറുവിരൽ വിങ്ങിയാൽ പെരുവിരലോളം-

1364 ചെല്ലാത്ത പൊന്നിനു വട്ടം ഇല്ല.-

1365 ചെല്ലം പെരുത്താൽ ചിതലരിക്കും-

1366 ചെവിക്കു പിടിച്ചാൽ തലവരും-

1367 ചേട്ടെക്കു പിണക്കവും അട്ടക്കു കലക്കവും നല്ലിഷ്ടം-

1368 ചേതം വന്നാലും ചിതംവേണം-

1369 ചെമ്പെന്നും ചൊല്ലി വെളിക്കൊ മണ്ണുകയറ്റിയതു-

1370 ചേര തിന്നുന്ന നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ നടുത്തുണ്ടം തിന്നണം-

1371 ചേറുകണ്ടെടം ചവുട്ടിയാൽ വെള്ളം കണ്ടെടത്തുനിന്നു കഴുകെണം-

1372 ചേറ്റിൽ അടിച്ചാൽ നീളെ തെറിക്കും.(അഴുക്കു പറ്റും)

1373 ചേറ്റിൽ കിടക്കുന്നവനു പൊടി പിരണ്ടാലെന്തു-

1374 ചേറ്റിൽ കുത്തിയ കൈ ചോറ്റിൽ കുത്താം-

1375 ചൊടിയുള്ള കുതിരക്കു ഒരടി, ചുണയുള്ള പുരുഷനു ഒരു വാക്കു-

1376 ചൊട്ടു കൊണ്ടാലും മോതിരക്കൈകൊണ്ടു കൊള്ളണം-

1377 ചൊറിക്കറിവില്ല-

1378 ചൊല്ലാതെവന്നാലുണ്ണാതെപോകും-

1379 ചൊല്ലിക്കൊടു, നുള്ളിക്കൊടു, തല്ലിക്കൊടു, തള്ളിക്കള-

1379 ചോദിക്കുന്നതു കൊടുക്കാനാളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാത്തതു ഭോഷത്വം-.


1362 Cf Hang a thief when he is young and he will not steal when he is

old,(2)Bend the twig ,bend the tree ,(3)A colt you may break but an
old horse you never can.

1365 ചെല്ല=ഓമന,spare the rod and spoil the child .

1367 ചേട്ട=Mischievous person.

1370 Cf. When you are at Rome ,do as the Roman do.

1374 Cf Past labour is present delight,(2)They must hunger in frost that

will not work in heat,(3)Labour has a bitter root but asweet fruit,
(4)He who would have a hare for breakfast must hunt overnight.

1375 Cf a word is enough to the wise ,(2)A good horse should seldom

be sparred.

1378 Cf Come uncalled ,sit unreserved(2)An unbidden guest,must bring

his stool with him.

1379 Cf Where lonity cannot reclaim,there severity must correct. [ 78 ] 1380 ചോമ്പിക്കു പഴവും തൊലിച്ചുകൊടുക്കണം-

1381 ചോറങ്ങും കൂറിങ്ങും-

1382 ചോറുംകൊണ്ടതാ കറിപോകുന്നു-

1383 ചോറുംവെച്ചു കൈമുട്ടുമ്പോൾ കാക്കച്ചിവരും

1384 ചോറുണ്ടാകുമ്പോൾ ചാറില്ല, ചാറുണ്ടാകുമ്പോൾ ചോറില്ല, രണ്ടും

ഉണ്ടാകുമ്പോൾഞാനില്ല.

1385 ചോറിൽകിടക്കുന്ന കല്ലെടുത്തുമ്മാൻവയ്യ, ഗോപുരംകെട്ടാൻ കല്ലു

ചുമക്കാം പോലും-


1386 ഛർദ്ദിക്കുംപിള്ള വർദ്ധിക്കും -

1387 ഛർദ്ദിച്ചാൽ ഭക്ഷിക്കരുതു-

1388 ഛിദ്രേഷ്വനർത്ഥം ബഹുലീഭവന്തി-


1389 ജനിച്ചാൽ മരിക്കാതിരിക്കയില്ല-

1390 ജലരേഖ പോലെ-

1391 ജളനെ വളരെ ആശ്രയിക്ക, ജന്മിയെ കൈവിടാതെയും ഇരിക്ക-

1392 ജാത്യാലുള്ളതു തൂത്താൽ പോകുമൊ-

1393 ജീരകത്താലിക്കു കുഴവെക്കുകയാണൊ-

1394 ജ്ഞാനി എല്ലായിടത്തും ജ്ഞാനി;രാജാവു രാജ്യത്തിൽ മാത്രം രാജാവു-


1380 Cf A lazy sheep thinks its own wool heavy ,(2) As lazy as Lutlain's

dog that leaded his head against the wall to bark.

1381 കൂറ്=Share, love or partnership.

1388 Cf. Misfortenes never come single.

1389 Cf. Death defies the doctor, (2) Charon waits for all,

(3) Man is mortal, (4) Death is deaf and hears no deminal,
(5) Every door may be shut, but death's door.

1392 Cf. What is bred is the bone, cannot go out of flesh,

(2) Crooked by nature is never made straight by education.
[ 79 ] 1395. ഞണ്ടു, മണ്ഡലി, കായൽ, വാഴ, കുടപ്പന, പെറ്റാൽശേഷിക്കയില്ല-

1396. ഞാനും മുതലേച്ചനുംകൂടി കാളയെപിടിച്ചെന്നു തവള-

1397. ഞെക്കിപഴുപ്പിച്ച പഴംപോലെ-

1398. ഞെരിഞ്ഞിൽമുള്ളുകൊണ്ടാലും കുനിഞ്ഞുതന്നെ എടുക്കണം.

1399. ഡില്ലിയിൽമീതെ ജഗഡില്ലി-

1400. തകൃതിപ്പലിശ തടവിന്നാകാ-

1401. തക്കം എങ്കിൽ തക്കം; അല്ലെങ്കിൽ വെക്കം-

1402. തക്കവർക്കു തക്കവണ്ണം പറകൊല്ല-

1403. തംകുലം വറട്ടി ധർമ്മം ചെയ്യരുതു-

1404. തഞ്ചത്തിനു വളംവേണ്ടാ; വളത്തിനു തഞ്ചംവേണ്ടാ-

1405. തടിച്ചാൽ പെടുക്കും, ചടച്ചാൽ കുരക്കും-

1406. തടിയെടുത്തവൻ വേട്ടക്കാറൻ-

1407. തടുപ്പാൻ ശക്തിയുള്ള കാലത്തു അറിവില്ല-

1408. തട്ടാൻ തൊട്ടാൽ പത്തിന്നെട്ടു (എട്ടാൽ ഒന്നു)-

1409. തട്ടാൻ പെങ്ങടെതും തട്ടും-

1410. തട്ടാനെ പിരടി പിടിച്ചുന്തിയപോലെ-

1411. തത്രപ്പെട്ടാൽ താടിയും മീശയും വരുമൊ-

1412. തനിക്കല്ലാത്തതു തുടങ്ങരുതു-

1413. തനിക്കിറങ്ങിയാൽ തനിക്കറിയാം-

1414. തനിക്കു ചുടുമ്പോൾ കുട്ടി അടിയിൽ-

1415. തനിക്കുതാനും പുരക്കു തൂണും-


1395. കായൽ = മുള. Bamboo.

1396. Cf. We hounds killed the hare, quoth the lap dog.

1399. ഡില്ലി = Delhi.

1400. തകൃതി = Boast. Cf. Boast is not a shield that will defend

1403. Cf. Charity begins at home but should not end there,

(2) Love thy neighbour but pull not down thy hedge,
(3) Our liberality must not exceed our ability.

1404. Cf. Lucky men need little counsel.

1405. Stout people get diabetes and lean people consumption.

1406. Cf. All are not hunters that blow the horn.

1409. തട്ടു = Take by stealth. [ 80 ] 1416 തനിക്കു വിധിച്ചതു തലക്കുമീതെ-

1417 തനിക്കു വേണ്ടുകിൽ എളിയതും ചെയ്യാം-

1418 തനിക്കൊരു മുറമുണ്ടെങ്കിലെ തവിട്ടിന്റെ ഗുണമറിയൂ-

1419 തനിപ്പൊന്നിനു തീപ്പെടിയില്ല-

1420 തൻ കാണം തൻകൈയിൽ അല്ലാത്തൊനു ചൊട്ടൊന്നു-

1421 തൻ കയ്യിൽ കാണം മറുകയ്യിൽ പോയാൽ അക്കാണം വക്കാണം-

1422 തന്ത പരക്കഴി തള്ള പരക്കഴി അക്കുടിമക്കൾ ഒക്കെപ്പരക്കഴി-

1423 തൻ ബലം കണ്ടെ അമ്പലം കെട്ടാവു-

1424 തന്നതിനെ തിന്നുകൊണ്ടാൽ പിന്നെയും ദൈവം തന്നുകൊള്ളും-

1425 തന്നമ്പലം നന്നെങ്കിൽ പൊന്നമ്പലം ആടെണ്ടാ-

1426 തന്നാലെ താൻ കെട്ടാൽ അണ്ണാവി എന്തു ചെയ്യും-

1427 തന്നാൽ തന്നതും തിന്നതും കാണിക്കണം-

1428 തന്നിൽ എളിയതു തനിക്കിര-

1429 തന്നിൽ പെരിയതു ചങ്ങാതി-

1430 തന്നില്ലം പൊരിച്ചു ധർമ്മം ഉണ്ടൊ-

1431 തന്നിഷ്ട്ടത്തിനു മരുന്നില്ല.

1432 തന്നിഷ്ട്ടം പൊന്നിഷ്ട്ടം, ആരാന്റെയിഷ്ട്ടം വിമ്മിഷ്ട്ടം-

1433 തന്നൂർ പേയും അയലൂർ വെള്ളവും പേടി-

1434 തന്നെക്കൊല്ലുവാൻ വന്ന പശുവിനെ കൊന്നാൽ ദോഷമില്ല-

1435 തന്നെത്താനറിയാഞ്ഞാൽ പിന്നെത്താനറിയും-

1436 തന്നേ ചെയ്താൽ നന്നായ് ചെയ്യും-


1421 വക്കാണം=Quarrel.

1422 പരക്കഴി=Beggar.

1423 Cf. Look before you leap.

1424 Cf. Give and spend and God will send, (2) Spend and God will send.

1428 ഇര=Food, Cf. Might is right.

1430 Vide 1403, Cf. Drown not thyself to save a drowing man.

1432 വിമ്മിഷ്ടം=Something unpleasent, Cf. Orthodexy is my doxy and

heterodoxy is another man's doxy.

1436 Cf. For that thou canst do thyself, rely not on another,

(2) Do not say go but gae.
[ 81 ] 1437 തന്നേയിട്ടാൽ കൊയ്യാൽഇല്ല-

1438 തന്നോടു ചോദിച്ചേ താനൊന്നു ചൊല്ലാവു.

1439 തന്മേലുണ്ടെങ്കിലെ തമ്മട്ടിൽവീഴൂ-

1440 തന്മേൽ കാച്ചതു മുരട്ടിൽ വീഴും-

1441 തൻറെ ഒരുമുറം വെച്ചിട്ടു ആരാന്റെ അരമുറം പറയരുതു-

1442 തൻറെ കണ്ണിൽ കോലിരിക്കെ ആരാൻറെ കണ്ണിലെ കരടെടുക്കുന്നതെങ്ങിനെ?

1443 തൻറെ കയ്യെ തലക്കു വെച്ചുകൂടു-

1444 തൻറെ മീടംകാഞ്ഞിട്ടു ആരാൻറെ കണ്ണാടി പൊളിക്കരുതു-

1445 തന്റെയമ്മക്കു തവിടിടിക്കത്തില്ല, ആരാൻറെയമ്മക്കു ഇരുമ്പിടിക്കും-

1446 തപ്പിക്കണ്ടു വീശാറുണ്ടോ-

1447 തപ്പു കാച്ചിയും തണങ്ങു പെറുക്കിയും കിടക്കെയുള്ളൂ-

1448 തരമറിഞ്ഞു ചങ്ങാത്തമേറണം-

1449 തരമെന്നുവെച്ചു വെളുക്കുവോളം കക്കാറുണ്ടോ-

1450 തരംവന്നാൽ നെല്ലുകിട്ടും, കരംവന്നാൽ അവർകെട്ടും-

1451 തല മയങ്ങിയാൽ സർവ്വവും മയങ്ങി-

1452 തല മറന്നു എണ്ണ തേക്കരുതു-

1453 തലമുടിയുണ്ടെങ്കിൽ ചായിച്ചും ചരിച്ചും കെട്ടാം-

1454 തലമുടിയുള്ളവർക്കു രണ്ടുപുറവും തിരിച്ചുകെട്ടാം-

1455 തലയിണ മാറിയാൽ തലക്കേടു പൊറുക്കുമൊ-

1456 തലയില്ലാത്തവനു തൊപ്പി എന്തിനു-

1457 തലയുണ്ടെങ്കിൽ നാലുവാക്കിനും കെട്ടാം-

1458 തലയുള്ളന്നും മൂക്കിലെവെള്ളം വറ്റുകയില്ല-


1437 കൊയ്യാൽ = Hire in kind.

1441 Cf. The pot calls the kettle black, (2) The shovel mocks the poker.

1442 Vide Matt. VII. 3.

1444 മീടു = Face.

1445 Said of daughters, Cf. My son's my son till he hath got him a wife, but

my daughter's my daughter all the days of her life.

1446 വീശുക = Cast a net.

1448 Cf. If you trust before you try, you may repent before you die, (2)

Prove a friend before you seek him, (3)Keep good men's company
and you shall be of the number (4) Tell one with whom thou goest
and I will tell thee what thou doest.
[ 82 ] 1450 തല വലിയവന്നു പൊത്തിൽ പൊയ്ക്കൂടാ-

1460 തൽക്കാലവും സദൃശവും ഒരുപോലെ.

1461 തല്ലുകൊള്ളുവാൻ ചെണ്ട, പണം വാങ്ങുവാൻ മാരാർ-

1462 തല്ലുന്ന കയ്യേ തഴുകത്തുള്ളൂ-

1463 തവള തുടിച്ചാൽ വെള്ളം പൊങ്ങുമോ-

1464 തവളെ പിടിച്ചു ഗണപതിക്കു വച്ചാലോ?

1465 തവിടുകട്ടു കഴുവേറാൻ പോയി

1466 തവിടു തിന്നുമ്പോൾ കുഴൽ വിളിക്കരുത്.

1467 തവിടുതിന്നുന്നെങ്കിലും താളമുണ്ടായിരിക്കണം.

1468 തവിടു തിന്നൂലും തകൃതി കളയരുത്.

1469 തവിടുള്ളപ്പോൾ ശർക്കരയില്ല, ശർക്കരയുള്ളപ്പോൾ തവിടില്ല.

1470 തളപ്പിട്ട കാലിന്മേൽ ചെരുപ്പിട്ടാൽ എങ്ങനെയാണ്-

1471 തളികയിലുണ്ടാലും തേക്കും-

1472 തള്ളക്കോഴി ചവുട്ടീട്ട് കുഞ്ഞൻകോഴി ചാകയില്ല.

1473 തള്ള ചവുട്ടിയാൽ പിള്ളയ്ക്കു കേടില്ല.

1474 തള്ള ചൊല്ലാ വാവൽ കിഴുക്കനാം ജാതി.

1475 തള്ള തടിവഴിയെങ്കിൽ പിള്ള എലച്ചിൽ വഴി.

1476 തള്ള വഴി പിള്ള, താണവഴി വെള്ളം.

1477 തള്ളയ്ക്കുചുടുമ്പോൾ കുട്ടിയെ ഇട്ടു ചവിട്ടും (അച്ചിക്കുപൊള്ളുന്നേരം കുട്ടിയെ

പിടിച്ചു ചന്തിക്കു വയ്ക്കും)

1478 തള്ളേ നോക്കി പിള്ളേ വാങ്ങണം-

1479 താങ്ങോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തളർച്ചയുമുണ്ട്.

1480 താടിക്കുമ്മ കഴുത്തിനു കത്തി.


1461 cf The blood of the soldier makes the glory of the general

1465 Great fuss about a trifle

1468 തകൃതി Magnificent manner

1471 This has two meanings ഉണ്ടാലും തേക്കും(തികട്ടും)and ഉണ്ടു ആലും തേക്കും 1472/1473 Cf. The kick of the dam hurts not the colt.

1474 വാവൽ=Bat.

1475/1476 Cf. If the mother has never been in the oven, she would.not

have looked for her daughter there.

1477 അച്ചി=Mother. [ 83 ] 1481 താടി നീട്ടിയാൽ സന്ന്യാസി ആകുമൊ-

1482 താടിയുള്ളോനെ പേടിയുള്ളു-

1482 താണകണ്ടത്തിൽ എഴുന്നവിള-

1483 താണനിലത്തേ നീരോടൂ(നീരൊഴുകൂ);അതിനേദൈവം തുണചെയ്യൂ-

1484 താണപുറത്തേ വെള്ളം നിൽക്കൂ-

1485 താണവാതിൽ കുനിഞ്ഞു കടക്കണം-

1486 താൻ ആകാഞ്ഞാൽ കോണത്തിരിക്ക;പല്ലാകാഞ്ഞാൽ മെല്ലെച്ചിരിക്ക. (താൻ ഒട്ടെളുതായാൽ കോണത്തിരിക്കണം, പല്ലൊട്ടെളുതായാൽ മെല്ലെ ചവയ്ക്കണം-)

1487 താൻ ഇരിക്കേണ്ടിടത്തു താൻ ഇരിക്കാഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ നായിരിക്കും-

1488 താനുണ്ണാത്തേവർ വരംകൊടുക്കുമൊ-

1489 താനുണ്ടേ തൻറെ വയറു നിറയൂ-

1490 താൻ ചത്തു മീൻപിടിച്ചാൽ ആർക്കുകൂട്ടാൻ-

1491 താൻ ചെന്നാൽ മോർ കിട്ടാത്തെടത്തുനീന്നൊ ആളെ അയച്ചാൽ പാൽ കിട്ടുന്നു-

1492 താൻ ചെല്ലാകൂലി വട്ടിപ്പുറത്തു-

1493 താൻ ചെയ്ത പാപം തനിക്കു-

1494 താന്താൻ കഴിച്ചതിൽ താന്താൻ-

1495 താന്താൻ തേടിയതേ താന്താൻ നേടൂ-

1496 താന്താൻ പൊത്തിൽ തോന്തോം-

1497 താന്താന്റെ അഭിപ്രായം തെറ്റിപോകയില്ലാ-

1498 താന്തോന്നിക്കും മേന്തോന്നിക്കും പ്രതിയില്ലാ-

1499 താൻ നാഴി കറക്കയുമില്ല, മോരിനുവരുന്നവരെ കുത്തുകയും ചെയ്യും-

1500 താൻ നേടാപ്പൊന്നിനു മാറ്റില്ല-

1501 താൻപാതി ദൈവംപാതി-


1481 Cf. The habit does not make the priest, (2) Reynard is still Reynard though he put on a cowl, (3) It is not the cowl that makes the friar.

1494 Cf. Harm set, harm get, (2) The biter is sometimes bit, (3) He falls into the pit, who leads another into it, (4) Subtility set a trap and caught itself.

1501 Cf. God helps those who help them dear. [ 84 ] 1502 താരം അറിയാതെ പൂരം കൊള്ളാമൊ -

1503 താരം കൊണ്ടുരുട്ടിയാൽ ഓടം കൊണ്ടുരുട്ടും -

1504 താററ്റ തുണി പോലെ

1505 താളിന്നുപ്പില്ല എന്നും താലിക്കു മുത്തില്ല എന്നും -

1506 താഴത്തുവീട്ടിൽ വന്ന വെള്ളിയാഴ്ച മേലേവീട്ടിലും-

1507 താഴിരിക്കെ പടിയോടുമുട്ടല്ല-

1508 താഴെ കൊയ്തവൻ ഏറെ ചുമക്കണം-

1509 തിണ്ടിന്മേൽ നിന്ന് തെറി പറയരുതു-

1510 തിന്നവായും കൊന്നവായും അടങ്ങുകയില്ല-

1511 തിന്നുതിന്നു പന്നിയായി-

1512 തിന്നുമ്പോൾ പന്നിക്കു ചെവി കേൾക്കുകയില്ല-

1513 തിരക്കുള്ള ചോദ്യത്തിനു സമയംപോലെ മറുപടി-

1514 തിര അടങ്ങി കുളിക്കാമൊ-

1515 തിരനീക്കി കടലാടാൻ കഴിയുമൊ-

1516 തിരുവായ്ക്കെതിർവായില്ല -

1517 തിരുവോണത്തിനില്ലാത്തതു തീക്കൊള്ളിക്കൊ -

1518 തീകൊണ്ടു പുരവെന്താലും തീ കൂടാതെകഴിക്കാമോ-

1519 തീക്കട്ട ഉറുമ്പരിക്കാൻ കാലമായൊ-

1520 തീക്കട്ട കഴുകിയാൽ കരിക്കട്ട-

1521 തീക്കനൽ അരിക്കുന്ന ഉറുമ്പു കരിക്കട്ട വെച്ചെക്കുമൊ-

1522 തീക്കൊള്ളികൊണ്ടു അടികൊണ്ട പൂച്ച മിന്നാമിനുങ്ങിയെ കാണുമ്പോൾ പേടിക്കും

1523 തീക്കൊള്ളിമെലെ മീറു കളിക്കുമ്പോലെ-

1524 തീട്ടം കൊണ്ടു കോട്ട കെട്ടിയാൽ നായുരുട്ടിയിട്ടു തിന്നും-

1525 തീണ്ടലും തിരിയും ഇല്ലാത്തവൻ-

1526 തീണ്ടിയൊർക്കു മോർപ്പാള കളയരുതൊ-

1527 തീ പിടിക്കുമ്പോൾ കുളം കുഴിക്കാൻ പോകയൊ-

1528 തീയിൽ കുരുത്തതു (മുളെച്ചതു) വെയിലത്തു വാടുമൊ


1502 താരം= coin

1514-1515 Cf. He that will not sail till all dangers are over, will never put to sea.

1509 തെറി =abuse

1522 Cf. A scalded dog fears cold water, (2) A burnt child dreads the fire. [ 85 ] 1529 തീയും നുണയും കുറച്ഛുമതി-

1530 തീയെന്നു പറഞ്ഞാൽ നാക്കുവേകുമോ (പൊള്ലിപോയൊ)-

1531 തീയെടുത്താൽപൊള്ളാതിരികുമോ-

1532 തുഞ്ചൊൻപുച്ച കെട്ടിഉഴുതപൊലെ-

1533 തുടങ്ങല്ലമുമ്പെ അതാവതോളം, തുടങ്ങിയാൽ പിന്നതു കൈവിടല്ല-

1534 തുടുപ്പെടുത്തൊളിച്ചാൽ കല്യാണം മുടങ്ങും-

1535 തുണയില്ലാത്തവർക്ക് ദൈവം തുണ-

1536 തുലാപത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിലാപ്പൊത്തിലും പാർക്കാം-

1537 തുലാവർഷംകണ്ടു ഓടിയവനുമില്ല, കാലവർഷംകണ്ടു ഇരുന്നവനുമില്ല-

1538 തുള്ളക്കാരനെ എല്ലാവരും അറിയും, തുള്ളക്കാരൻ ആരെയും അറികയില്ല-

1539 തുള്ളികണ്ടുതുടച്ചേ തുടം കൊണ്ടുതേകൂ-

1540 തുള്ളിതുടചേ തുടമാകൂ-

1541 തുകുമ്പൊൾ പെറുക്കണം-

1542 തൂണുംചാരിയിരിക്കുന്നവനു പയിറ്റാമെന്നൊരു മോഹം തോന്നും-

1543 തൂറാത്തവൻ തൂറിയാൽ തീട്ടംകൊണ്ടാറാട്ടം-

1544 തൂറാൻമുട്ടുമ്പോൾ ആസനം അന്വേഷിക്ക-

1545 തുറിയോനെ പേറിയാൽപേറിയോനെയും നാറും-

1546 തെക്കുംവടക്കും അറിയാത്തവൻ-

1547 തെക്കോട്ടു പോയ കാറുപോലെ, വടക്കോട്ട് പോയാ ആളെ പോലെ-

1548 തെക്കോട്ടുപോയ മഴയും, വടകോട്ടുപോയ ബ്രാഹ്മണനും, കിഴക്കോട്ടുപോയ പശുവും, പടിഞ്ഞാട്ടു പോയ നായയും തിരികെ വരികയില്ല-


1529 Cf. A small spark makes a great fire. 1534 തുടപ്പ=Ladle, stirrer. 1535 God aims the harmless, (2) God tempers the wind to the shorn lamb. 1538 Cf. More know Tom Fool than Tom Fool knows. 1542 പയിറ്റുക=Practice, Cf. Every man is a pilot in a calm sea, (2) Those who do nothing fancy themselves capable of doing every thing. 1544 Cf. Have not the cloak to make when it begins to rain. 1545 Cf. He that lies down with dogs must expect to rise with fleas, (2) He that handles pitch shall foul his fingers. [ 86 ] 1549. തെങ്ങുള്ള വളപ്പിലെ തേങ്ങാകൊണ്ടു പൊയ്ക്കൂടെ-

1550. തെങ്ങിനും കവുങ്ങിനും ഒരുതളെപ്പു തന്നെയൊ-

1551. തെണ്ടിതിന്നാൽ വഴിപറയണ്ടാ-

1552. തെറിക്കുത്തരം മേത്തരം പത്തലു്-

1553. തെളിച്ചതിലെ നടക്കാഞ്ഞാൽ നടന്നതിലെ തെളിക്ക-

1554. തേക്കുതടിക്കും തെമ്മാടിക്കും എവിടെയും കിടക്കാം-

1555. തേങ്ങാ ഉണങ്ങിയാൽ പിണ്ണാക്ക, എള്ളുണങ്ങിയാൽ എണ്ണ-

1556. തേങ്ങാ ചോരുന്നതു കാണുകയില്ല, എള്ളു ചോരുന്നതുകാണും-

1557. തേങ്ങാ പത്തരച്ചാലും താളല്ലെ കറി-

1558. തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്കിനു പ്രിയംവലിപ്പിക്കെണ്ടാ-

1559. തേങ്ങാവെച്ചു തഴുകിയതുപോലെ-

1560. തേപ്പന പിഴുതുവരുമൊ, കല്പന കഴുതുവരുമൊ-

1561. തേവർ ഇരിക്കെ വെലിക്കല്ലിനെ തൊഴെണ്ടാ-

1562. തേവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തേക്കിലയും ഉണ്ണും-

1563. തേവിയാൻ കടിച്ചാലും അന്തിക്കത്തെ ചോറുമുട്ടും-

1564. തേറിയോനെ മാറല്ല, മാറിയോനെ തേറല്ല-

1565. തൊട്ടാലൊട്ടി ചവിട്ടിത്തേച്ചപോലെ-

1566. തൊട്ടാവാടി നട്ടുവളർത്തണമൊ-

1567. തൊട്ടിലിൽശീലം ചുടയിലെ മാറു-

1568. തൊമ്മനു തൊപ്പിപ്പാളപോയി, ചാണ്ടിക്കു കഴുക്കോൽ പോയി, മുതലാളിക്കു പണമടിശ്ശീലപോയി-

1569. തൊമ്മനയയുമ്പൊൾ ചാണ്ടിമുറുകും, ചാണ്ടിയയയുമ്പൊൾ തൊമ്മൻ മുറുകും-


1552. Cf. He that strikes with his tongue must ward with his head, (2) When the demand is a jest, the fittest answer is a scoff, (3) A whip for a fool and a rod for a school are always in good season.

1553. Cf. If mountain will not come to Mahomet, Mahomet will go to the mountain, (2) If the child cries, let the mother hush it, and if it will not be hushed, she must let it cry.

1554. തെമ്മാടി = Scoundrel.

1556. Cf. Penny wise and pound foolish.

1563. തെവിയാൻ = നീർക്കോലി.

1565. തൊട്ടാലൊട്ടി = ചെവിപ്പാമ്പു.

1569. When Peter is in, Paul is out. [ 87 ] 1570 തോക്കുന്നതിനു കൂറ്റാൻവേണ്ടാ-
1571 തോട്ടം തോറും വാള (വാഴ), ദേശംതോറും ഭാഷ-
1572 തോണികഴിഞ്ഞാൽ തുഴകൊണ്ടു-
1573 തോണിമറിഞ്ഞാൽ പുറംനല്ലു-
1574 തോണിയിൽകടന്നുപാഞ്ഞാൽ കരകാണുകയില്ല (കരെക്കണകയില്ല)
1575 തോണിയിൽനിന്നു പാഞ്ഞാൽ കൊമ്പത്തോളം-
1576 തോണിയുടെ നടുവിൽനിന്നു തുഴയുമ്പോലെ-
1577 തോണിയുരുളും തുഴയറിയാഞ്ഞാൽ-
1578 തോളിൽഇരുന്നു ചെവിതിന്നരുതു-
1579 തോറ്റപുറത്തു പടയില്ല-


1580 ദർഭെ, കുശെ, ഞാങ്ങണ, മുട്ടിയപക്ഷംവയ്ക്കൊലെ-
1581 ദശമാതാ ഹരീതകീ-
1582 ദശയറുതി മരണം, വാവറുതി ഗ്രഹണം-
1583 ദാനംകിട്ടിയ പശുവിന്റെവായിൽ പല്ലുണ്ടൊഎന്നു നോക്കരുതു-
1584 ദിവ്യനെന്നാകിലും ഭാഗ്യനെന്നാകിലും ദ്രവ്യമില്ലായ്കയിൽ തരംകെടുംനിശ്ചയം-
1585 ദുഗ്ദ്ധം ആകിലും കൈക്കും ദുഷ്ടർ നൽകിയാൽ-
1586 ദുർജ്ജനസംസർഗ്ഗത്താൽ സജ്ജനംകെടും-
1587 ദുഷ്ടരെ കണ്ടാൽ ദൂരെദൂരെ-
1588 ദുഷ്ടുകിടക്കെ വരട്ടുംവൃണം പൊട്ടുംപിന്നയും തിട്ടംതന്നെ-
1589 ദുർബലനു രാജാബലം, ബാലർക്കു കരച്ചൽ ബലം-
1590 ദൂരത്തെ ബന്ധുവെക്കാൾ അരികത്തെ ശത്രുനല്ലു-
1591 ദൂരത്തെവഴിക്കു നേരത്തെപോകണം-
1592 ദൂരംവിട്ടാൽ ഖേദംവിട്ടു-1570 കൂറ്റാൻ= Friend.
1571 Cf. So many countries, so many customs.
1583 Cf. Do not look a gift horse in the mouth.
1585 ദുഗ്ദ്ധം= Milk.
1586 Cf. Evil communications corrupt good manners.
1591 Cf. A lame traveller should get out betimes.
1592 Cf. Out of sight, out of mind.
[ 88 ] 1593 ദൈവം ഉള്ള നാൾ മറക്കുമൊ-

1594 ദെവരുടെ ആന, കാട്ടിലെ മരം, വലിയെടാ വലി-

1595 ദൈവം തുണയുള്ളപ്പോൾ പലരും തുണയുണ്ട്-


1596 ധനത്തിനു വേലി ധർമ്മം തന്നെ-

1597 ധനമില്ലാത്ത പുരുഷനും മണമില്ലാത്ത പുഷ്പവും ശരി-

1598 ധനാശി പാടിപ്പൊയി-

1599 ധർമ്മടം പിടിച്ചതു കോയ അറിഞ്ഞില്ല-

1600 ധർമ്മദൈവവും തലമുടിയും തനിക്കുനാശം-

1601 ധർമ്മം വെടിഞ്ഞാൽ കർമ്മം മുടങ്ങും-

1602 ധൃപം കാട്ടിയാലും പാപം പോകാ-

1603 ധൃതികൊള്ളാം ഈച്ചയെ പിടിപ്പാൻ-

1604 ധ്യാനമില്ലാഞ്ഞാലും മൗനം വേണം-


1605 നക്കുന്ന നായിക്കു സ്വയംഭൂവും പ്രതിഷ്ഠയും ഭെദമുണ്ടൊ-

1606 നഗരത്തിൽ ഇരുമ്പാലും നരകഭയം വിടാ-

1607 നഞ്ചുവേണമൊ നാനാഴി-

1608 നഞ്ഞേറ്റമീൻപോലെ-

1609 നടക്കുമ്പോൾ രണ്ടു ഏറെവെട്ടിയാൽ കിടക്കുമ്പോൾ രണ്ടു ഏറെ വലിക്കാം-

1610 നടന്നകന്നാൽ ഇടറും, ഇരുന്നകാൽ ഇടറുകയില്ല-

1611 നടന്നുകെട്ട വൈദ്യനും ഇരുന്നുകെട്ട വേശ്യയും ഇല്ല-

1612 നടന്നുവന്നു നടന്നോനും നടന്നുവന്നു കിടന്നോനും ചികിത്സവേണ്ടാ-

1613 നടപ്പാൻ മടിച്ചിട്ടു ചിറ്റപ്പൻ വീട്ടിൽനിന്നു പെണ്ണുകെട്ടിയതുപോലെ-


1597 Cf. A little purse is a heavy curse, (2) Wrinkled purses make wrinkled faces.

1598 Cf. The tale is over.

1600 ധർമ്മദൈവം=Household God (white elephant).

1603 Cf. Nothing to be done in haste but gripping of fleas, (The malayalam proverb is only a translation).

1612 One will not ill and the other will not recover if he fall ill. [ 89 ] 1614 നട്ടപ്പോഴും ഒരു കൊട്ട, പറിച്ചപ്പോഴും ഒരു കൊട്ട-

1615 നട്ടുനനെക്കയും നനെച്ചു പറിക്കയും-

1616 നട്ടുതിന്നുന്നതിലും നന്നു ചുട്ടു തിന്നുകയാണൊ-

1617 നദിഒഴുകിയാൽ കടലിലൊളം-

1618 നനച്ചെറങ്ങിയാൽ കുളിച്ചു കയറും-

1619 നനെച്ചു വീശിയാൽ ചുറ്റും തെറിക്കും-

1620 നനെച്ചിറങ്ങിയാൽ പിന്നെ ചെരിച്ചു കേററാറുണ്ടൊ-

1621 നനെഞ്ഞ കിഴവി വന്നാൽ ഇരുന്ന വിറകിനു ചേതം-

1622 നനെഞ്ഞവനു ഈറൻ ഇല്ല, തുനിഞ്ഞവനു ദുഃഖം ഇല്ലാ-

1623 നനെഞ്ഞിടം തന്നെ കുഴിച്ചാലോ-

1624 നന്നമ്പറ വെറ്റില, തുളുനാടൻ അടക്ക, അറപ്പുഴ ചുണ്ണാമ്പു, യാഴ്വാണം (ചാപ്പാണം) പുകയില-

1625 നമ്പി, തുമ്പി, പെരിച്ചാഴി, പട്ടരും, പൊതുവാൾ തഥാ, ഇവർഐവരും ഉള്ളെടം ദൈവമില്ലെന്നുനിർണ്ണയം-

1626 നംപൂരിക്കെന്തിന്നുണ്ടവല-

1627 നമ്പോലന്റെ അമ്മ കിണറ്റിൽ പോയപോലെ-

1628 നയശാലിയായാൽ ജയശാലിയാകും-

1629 നരകത്തിൽ കരുണയില്ല, സ്വൎഗ്ഗത്തിൽ മരണം ഇല്ല-

1630 നരിക്കുണ്ടൊ പശുക്കുല-

1631 നരി നരച്ചാലും കടിക്കും-

1632 നരി നുണെക്കുംപോലെ-

1633 നരി പെറ്റമടയിൽ കുറുക്കൻ പെറുമൊ-

1634 നരിയിൻകയ്യിൽ കടച്ചിയെ പോറ്റുവാൻ കൊടുത്തപോലെ-

1635 നരിവാലുകൊണ്ടൊ കടലാഴം പാർപ്പു-

1636 നല്ലകാലത്തെ ഗുണംവരോള്ളൂ തംപ്രാനെ(എന്നുകാക്കാലൻപറാഞ്ഞപോലെ)

1637 നല്ലതലക്കു നൂറു കയ്യുണ്ടു-

1638 നല്ലമരത്തേൽ മ്രാൽചുറ്റിയതുപോലെ-


1624 Cf. Dumnow-bacon and Doncaster-daggers; Monmouth-caps and Leicester-wool, Derby-ale and London-beer.

1628 Cf. Command yourself and you may command the world, (2) Victory is gained by caution.

1631 Cf. Though the wolf may lose his teeth, he never loses his inclinations.

1633 മട=Den.

1634 Cf. An open door will tempt a saint.

1638 മ്രാൽ=Ficus excelsa. [ 90 ] 1639. നല്ലമരുന്നു കൈക്കും-

1640. നല്ലമാടെങ്കിൽ തന്നൂരിൽതന്നെ വിലപോകും-

1641. നാക്കുള്ളവൻ കഴുവേറുകയില്ല-

1642. നാടില്ലാത്തവൻ ആനവളർത്തരുതു-

1643. നാടുവിട്ടരാജാവും ഊർവിട്ടപട്ടിയും ഒരുപോലെ-

1644. നാടെനിക്കു, നഗരമെനിക്കു, പകലെനിക്കുവെളിവില്ല-

1645. നാടൊക്കെ ഇനിക്കുള്ളതു, പകലെങ്ങും ഇറങ്ങിക്കൂട-

1646. നാടോടുമ്പോൾ നടുവെ (ഓടണം)-

1647. നാട്ടാൽപാതി കോട്ടായി ഇല്ലാ-

1648. നാട്ടിലെ വലിയോർപിടിച്ചാൽ അരുതെന്നു പാടുണ്ടൊ-

1649. നാണമില്ലാത്തവന്റെ ആസനത്തിലൊരാലു കിളുത്താൽ അതുമൊരുതണലു-

1650. നാണിക്കുണ്ടൊ വിദ്യയുണ്ടാവു-

1651. നാണംകെട്ടവനെ കോലം (ഭൂതം) കെട്ടിക്കൂട-

1652. നാഥനില്ലാത്ത കളരിപോലെ-

1653. നാഥനില്ലാത്തനിലത്തു പട ആകാ-

1654. നാഥനില്ലാപ്പട നായ്പട-

1655. നാന്തല ഇല്ല കോന്തല ഇല്ല-

1656. നായകംപറിച്ച പതക്കൻപോലെ-

1657. നായർക്കു കണ്ടംകൃഷിയുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചിക്കു പൊലികടവും ഉണ്ടു-

1658. നായാട്ടുനായ്ക്കൾ തമ്മിൽകടിച്ചാൽ പന്നി കുന്നുകയറും-

1659. നായായിപിറക്കിലും തറവാട്ടിൽപിറക്കണം-

1660. നായികുരച്ചാലാകാശം വീഴുമൊ-

1661. നായി കൊല്ലത്തിനുപോയപോലെ-

1662. നായിനടന്നാൽ കാര്യവുമില്ല, നായ്ക്കിരിപ്പാൻ നേരവുമില്ല-

1663. നായി നടുക്കടലിൽചെന്നാലും നക്കീട്ടെകുടിക്കൂ-

1664. നായിനെകാണുമ്പോൾ കല്ലുകാണുകയില്ല, കല്ലുകാണുമ്പോൾ നായിനെ കാണുകയില്ല.


1655. നാന്തല = Eloquence; കോന്തല = Corner of cloth used as purse.

1656. നായകം = Central gem.

1657. നായർ = Husband; അച്ചി = Wife, Cf. Men get wealth and women keep it.

1659. Cf. Birth is much but breeding is more.

1663. Habit is second nature. [ 91 ] 1665 നായിന്റെവാൽ ഓടക്കുഴലിലിട്ടുവലിച്ചാലും നേരെയാകയില്ല-

1666 നായിപത്തുപെറ്റിട്ടുംഫലമില്ല, പശു ഒന്നുപോറ്റാലുംമതി-

1667 നായുടെവാൽ കുഴലിലിട്ടാൽ നിവരുമൊ-

1668 നായെ പേടിച്ചോടീട്ടു നരിയുടെ വായിൽ-

1669 നായ്ക്കറിയാമൊ നല്ലതു-

1670 നായ്ക്കാഷ്ടത്തിനുണ്ടൊ ഇളന്തലയും മുതുതലയും-

1671 നായ്ക്കാഷ്ടത്തിനു ധൂപംകാട്ടൊല്ല-

1672 നായ്ക്കാഷ്ടത്തിനു മേൽകാഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ നായ്ക്കാഷ്ടവും

വിലക്കുപോകും-

1673 നായ്ക്കു നറുനൈ തങ്ങുമൊ-

1674 നായ്ക്കു പൊതിയൻതേങ്ങാ കിട്ടിയപോലെ-

1675 നായ്ക്കു മീശവളർന്നാലുണ്ടൊ അമ്പട്ടനുകാര്യം-

1676 നായ്ക്കൊരുവേലയുമില്ല, നിന്നുപെടുപ്പാൻ നേരവുമില്ല-

1677 നായ്ക്കോലം കെട്ടിയാൽപിന്നെ കരക്കെല്ലുള്ളു-

1678 നായ്ക്കണ (ഞാങ്ങണ) എങ്കിലും നാലുകൂട്ടികെട്ടിയാൽ ബലംതന്നെ-

1679 നാരദനെപോലെ-

1680 നാരും കോലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആകാശത്തോളം വെച്ചുകെട്ടരുതൊ-

1681 നാരേൽകെട്ടി കോലേൽവീശി-

1682 നാറിയോനെപേറിയാൽ (ചുമന്നാൽ) പേറിയോനെ (ചുമന്നോനെ) നാറും-

1683 നാറ്റവും മണവും അറിയാത്തവൻ-

1684 നാറ്റാൻകൊടുത്താൽ നക്കരുതു-

1685 നാലാംകുരുന്തല നഷ്ടം-

1686 നാലാമത്തെ ആണു നാടുപിടിക്കും-

1687 നാലാമത്തെപെണ്ണു നടപൊളിക്കും-


1658 Cf. Out of the frying pain into the fire, (2) The thrush, avoiding the

trap, fell into bird-lime.

1676 Cf. Idle folks have the least leisure.

1678 Cf. Union is strength.

1683 A dunce.

1684 നാറ്റാൻ = To smell.

1686,1687 നാലാമത്തെ = Born as fourth child. [ 92 ] 1688 നാലാൾപറഞ്ഞാൽ നാടുംവഴങ്ങണം-

1689 നാലുക്കൊപ്പംവേണംതാനുംനാഴിക്കൊരുകോപ്പുമില്ല-

1690 നാലുതമ്പിദൈവം-

1691 നാലുതലചേരും, നാലു മുലചേരുകയില്ല-

1692 നാല്പതൂദിവസം കട്ടാൽ ഉമ്മറപ്പടിയും വിളിച്ചുപറയും-

1693 നാളെനാളെതിനീളേതി നീളെനീളെപുന:​പുന:

1694 നാളെനാളെ നീളെനീളെ-

1695 നാഴിപ്പൊന്നുകൊടുത്താലും മൂളിപ്പെണ്ണു എനിക്കുവേണാ-

1696 നാഴിആഴിയിൽമുക്കിയാലും നാഴിനാഴിതന്നെ-

1697 നീട്ടിയോന്റെതലക്കു വടി-

1698 നിടുവാൾപോയാൽ കൊടുവാൾനിടുവാൾ-

1699 നി(നെ)ടുമ്പനപോയാൽ കുറുമ്പന നെടുമ്പന-

1700 നിത്യക്കറിയുടെ നാമ്പുനുള്ളരുതു-

1701 നിത്യത്തൊഴിലഭ്യാസം-

1702 നിത്യാഭ്യാസിആനയെ എടുക്കും-

1703 നിത്യംകാണുന്നകോഴി നിറംപിഴെക്കും-

1704 നിന്ന കുന്നു കുഴിക്കല്ല-

1705 നിന്റെകെട്ടും എന്റെകൊത്തും സൂക്ഷിച്ചൊ-

1706 നിന്റെവയറു ചാലിയന്റെപയിമ്പപോലെ-

1707 നിന്റെവായികണ്ടാൽ വെളുത്തേടന്റെ അറതുറന്ന പോലെ-

1708 നിറക്കുടം തുളുമ്പുകയില്ല, അരക്കുടംതുളുമ്പും-


1691 നാലുതല=four men ;നാലു മുല=Two women ,Two cats and a mouse,two wives in one house,two dogs and a bone,never agree in one ,(2) Two of a trade seldom agree

1692 Cf. Secrets are never long lived,(2)Murder will out

1693/1694 By the street of "Bye and Bye" one arrives at the house of "Never," (2) Tomorrow comes never, (3) What may be done at any time will be done at no time, (4) 'Bye and Bye' is easily said, (5) Procrustination is the thief of time.

1702 Cf. Practice makes perfect.

1706 പയിമ്പ=Bag.

1708 Cf. Shallow waters make most din, (2) Shallow brooks are noisy, (3) Empty vessels make the greatest sound,(4) Deep rivers move in silence. [ 93 ] 1709 നിറഞ്ഞവയറിനു ചെവികേൾക്കയില്ല-

1710 നിറയപുറപ്പെട്ടാലും ഒരുവശം ചരിഞ്ഞുകിടക്കണം-

1711 നിർമ്മാണരാജ്യത്തു കോണകക്കാരൻ ഭ്രാന്തൻ-

1712 നിലത്തുവെച്ചെ മുഖത്തുനോക്കാവു-

1713 നിലമറിഞ്ഞു വിത്തുവിതയ്ക്കണം-

1714 നിലാവുകണ്ട നായി വെള്ളംകുടിക്കുംപോലെ-

1715 നിലാവുണ്ടെന്നുവെച്ചു വെളുപ്പോളം കക്കരുതു-

1716 നിലാവുദിക്കൊളവും പന്നിനിൽക്കുമൊ-

1717 നിലെക്കുനിന്നാൽ മലെക്കുസമം-

1718 നിലെക്കുനിന്നാൽ വിലെക്കുപോകും-

1719 നിഴൽ (നില ) മറന്നു കളിക്കരുത്-

1720 നിഴലിനെകണ്ടിട്ടു മണ്ണിന്നടിച്ചാൽ കൈവേദനപ്പെടുകയല്ലാതെ ഫലം ഉണ്ടൊ-

1721 നീചരിൽചെയ്യുന്ന ഉപകാരം നീറ്റിലെ വരപോലെ-

1722 നീണ്ടനാവിനു കുറിയആയുസ്സ്-

1723 നീന്താൻ തുനിഞ്ഞാൽ ആഴം അറിയണമോ-

1724 നീന്താമാട്ടിനെ വെള്ളംകൊണ്ടുപോകും-

1725 നീരായാലും മോരെ പേയായാലും തായെ-

1726 നീരൊലി (നീരോശ ) കെട്ടു ചെരിപ്പഴിക്കണമോ-

1727 നീർക്കോലിയും മതി അത്താഴംമുടക്കാൻ-

1728 നീർനിന്നെടത്തോളം ചളി ( ചേർ ) കെട്ടും-

1729 നീറാലിയിൽ ആറുകാൽ ആകാ-

1730 നീറ്റിൽ അടിച്ചാൽ കോലെമുറിയും-

1731 നുണക്കാതെ ഇറക്കികൂടാ, ഇണങ്ങാതെ പിണങ്ങിക്കൂടാ-

1732 നുര വാരിപ്പിടിച്ചപോലെ-

1733 നുള്ളിഎടുക്കുന്നെടത്തു കുഴി, നുള്ളിവെക്കുന്നെടത്തു കുന്നു-

1734 നൂറ്റിനു മേലൂറ്റു-


1711 നിർമ്മാണം = Naked, Cf. A common blot is held no stain, (2) If all the world were ugly deformity would be no monster, (3) When at Rome do as the Romans do.

1712 When offering presents.

1717 Cf. Sit in your place and none can make you rise.

1718 Cf. A dear ship stands long in the haven.

1725 തായി = Mother

1729 നീറാലി = A room for cooking, for beggars &c. [ 94 ] 1735 നെടിയതു വെട്ടുമ്പൊൾ കുറിയതു വെട്ടണം-

1736 നെടിയവന്റെ തലയിൽ വടി-

1737 നെടുമ്പനപോയാൽ കുറുമ്പന നെടുമ്പന-

1738 നെന്മേനിതേച്ചാൽ പൊന്മേനിആകും-

1739 നെയികൂട്ടിയാൽ നെഞ്ഞറിയും-

1740 നെയിപെരുത്താൽ അപ്പത്തിനു കേടുണ്ടൊ-

1741 നെയ്യപ്പംതിന്നാൽ രണ്ടുണ്ടുകാര്യം, മീടുംമിനുങ്ങും വയറും നിറയും-

1742 നെയ്യുംമോരും കൂട്ടിയതുപോലെ-

1743 നെൽക്കൊറിയനു മക്കൾപിറന്നാൽ മക്കടമക്കളും നെൽക്കൊറിയർ-

1744 നെല്പൊതിയിൽപുക്ക മൂഷികനെപോലെ-

1745 നെല്ലരികൊടുത്തു പുല്ലരികിട്ടിയതു നമ്മുടെ കാലദോഷം-

1746 നെല്ലറ പൊന്നറ-

1747 നെല്ലിൽ തുരുമ്പില്ലെന്നും പണത്തിൽ കള്ളൻഇല്ലെന്നും വരുമോ-

1748 നെല്ല പൊലുവിനു കൊടുത്തെടത്തുനിന്നു അരി വായ്പവാങ്ങല്ല-

1749 നേടി ഉണ്മാൻപോയ കൂത്തിച്ചി കണ്ണാടിവിറ്റു-

1750 നേടിത്തളർന്നവനൊടു കടംകൊള്ളണം-

1751 നേന്ത്രവാഴനട്ടു കലപ്പിപ്പാനും ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്നു പുലർത്തുവാനും ഒരുപോലെ അസാദ്ധ്യമെടാ-

1752 നേരിൽചേർന്ന കള്ളവും മോരിൽ ചേർന്ന വെള്ളവും-

1753 നേരിനേ നേരം വെളുക്കത്തുള്ള-

1754 നേരില്ലാത്തിടത്തു നിലയില്ല-

1755 നേരുകാരന്റെ കൊട്ടുകടലിൽ-

1756 നേരുകൊണ്ടാൽ ദോഷമില്ല-

1757 നേരുപറഞ്ഞാൽ നേരത്തെപോകാം


1738 നെന്മേനി=ശിരീഷം, A flower. 1741 മീടു=Face. 1743 Cf. Like father, like son. 1744 മൂഷികൻ=A rat. 1754 Cf. A lie has no legs. 1755 Cf. Plain dealing is dead and died without issue. 1757 Cf. Speak the truth and shame the divil. [ 95 ] 1758 നേരെവന്നാൽ ചുരിക, വളഞ്ഞുവന്നാൽ കടുത്തില-

1759 നൊന്തകണ്ണീലെ കുന്തം ചാടു-

1760 നൊന്തവൻ അന്തംപറയും-

1761 നോക്കാത്ത രാജാവിനെ തൊഴാറുണ്ടൊ-

1762 നോക്കാൻ കൊടുത്ത പണത്തിനു വെള്ളിയാഴചകുറ്റം-

1763 നോക്കിനടക്കുന്ന വള്ളി കാൽക്കുതടഞ്ഞു-

1764 പകരാതെ നിറച്ചാൽ കോരാതെ ഒഴിയും-

1765 പകലരിക്കു കിട്ടാത്തതാ രാത്രിയിൽ നെല്ലിനു-

1766 പകലെല്ലാം തപസ്സുചെയ്തു, രാത്ര്യിൽ പൈംകുരാലിയുടെ കണ്ണുകുത്തും (പശുവിന്റെ കണ്ണുതിന്നും)

1767 പകൽ കക്കുന്ന കള്ളനെ രാത്രിയിൽ വെച്ചെക്കുമൊ-

1768 പകൽ കക്കുന്ന കള്ളനെ രാത്രിയിൽ കണ്ടാൽ തൊഴണം-

1769 പകൽ കണ്ണുകാണാത്ത നത്തിനെ പോലെ-

1770 പകൽ കാടാകാ, രാവു വീടാകാ-

1771 പകൽ കൈകാണിച്ചാൽ വരാത്തതു രാത്രി കണ്ണുകാണിച്ചാൽ വരുമൊ-

1772 പകൽ തുറുകാണാൻ മേലെ-

1773 പകൽ വിളക്കെന്നപോലെ-

1774 പക്ഷിക്കാകാശം ബലം, മത്സ്യത്തിനു വെള്ളം ബലം-

1775 പക്ഷിക്കു കൂടു, മക്കൾക്കു അമ്മ-

1776 പക്ഷിയെ പിടിക്കാൻ മരം മുറിക്കുമ്പോലെ-

1777 പച്ചനെല്ലിനു പറയന്റെ അവിടയും വേലചെയ്യാം-

1778 പച്ചമാങ്ങ പാൽകഞ്ഞിക്കാകാ-

1779 പച്ചിരുമ്പിടിച്ചാൽ പരക്കുമൊ-

1780 പച്ചിലയും കത്രികയുംപോലെ

1781 പഞ്ചസാര ഇരുട്ടത്തും മധുരിക്കും-

1782 പടകണ്ട കുതിര പന്തിയിൽ അടങ്ങുകയില്ല-


1758 ചുരിക=Dagger ; കടുത്തില=A sword with winding edge.

1759 CI. Misfortunes never come single.

1760 അന്തം പായും= Lose control over oneself.

1777 Cf. Account not that work slavery, that brings in penny savoury [ 96 ] 1783. പട പേടിച്ചു പന്തളത്ത് ചെന്നപ്പോൾ പന്തവും കൊളുത്തി പട.

1784. പടയിൽ ഉണ്ടോ കുടയും വടിയും.

1785. പടയിൽ പെട്ടതും പണ്ടുണ്ടായതും പറയരുതു

1786. പടിക്കൽ കുടം ഇട്ടുടെക്കല്ല .

1787. പടിക്കൽ പാറയൊന്നായാൽ ദെവനുപാതി.

1788. പടുമുളെക്കു വളം വേണ്ടാ.

1789. പടെക്കു പോകുമ്പോൾ കുട പിടിപ്പിക്ക.

1790. പടെക്കും അടെക്കും കുടെക്കും ചളിക്കും നടുനല്ലു

1791. പട്ടണം ചുട്ടു പകലിറങ്ങി ഇനി എന്തിനാ മകളെ മുട്ടാക്കു.

1792. പട്ടരു പുലിയെ കണ്ടതു പോലെ.

1793. പട്ടർക്കുണ്ടൊ പടയും വിനയും പൊട്ടർക്കുണ്ടോ വാക്കും പോക്കും

1794. പട്ടർക്കെന്താ പടയിൽ കാർയ്യം

1795. പട്ടർ പാടുവന്നപോലെ.

1796. പട്ടാണി തൊട്ട ആന പോലെ.

1797. പട്ടാൽ തിരിയും പറയനുക്കു.

1798. പട്ടി കുരച്ചാൽ പടി തുറക്കുമൊ.

1799. പട്ടിക്കണ്ടവും പടിക്കൽ കൊള്ളാം.

1800. പട്ടിക്കുപുഴുത്താൽ വെണ്ണീറു.

1801. പട്ടിക്കുമീശവന്നതുകൊണ്ടു അമ്പട്ടനെന്തു കാർയ്യം.

1802. പട്ടനൂലും വാഴനാരും പോലെ.

1803. പട്ടുംവളയും പണിക്കർക്ക്; വെട്ടും കുത്തും പലിശക്കു.

1804. പഠിക്കാൻ കാലം പഴതാകില്ല.

1805. പഠിക്കും മുമ്പേ പണിക്കരാകരുതു.

1806. പഠിച്ച ഭോഷൻ വിടുപോഷൻ.

1807. പണക്കാരൻ ഈറ്റയൻ എന്നും അഭ്യാസി കുടിലൻ എന്നും കരുതരുതു.


1783. പന്തളം- Scene of battle in Travancore, Cf- He leapt into a deep river to avoid a shallow brook

1788. പടുമുള- Selfsown plant, Cf Ill weeds grow apace.

1791. മുട്ടാക്ക്- Veil

1794. Cf- Meddle not with that which concerns you not, (2) come nae tothe cournsel unca'd.

1803. Cf- The blood of the soldier is the glory of the general.

1806. Cf- If wise men play the fool, they do it with a vengeance.
[ 97 ] 1808 പണംകൊണ്ടറിഞ്ഞെങ്കിലെ പണത്തേൽകൊള്ളൂ-

1800 പണത്തിനുമീതെ പരുന്തും പറക്കയില്ല-

1810 പണമരികെ ഞായം(ന്യായം) മലയരികെഉറവു-

1811 പണമില്ലാത്തവൻ പിണം-

1812 പണമില്ലാത്തവൻ പുല്ലുപോലെ -

1813 പണമുള്ള അച്ചൻ നിറമുള്ള മെത്ത, താഴെയുള്ള അച്ചൻ തട്ടുപടി,

കൂടെപോയവനു ഓലക്കീറ്റു-

1814 പണമുള്ളവനെ മണം ഉള്ളു-

1815 പണമെ ഗുണം-

1816 പണം കട്ടിലിന്മേൽ(മെത്തയിൽ) കുലം കപ്പയിൽ-

1817 പണംകൊടുത്തു കാളയെവാങ്ങുമ്പോൾ പൊന്നുകൊടുത്തു

ചെക്കനെവാങ്ങണം-

1818 പണംനോക്കിനു മുഖംനോക്കില്ല-

1819 പണം, പണം എന്നുപറയുമ്പോൾ (കേൾക്കുമ്പോൾ) പിണവും

വായിപൊളിക്കും (പിളക്കും)

1820 പണികൂടാതെ പണമില്ല-

1821 പണിക്കർവീണാൽ അഭ്യാസം-

1822 പണിക്കർ വീണാലും രണ്ടുരുളും-

1823 പണ്ടാരാണ്ടു പറഞ്ഞതുപോലെ-


1808 Cf. Nothing venture,nothing have, (2) Nothing stake nothing draw.

1809,1810,1811,1812,1814,1815,1819 Cf. Money makes the mare to go,

(2) A little purse is a heavy curse,(3) Wrinkled purses make wrinkled
faces, (4) A light purse makes a heavy heart, (5) An empty purse fills
the face with wrinkles, (6) A full purse never lacks friends,(7) A full
purse makes the month to speak,(8)I wo't well how the world wage,
he is most loved that hath most bags, (9) Now I have a sheep and a
cow, everybody bids me good morrow, (10) Now I have got an ewe
and lamb every one cries welcome Peter.

1816 Cf. An ass covered with gold is more respected than a good

horse with a pack-saddle, (2) Good clothes open all doors.

1818 Cf. Money will do more than my lord's lettter. Vide 1809.

1820 Cf. No pains no gains, (2) No sweat, no sweet,(3) No cross,no crown.

1822 Cf. A good marksman may miss. [ 98 ] 1824 പണ്ടില്ലാതെ ഒരുവാഴവെച്ചൂ, ചൂണ്ടില്ലാതെ ഒരു കുലകുലച്ചൂ-

1825 പണ്ടുകഴിഞ്ഞതും പടയിൽചത്തതും പറയെണ്ടാ-

1826 പണ്ടുചെയ്തതപസ്സിനാൽ രണ്ടുമീശകിടച്ചിതു-

1827 പണ്ടുണ്ടൊ പാണൻ പോത്തുപൂട്ടീട്ടുള്ള-

1828 പണ്ടുമുണ്ടോ ഞണ്ടിനുവാലു-

1829 പണ്ടും പാണൻ തച്ചുണ്ടോ പിച്ചുണ്ടോ-

1830 പണ്ടെചൊല്ലിനു പഴുതില്ല-

1831 പണ്ടെദുർബല, പിന്നെയൊ ഗർഭിണി, പോരാഞ്ഞിട്ടു ബാധയുടെ ഒരു

ഉപദ്രവവും-

1832 പണ്ടെമടിച്ചിക്കു ഒരു ഉണ്ണിയതുമുണ്ടായി-

1833 പതമുള്ളെടം പാതാളം-

1834 പതിച്ചിയുടെ കറ്റമൊ പെണ്ണായിപ്പോയതു-

1835 പതിനായിരക്കാരന്റെപദവിയും, പഞ്ഞവാദിക്കാരന്റെപദവിയും-

1836 പതിനെട്ടും ഒറ്റയും പതറ്റിയവൻ-

1837 പത്തമ്മചമഞ്ഞാലും പെറ്റമ്മയാകുമൊ

1838 പത്തും കീഴെമാറ്റു-

1839 പന്നികിടക്കെ കേഴഎന്തിനു-

1840 പന്നിക്കെന്തിനു പാറക്കോലു-

1841 പന്തീരാണ്ടു പട്ടരുടെകൂടെപാർത്തിട്ടും കുടുമ്മി മുമ്പിലൊപുറകിലൊ

എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ

1842 പന്നിമുറിച്ചാൽ പന്നിക്കുറക്; വാതുണ്ണിമുറിച്ചാൽ ഉണ്ണിക്കുറക്-

1843 പന്നിമൂത്താൽകുന്നണയും ആളുമൂത്താൽകുലംഅണയും-

1844 പന്നിയെപായും കടവുശേഷിക്കും-

1845 പയ്യെതിന്നാൽ പനയും തിന്നാം-

1846 പാരപക്ഷംചെയ് വോന് പരലോകം ഇല്ലാ-


1833 Cf All lay load on the willing horse,(2)Since he cannot be revenged

in the ass,he falls upon the packsaddle,(3)All the world will buffet
the man ,whom fortune buffets

1834 പതിച്ചി=Midwife

1842 വാതുണ്ണി=An insect.

1845 Cf Patience and perserverance will overcome mountains,

(2)Rome was not built in a day.
[ 99 ] 1847 പരാന്നം പരമസങ്കടം-

1848 പരുത്തിക്കടയിൽ നായ്ക്കെന്തുകാര്യം-

1849 പരുത്തിയോളമേ നൂൽ വെളുക്കു-

1850 പരുന്തിനെക്കണ്ട പാമ്പുപോലെ-

1851 പരോപകാരാർത്ഥമിദം ശരീരം-

1852 പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്തവനു വന്നാൽ ഖേദമില്ല-

1853 പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നവനെ കണ്ടാൽ കുളിക്കണം-

1854 പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ ആളുണ്ടു,ചെയ്തുകൊടുക്കാൻ

ആളില്ല-

1855 പറയനില്ലാ പറയിക്കു എല്ലുംതൊലിയും-

1856 പറയുംവണ്ണം കേട്ടില്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുംവണ്ണം പറയണം-

1857 പറുങ്കിക്കു തോലിടാൻ സ്ഥലം കൊടുത്തതുപോലെ-

1858 പറുങ്കിക്കുനന്നു, ലന്തെക്കു നഞ്ചു-

1859 പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം-

1860 പലപുതുവല പൊളിച്ചശേഷം ഒരു പഴവലയിലകപ്പെടും-

1861 പലർ ഈമ്പും അണ്ടിതനിക്കെങ്കിൽ

തന്റെപെട്ടകത്താക്കണം-

1862 പലർകൂടി ആർക്കുന്നതിനാൽ ധൈര്യം

വർദ്ധിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു-

1863 പലർ കൂടിയാൽ പശു പുല്ലുതിന്നുകയില്ല-

1864 പലർ കൂടിയാൽ പാമ്പു ചാകും-

1865 പല അനന്തിരവരുള്ള കാരണവർ കഞ്ഞി ഇറങ്ങി

ചാകയില്ല-

1847 Cf. He who depends on another, dines ill and sups

worse,(2) Unfortunate is he who depends on the favours of
another.

1856 Cf. If mountain will not come to Mahaommet,

Mahomet will go to the maountain

1857/1858 പറങ്കി=Portuguese; ലന്ത=Dutch.

1859 Cf. Many a little makes a mickle,(2) Drop by drop the

ocean is filled, (3) Little and often fill the purse, (4) Drop by
drop the lake is drained, (5) A pin a day, a groat a year.

1863/1864/1865 Cf. Everybody's business is nobody's

business,
(2) What is every man's duty is no man's duty, (3) Too
many cooks spoil the broth, (4) Many dressers put the
bride's dress out of order,
(5) Many cooks ne'er made good kail, (6)The common
horse is worst shod.
[ 100 ] 1866 പല്ലിടകുത്തി മണപ്പിക്കരുതു (പല്ലിടുക്കിൽകുത്തി
മണപ്പിക്കാൻകൊടുക്കരുതു)-

1867 പല്ലില്ലാത്ത പശുവിനെ പുല്ലില്ലാത്തപറമ്പിൽ കെട്ടിയാലൊ-

1868 പല്ലുകുത്തുമ്പോൾ പഞ്ചാക്ഷരമോതിയാൽപോകുമൊ-

1869 പല്ലുണ്ടെങ്കിൽ പേക്കനും കടിക്കും-

1870 പല്ലും ചൊല്ലും മെല്ലെമെല്ലെ-

1871 പല്ലെപ്പഴുത്താൽ മെല്ലെചവക്കണം-

1872 പശിക്കുമ്പോൾ അച്ചി പശുക്കയറും തിന്നും-

1873 പശുകുത്താൻവരുമ്പോൾ പഞ്ചാക്ഷരം ഒതിയാൽ പോര-

1874 പശുകുത്തുമ്പോൾ മർമ്മം നോക്കരുതു-

1875 പശു ചത്തിട്ടും മോററിലെ പുളിപോയില്ല-

1876 പശു ചത്തെടത്തു കഴു എത്തുംപോലെ

1877 പശുവിനെ കൊന്നേച്ചു ചെരിപ്പു ദാനംചെയ്തു-

1878 പശുവും ചത്തു പല്ലിലെ (മോറ്റിലെ)പുളിപ്പും മാറി-

1879 പള്ളിച്ചാനെ കാണുമ്പോൾ കാലുകടഞ്ഞു (കഴക്കും)-

1880 പഴകെപ്പഴകെ പാലും പുളിക്കും-

1881 പഴഞ്ചൊല്ലിൽ പതിരുണ്ടെങ്കിൽ (പശുവിൻപാലും കൈക്കും)

പഴഞ്ചോറ്റിൽ കൈവേകും-

1882 പഴമനസ്സുണ്ടു പഴങ്കാൽ ഓടുകയില്ല-

1883 പഴമ്പിലാവിലവീഴുമ്പോൾ പച്ചപ്പിലാവില ചിരിക്കെണ്ട-

1884 പഴമുറത്തിനു ചാണകം-

1885 പഴമുറവും ചൂടി കുടിച്ചു ചാകാൻ പോകുന്നതുപോലെ-

1886 പഴുക്കാൻ മൂത്താൽ പറിക്കണം-

1887 പഴുക്കാനിലയിൽ കുറികോൽകണ്ടപോലെ-


1868 പഞ്ചാക്ഷരം= നമശിവായ.

1869 പേക്കൻ= തവള;Frog.

1872 അച്ചി= Woman; Cf. Hunger makes raw beans relish well, (2) A

hungry dog will eat dung, (3) Hunger is the best sauce,
(4) Hunger finds no fault with the cookery.

1873 Cf. Trust in God and keep your powder dry.

1877 Cf. He steals a goose and gives the giblets in alms, (2) Sim

steals the horse and carries home the bridle honestly,
(3) Steal a pig and give the trotters for God's sake.

1879 പള്ളിച്ചാൻ= Bearer of palanquin.

1887 പഴുക്കാനില= A deep river near Alleppy. [ 101 ] 1888 പഴുത്ത മാവില കൊണ്ടു പല്ലു തേച്ചാൽ പുഴുത്ത വായും നാറുകയില്ല.

1889 പാക്കായാൽ മടിയിൽ വെയ്ക്കാം കമുങ്ങായാലോ

1890 പാങ്ങൻ നന്നെങ്കിൽ പടിക്കൽ ഇരുന്നാലും മതി

1891 പാങ്ങങ്ങും പടയിങ്ങും

1892 പാങ്ങർ ഒക്കെ പടിക്കലോളം

1893 പാഞ്ഞതിന്റെ മുട്ട പറക്കും

1894 പാഞ്ഞവൻ തളരും

1895 പാണനോടു പാടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പാണൻ പരിയത്തു

1896 പാണന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ശീല പോലെ

1897 പാണന്റെ നായി പോലെ

1898 പാണ്ടിക്കു പോകുന്ന പട്ടരോടു പുളിയൻ മാവിന്റെ ചുവട്ടിൽകൂടിയാ വഴി എന്നു പറഞ്ഞാലൊ

1899 പാദം മുങ്ങിയാൽ പാതി ചേതം

1900 പാപി ചെല്ലുന്നേടം പാതാളം

1901 പാമ്പിനു പാൽ വിഷം;പശുവിനു പുല്ലു പാൽ

1902 പാമ്പിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വാലും മനഞ്ഞിലിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തലയും

1903 പാമ്പും കുഞ്ഞിനു പാൽ കൊടുത്തു വളർത്തും പോലെ

1904 പാമ്പും ചാകയില്ല കോലും ഒടികയില്ല

1905 പാമ്പും ചേമ്പും ചെറുതു മതി

1906 പാമ്പും പഴകിയതു നന്നു

1907 പാമ്പോടുവേറായ തോൽ പോലെ

1908 പായുടെ കീഴെ തേരോടിക്കുന്നവൻ

1909 പാറ്റിതുപ്പിയാൽ പള്ളിയറയിലും തുപ്പാം

1910 പാലക്കാ വിരിഞ്ഞ പോലെ

1911 പാലം കടക്കുവോളം നാരായണ, നാരായണ, പാലം കടന്നാൽ പിന്നെ കൂരായണ


1890 പാങ്ങൻ = Friend.

1900 Of. He who is born in misfortune,stumbles as he goes; and though he fall on his back will fracture his nose.

1906 Of. Better the harm I know than that I know not.

1909 പള്ളിയറ - Palace

1911 Of.The river past, God forgotten, (2) When the sea is crossed, the saint is forgotten, (3) Danger past, God forgotten [ 102 ] 1912 പാലംകുലുങ്ങിയാലും കേളൻകുലുങ്ങയില്ല-

1913 പാലവുംഇട്ടു, കൈവരിയും കെട്ടി, ഇനി എന്താണുകുറ്റം-

1914 പാലിനു പഞ്ചാര-

1915 പാലിൽപിഴെച്ചാൽ നീളെപിഴക്കും-

1916 പാലുപകർന്നുനനെക്കിലുംകാഞ്ഞരം കാലെഭുജിപ്പാൻമധുരമായ് കാണുമോ-

1917 പാൽപ്പായസംകുടിച്ചവനു പനങ്കാടിഎന്തിനാ-

1918 പാൽവിളമ്പിയെടത്തു പഞ്ചതാര; മോർവിളമ്പിയെടത്തുപ്പ്-

1919 പാളയംപോയ നിരത്തുപോലെ-

1920 പാഴിൽപോകുന്നതു പശുവിൻവയറ്റിൽപോകട്ടെ-

1921 പാഴിൽ അപ്പന്റെമീശകളഞ്ഞു, തൂക്കവുമില്ല-

1922 പിടലികൊഴുത്തആടു ഇടയനു അടങ്ങുയില്ല-

1923 പിടിക്കുമ്പോൾഞെക്കീടാഞ്ഞാൽ ഇളക്കുമ്പോൾകടിക്കും-

1924 പിടിച്ചതിനെവിട്ടു പറക്കുന്നതിൻവഴിയെ പായരുത്-

1925 പിടിച്ചതുമറന്നിട്ടു മറന്നതുപിടിക്കുംമുമ്പെ വശമാക്കേണ്ടതെല്ലാം വശമാക്കെണം-

1926 പിടിച്ചമീനിനു കല്ലുപ്പും മണ്ണുപ്പും ഇടുക-

1927 പിടിച്ചുവലിച്ചുകുപ്പായംഇട്ടാൽ പറിച്ചുകീറിപ്പോകും-

1928 പിണംകണ്ട കഴുവെപോലെ-

1929 പിണംചുട്ടാലും ഋണം ചുടാ-


1912 കേളൻ=A proper name; Cf. The ruffled enjoy a sweet repose.

1913 കയ്യൂരി=A railing.

1915 Cf. It is not easy to straight in the oak the crook thatgrew in the sapling, (2) Nip the briar in the bud, (3) bend the twig, bond the tree, (4) A colt you may break but an old horse you never can.

1919 പാളയം=Troops.

1924 Cf. A bird in the hand is worth two in the bush, (2) Certain good should never be relinquished for uncertain hopes.

1925 Cf. Yonth is the season for improvement, (2) Yonth and white paper taken any impression, (3) He has gono over AssGrdy bridge backwards.

1929 ഋണം=Debt ; Cf. Happy is he who owes nothing, (2) Better go to bed supperless than rise in debt, (3) Out of debt, out of danger; (4) He who goes a borrowing, goes a sorrowing. [ 103 ] 1930 പിണ്ണാക്കും കുത്തും ഒപ്പം-

1931 പിന്നെയും ചങ്കരൻ തെങ്ങേൽ-

1932 പിരകിലപറിച്ച പന്തിയിൽ-

1933 പിറുക്കും കെറുക്കും ഒന്നു-

1934 പിലാവിന്റെകാതൽ പൂതലാകുമ്പോൾ തേക്കിന്റെ ഇളന്തല പച്ചവിടും-

1935 പിള്ളകരയാതെ തള്ളമുലകൊടുക്കുമോ-

1936 പിള്ളചിത്തം പീനകീറും; നായിചിത്തം തുണികീറും-

1937 പിള്ളപ്പണി തീപ്പണി; തള്ളെക്കുരണ്ടാം‌പണി-

1938 പിള്ളമനസ്സിൽ കള്ളമില്ല-

1939 പിള്ളരെകൂടെ കളിച്ചാൽ വീറുകെടും-

1940 പിള്ളരെമോഹം പറഞ്ഞാൽതീരും; മൂരിമോഹം മൂളിയാൽ തീരും-

1941 പിള്ളേരല്ലെ, ചക്കരയല്ലെ-

1942 പഴമേൽ‌പിഴയില്ല; മഴമേൽ മുഴയില്ല-

1943 പുകഞ്ഞകൊള്ളി പുറത്ത്-

1944 പുഞ്ചപ്പാടത്തെ കുളം‌പോലെ-

1945 പുഞ്ചപുറത്തിട്ടു വേലികെട്ടുക-

1946 പുത്തൻപെണ്ണു(അവി)പുരപ്പുറം അടിക്കും; പിന്നെപെണ്ണു ഉണ്ടെടം(വെയിച്ചെടം) അടിക്കയില്ല-

1947 പുത്തരിയിൽ കല്ലുകടിച്ചു-

1948 പുണ്ണിനകം ചികയരുതു-

1949 പുണ്ണിലൊരമ്പുതറച്ചതുപോലെ-

1950 പുരയില്ലാത്തവനുണ്ടോ തീപ്പേടി-

1951 പുരവലിപ്പാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇറയേവലിക്കാവൂ-

1952 പുരെക്കു തീപിടിക്കുമ്പോഴെ വാഴ വെട്ടാനൊക്കത്തുള്ളൂ-

1953 പുരക്കുമീതെ വെള്ളം പൊങ്ങിയാൽ അതുക്കുമീതെ തോണി-

1954 പുരെക്കൊരു മുത്തി(തീത്തി); അരെക്കൊരു കത്തി-


1932 പിരകില = A plant with none of its leaves without holes

1933 പിറുക്ക് = Mosquito; കൊറുക്ക് = Mandible of a crab.

1934 പൂതൽ=ചെതുക്ക്

1939 വീറൂകെടും = Lose dignity

1941 An open door will tempt a saint.

1946 Cf. New brooms sweep clean.

1954 മുത്തി = Old Woman. [ 104 ] 1955 പുറ്റിനരികെ കിടക്കുന്ന വള്ളിപോലെ-

1956 പുലർന്നകുറുക്കനെ പോലെ-

1957 പുലയനെ വെട്ടിയവാൾ കളയാറുണ്ടൊ-

1958 പുലി ഏകാദശി നോക്കിയാലും പാരണക്കു പശുതന്നെ-

1959 പുല്ലിട്ടതീയും പുലയരെബാന്ധവും-

1960 പുല്ലിൽ തൂകിയനെയ് (തവിടു) പോലെ-

1961 പുല്ലുതച്ചനെല്ലിനു കീറിയപായി

1962 പുല്ലുതിന്നും ഭൂമിയിൽ കിടക്കണം-

1963 പുളവൻ മൂത്താൽ നീക്കോലി

1964 പൂളളപുളെക്കെട്ടുമെടീ,പുടഞാൽ കാൺപിക്കുമാ-

1965 പൂച്ചകുരുടിയാണെന്നു എലി അറിയുമൊ-

1966 പൂച്ചക്കു അറിവേറെവെക്കെണമൊ-

1967 പൂച്ചക്കെന്താ പൊന്നുരുക്കുന്നിടത്തൂകാര്യം-

1968 പൂച്ചചെന്നാലൊ എലികതകുതുറക്കുന്നതു-

1969 പൂച്ചമൂത്താൽ കോക്കാൻ

1970 പൂച്ചവീണാൽ തഞ്ചത്തിൽ(നാലുകാലീന്മെൽ)-

1971 പൂച്ചയില്ലാനാട്ടിൽ എലിരാജാവു-

1972 പൂച്ചക്കുവിളയാട്ടംഎലിക്കുപ്രാണവേദന-

1973 പൂഞ്ഞാൽ ചെടിച്ചാൽവരലാകുമൊ-

1974 പൂട്ടുന്നകാളഎന്തിനു വിതെക്കുന്നവിത്തെറിയുന്നു-

1975 പൂത്തതൊക്കെമാങ്ങയുംഅല്ല,,പെറ്റതൊക്കെ മക്കളും

അല്ല,നേടിയതെല്ലാം പണവുമല്ല-

1976 പൂരാടംപിറന്ന പുരുഷനും മകംപിറന്ന മങ്കയും-

1977 പൂവട്ടത്തലെക്കും തന്നിഷ്ടത്തിനും ചികിത്സയില്ല-


1955 Mistakes for a snake.

1958 പാരണ=Eating after a fast.

1959 പുല്ലിട്ടതീ=Straw-fire

1963 പുളവൻ=Watersnake.

1964 Cf. The chamber of sickness is the chapel of devotion,

(2) Vows made in storms are forgotten in calms.

1968 Cf. Meddle not with that which concerns you not,

(2) Come nae to the counsel nuca'd.

1970 കോക്കാൻ=Jungle cat, കാട്ടുമാക്കൻ.

1973 പൂഞ്ഞാൻ=A small fish.

1977 പൂവട്ടത്തല=കഷണ്ടി Baldhead. [ 105 ] 1978 പൂവാഴത്തോട്ടത്തിൽ പേടില്ല-

1979 പൂളം കൊണ്ടുപാലമിട്ടാൽ കാലംകൊണ്ടറിയാ-

1980 പ്യഷ്ഠം നന്നെങ്കിൽ മൂഖം ആകാ-

1981 പെണ്ണില്ലെന്നുവെച്ചു പെങ്ങളെ കെട്ടാറുണ്ടൊ-

1982 പെണ്ണുകെട്ടണമെങ്കിൽ പെരിക്കാലും പിടിക്കണം-

1983 പെണ്ണുങ്ങളോടു കൂറുപറഞ്ഞു കാടികുടിച്ച കയ്യൻ-

1984 പെണ്ണുചേരുമ്പോൾ വീടുചേരുകയില്ല; വീടുചേരുമ്പോൾ പെണ്ണു ചേരുകയില്ല-

1985 പെണ്ണു പെറ്റ വീടുപോലെ-

1986 പെണ്ണു കെട്ടി, കണ്ണും പൊട്ടി-

1987 പെണ്ണും മണ്ണും നന്നാക്കിയെടത്തോളം നന്നാകും-

1988 പെണ്ണൊരുമ്പെട്ടാൽ ബ്രഹ്മനും തടുത്തുകൂടാ-

1988aപെൺ കൊട, പുലയാട്ട, പുരപ്പണി നമ്പൂരിമാർക്കു നാശംവരുത്തും-

1989 പെൺചൊല്ലുകേൾക്കുന്നവൻ പെരുവഴി-

1990 പെൺപട പടയല്ല; മൺചിറചിറയല്ല-

1991 പെൺപിള്ള എല്ലാവർക്കും ഒക്കെ-

1992 പെണ്മൂലം നിർമ്മൂലം-

1993 പെണ്മൂലം പെരുവഴി-

1994 പെരിയോരു വന്നാൽ പൃഷ്ഠം കൊടുക്കണം-

1995 പെരിയോരോടു എളിയോൻ നടുപറയരുത്-

1996 പെരുത്തലമട്ടൽ ചവിട്ടും പോലെ-

1997 പെരുവഴി തൂവെക്കരമില്ല-

1998 പെറ്റതള്ളക്ക് തവിട് ഇടിക്കയില്ല, ആരാന്റെ തള്ളെക്ക് ഇരുമ്പിടിക്കും-

1999 പെറ്റതെല്ലാം മക്കളും നേടിയതെല്ലാം ധനവുമല്ല-

2000 പെറ്റമ്മ ചത്താൽ പെറ്റപ്പൻ ചിറ്റപ്പൻ-


1979 പൂളം=Lie; Cf. A lie has no legs.

1983 കയ്യൻ=Slave.

1986 Cf. Marry in haste and repent at leisure.

1992/1993 പെണ്മുഖം=Has tow meanings__A woman born under the star Moolam, (2) On account of woman.

1994 Rise and offer seat.

1997 തുവ=Nettle.

1998 Said of daughters.

2000 The father will cease to love his first wife's children. [ 106 ] 2001. പെറ്റമ്മെക്കിലാത്തതൊ പോറ്റിയമുത്താച്ചിക്കു.

2002. പെറ്റമ്മെക്കു ചിലവിനും കൊടുക്കരുതു. സന്ധ്യക്കു വിളക്കും കൊളുത്തരുതു-

2003. പെറ്റമ്മെക്കു ചോറുകൊടുത്തൊ മുത്താച്ചിക്കരിയളപ്പാൻ-

2004. പെറ്റവൾ ഉണ്ണുന്നതുകണ്ടു മച്ചികൊതിച്ചാൽ കാര്യമൊ-

2005. പെറ്റവൾ ഉണ്ണുന്നതുകണ്ടു വറടികാതംപറഞ്ഞാൽ ഫലമെന്തു-

2006. പെറ്റവൾക്കറിയാം പിള്ളവരുത്തം-

2007. പേടി അകം പുക്കാൽ കാടകംസ്ഥലം പൊരാ-

2008. പേടിക്കുകാടുദേശം പോരാ-

2009. പേടിക്കുടലനു മീശ എന്തിനു-

2010. പേടും പിടിയും-

2011. പേട്ടുമരത്തേലും തേനിരിക്കും-

2012. പേട്ടു മുട്ടെക്കു പട്ടിണിയിടല്ല (പാടുകിടക്കല്ല)-

2013. പേറ്റി ആകാഞ്ഞിട്ടു കുട്ടി പെണ്ണായി പോയി-

2014. പൈക്കുമ്പോൾ പന്നിയിറച്ചി ഹലാൽ-

2015. പൊക്കാളിവെച്ചാൽ വക്കാണം ഉണ്ടാം-

2016. പൊട്ടക്കളിക്കു പൊരുളില്ല-

2017. പൊട്ടച്ചക്കിനു പുണ്ണൻകാള-

2018. പൊട്ടൻ പറഞ്ഞതു പട്ടെരിയും വിധിക്കും-

2019. പൊട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ പട്ടെരി കെൾക്കുമൊ-

2020. പൊട്ടനെ ചെട്ടിചതിച്ചാൽ ചെട്ടിയെ ദൈവം ചതിക്കും-

2021. പൊട്ടന്റെ ചെവിയിൽ കുഴലൂതുംപോലെ-

2022. പൊണ്ണക്കാര്യത്തിന്റെ അങ്ങെ അറ്റം കൂറപ്പെനിന്റെ ഇങ്ങെ അറ്റം-

2023. പൊന്നരുവാ, നെരടിയമ്മി, വെച്ചാലൊട്ടു കൊടുക്കയും വേണ്ടാ-

2024. പൊന്നാരംകുത്തിയാൽ അരി ഉണ്ടാകയില്ലാ-

2025. പൊന്നുകാക്കുന്ന ഭൂതംപോലെ-


2013. പേറ്റി = Midwife.

2014. ഹലാൽ = Lawful

2015. പൊക്കാളി = A sort of rice

2017. Cf. A scabbed horse is good enough for a scabbed knight.

2024. പൊന്നാരം = Flattery. [ 107 ] 2026 പൊന്നു കായ്ക്കുന്നമരമായാലും പുരയ്ക്കു ചാഞ്ഞാൽ മുറിക്കണം-

2027 പൊന്നുണ്ടായിരുന്നാൽ പുളിശ്ശെരിയുംവയ്ക്കാം-

2028 പൊന്നുരുക്കുന്നേടത്തു (പൊൻതൂക്കുന്നെടുത്തു) പൂച്ചെക്കെന്തുകാര്യം-

2029 പൊന്നുവെക്കേണ്ടയെടത്തു പൂവെങ്കിലുംവെക്കണം-

2030 പൊന്നുംകുടത്തിനു പൊട്ടെന്തിനു-

2031 പൊന്നുംതൂമ്പായുണ്ടായാലും ഇരിമ്പുംതൂമ്പാ കൂടാതെ കഴിയുമോ-

2032 പൊന്നൊന്നു പണിപലതു-

2033 പൊൻസൂചിയുള്ളവനു ഇരിമ്പുസൂചിയും ആവശ്യപ്പെടും-

2034 പൊൻസൂചിയെങ്കിലും കണ്ണിൽകുത്തരുതു-(കൊണ്ടുകുത്തിയാലും കണ്ണുപോകും)

2035 പൊരുത്തങ്ങളിൽ മനപ്പൊരുത്തം മതി-

2036 പൊളിഞ്ഞതും പൊളിയാത്തതും ചേടി നോക്കിയാലറിയാം

2037 പോകെണ്ടതുപോയാൽ ബുദ്ധിവെക്കും, വേവേണ്ടതു വെന്താൽതീയുംകത്തും-

2038 പോക്കറ്റാൽ പുലി പുല്ലുംതിന്നും-

2039 പോണ്ടതുപോയെ വേണ്ടതുതോന്നൂ-

2040 പോത്തിന്റെചെവിട്ടിൽ കിന്നരം വായിക്കുന്നതു പോലെ-

2041 പോത്തിന്റെമേൽ ഉണ്ണികടിച്ചതുപോലെ-

2042 പോത്തുകൂടെ വെള്ളംകുടിക്കാത്ത കാലം-

2043 പോത്തു മാനംനോക്കുമ്പോൾ ആൾ മരം നോക്കണം-

2044 പോന്തകടിച്ച പശുവെപോലെ-

2045 പോയബുദ്ധി ആനപിടിച്ചാൽ വരുമോ-

2046 പോയ മുയൽ പെരിയ മുയൽ


2028 Cf. Meddle not with that which concerns yes not. 2030 Cf. Why paint the lily. 2035 പൊരുത്തം=Favorable symptoms. 2036 Cf. A cracked bell never sounds well. 2039 Cf. An empty purse and a new horse make a wise man too late, (2) Everybody is wise after the event. 2043 In order to escape. 2044 പോന്ത=A big fly. 2046 Cf. Every potter praises his own poT, and more if it be broken. [ 108 ] 2047 പോയാൽ ഒരുതേങ്ങാ, കിട്ടിയാൽ ഒരുതെങ്ങു-
2048 പോയാൽ പൊറുക്കുവാൻ പൊണ്ണാച്ചിയുംമതി-
2049 പോരുന്നോരെ പോരുമ്മ, പോരാത്താളുടെ ചന്തിമേൽ-
2050 പോഴനായിരുന്നാലും പൊണ്ണനായിരിക്കണം -
2051 പ്രാണൻപോയാലും മാനം കളയരുത്-
2052 പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയും ഞാണില്ലാത്ത വില്ലും ഒരുപോലെ -

2053 ബധിരാൻ മന്ദകർണ്ണശ്രെയാൻ -
2054 ബന്ധനഭ്രഷ്ടൊ ഗൃഹകപൊതശ്ചില്ലംയാ മുഖെപതിതഃ
2055 ബന്ധു ആറു കരയുന്നതിനെക്കാളും ഉടയവനൊന്നുകരഞ്ഞാൽ മതി-

2056 ബാലർ പടെക്കാകാ, ഇളന്തേങ്ങ കറിക്കാകാ-
2057 ബാലശാപവും നാരിശാപവും ഇറക്കികൂട-
2057aബുദ്ധിയുള്ളവനോടൊരിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ മതി-
2058 ബ്രഹ്മാവു വിചാരിച്ചാൽ ആയുസ്സിനു പഞ്ഞമൊ-
2059 ബ്രാഹ്മണനും പശുവിനും പത്തുദിവസം പുല-
2060 ബ്രാഹ്മണരിൽ കറുത്തവനെയും പറയരിൽ വെളുത്തവനെയും വിശ്വസിച്ചുകൂടാ-

2061 ഭക്തിയാലെ മുക്തി, യുക്തിയാലെ ഉക്തി-
2062 ഭണ്ഡാരത്തിൽ പണം ഇട്ടപോലെ-
2063 ഭയത്താലെ ഭക്തി, നയത്താലെ യുക്തി-
2064 ഭരണി കരിക്കയുമില്ല, കുരിശു വരക്കുകയുമില്ല-
2065 ഭള്ളിൻ പെരുപ്പം, പുല്ലിന്റെ നാശം-
2066 ഭാഗ്യമുള്ളവൻ ചെറ്റയും പൊളിച്ചു കേറിവരും-


2048 പൊണ്ണാച്ചി= Dunce
2049 പോരുമ്മ= Lofty bearing.
2050 പൊണ്ണൻ= A big fellow
2053 Cf. Half a loaf us better than no bread, (2) Something is better than nothing
2054 Cf. Out of the frying pan into the fire. 2057aCf. A word is enough to the wise
2060 Cf. He is false by nature that has a black head and a red beard.
2064 Neither Hindu nor Christian.
2065 ഉള്ള= Arrogance; Cf. He that strikes wirh his tongue must ward with his head.
[ 109 ] 2067 ഭാഗ്യമുള്ളവനു തേടിവെക്കണ്ടാ -
2068 ഭാരംചക്കക്കു പലംചുക്കു -
2069 ഭിക്ഷെക്കു വന്നവൻ പെണ്ടിക്കുമാപ്പിള -
2070 ഭ്രമിക്കു ബെറുമയിട്ടവനല്ലെ ഇവൻ -
2071 ഭേകം മുഴങ്ങിയാൽ ഇടിയായിവരുമൊ -
2072 ഭോജനമില്ലാഞ്ഞാൽ ഭാജനം വേണമൊ -
2073 ഭോഷനോർത്തു ആമയാണെന്നു -
2074 ഭോഷെന്റെ ലക്ഷണം പൊണ്ണത്വവാക്കു -
2075 ഭോഷരുണ്ടെങ്കിൽ പാത്രംമാറാം -

2076 മകംപിറന്ന മങ്ക, പൂരാടംപിറന്ന പുരുഷൻ-
2077 മകൻചത്തിട്ടെങ്കിലും മരുമകളുടെദുഃഖം കാണണമെന്നോ
2078 മകരം (മേടം)വന്നാൽ മറിച്ചെണ്ണെണ്ടാ -
2079 മകരമാസത്തിൽ മഴപെയ്താൽ മലയാളം മുടിഞ്ഞുപോകും -
2080 മക്കത്തുചെന്നു ചിരെച്ചാൽ പൊതിയാ തേങ്ങായോളം പൊന്നു കിട്ടും, അവിടെ കൊടുത്താൽ അരി മുഴക്കെകിട്ടും-
2081 മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പടെക്കൽ കാണാം-
2082 മക്ക(ൾ) ച്ചോറു ദുഖച്ചോറു-
2083 മക്കൾക്കു മടിയിൽ ചവിട്ടാം, മരുമക്കൾക്കു തൊടിയിൽ (വളപ്പിൽ) ചവിട്ടിക്കൂടാ-

2084 മക്കൾക്കും മക്കടെ മക്കൾക്കും മങ്ങയുടെ അണ്ടിക്കും രസം തീരാ-
2085 മക്കളെ കൊല്ലല്ലെ-
2086 മങ്ങലിക്കു പൂളുവെക്കുന്നതുപോലെ-


2070 ബെറുമ=Gimlet.
2071 ഭേകം =Frog
2072 ഭജനം=Dish or cup
2074 Cf. A Wager is a fool's argument, {2} Much talk and little work
2077 മരുമകൾ= Daughter-in-law,
2082 Cf. Undutiful children make wretched parents.
2083 മരുമക്കൾ=Nephews; Cf. One may steal a horse but another may not look over the hedge
2086 മങ്ങലി=A Large earthen pot; പൂളു=Wedge.
[ 110 ] 2087 മച്ചി അറിയുമോ ഈറ്റുനോവു-

2088 മഞ്ഞച്ചേര മലർന്നു കടിച്ചാൽ മലനാട്ടിലെങ്ങും (മലയാളത്തെങ്ങും) മരുന്നില്ല-

2089 മടവാളിനു പാളപരിച-

2090 മടി കുടികെടുത്തും-

2091 മടിയൻ മലചുമക്കും.

2092 മടിയിലരി ഉണ്ടെങ്കിൽ പെങ്ങളുടെ വീടു ചോദിക്കണമോ-

2093 മടിയിൽ ഘനം ഉണ്ടെങ്കിലെ വഴിയിൽ ഭയം ഉള്ളൂ-

2094 മട്ടുകുടിച്ചാൽ മട്ടനാകും-

2095 മണങ്ങിനു ഇണങ്ങില്ല-

2096 മണങ്ങിനു ഗുണങ്ങു ചാമച്ചോറു-

2097 മണൽ കൊണ്ടു അണകെട്ടുക-

2098 മണൽകൊണ്ടു കയറുപിരിച്ചപോലെ-

2099 മണൽ പിരിച്ചു നൂലാക്കി-

2100 മണൽ വാരാൻ അനുവാദം ചോദിക്കുമ്പോലെ-

2101 മണലിൽ പെയ്ത മഴപോലെ-

2102 മണ്ണച്ചിക്കു മരനായരു-

2103 മണ്ണട്ട ആർക്കുന്നതുപോലെ-

2104 മണ്ണുതിന്നുന്ന മണ്ഡലിയെപോലെ-

2105 മണ്ണുതിന്നെങ്കിലും മണ്ണേൽ കിടക്കണം-

2106 മണ്ണുമൂത്താൽ വെട്ടിവാഴും, പെണ്ണൂമൂത്താൽ കെട്ടിവാഴും-

2107 മതിയുള്ളവൻ രാജാവു-

2108 മതൃത്തപാലിന്നില്ലാത്തതൊ പുളിച്ചമോറ്റിനു-

2109 മദമിളകിയ ആനയെപോലെ-

2110 മദയാനയ്ക്കൊപ്പം കുഴിയാനവരുമോ-


2089 മടവാൾ= Blunt sword

2091 Cf, Lazy folks take the most pains, 92) Idle folks have the most labour, (3) The lazy servant, to save one step, goes eight.

2093 Cf. A thread bare coat is armour proof against a high-way man.

2095 മണങ്ങം= a bad sort of fish.

2098 Seems to be a translation of, He is making ropes of sand

2102 അച്ചി=Wife; നായർ Husband.

2103 മണ്ണട്ട=ചീവീട് Cricket.

2104 മണ്ഡലി= A venomous snake [ 111 ] 2111 മധുരത്തിൽ ഉത്തമം വായ്മധുരം

2112 മധുരമുള്ള വാക്ക് മനസ്സു തകർക്കും

2113 മനകെട്ടി മലയാളൻ കെട്ടു

2114 മനഞ്ഞിടത്തുതന്നെ ഉടയുകയാ നല്ലത്

2115 മനസ്സിൽ ചക്കര മധുരിക്കുകയില്ല

2116 മനസ്സിലാകാതെ മനസ്സിലായെന്നു പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായതും മനസ്സിലാകാതെ പോകും

2117 മനസ്സിൽ കാണുമ്പോൾ മരത്തേൽ കാണും

2118 മനസ്സിൽ കണ്ടതു വടികുത്തിപ്പിരിഞ്ഞു

2119 മനസ്സുപോലെ മംഗല്യം

2120 മനസ്സൊപ്പമായാൽ ഉലക്കമേലും കിടക്കാം

2121 മനുഷ്യൻ നായും കാക്കയും ആയ്പോകരുത്

2122 മനോരമ്യം രമ്യം (രസം രസം രഞ്ജനരഞ്ജന) എങ്കിൽ ചാണകപ്പാട്ടയും (കുന്തിയും) സമ്മന്തി

2122a മനൊരാജ്യം കണ്ടുവിതച്ചാൽ അരുവാൾ കൂടാതെ കൊയ്യാം

2123 മന്തുകാലൻറെ കാത്തളപോലെ

2124 മന്തുകാലൻറെ തൊഴിപോലെ

2125 മന്ത്രം കൊണ്ടു മാങ്ങാ വീഴുകയില്ല

2126 മന്ത്രിക്കൊത്തപടി

2127 മന്നത്തു മടി അഴിച്ചുകൂടാ

2128 മയിൽ തിന്ന അച്ചിയെപ്പോലെ

2129 മയിലാടുമ്പോലെ ചെമ്പോത്താടുമോ

2130 മരത്തിനു കായിഘനമോ

2131 മരത്തിനു വേർ ബലം, മനുഷ്യനു ബന്ധുബലം

2132 മരത്തെക്കാൾ വലിയ കായി

2133 മരത്തോക്കിനു മണ്ണുണ്ട

2134 മരമറിഞ്ഞു (നോക്കി) കൊടിവെക്കണം(ഇടണം)


2119 മംഗല്യം- prosperity

2122a Cf. He that lives upon hopes, will die fasting (2) Beware of a too sanguine dependence upon future expectations.

2124 Cf. His bark is war not his bite, (2) The fear of war is worse than war itself

2127 മന്നത്തു-Judgement place

2129 ചെമ്പോത്ത്=ഉപ്പൻ Crowpheasant

2134 Cf. take a vine of a good soil and a daughter of a good mother, (2) It is good grafting on a good stock.
[ 112 ] 2135 മരമില്ലാ നാട്ടിൽ ആവണക്കു മഹാമരം

2136 മരിക്കാതിരിപ്പാൻ ജനിക്കാതിരിക്കണം

2137 മരിങ്ങിയ പണം മരിച്ചാലും എടുക്കുകയില്ല

2138 മരുന്നും വിരുന്നും മൂന്നുനാൾ

2139 മരുമക്കളെ പേടിപ്പിക്കാൻ മക്കളെ അടിക്ക

2140 മറക്കലം, തുറക്കലം, പിന്നെ പനക്കലം, പിന്നെയതു പാൽക്കലം

2140a മറപ്പനു മുക്കുടി കൊടുത്തപോലെ

2141 മറയിൽവെച്ചു മദ്ദളം കൊട്ടുന്നതെന്തിനു

2142 മലങ്കാക്ക കരഞ്ഞാൽ വിരുന്നുവരും

2143 മലടിക്കറിയാമോ പിള്ളനൊമ്പലം

2144 മലമിഴുങ്ങും രാക്ഷസനു വാതിൽപ്പലക പപ്പടം

2145 മലയരികെ ഉറവു, പണമരികെ ഞാ(ന്യാ)യം

2145 മലയാംഭാഷക്ക് തുപ്പായി (ദ്വിഭാഷി) വേണമോ

2147 മലയോടു കൊണ്ടാക്കലം എറിയല്ലേ

2148 മലർന്നുകിടന്നു തുപ്പിയാൽ മാറത്തു വീഴും

2149 മലിഞ്ഞാമണ്ണ്, കുറഞ്ഞാൽ പൊന്ന്

2150 മല്ലൻപിടിച്ചെടം മർമ്മം

2151 മഴനനയാതെ പുഴയിൽ ചാടുക

2152 മഴയത്തുള്ള എരുമയെപ്പോലെ

2153 മാക്രികരഞ്ഞു മഴപെയ്യിച്ചു

2154 മാങ്ങവീണാൽ മാക്കിഴ്പാടോ

2155 മാങ്ങാപഴുത്താൽ താനെ വീഴും

2156 മാടറിയാത്തവാൻ മട്ടകൊള്ളുക


2136 Cf. Man is mortal, (2) Death defies the doctor, Every door may be shut death's door.

2138 Cf. Fish and guests smell in three days.

2143 Cf. He preacheth patience that knew no pain, (2) It is easy for a man in health to preach patience to the sick.

2146 തുപ്പായം = interpreter

2148 Cf. He that blows in the dust fills his own eyes, (2) WHo casteth a stone on high casteth on his own head, (3) Who spits against the wind, spits in his own face, (4) Spit not against heaven, 'twill fall back in thy face

2149 മലിഞ്ഞാൽ = If abundant; Cf. Bareness and difficulty render things estimable, (2) What costs little is esteemed little

2153 മാക്രി=frog [ 113 ] 2157 മാടോടിയ തൊടിക, നാടോടിയ പെണ്ണ്

2158 മാണിക്കക്കല്ലിനെന്തുള്ളൂ മലസംഗംഭവിക്കിലും

2159 മാണിക്കക്കല്ലുകൊണ്ടു മാങ്ങഎറിയുന്നുവോ

2160 മാണിക്കക്കല്ലു പന്തീരാണ്ടു കുപ്പിയിൽ കിടന്നാലും മാണിക്കക്കല്ലു തന്നെ

2161 മാനംകെട്ടും പണംനേടിക്കൊണ്ടാൽ മാനക്കേടപ്പണം പൊക്കിക്കൊള്ളും

2162 മാപ്പിള തൊട്ടുതിന്നും മാക്രി കടിച്ചുചത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ

2163 മാമാങ്കക്കടവത്തുകണ്ട പരിചയംകൂടിയില്ല

2164 മാരിപോലെ വന്നാലും മഞ്ഞുപോലെ ആകും

2165 മാരി കടംഇടുകയില്ല

2166 മാറാത്ത വ്യാധിക്ക് എത്താത്ത മരുന്ന്

2167 മാവുതിന്നാൽ പണിയാരമില്ല, പെണ്ടാട്ടിയെ തിന്നാൽ മക്കളില്ല

2168 മാവിൽ തിന്നാൽ പണിയാരത്തിൽ കുറയും

2169 മിഞ്ചികൊടുക്കാഞ്ഞാൽ മീശ വരികയില്ല

2170 മിണ്ടാപ്പൂച്ച കലമുടക്കും

2171 മിനുക്കാമുത്തു മിനുങ്ങുകയില്ല

2172 മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല

2173 മീത്തലെകണ്ടത്തിൽ ഉറവുണ്ടായാൽ താഴെകണ്ടത്തിലും വരും

2174 മീൻകണ്ടം വേണ്ടാത്ത പൂച്ച ഉണ്ടോ

2175 മീനമാസത്തിലെ ഇടിമീൻകണ്ണെലുംവെട്ടും

2176 മീനിനെ കാണുംവരെ പൊന്മാൻ സന്യാസി


2157 തൊടിക = Compound

2158 ,2160 Cf A diamond is valuable though it lies on a dunghill, (2) Don't value a gem by what it is set in, (3) A myrtle among thorns is a myrtle still.

2161 Cf. Riches gotten with a craft are commonly lost with shame, (2) Ill gotten goods seldom proper.

2167,2168 Cf. He that would enjoy the fruit, must not gather the flower

2172 Cf. All is not gold that glitters, (2) A fair face may hide a foul heart, (3) All are not saints that go to church.

2176 Cf. They are not all saints that use holy water [ 114 ] 2177 മുകന്തായം (മോന്തായം) വളഞ്ഞാൽ(തെറ്റിയാൽ) അറുപത്തിനാലും വളയും (തെറ്റും)

2178 മുക്കിപ്പണിതാൽ (ചുമന്നാൽ) നക്കിത്തിന്നാം-

2179 മുഖമയ്യാഞ്ഞാൽ കണ്ണാടി ഉടെക്കരുത്-

2180 മുച്ചെവിടു കേട്ടാൽ മൂലനാശം-

2181 മുട്ട ഉടക്കാൻ കുറുവടി വേണമോ-

2182 മുട്ടമാല വെള്ളമായി പോയപോലെ-

2183 മട്ടികഅടിച്ചു കയറ്റിയതിനു ആണിക്കോ ശിക്ഷ-

2184 മുട്ടുകയുമില്ല, മുഴയിക്കയുമില്ല-

2185 മുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോകും-

2186 മുട്ടുശാന്തിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചാൽ കാശിക്കു പോകാം-

2187 മുണ്ടകൻ വെച്ചിട്ടു മൂലയിലൊളിച്ചു-

2188 മുണ്ടോൻനട്ടുമുങ്ങണം, വിരിപ്പുനട്ടുണങ്ങണം-

2189 മുതല പിടിച്ചാൽ മുതലയെ തഴുകണം-

2190 മുതിരക്ക് മൂന്നുമഴ-

2191 മുതുകിൽ പുണ്ണുള്ളവനെ വേലിനൂരാൻ ഭയമുള്ളൂ-

2192 മുതുക്കൻ ഞെക്കി പണം മുന്നൂറ്-

2193 മുത്തിനല്ലാതെ ചിപ്പിക്കുണ്ടോ വില-

2194 മുത്തിനുകൊണ്ടു ഉപ്പിനുവിറ്റു-

2195 മുത്തിനു മുങ്ങുന്നേരം അളിയൻ പിടിക്കണം കയർ-

2196 മുത്തി വളർത്തിയ കുട്ടിയും മുക്കോകുടിയിലെ നായും ഒരുപോലെ-

2197 മുന്നാരത്തെ പല്ലുകൊണ്ടിളിക്കയും, അണ്ണിയിലെ പല്ലുകൊണ്ടുമുക്കുകയും-


2178 Cf. He that would eat the kernel, must not complain of cracking the nut.

2181 Cf. Send not for a hatchet to break open an egg with, Take not a musket to kill a butter fly.

2183 Cf. The fault of the ass must not be laid on the packsaddle.

2185 Cf. Poverty parts friends.

2187, 2188 മുണ്ടകൻ,വിരിപ്പ് } kinds of paddy

2192 മുതുക്കൻ= pimple, മുഖക്കുരു : Cf. Trifles lead to serious matters, (2) Of little medding comes great ease, (3) Great events spring from little cause, (4) A little neglect may breed great mischief.. [ 115 ] 2198 മുന്നൂറ്റിൽ ഒന്നു മുളമൂട്ടിൽകണ്ടു (കണ്ട)-

2199 മുൻവില പൊൻവില-

2200 മുപ്പത്തൊമ്പതു ദിവസം കട്ടുതിന്നാൽ നാൽപതാംദിവസം ഉമ്മരപ്പടി വിളിച്ചു പറയും-

2201 മുമ്പല്ലുകൊണ്ടു ചിരിക്കയും അണപ്പല്ലുകൊണ്ടു ഞറുമ്മുകയും-

2202 മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന മുതലയെ പേടിച്ചു പുറകിൽ കിടക്കുന്ന കടുവായുടെ വായിൽ ചാടിയാലോ-

2203 മുമ്പിൽപ്പോയിട്ടെൽക്കല്ല്, പിന്നെപ്പാഴിൽ തോൽക്കല്ല്-

2204 മുമ്പെപോകുന്നവൻ വിടുകയ്യനെങ്കിൽ പുറകെപോകുന്നവൻ പൊട്ടക്കണ്ണൻ-

2205 മുമ്പെവന്നതു കൊമ്പൊ ചെവിയോ-

2206 മുയൽ ഇളകുമ്പോൾ നായിക്ക് കാഷ്ട്ടിപ്പാൻ മുട്ടും-

2207 മുരുക്ക് വളർന്നാൽ ഉരുക്കാമോ-

2208 മുറി പൊറുത്താലും കലകിടക്കും-

2209 മുറിപ്പണി ഇട്ടിട്ടുപോയാൽ മുറിപ്പാമ്പ് കടിക്കും-

2210 മുറിപ്പാട്ടുകൊണ്ടങ്ങു ചെന്നാൽ മുഴുവൻ പാട്ടുകേൾക്കാം രണ്ടാട്ടും കേൾക്കാം-

2211 മുറിവൈദ്യൻ ആളെക്കൊല്ലും, മുറിഹജ്ജി ദീൻകൊല്ലും.

2213 മുറ്റത്ത്‌ മുല്ലെക്കു മണമില്ല-

2214 മുലകുടി മാറിയാൽ ഒരുകുടി വേണം-

2215 മുലകൊടുത്ത അമ്മയേക്കാൾ വലുതൊ മുത്തം കൊടുത്ത ഭാര്യ-

2216 മുലക്കണ്ണു കടിക്കുമ്പോൾ കവിൾക്കുമിടിക്കേണം-


2200 Cf. Murder will out, (2) Nothing is so secret but time and truth will reveal it, (3) Secret are never long-lived.

2203 Cf. Beware of entrance into a quarrel but being in, bear it that thy enemy may beware of thee.

2208 Cf. Though the wound be healed, the scar remains.

2209 Cf. Never put off till tomorrow what you can do today, (2) Defer not till the evening what the morning may accomplish.

2210 ആട്ടു = Hooting

2211 Cf. A little knowledge is a dangerous thing.

2213 Cf. No prophet is honoured in his own country. [ 116 ] 2217 മുലയറുതി മുന്നാഴി-

2218 മുലവീണാൽ മാറുതന്നെ താങ്ങണം-

2219 മുല്ലപ്പുവിന്റെ ഗുണത്താലേ വാഴനാരിനും മോക്ഷം-

2220 മുളനാഴിക്കു മുറിച്ചപന്തിയിൽ-

2221 മുളയാകമ്പോൾ നഖംകൊണ്ടും നുളളാം, പിന്നെ മഴുവിട്ടു മുറിച്ചാലും നീങ്ങാ-

2222 മുളയി൯ അറിയാം വിള (മുളക്കരുത്തു)

2223 മുളെക്കുമ്പോളറിയാം കുരുപ്പിന്റെ ഉറപ്പ്-

2224 മുള്ളിന്മേൽ ഇലവീണാലും ഇലമേൽ മുളളുവീണാലും നാശം ഇലെക്കു-

2225 മുളളു നട്ടാൽ കാലുസുക്ഷിക്കണം

2226 മുളളുപിടിക്കിലും മുറുക്കനെ പിടിക്കണം-

2227 മുളളടുക്കാ൯ മുളളുവേണം-

2228 മൂക്കറുത്തെങ്കിലും ശകുനപ്പിഴ കാണിക്കണം-

2229 മൂക്കിൽകൂടെ ഉണ്ടാൽ നിറയുമൊ

2230 മൂക്കിനെക്കാൾ വലിയ മുക്കുത്തി-

2231 മുക്കിന്മേൽ ഇരുന്നു വായിൽ കാഷ്ടിക്കരുതു-

2232 മൂക്കില്ലാത്ത നാട്ടിൽ മുറിമൂക്ക൯ മുപ്പ൯ (ചമ്പ൯, രാജാവ്)

2233 മൂക്കില്ലാ നാട്ടിൽ കസ്തൂരി എന്തിനു-

2234 മൂക്കുതൊടുവാ൯ നാവു നീളംപോരാ-

2235 മൂക്കുമുങ്ങിയാല് മുവാളൊ നാലാളൊ (മൂവാൾക്കായാലെന്തു മുപ്പതിററാൾക്കായാലെന്ത്)

2236 മുക്രാഞ്ചന്റെ തുമ്മൽ പോലേ


2221 Cf.Bend the twig, bend the tree (2) Youth and white paper take any impression, (3} A colt you may break, but an old horse you never can.

2322/2223 കുരുപ്പ്=Sprout; Cf.As the seed, so the sprout.

2224 Cf. It is hand for the kick against the pricks, (2) The earthen pot must keep clean of the brass kettle

2225 Cf. He who sows brambles, must not go bare-foot .

2230 Cf. Report is worse than reality ,(2) That is a prodigious plaster for so small a sore.

2232 Cf. In a country of blind people ; the one-eyed man is a king.

2233 കസ്തുരി=Musk.

3236 മുക്രാഞ്ചൻ=A noseless fellow [ 117 ] 2237 മൂഢൻ രണ്ടു കൈയ്യിലും നാലു ചിരട്ട പിടിച്ചു പോകും-

2238 മൂത്തതു നന്നെങ്കിൽ മൂന്നും നന്നു-

2239 മൂത്തെടത്തോളമെ കാതൽ ഉണ്ടാകൂ-

2240 മൂത്തോരെ ചവുട്ടിയാൽ മൂന്നിടം പഴുക്കും എളയോരെ ചവുട്ടിയാൽ ഏഴിടം പഴുക്കും-

2241 മൂത്തോർവാക്കും മുതുനെല്ലിക്കയും മുമ്പിൽ കൈക്കും പിന്നെ മധുരിക്കും-

2242 മൂന്നാമത്തെ പെണ്ണ് മുടിവെച്ചു വാഴും-

2243 മൂന്നാമനു മൂന്നു കഴു-

2244 മൂന്നു പെരറിഞ്ഞതു മൂന്നു ലൊകത്തിലും പ്രസിദ്ധം-

2245 മൂന്നൊന്നായാൽ മുക്കൊലപെരുവഴിതുണ-

2246 മൂരിക്കു മുന്നുപാച്ചിൽ-

2247 മൂരിയോടു ചോദിച്ചിട്ടു വേണമൊ നുകം വെയ്പ്പാൻ-

2248 മൂർഖനെ തിന്നുന്ന നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ മൂർഖനെ തിന്നണം-

2249 മൂർഖൻ പാമ്പു കടിച്ചിട്ടു പുല്ലിൽ തേച്ചാൽ പോകുമോ-

2250 മൂലം മറന്നാൽ വിസ്മൃതി-

2251 മൂവർകൂടിയാൽ മുറ്റം അടിക്കാ-

2252 മുളിയവീട്ടിൽ തീക്കുപോകരുത്-

2253 മെത്ത മേൽ കിടന്നാൽ വിദ്യയുണ്ടാകയില്ല-

2254 മെല്ലനെ ഒഴുകും വെള്ളം കല്ലിനെ കഴിയെ ചെല്ലും-

2255 മെല്ലെ തിന്നാൽ മുള്ളും തിന്നാം-

2256 മെഴുത്തലയൻ വെയിലത്തിറങ്ങരുതു-

2257 മേടമാസത്തിൽ പുലയൻ ആനക്കും വില ചോദിക്കും-


2241 Cf. Bitter pills may have blessed effects.

2242 മൂന്നാമത്തെ=Born as third

2244 Cf. Three may keep counsel, if two be away

2248 Cf. When you are at Rome, do as Romans do.

2249 Cf. Great sins require great repentance

2251 Cf. What is every man's duty is no man's duty.

2253 Cf. Fat paunches make lean pates,(2) Full bellies make empty skulls

2254 Cf. Constant dropping wears away the stone.

2255 Cf. Be not a baker if your head be of butter,(2) He that hath a head of wax must not walk in the sun.

2267 Cf. Speech is silver, silence is gold. [ 118 ] 2258 മേൽപടർപ്പുമില്ല, കീഴ് കിഴങ്ങുമില്ല-
2259 മേലൊട്ടുപോയ മഴുവിനു ഒരു കൊച്ചുവള്ളവും തീർന്നു-
2260 മൊട്ടത്തലയും കുടുമ്മിയും കൂടെ കൂട്ടിക്കെട്ടുന്നവൻ-
2261 മൊട്ടെക്കു കൈനീട്ടുന്നവൻ വിട്ടെക്കും കൈനീട്ടണം-
2262 മൊഴിമുട്ടുമ്പോൾ കൊഞ്ഞനം കാട്ടരുത്-
2263 മോങ്ങാൻ (മുഴങ്ങാൻ) നിൽക്കുന്ന നായിന്റെ തലയിൽ തേങ്ങാ പറിച്ചിട്ടാലൊ(വീണാലൊ)
2264 മോർ വിൽക്കുന്ന തായെ ഊരിലെ പാർവത്യമെന്തിനു-
2265 മോറ്റിനു വന്നോർ പശുവില ചോദിക്കരുത്-
2266 മോഹം ന്യായം അറികയില്ല-
2267 മൗനംകൊണ്ടു മദവാനെയും ജയിക്കാം-
2268 മൗനം സർവ്വോത്തമം-

2269 യഥാരാജ, തഥാപ്രജാ-
2270 യഥാശക്തി മഹാബലം-
2271 യമന്റെ ദൂതന്മാരെപ്പോലെ-

2272 രണ്ടുകൈകൂടി തല്ലിയെങ്കിലെ ഓശകേൾക്കൂ-
2273 രണ്ടു തലയ്ക്കും കത്തിച്ചു നടുപിടിക്കൊല്ലാ-
2274 രണ്ടു പട്ടിക്കു ഒരു എല്ലുകിട്ടിയപോലെ-
2275 രാജകന്യകയായാലും പൂർവ്വജന്മം പുന:പുന:-
2276 രാജവായ്ക്ക്(തിരുവായ്ക്ക്) എതിർവായില്ല (പ്രത്യുത്തരമില്ല)
2277 രാജാവന്നറുക്കും, ദൈവം നിന്നറുക്കും-
2278 രാജാവിനോടും,വെള്ളത്തോടും,തീയോടും, ആനയോടും കളിക്കരുത്-


2268 Cf. Few words are best, (2) A quiet tongue shows a wise head.
2269 Cf. Like priest, like people, (2) Like master, like man.
2277 Cf. Punishment is lame but it comes, (2) God moves with leaden feet but strikes with iron hands.
[ 119 ]

2280 രാജാവിന്റെ നായായിട്ടല്ലെ എറിഞ്ഞുകൂടാത്തത്-
2281 രാജാവില്ലാത്തനാട്ടിൽ കുടിയിരിപ്പാൻ ആകാ
2282 രാമായണം മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടും രാമനുസീത ആർ എന്നു ചോദിക്കും
2282അ രാവിലത്തെ മഴയും, രാവിലത്തെ വിരുന്നും വിശ്വസിക്കെണ്ടാ
2283 രാവു വീടാക, പകൽ കാടാക
2284 രാവു വീണ കുഴിയിൽ പകൽ വീഴുമൊ?
2285 രേവതി ഇരന്നു തിന്നും
2286 രോമം കൊഴിഞ്ഞാൽ ഭാരം കുറയുമൊ
2287 ലക്ഷദീപം മഹാശ്ചര്യം നമുക്കും കിട്ടണം പണം
2288 ലക്ഷം ജനങ്ങൾ കൂടും സഭയിൽ ലക്ഷണമൊത്തവൻ ഒന്നോ രണ്ടൊ
2289 ലോകപ്പശുക്കളുടെ കുത്തു സഹിച്ചുകൂടുമൊ
2290 ലോകം പാഴായാൽ നാകം പാഴാമൊ-
2291 ലോകർ എല്ലാം ചത്താൽ ശോകം ചെയ്‌വാൻ ആർ-
2292 വകക്കു തക്കതെ വാ പിളർക്കാവൂ
2293 വക്കടർന്നകലത്തിനു കണമുറിഞ്ഞ കയിൽ
2294 വക്കുവാൻ പിടിച്ചാലും കീയം കീയം; വളർത്തുവാൻ പിടിച്ചാലും കീയം കീയം-
2295 വടികുത്തിയും പടകാണണം
2296 വടുവനു വടി-
2297 വട്ടിചെന്നു മുറത്തെ കുറ്റം പറക
-=============

2282 Cf. He a soldier and knows not onion from gunpowder
2285 രേവതി = One born under the star-Revati
2290 നാകം = Heaven
2292 Cf. Cut your coat according to your cloth, (2) Stretch your legs
according to your coverlet
2293 കയിൽ = Ladle, തവി
2295 വടികുത്തി = Though old
2296 വടുവൻ = Slave
2297 Cf. The pot calls kettle black (2) The kiln callas the oven burnt house
[ 120 ] 2298 വട്ടിപിടിച്ചവൻ കടംവീടുകയില്ല-

2299 വണ്ണത്താൻവീടും കളത്രവീടും തനിക്കൊത്തതു-

2300 വണ്ണത്താൻ വീട്ടിൽഇല്ലെങ്കിൽ തുണി ഉറുപ്പയിൽ വേണം-

2301 വന്നതുപോലെ പോയി-

2302 വന്നവന്റെ പുരമുകൾ എടുക്കയും വരാത്തവനെ വരുത്തി കേൾക്കയുമെന്നൊ-

2303 വന്നറിയാഞ്ഞാൽ ചെന്നറിയണം-

2304 വന്നാൽ എന്തുവരാഞ്ഞാൽ; വരാഞ്ഞാൽ എന്തു വന്നാൽ-

2305 വന്നാൽ വന്നതിന്റെശേഷംപോലെ-

2306 വമ്പനോടു പഴുതുനല്ലു (വഴുതുകതന്നെ)

2307 വമ്പന്റെപുറകേയും കൊമ്പന്റെമുമ്പേയും പാടില്ലാ-

2308 വയ്ക്കോലിലിട്ടൊ പനസംപണിയേണ്ടു-

2309 വരമ്പെടുക്ക, വല്ലികൊടുക്ക, വഴിതിരിക്ക, വളംകൂട്ടുക-

2310 വരവരെ മാമിയാർ കഴുതപോലെ-

2311 വരവുചെലവറിയാതെ മാടമ്പിചമഞ്ഞാൽ ഇരുളുവെളിവില്ലാതെ വഴിയിൽകിടക്കാം-

2312 വരാനുള്ളതു വഴിയിൽതങ്ങുമൊ-

2313 വരുംവിധി വനത്തിലിരുന്നാലുംവരും-

2314 വരെക്കാൻവരച്ചു കരിച്ചതൊ എങ്ങനെ-

2315 വറുത്താൽ കൊറിച്ചുപോകും; കണ്ടാൽ പറഞ്ഞുപോകും-

2316 വറ്റോനും,വലവീതോനും,കട്ടോനും,കടംകൊണ്ടോനും ആശവിടുകയില്ല-

2317 വലിയോരുവന്നാൽ വലിപ്പിച്ചയക്കണം-

2318 വല്ലഭമുള്ളവനു പുല്ലുമായുധം-

2319 വല്ലവൾവെച്ചാലും നല്ലവൾ വിളമ്പണം-


2300 ഉറപ്പം=Bag.
2306 പഴുതു=Loophole.
2311 Cf. He who more than he is worth doth spend, e'en makes a rope his
life to end, (2) Who dainties love shall
beggars prove, (3) Fat housekeepers make lean executors.
2313 Cf. There is many a slip betwixt the cup and the lip,
(2) There was a wife who kept her supper for her breakfast and she was dead ere day.
2316 വറ്റോൻ=Angler; Cf. He that goes a borrowing, goes a sorrowing.
2318 Cf. One good head is better than several hands.

2319 Cf. Fancy may bolt bran and think it flour.
[ 121 ]
112

2320 വഷളനു വളരാൻ വളം വേണ്ടാ-

2321 വസ്തുപോയെ ബുദ്ധിവരു-

2322 വള ഊരി മാവേലെറിഞ്ഞവൻ-

2323 വളഞ്ഞകത്തിക്കു തിരിഞ്ഞഉറ-

2324 വളഞ്ഞുവന്നാൽ കടുത്തില, നേരെവന്നാൽ ചുരിക-

2325 വളപ്പിൽകൊത്തുന്നതും കഴുത്തിൽകെട്ടുന്നതും ഒരുപോലെയൊ-

2326 വളക്കുകെ ആവു ഒടിക്കരുതു-

2327 വളച്ചുകെട്ടിയാൽ എത്തിനോക്കും-

2328 വള്ളത്തിൽകിടന്നോടിയാൽ വള്ളംകരക്കടുക്കുമൊ-

2329 വള്ളിക്കുറപ്പുമരം; പിള്ളക്കുറപ്പു ജനനി-

2330 വഴിമൊഴിയെങ്കിൽ മുരുക്കു ഉരുക്കു ആം-

2331 വാകീറിയതമ്പുരാൻ ഇരകല്പിക്കാതിരിക്കുമൊ-

2332 വാക്കിൽ തോറ്റവനും മൂക്കിൽ കേറിയവനും പാഞ്ഞവനും ഇല്ലാ-

2333 വാക്കിൽ തോറ്റാൽ മുപ്പിൽതാഴണം-

2333aവാക്കിൽ പോക്കും നെല്ലിൽപതിരും ഇല്ലാതിരിക്കയില്ല-

2334 വാക്കുകൊണ്ടു കോട്ടകെട്ടുക-

2335 വാക്കുചേക്കിനെപോലെ, ചേലു ചൈത്താനെപോലെ-

2336 വാക്കുപോക്കർക്കും നെല്ലു കോയിലകത്തും-

2337 വാചഃ കർമ്മാതിരിച്യതെ-

2338 വാണിയനുകൊടുക്കാഞ്ഞാൽ വൈദ്യനുകൊടുക്കും-

2339 വാനംവീണാൽ മുട്ടീടാമൊ-

2340 വായറിയാതെ പറഞ്ഞാൽ ചെവിയറിയാതെ (ചെവിടറിയാതെ) കൊള്ളും-

2341 വായ്ക്കരിക്കുവകയുണ്ടെങ്കിൽ നംപൂരിനാടുനീങ്ങുമൊ-

2342 വായ്ക്കു നാണമില്ലെങ്കിൽ വയറ്റിനു പഞ്ഞമില്ല-


2320 Cf. Ill weeds grow apace, (2) Fools grow without watering 2321 Cf. Everybody is wise after the event 2331 Cf. God never sends mouth but he sends meat. 2336 പോക്കർ=A proper name 2337 Cf. Example is better than precept. 2338 Shown necessity for oil-bath; Cf. The door that is not opened to him that begs our alms will be opened to the physician. 2389 മുട്ടു=Prop 2841 വായ്ക്കരി=Funeral ceremony; നാടു നീങ്ങുക=Die [ 122 ]

            113

2343 വായി ചക്കര; കൈകൊക്കര-

2344 വായിച്ചുണ്ടാകുംമുമ്പെ വായിച്ചുണ്ടാകണം-

2345 വായ് പോയകത്തികൊണ്ടു എതിലേയുംവെച്ചുകൊത്താാ-

2346 വായിൽ പത്തില്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ പത്തുവേണം-

2347 വായിൽ വന്നതു കോതക്കു പാട്ടു-

2348 വായിലെ കൊഴുപ്പ ശീലയാലെ വടിയും-

2349 വായിലെ നാവിനു നാണമില്ലെങ്കിൽ വയറുനിറയും-

2350 വാരരെ കഴുവേറ്റിയതുപോലെ-

2351 വാരിത്തളിച്ച പാണ്ടൻ പണംകോരികൊടുത്താൽ കിട്ടുകയില്ല-

2352 വാലല്ലാത്തതെല്ലാം അളയിലായി(പുനത്തിലായി)-

2353 വാളെടുക്കാത്തവൻ വാളെടുത്താൽ വാളെല്ലാം ചിലമീനു നാറും-

2354 വാളെടുത്തവനൊക്കെ വെളിച്ചപ്പാടൊ-

2355 വാശിപിടിച്ചാൽ നാശം ചെയ്യും-

2356 വാഴനനെക്കുമ്പോൾ ചീരയും നനയും-

2357 വാഴുന്നോർക്കു വഴിപ്പെടുക-

2358 വിടക്കുതലയും വടക്കുവെക്കരുതു-

2359 വിത്തിട്ടു വേലികെട്ടല്ല-

2360 വിത്തുവിതെച്ചാൽ മുത്തുവിളയുമൊ-

2361 വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനം-

2362 വിദ്യാവിഹീന: പശു-

2363 വിധിച്ചതെവരൂ കൊതിച്ചതുവരികയില്ല-

2364 വിനാ പുരുഷകാരേണ ദൈവമത്രെനസിദ്ധ്യതി-


2343 Cf. A long tongue has a short hand. 2344 വായിച്ചുണ്ടു=വായിൽചുണ്ട്; Cf. An old dog will learn no new tricks, (2) Youth is the season for improvement. 2349 Cf. A closed mouth catcheth no files. 2352 Cf. In at one ear and out at the other. 2355 Cf. An obstinate heart shall be laden with sorrow. 2361 Cf. Wisdom is better than riches. 2363 Cf. Man proposes, God disposes, (2) There was a wife that kept her supper for her breakfast and she was dead ere day, (3) There is many a slip betwixt the cup and the lip. 2364 Cf. God helps those who help themselves. [ 123 ]
2365 വിനാശകാലെ വിപരീതബുദ്ധി, ആരാന്റെ കത്തി എന്നെയൊന്നുകൊത്തി-
2366 വിരൽ കൊടുത്താൽ കൈ വിഴുങ്ങും-
2367 വിരൽ ചുട്ടു കവിൾ തുളെക്കരുതു-
2368 വിരൽ വീങ്ങിയാൽ ഉരൽ ആമൊ-
2369 വിരൽ വെപ്പാനിടം കൊടുത്താൽ പിന്നവിടെ ഉരൽ വെക്കും-
2370 വിരണ്ടവൻ കണ്ണിനു ഇരുണ്ടതെല്ലാം പേയ്-
2371 വിലയിൽ പത്തുപിടിച്ചും കൊണ്ടുകൂടെ പത്തുകൊടുക്കുന്നതു എന്തിനു-

2372 വിൽക്കാമാട്ടിനു കൊള്ളാവില-
2373 വില്ലിന്റെ ബലം പോലെ അമ്പിന്റെ പാച്ചിൽ-
2374 വിശക്കാൻ തക്കതുണ്ണണം, മറക്കാൻ തക്കതു പറയണം
2375 വിശന്നാൽ നിറകയില്ലെന്നും നിറഞ്ഞാൽ വിശക്കയില്ലെന്നും ഉണ്ടൊ-

2376 വിശപ്പിനു കറിവേണ്ട; ഉറക്കിനു പായ് വേണ്ടാ-
2377 വിശപ്പുള്ള കഴുത ഏതു പുല്ലും തിന്നും
2378 വിശാഖം വിചാരം-
2378aവിശേഷവിധി കണ്ടാൽ സൂക്ഷിക്കണം-
2379 വിശ്വസിച്ചോനെ ചതിക്കല്ല; ചതിച്ചോനെ വിശ്വസിക്കല്ല-
2380 വിശ്വാസത്തിലുണ്ടൊ അടയാളമുദ്ര-
2381 വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്കു കഴുത്തറുത്തു കണിച്ചാലും കൺകെട്ടെന്നെ വരു-
2382 വിശ്വാസവും അടയാളക്കെട്ടും കൂടെ എന്തിനു-
2383 വിഷഹാരിയെ കണ്ട പാമ്പിനെപ്പോലെ-
2384 വിഷം തീണ്ടിയവൻ ചത്തപ്പോൾ വിഷഹാരി എത്തി-
2385 വിഷുവിൽ പിന്നെ വേനൽ ഇല്ല-


2369 Cf. Give a clown your finger and he will take your whole hand, (2)
Give him in inch and he will take an ell.

2376/2377 Cf. Hunger is the best sance, (2) Hungry dogs will eat dirty puddings, (3) Hunger makes raw beans relish well (4) To a full stomach all meat is bad.

2379 Cf. Confide not in him who has once deceived you, (2) It is a base thing betray a man because he trusted you.

2381 Cf. You will not believe a man is dead till you see his brains out.

2384 Cf.After death, the doctor.
[ 124 ]


2386 വിഷ്ണുകിണാന്തി(ക്രാന്തി)വേരൊടുപൊരിഞ്ഞാൽ പട്ടണത്തെരാജാവു പകലെ വരും-

2387 വിളക്കൊടു പാറിയാൽ ചിറകുകരിയും-

2388 വിളയും ധാന്യം മുളയിലറിയുമൊ-

2389 വിളയും വിത്തു മുളയിൽഅറിയാം-

2390 വിളമ്പുന്നോൻഅറിയാഞ്ഞാൽ ഉണ്ണുന്നോൻഅറിയണം-

2391 വിളിക്കാതെവന്നാൽ ഉണ്ണാതെപോകും-

2392 വിളിച്ചുണർത്തി അത്താഴം ഇല്ലെന്നുപറഞ്ഞാലൊ-

2393 വീടുചേരുമ്പോൾ പെണ്ണുചേരുകയില്ല;പെണ്ണുചേരുമ്പോൾ വീട് ചേരുകയില്ല-

2394 വീടുംകടത്തിനു ഈടു വീടും പറമ്പും (നാടും പണയം)-

2395 വീട്ടിൽ ആണെങ്കിൽ കൂട്ടിൽ പെണ്ണു, കൂട്ടിൽ ആണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പെണ്ണു-

2396 വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ മോർതരാത്ത ആൾ ആലെക്കൽ നിന്നും പാൽ തരുമോ-

2397 വീട്ടിൽകടവും മുട്ടിൽചൊറിയും ഒരുപോലെ-

2398 വീട്ടിൽ ചോറുണ്ടെങ്കിൽ വിരുന്നും ചോറുമുണ്ടു (വിളിച്ചിട്ടും തരും)-

2399 വീട്ടിൽ പട്ടി വേട്ടക്കാക-

2400 വീട്ടിന്നലങ്കാരം പെണ്ടാട്ടിയും മക്കളും, കഞ്ഞിക്കലങ്കാരം തേങ്ങായും മാങ്ങായും-

2401 വീണ മരത്തേലോടിക്കയറാം-

2402 വീണാൽ ചിരിക്കാത്ത ചങ്ങാതിയില്ല-

2403 വീണാൽ ചിരിക്കാത്തതു ബന്ധുവല്ല-

2404 വീശിയ വലെക്കു അറുകണ്ണുണ്ടാം-

2405 വീഴാൻ നിന്ന തെങ്ങിന്മേൽ ചാകാൻ നിന്ന ചോവൻ കയറി-

2406 വീഴുന്ന മൂരിക്കു ഒരുമുണ്ടു കരി-

2407 വീഴും മുമ്പെ നിലം നോക്കണം-

2408 വെക്കക്കഞ്ഞിക്കും തക്കക്കേടിനും അരുഅരുകെ-

2409 വെങനാട്ടുനമ്പിടി വെള്ളത്തോടു വണങ്ങുകയില്ല-


2386 വിഷ്ണുക്രാന്തി= A plant.

2394 ഈടു= Security.

2406 മുണ്ടു=Short.

2407 Cf. Look before you leap.

2408 വെക്ക=Hot. [ 125 ] 2410 വെച്ചാൽ കുടുമ, ചിരച്ചാൽ മൊട്ട-

2411 വെടികൊണ്ടപന്നി പായും പോലെ-

2412 വെടിക്കാരന്റെ കോഴിയെപോലെ-

2413 വെടിമരുന്നും തീയും ഒന്നിച്ചുവെച്ചിരുന്നാലൊ-

2414 വെട്ടാൻ വരുന്നപോത്തിനോടു വേദം ഓതിയാലൊ-

2415 വെട്ടാതനായർക്കു പൊരിയാതകുറ്റി-

2416 വെട്ടൊന്നെങ്കിൽ തുണ്ടം രണ്ടു-

2417 വെണ്ണവെച്ചുങ്കൊണ്ടു നെയ്ക്കലയുന്നതെന്തിനു-

2418 വെണ്ണീറ്റിൽകിടന്ന നായെ (പട്ടിയെ) പോലെ-

2419 വെണ്മണിവെറ്റില, ആറമ്മുള അടക്കാ, മാവേലിക്കരചുണ്ണാമ്പു, യായ്പാണം (ചാപ്പാണം) പുകയില-

2420 വെന്തതിന്റെ പുറത്തു വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാലോ-

2421 വേമ്പനാട്ടുകായലിൽ കുടിച്ചുചാകുവാൻ ഇണ്ടംതുരുത്തി നായരുടെ ചീട്ടുവേണമൊ-

2422 വെരുകിൻപൃഷ്ടവും നായിൻപൃഷ്ടവും ഒരുപോലെയൊ-

2423 വെറിമൂക്കുമ്പോൾ തെറിമൂക്കും-

2424 വെറുതെകിട്ടിയതു വെറുതെപോയി-

2425 വെറ്റിലക്കൊടി ഇട്ടവനു വിരുന്നുപൊയ്കൂടാ-

2426 വെറ്റിലയുടെ മൂക്കരുതു, അടക്കയുടെ തരങ്ങരുതു, പുകയിലയുടെ പൊടിയരുതു, നൂറേറരുത്-

2427 വെറ്റിലെക്കെടങ്ങാത അടക്കയില്ല, ആണിന്നടങ്ങാത പെണ്ണില്ല-

2428 വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ തല പഴക്കത്തിനുപോരാ-

2429 വെളിയും തല എടുക്കും-

2430 വെള്ളിലപ്പുറത്തുവീണ വെള്ളം പോലെ-

2431 വെളുത്തമാരയാൻ ഇഞ്ചിപൊരിച്ചതു (മുറിച്ചതു) മൂലം ദാ വനപുക്കു-

2432 വെളുത്തേടനു അലക്കുമാറ്റി കാശിക്കു പോകാൻ കഴികയില്ല-

2433 വെളുത്തേടനെ മുതലപിടിച്ച പോലെ-

2434 വെള്ളം ആകാഞ്ഞാൽ തോണ്ടിക്കുടിക്കണം; നിലം ആകാഞ്ഞാൽ നീങ്ങിഇരിക്കണം-


2422 Cf. Look not for musk in a dog's kennel.

2424 Cf. Ill got, ill spent.

2425 Requires constant attention. [ 126 ] 2435 വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിലെ കരനന്നാക്കേണ്ടു -

2436 വെള്ളം കണ്ട പോത്തിനെപോലെ -

2437 വെള്ളം പോകുന്നവഴിയെ മീനും -

2438 വെള്ളം വറ്റിയെടത്തു മീൻ കളിക്കുമ്പോലെ -

2439 വെള്ളം വറ്റുമ്പോഴെക്കു പച്ചോലയിൽകെട്ടിയ കാക്കയും എത്തി -

2440 വെള്ളത്തിൽ വെട്ടിയാൽ വേർതിരിയുമൊ -

2441 വെള്ളത്തിലെ ഒതളങ്ങാ പോലെ -

2442 വെള്ളത്തിലെ കുമള പോലെ -

2443 വെള്ളത്തിനോടു കലഹിച്ചാൽ പൃഷ്ടംതന്നെനാറും-

2444 വെള്ളമില്ലാത്തെടത്തു മുങ്ങാൻ കഴിയുമൊ -

2445 വെള്ളശ്ശീലക്കെ തടുക്കൊള്ളു -

2446 വെള്ളിലാവേൽ കൊടിയിട്ടതുപോലെ -

2447 വെള്ളരിയിൽ കുറുക്കൻ കയറിയതുപോലെ -

2448 വെള്ളെഴുത്തു വായിച്ചാൽ ഉള്ളെഴുത്തു കള്ളെഴുത്തായി പോകും -

2449 വേകുന്ന പുരക്കു ഊരുന്ന കഴുക്കോൽ ആദായം -

2450 വേകുവോളം ഇരിക്കാമെങ്കിൽ ആറുവോളം ഇരിക്കരുതൊ -

2451 വേട്ടാളൻ പോറ്റിയ പുഴുവെപോലെ -

2452 വേഗം പഴുത്താൽ വേഗം ചീയും -

2453 വേട്ടുവർ പോറ്റിയ നായിനെ പോലെ -

2454 വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരേലും (വേരിന്മേലും) കായ്ക്കും; വേണ്ടാ എങ്കിൽ കൊമ്പത്തും ഇല്ല -

2455 വേണുമ്പോൾ മഞ്ഞൾ കൂവ -


2441, 2442 } Cf. All between the cradle and the coffin is uncertain

2445 Cf. Good clothes open all doors, (2) An ass covered with gold is more respected than a horse with a packsaddle

2446 വെള്ളിലാവ് = ചുണ്ണാമ്പുവള്ളി

2448 വെള്ളെഴുത്തു = Cadjan writing not inked over

2449 Cf. Of an ill-pay-master, get what you can though it be but a straw

2454 Cf. Where there is a will, there is a way, (2) To him that wills the way is seldom wanting, (3) Nothing is impossible to a willing mind. [ 127 ]

2456 വേദം അറിഞ്ഞാലും വേദന വിടാ-

2457 വേദനക്കു വിനോദം ചേരാ-

2458 വേരറുത്താൽ കാതറുക്കും-

2459 വേർ കിടന്നാൽ പിന്നെയും കിളുക്കും-

2460 വേർകിഴിഞ്ഞു തിരുൾ ഇളക്കി-

2461 വേല ഒപ്പമല്ലെങ്കിലും വെയിൽ ഒപ്പം കൊണ്ടാൽ മതി-

2462 വേലക്കള്ളിക്കു പിള്ള സാക്ഷി-

2463 വേലയില്ലാത്ത അമ്പിട്ടൻ കഴുതയെ പിടിച്ചു ചിരച്ചു-

2464 വേലിക്കുപുറത്തെ പശുക്കളെ പോലെ-

2465 വേലിതന്നെ വിള തിന്നാലൊ-

2466 വേലി തന്നെ വിതെച്ച പുഞ്ചക്കു വിനാശമൂലം-

2467 വേലി പുഞ്ച തിന്നുതുടങ്ങി-

2468 വേലിമേൽ കിടന്ന പാമ്പിനെ എടുത്തു കഴുത്തേൽ ചുറ്റി-

2469 വേശ്യ മൂത്താൽ കുരങ്ങു-

2470 വൈകുവോളം വെള്ളംകോരി, വൈകീട്ടു കുടം ഇട്ടുടച്ചു-

2471 വൈദ്യൻ അടിച്ചാൽ മർമ്മം തടിക്കും-

2472 വൈദ്യൻ കാട്ടിൽ കയറിയതുപോലെ-

2473 വൈദ്യന്റെ അമ്മ പുഴുത്തെ ചാകൂ-

2474 വൈരമുള്ളവനെക്കൊണ്ടു ക്ഷൗരം ചെയ്യിക്കുമ്പോലെ-

2475 വൈശ്രവണന്റെ ദ്രവ്യം പോലെ-

2476 ശകുനം നന്നായാലും പുലരുവോളം കക്കരുത്-

2477 ശകുനിയെപ്പോലെ-

2478 ശർക്കര കാണുമ്പോൾ നക്കി നക്കി, ചക്രം കാണുമ്പോൾ വിക്കി വിക്കി-

2479 ശർക്കരകുടത്തിൽ കൈ ഇട്ടാൽ നക്കാതിരിക്കുമൊ-

2480 ശവം ചുട്ടവൻ ചാവു കഴിക്കയില്ല-


2456 Cf. Music helps not the toothache.

2465,2466,2467 Cf. Who shall keep the keepers?

2473 Cf. The cobbler's wife goes the worst shod, (2) The smith's mare and the cobbler's wife are always the worst shod.

2479 Cf. An open door will tempt a saint. [ 128 ]


2481 ശാസ്ത്രാൽരൂഢി ബലീയസീ-

2482 ശിക്ഷയെ ചൊല്കിലെ ശീലംനല്ലു-

2483 ശീതംനീങ്ങിയവനു വാതംകൊണ്ടു ഭയംഎന്തു-

2484 ശീലിച്ചതെ പാലിക്കൂ-

2485 ശുദ്ധൻ ദുഷ്ടന്റെ ഫലംചെയ്യും-

2486 ശുഭസ്യശീഘ്രം എന്നുണ്ടല്ലൊ-

2487 ശൂരിമേൽ വാഴവീണാലും വാഴമേൽ ശൂരി വീണാലും വാഴെക്കുകേടു-

2488 ശൂർപ്പണഖയെപോലെ-

2489 ശൈത്താന്റെ ഇടയിൽ കായം ചേരുകയില്ല-

2490 ശ്രീമാൻ സുഖിയൻ മുടിയൻ ഇരപ്പൻ-

2491 ശ്രേഷ്ഠത്വമുള്ളവൻ ജ്യേഷ്ഠൻ-

2492 ശ്വായദിക്രിയതെരാജാ സകിംനാശ്നാത്യപാനഹം-

2498 ശ്വാവിന്റെവാൽ പന്തീരാണ്ടു കുഴലിൽ ഇട്ടാലും എടുക്കുമ്പോൾ വളഞ്ഞിരിക്കും-

2494 സങ്കടകോഴിക്കു പണമൊന്നു-

2495 സങ്കടസമയം നേർന്നതു സൗഖ്യംവന്നാൽ മറക്കും-

2496 സത്യത്തിനു കാലുനാലുണ്ട്-

2497 സത്യത്തിനെന്നും പതിനാറു-

2498 സത്യംവിട്ടു കളിക്കരുതു-

2499 സമുദ്രത്തിൽ മുക്കിയാലും പാത്രത്തിൽ പിടിപ്പതെവരൂ- ......................................................

2481 Cf Example is better than precept.

2482 Cf Spare the rod and spoil the child.

2487 Cf The earthen pot must keep clear of the brass kettle.

2492 Cf Crooked by nature is never made straight by education. 2. What is bred in the bones cannot go out of flesh.

2494 Cf. Necessity never made a good bargain.

2495 Cf. The chamber of sickness is the chapel of devotion. 2. Vows made in storms are forgotten in calms.

2496 Cf. A lie has no legs. [ 129 ]


2500 സം സം സം സം സം സം സം സം സം സം കാലത്തു തൈ തൈ തൈ തൈ തൈ തൈ തൈ തൈ തൈ തൈ വെച്ചാൽ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ കാലത്തു കാ കാ കാ കാ കാ കാ കാ കാ കാ കാപറിക്കാം (തിന്നാം)-

2501 സമ്പത്തുവർദ്ധിച്ചുവന്നാൽ പുനരുടൻ ഡംഭത്തിൽമുങ്ങാത്തപുരുഷനാരെടാ-

2502 സമ്മതം മറഞ്ഞു ദുർമ്മതം നിറഞ്ഞു-

2503 സംസർഗ്ഗജാദോഷഗുണാഭവന്തി-

2504 സംഹതിഃ കാര്യസാധികാ-

2505 സംഹതിഃ ശ്രേയസീ പുംസാം-

2506 സർവാധിയുടെ ഈടും വിറകുവെട്ടിയുടെ പുലർച്ചയും-

2507 സാക്ഷിയുടെ കാലുപിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശത്രുവിന്റെ കാലു പിടിക്കുന്നതു നല്ലതു-

2508 സാധനദൂഷ്യം അകൗശല ലക്ഷണം-

2509 സാരം അറിയുന്നവൻ സർവ്വജ്ഞൻ-

2510 സാള(മം) വരുമ്പോൾ സ്വരവരാ, സ്വരവരുമ്പോൾ സാള(മം)വരാ, രണ്ടുംകൂടിവരുമ്പോൾ അവസരവരാ-

2511 സുഖത്തിൽ പിന്നെ ദു:ഖം; ദു:ഖത്തിൽ പിന്നെ സുഖം-

2512 സുഖദുഖാദികൾ വെള്ളത്തിൽഇട്ട ഉതളങ്ങ പോലെ-


2500 സംപത്തു കാലത്തു തൈപത്തു............ആപത്തു...കാപത്തു..Cf. Ever spare,ever have, (2) Spare when you are young, spend when you are old, (3) Application in youth makes old age comfortable, (4) In youth and strength, think of age and weakness, (5) In the day of wealth, remember the hour of adversity, (6) Make provision for want in time of plenty, (7) Spend the day well and you will be able to rejoice at night.

2503 Cf. He that lies down with the dogs, must rise with fleas, (2) Evil communications corrupt good manners, (3) Keep good men's company and you shall be of the number, (4) Ask my companion if I am a thief.

2504,2055 Cf. Union is strength.

2508 Cf. Ill workmen quarrel with their tools.

2510 സാമം =താളം [ 130 ]

2513 സുൽത്താൻ പക്കീറായാലും പക്കീർ സുൽത്താനായാലും :തരം അറിയിക്കും-


2514 സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖി(ഖേദി)ക്കെണ്ടാ-

2515 സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാത്തതും കാണും-

2516 സൂചികൊണ്ടെടുപ്പാനുള്ളതു തൂമ്പാകൊണ്ടാക്കരുതു-

2517 സൂചിനോക്കി നാഴിഎണ്ണ എരിച്ചു-

2518 സൂചിപോയവഴിക്കെ നൂലുപോകൂ-

2519 സൂൎയ്യനെകണ്ടു പട്ടി കുരെക്കും പോലെ

2520 സേതുവിങ്കൽപോയാലും ശനിപ്പിഴവിടാതു-

2521 സേവമുഴുത്തിട്ടു കണ്ടി ഇറങ്ങിക്കൂടാ-

2522 സ്ഥാനത്തെളിയൊൻ കോണത്തിരിക്കണം-

2523 സ്ഥാനംവിറ്റു ചക്കരതിന്നുക-

2524 സ്വകാൎയ്യം തിന്നാൽ സൂകരം-

2525 സ്വരം നല്ലപ്പോഴെ പാട്ടു നിൎത്തികളയണം-

2526 സ്വരമുള്ളപ്പോൾ താളംവരാ, താളമുള്ളപ്പോൾ സ്വരംവരാ


2527 സ്വാമിദ്രൊഹി വീട്ടിനു പഞ്ചമഹാപാതകങ്ങൾ വാതിൽ-

2528 ഹിരണ്യനാട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഹിരണ്യായനമഃ


2513 Of. Though the wolf may lose his teeth, he never

loses his inclination


2514 Of. Prepare for sickness in the day of health and

for old age in thy youth (2) Waste not,want not


2516 Of. Nip the briar in the bud (2) A stitch in time

saves nine.


2521 കണ്ടി ഇറങ്ങുക=Pass the gate

2524 സൂകരം = Pig
 
2528 Of. It is hard to live in Rome and strive against the Pope.

[ 131 ]
 1. A bad Jack may have as bad a Jill, 24, 498,1291.
 2. A bad workman quarrels with his tools 7.
 3. A bad wound heals, a bad name kills;1036.
 4. A bird in the hand is worth two in the bush, 132, 1924.
 5. A blythe heart makes a blooming visage, 66.
 6. A bow too much bend will break, 664.
 7. A broken-friendship may be soldered but will never be sound, 433.
 8. A burnt child dreads the fire, 83, 924, 1195, 1522.
 9. A civil denial is better than a rude grant, 99.
 10. A clear conscience can bear any trouble, 66.
 11. A clear conscience laughs at false accusations, 10, 66, 591.
 12. A closed mouth catcheth no flies, 33, 529, 530, 855, 1207, 2349.
 13. A colt you may break, but an old horse you never can, 1362, 1915, 2221.
 14. A common blot is held no stain, 1711.
 15. A contented mind is a continual feast, 330.
 16. A cracked bell can never sound well, 2036.
 17. A dear ship stands long in the haven, 1718.
 18. A diamond is valuable, though it lie on a dung-hill, 2158, 2160.
 19. A dwarf threatens Hercules, 1031, 1110.
 20. A fair face may hide a foul heart, 2, 2172.
 21. A false report rides post, 189.
 22. A fat kitchen makes a lean will, 795.
 23. A full purse makes the mouth to speak, 1809.
 24. A full purse never lacks friends, 30, 649, 1809.
 25. A gaint will starve on what will surfeit a dwarf, 252.
 26. A gift with the kind countenance, is a double gift, 90, 1200.
 27. A gift horse should not be looked inthe mouth, 1583.
 28. A good conscience needs never sneak, 66, 591.
 29. A good face needs no paint, 234.
 30. A good garden may have some weeds, 860.
 31. A good horse should seldom be spurred, 1375.
 32. A good life keeps of wrinkles, 329. [ 132 ] 2

33 A good marksman may miss,42,334,1822. 34 A good name is better than riches,376. 35 A good name will shine for ever,376. 36 A good stomach is the best sauce,1242 37 A great ceremony for a small saint,105 38 A great ship needs deep water,355. 39 A great tree hath a great fall,909. 40 A guilty conscience needs no accuser,66,591. 41 A hasty man never wants woe,92. 42 A hired horse tired never,933. 43 A honey tongue,a heart of gall,2. 44 A horse that will not carry a saddle must have no oats,882. 45 A hungry dog will eat dung,1242,1872. 46 A hungry kite sees a dead horse afar off,180,181. 47 A joyful evening may follow a sorrowful morning,178. 48 A knavish confession should have a cane for absolution,1552. 49 A lame traveller should get out betimes,1591. 50 A lazy sheep thinks its wool heavy,1380 51 A liar must have a good memory,754. 52 A lie has no legs,1754,1977,2496. 53 A light purse makes a heavy heart,1809. 54 A little bird wants but a little nest,1007. 55 A little body often harbours a great soul,1366,1361. 56 A little knowledge is a dangerous thing,192,2211. 57 A little neglect may breed great mischief,2192. 58 A little purse is a heavy curse,1597,1809. 59 A long tongue has a short hand,2343. 60 A man is a man for a'that,892. 61 A man must plough with such oxen as he hath,542a. 62 A man's wealth is his enemy,161. 63 A mill,a clock and a woman always want mending,357. 64 A myrtle among thorns is a myrtle still,2160. 65 A passionate man is a downright drunkard,1208. 66 A pet lamb makes a cross ram,37,41. 67 A pin a day is a groat a year,276,1859. 68 A pot that belongs to many is ill stirred and worse boiled,621.


 1. [ 133 ] 3

69 A quiet conscience sleeps in thunder,66. 70 A quiet tongue shows a wise head,2268. 71 A rich mouthful,a heavy groan,795. 72 A rolling stone gathers no moss,522,736. 73 A scabbed horse is good enough for a scabbed knight 2017. 74 A scalded dog fears cold water,83,924,1195,1522. 75 A slip of the foot may be soon recovered but that of the tongue perhaps never,849. 76 A small spark makes a great fire,1529. 77 A spaniel,a woman and a walnut tree,the more they be eaten,the better they be,357. 78 A stitch in time saves nine,2516. 79 A thief knows a thief,as a wolf knows a wolf,896. 80 A thistle is a fat salad,for an ass's mouth,233. 81 A thread too fine spun will easily break,77 82 A thread bare coat is armour proof against a highwayman, 2093. 83 A thrush paid for,is better than a turkey owing for,765. 84 A wager is a fools arguement,2074. 85 A watched pan is long in boiling,309. 86 A whip for a fool and a rod for a school,are always in good season,36,1552. 87 A white glove often conceals a dirty hand,2. 88 A wild goose never laid a tame egg,114,117. 89 A wolf in a lamb's skin,2. 90 A word and a stone let go,cannot be called back,849. 91 A word hurts more than a wound,1036. 92 A word is enough to the wise,1375,2057a. 93 A young man idle, and old man needy,329. 94 A young twig is easier twisted than an old tree,1362,1915,2221. 95 Abundance,like wants,ruins many,71,75,76,79. 96 Account not that work slavery that brings in penny

  savoury,955,1777.

97 Add practice to theory,646. 98 Adversity will not last for ever,593. 99 Affectation is at best a deformity,642.

100 After a storm comes a calm,712,713. [ 134 ]

101. After a thrifty father, a prodigal son, 452.
102. After Christmas comes Lent, 178, 657.
103. After clouds, calm weather, 712, 713.
104. After death, the doctor, 2384.
105. After dinner, sit a while; after supper walk a mile, 74.
106. After sweet-meat, comes sour-sauce, 657.
107. All are not hunters, that blow the horn, 1406.
108. All are not saints that go to church, 2, 2172.
109. All between the cradle and the coffin is uncertain, 2441, 2442.
110. All commend patience but none can endure to suffer, 160.
111. All is but lip-wisdom that wants experience, 646.
112. All is not gold, that glitters, 2172.
113. All lay load on the willing horse, 1833.
114. All men can't be masters, 622.
115. All overs are ill, but over the water and over the hill, 71, 75, 76, 79.
116. All saint without, all devil within, 2.
117. All the world will beat the man whom fortune buffets, 1833.
118. All things thrive with him, he eats silk and voids velvet, 835.
119. All your geese are swans 923.
120. An acute word cuts deeper than a sharp weapon, 1036.
121. An ass covered with gold is more respected than a good horse with a packsaddle, 1813, 2445.
122. Am empty purse and a new horse make a wise man too late, 2039.
123. An empty purse fills the face with wrinkles, 1809.
124. An obstinate heart shall be laden with sorrow, 97, 2355.,
125. An old dog will learn no new tricks, 2343.
126. An old head on young shoulders, 375.
127. An open door will tempt a saint, 848, 1262, 1263, 1634, 1941, 2479.
128. An unbidden guest must bring his stood with him, 1378.
129. Anger begins with folly & ends with repentance, 638.

[ 135 ]

130. Angry men seldom want woe, 155.

131. Anxiety attends increase of wealth, 161.

132. Application in youth makes old age comfortable, 2500.

133. As lazy as Lutlam's dog, that leaned his head against the wall to back, 1380.

134. As soon as you have drunk, you turn your back upon the spring, 699.

135. As the crow is, the egg will be, 114, 117, 238.

136. As the old cock crows, so crows the young, 23.

137. As the seed, so the sprout, 114, 117, 2222, 2223.

138. As wise as a man of Gotham, 1204a.

139. As you sow, you shall reap, 489.

140. As you salute, you will be saluted, 12a.

141. Ask my companion if I am a thief, 2503.

142. Ask thy purse what thou shouldst buy, 801.

143. Attempt not to fly like an eagle with the wings of a wren, 148 1025.

144. Auld sparrows are ill to tame, 1362, 1915, 2221.

145. Avarice generally miscalculates and as generally deceives, 125.

146. Bacchus hath drowned more men than Neptune, 1017.

147. Barking dogs, never bite, 1061.

148. Be content; the see hath fish enough, 772.

149. Be mindful of past favours, 699.

150. Be not a baker if your head be of butter, 2256.

151. Be slow to promise, but quick to perform, 228.

152. Beads about the neck and the devil in the heart, 2.

153. Beauty like glass is both brittle and irreparable, 809, 810.

154. Bees that have honey in their moths have stings in their tails, 860.

155. Beggars mounted run their horses to death, 162.

156. Bend tho twig, bend the tree, 1362, 1915, 2221.

157. Beat to bend it while a twig, 1146.

158. Better a tooth out than always aching, 272a.

159. Better face a danger once than be always in fear, 272a.

160. Better go to bed supperless than rise in debt, 765, 1929.

161. Better have an egg today than a hen tomorrow, 132.

162. Better hazard once than be always in fear, 272a. [ 136 ] 163 Better slip with the foot than with the tongue,849.

164 Bettor the harm I know than that I know not,1906.

165 Between the hand and the lip the morsel may slip,2313,2363.

166 Between two stools fail to the ground,402.

167 Beware of a bad woman and be careful how you trust a good one,230.

168 Beware of a silent dog and still water, 1061.

169 Beware of a too sanguine dependance upon future expectations,2122a.

170 Birchen twigs break no ribs,37,41.

171 Birds of a feather flock together,586,829.

172 Birth is much but breeding is more,381,1659.

173 Bitter pills may have blessed effects, 2241.

174 Blessings are not valued till they are gone,820.

175 Boast is not a shield that will defend,1400.

176 Burn not your house to fright away the mice,614.

177 But one egg and that addled,541.

178 Buy what you do not want and you will sell what you cannot spare, 801

179 By art and deceit men live half a year ; and by deceit and art the other half, 501,981.

180 By the street of 'bye and bye' one arrives at the house of 'never',1693,1694.

181 Bye and bye is easily said, 1694

182 Call not a surgeon before you are wounded, 17.

183 Care will kill a cat; yet there is no living without it, 226,550.

184 Cast no dirt into the well that gives you water, 474.

185 Certain good should never be relinquished for uncertain hopes, 1924.

186 Charity begins at home but should not end there, 1403.

187 Charon waits for all,1389.

188 Chickens now-a-days cram the cock,1234.

189 Come ne'er to the counsel unca'd, 1794,1968.

190 Come uncalled, sit unserved, 1378.

191 Command yourself and you may command the world 1628.

192 Confide not in him who has once deceived you, 2379

193 Constant dropping wears the stone, 603,2254. [ 137 ]

194. Content is more than a kingdom, 330.
195. Crocodile's tears, 121, 1228.
196. Crooked by nature, is never made straight by education, 1392, 2492.
197. Crows are never the whiter for washing themselves, 912.
198. Custom is the guide of the ignorant, 587.
199. Cut your coat according to your cloth, 2298.
200. Danger past, God forgotten, 1911.
201. Death defies the doctor, 1389, 2136.
202. Death is deaf and hears no denial, 1389.
203. Debt is the worst kind of poverty, 770.
204. Deep rivers move in silence, shallow brooks are noisy, 129, 1708.
205. Defer not till the evening what the morning may accomplish, 93, 374, 2209.
206. Defer not till tomorrow what may be done today, 93, 374, 2209.
207. Destiny may be deferred but can never be prevented, 173.
208. Diamonds cut diamonds, 144.
209. Dissemblers more often deceive themselves than others, 505.
210. Distance is the best remedy against an evil disposed man, 230.
211. Distance lends enchantment to the view, 11, 145.
212. Do not look a gift horse in the mouth, 1583.
213. Do not say go, but gae (i.e. go thyself) 352, 353, 1436.
214. Do unto others as you would be done by, 194.
215. Don't teach fishes to swim, 62, 600, 607.
216. Don't value a gem by what it is set in, 2158, 2160.
217. Drawn wells are seldom dry, 418.
218. Drawn wells have the sweetest water, 418.
219. Drinking water neither makes a man sick, nor in debt, nor his wife a widow, 1017.
220. Drop by drop the lake is drained, 276.
221. Drop by drop the ocean is filled, 1859.
222. Drown not thyself to save a drowning man, 1403, 1430.

[ 138 ]

223. Dumnow bacon and Doncaster daggers, Monmouth caps and Lienuster wool, Derby ale and London beer, 1624.

224. Empty vessels give the greatest sound, 129, 1708.

225. Even a fool has his luck, 593.

226. Even an emmet may seek revenge, 193, 395.

227. Everybody is wise after the event, 2039, 2321.

228. Everybody's business is nobody's business, 1863, 1864, 1865.

229. Every cook praises his own stew, 923.

230. Every crow things her own bird the fairest, 923.

231. Every dog has his day, 593.

232. Every dog is valiant at his own door, 573.

233. Every door may be shut but death's door, 1389, 2136.

234. Every Jack must have his Jill, 220, 695.

235. Every little helps, 63.

236. Every man has his hour, 593.

237. Every man is a pilot in a calm sea, 1542.

238. Every man things his own geese swans, 923.

239. Every one is kin to the rich man, 649.

240. Every potter praises his own pot and more if it be broken, 315, 923, 2046.

241. Evil communications corrupt good manners, 1586, 2503.

242. Example is better than precept, 2337, 2481.

243. Extremes are ever bad, 71, 75, 76, 79, 666, 1016.

244. Fain would the cat fish eat, but she is both to wet her feet, 1137.

245. Faint hert never won fair lady, 84.

246. Fair faces need no paint, 234.

247. Fair words butter no parsnips, 278.

248. Fair words do not fill the bushel, 278.

249. Familiarity breeds contempt, 661.

250. Fancy may blot bran and think it flour, 2319.

251. Farfetched and dear bought is good for ladies, 145, 992.

252. Far-away cows have long horns, 11.

253. Fat house-keepers make lean executors, 2311.

254. Fat paunches make lean pates, 2253.

[ 139 ]

255 Faults are thick where love is thin, 432.

256 Fear not the loss of the bell more than the loss of the steeple, 250.

257 Few words are best, 2268.

258 Fish and guests smell in three days, 2138.

259 Flattery sits in the parlour, when pain dealing is kicked out of doors, 46.

260 Fools grow without watering, 2320.

261 For age and want save while you may, no morning sun lasts a whole day, 2500.

262 For that thous canst do theyself, rely not on another, 352,353,1436.

263 Foremost in the matter of the provender, 561.

264 Fortune favours the brave, 84.

265 Friendship once injured is for ever lost, 433

266 Frost and fraud both end in foul, 504, 520.

267 Full bellies make empty skulls, 2253.

268 Gie ne'er the wolf the wedder to keep, 783.

269 Give a child his will and whelp his fill and neither will thrive, 35, 36, 37, 41.

270 Give a clown your finger, and he'll take your whole hand, 382, 2369.

271 Give a dog an ill name and you may as well hang him, 376.

272 Give a man luck and throw him into the sea, 835.

273 Give and spend, and God will send, 1424.

274 Give him an inch and he'll take an ell, 382, 2369.

275 Go into the country to know what news there is in town, 141.

276 God arms the harmless, 1535.

277 God cometh with leaden feet but striketh with iron hands, 131, 2277.

278 God helps those who help themselves, 163, 1501, 2344.

279 God in his toungue and the devil in his heart, 2.

280 God never sends mouths, but he sends meat, 594, 2331.

281 God tempers the wind to the shorn lamb, 338, 1535.

282 Good clothes open all doors, 1813, 2445.

283 Good wine needs no bush, 234. [ 140 ] 284. Goslings lead the geese to water, 1234.

285. Gossiping and lying go together, 78.

286. Grasp all, lose all, 69, 71, 75 76, 79.

287. Great barkers are no bitters 1061.

288. Great events spring from little causes, 128, 2192.

289. Great ships require deep waters, 355.

290. Great sins require great repentance, 2249.

291. Guilt is always suspicious and always in fear, 591, 1089.

292. Habit is second nature, 1663.

293. Half a loaf is better than no bread, 634, 673, 2053.

294. Hang a thief when he is young, he will not steal when he is old, 1146, 1362.

295. Happy is he who owes nothing, 766, 1929.

296. Harm set, harm get, 1494, 1496.

297. Have not thy cloak to make when it begins to rain, 876, 1544.

298. He a soldier and knows not union seed from gun-powder, 2282.

299. He came safe from the East Indies and was drowned in the Thames, 1085.

300. He declares himself guilty who justifies himself before accusation, 591.

301. He dies like a beast who has done no good while he lived, 329,

302. He doubles his gift who gives in time, 99.

303. He falls into the pit, who leads another into it, 1494, 1496.

304. He giveth twice that gives in a trice, 99, 1200.

305. He has brought up a bird to pick out his own eyes, 1035.

306. He is false by nature that has a black head and a red beard, 2060.

307. He is making ropes of sand, 16, 2098, 2099.

308. He is miserable once who feels it but twice who fears it before it comes, 17.

309. He is not poor that hath not much, but he that craves much, 330.

310. He is pleased with gourds and his wife with cucumbers, 24.

311. He is rich that is satisfied, 330. [ 141 ] 312. He lacks must that longs must, 208, 331, 332, 333.

313. He leapt into a deep river to avoid a shallow brook, 1783.

314. He loseth his thanks who promises and delays, 1200.

315. He must be a wise man himself, who is capable of distinguishing one, 896.

316. He preacheth patience that never knew pain, 2143.

317. He seeks water in the sea, 1052.

318. He steals a goose and gives the giblets in alms, 1877.

319. He struck at Tib, but down fell Tim, 1142, 1143.

320. He that blows in the dust fills his own eyes, 2148.

321. He that gets out of debt, grows rich, 770.

322. He that goes a borrowing, goes a sorrowing, 766, 793, 1929, 2316.

323. He that handles pitch shall foul his fingers, 1545.

324. He that hath a head of wax must not walk in the sun, 2256.

325. He that hath been bitten by a serpent is afraid of a rope, 83, 924, 1195.

326. He that hath no money, needeth no purse, 471.

327. He that is down, down with him, cries the world, 4, 995.

328. He that is poor, all his kindred scorn him, he that is rich, all are kin to him, 649.

329. He that is warm thinks all are so, 476.

330. He that lies down with the dogs, must rise with the fleas, 1312, 1545, 2503.

331. He that lives upon hope will die fasting, 2212a.

332. He that peeps through a hole may see what will vex him, 1046.

333. He that strikes with his tongue, must-ward with his head, 1552, 2065.

334. He that tells all he knows will also tell what he does not know, 78.

335. He that will not look before him, will have to look behind him, 92.

336. He that will not sail till all dangers are over, must never put to sea, 1514, 1515.

337. He that would catch fish must not mind getting wet, 1137. [ 142 ] 338. He that would eat the kernel must crack the nut, 843, 2178.

339. He that would enjoy the fruit, must not gather the flower, 2167.

340. He that would reap well, must sow well, 489.

341. He went to shear and came back shorn, 453.

342. He who spends on another, dines ill and sups worse, 1847.

343. He who is born in misfortune stumbles as he goes; and though he fall on his back, will fracture his nose, 1900.

344. He who more than he is worth doth spend, e'en makes a rope his life to end, 795, 2311.

345. He who sows brambles must not go barefoot, 2225.

346. He who would have a hare for breakfast must hunt overnight, 1374.

347. He will soon be a beggar that cannot say no, 769.

348. Health is not valued till sickness comes, 820.

349. High winds blow on high bills, 909.

350. His bark is war nor his bite, 2124.

351. Honey is sweet but the bee stings, 860.

352. How can the cat help it if the maid be a fool, 848, 1262, 1634, 1941, 2479.

353. Hunger finds no fault with the cookery, 1872.

354. Hunger is the best sauce, 527, 1872, 2376.

355. Hunger makes raw beans relish well, 1872, 2376.

356. Hungry dogs will eat dirty puddings, 2376, 2377.

357. I, a lady, you a lady, who shall drive the cattle out? 622.

358. I am taking of hay and you of horse-beans, 152.

359. I gave you a stick to break my own head with, 1035.

360. I stout and thou stout, who shall carry the dirt out? 622.

361. I talk of chalk and you of cheese, 152.

362. I was well, would be better, took physic and died, 76.

363. I not well how the world wags, he is most loved that hath most bags, 1809.

364. Idle folks have the least leisure, 1676.

365. Idle folks have the most labour, 2091.

366. Idleness is hunger's mother, 973. [ 143 ] 367. Idleness is the parent of want, 409, 973.

368. If a man once fall, all tread on him, 995.

369. If all the world were ugly, deformity would be no monster, 1711.

370. If ever I catch his cart overthrowing, I'll give it one shove, 724.

371. If I cannot keep geese, I will keep goslings, 620.

372. If mountain will not come to Mahomet, Mahomet will go to the

mountain, 38, 1553,1856.

373. If the child cries, let the mother hush it, and if it will not be hushed,

she must let it cray, 1553.

374. If the mother had never been in the oven, she would not have looked

for her daughter there, 1475, 1476.

375. If the partridge had the woodcock's thigh, it would be the best bird that

ever did fly, 860.

376. If wise men play the fool, they do it with a vengeance, 1806.

377. If wishes were horses, beggars would ride, 253, 991.

378. If wishes might prevail, shepherds would be kings, 991.

379. If you give an inch, he will taken an ell, 382.

380. If you laugh to-day, you may cry tomorrow, 657.

381. If you trust before you try, you repent before you die, 1448.

382. If you wish a thing done, go; if not send, 353, 353.

383. If you would enjoy the fruit, pluck not the flower, 2167.

384. If you would make an enemy, lend a man money, and ask it of him again, 434.

385. Ill got, ill spent, 2424.

386. Illgotten goods seldom prosper, 2161.

387. Ill weeds grow apace, 1788, 2320.

388. Ill workmen quarrel with their tools, 538, 2508.

389. In a calm sea, every man is a pilot, 1542.

390. In a country of blind people, the one-eyed man is a king, 2232.

391. In at one ear and out at the other, 2352.

392. In for a penny, in for a pound, 206. [ 144 ] 393 In the day of wealth, remember the hour of adversity, 870,2500.

394 In time of prosperity, friends will be plenty; in time of adversity, not one amongst twenty, 649.

395 In youth and strength, think of age and weakness, 2500.

396 It is a base thing to betry a man because he trusted you, 2379.

397 It is easy for a man in health to preach patience to the sick, 2143.

398 It is good to strike the serpent's head with your enemy's hand, 996.

399 It is hard to live in Rome and strive against the Pope,2528.

400 It is not easy to straight in the oak, the crook that grew in the sapling, 1146,1915.

401 It is not the cowl that makes the friar, 1481.

402 It is the raised stick that makes the god obey, 35, 36, 37, 41.

403 It never rains but it pours, 254.

404 Jack sprat, he loved no fat and his wife, she loved no lean, and so betwixt them both, they licked the patters clean, 1356.

405 Keep good men's company and you shall be of the number, 1448, 2503.

406 Labour brings pleasure, idleness pain, 843.

407 Labour has a bitter root but a sweet fruit, 408,1137, 1374.

408 Laug sports turn to earnest, 337.

409 Laugh at leisure, he may greet ere might, 657.

410 Lazy folks take the most pain 2091.

411 Learn to creep before you run, 389.

412 Let not the tongue pitter what the head must pay for, 964.

413 Let that which is lost be for God, 391.

414 Like a dog in the manger, you will not eat yourself nor let the horse eat, 1300.

415 LIke father, like son, 114,117, 1743.

416 Like master, like man, 2269.

417 Like priest, like people, 2269. [ 145 ]

418 Like the dog in the manger, he will neither do, nor let do, 1034.

419 Like the person of Saddloworth, who could read in no book but his own, 592, 593 a.

420 Like will to like, 586,

421 Lilies are whitest in the blackmoor's hand, 873.

422 Little and often fill the purse, 276 , 1859.

423 Little drops fill the ocean, 276.

424 Little knows the fat sow what the lean one means, 476.

425 Little strokes fell great oaks, 40, 493, 494, 603.

426 Look before you leap, for snakes among sweet flowers do creep, 354, 389, 1423, 2407.

427 Look not for musk in a dog kennel, 2422.

428 Lose nothing for asking, 281.

429 Love sees no faults, 432.

430 Love thy neighbour but pull not down thy hedge, 1403.

431 Lucky men need little counsel, 1404.

432 Make hay while the sun shines, 963.

433 Make provision for want in time of plenty, 2500.

434 Man is mortal, 1389, 2136.

435 Man proposes, God disposes, 1172, 2363.

436 Many a little makes a mickle, 276, 1859.

437 Many dressers put the bride's dress out of order, 1863, 1864, 1865.

438 Many go out for wool and come home shorn, 69,1183.

439 Marry in haste and repent at leisure, 1986.

440 Measure for measure, 194.

441 Measure is a treasure, 311.

442 Meddle not with that which concerns you not, 1794, 1968, 2028.

443 Men get wealth and women keep it, 1657.

444 Might is right, 850, 1428.

445 Misapplied genius generally proves ridiculous, 642.

446 Mischiefs come by the pound and go away by the ounce, 254.

447 Misfortunes never come single, 254, 364a, 1252, 1388, 1759.
[ 146 ] 16


448. Modesty is the handmaid of heroism, 86.
449. Money makes the mare to go, 846, 1809, 1810, 1811, 1812, 1814, 1815, 1819.
450. Money will do more than my lord's letter, 1818.
451. Money cooks ne'er made gude kail, 1863, 1864, 1865.
452. More know Tom Fool than Tom Fool knows, 1538.
453. Mother-in-law and daughter-in-law are a tempest and hailstorm, 120.
454. Much coin, much care, 161.
455. Much is expected where much is given, 1155.
456. Much talk and little work, 2074.
457. Much would have more and lost all, 69, 208, 331, 332, 333, 1183.
458. Muffled cats are bad mousers, 745, 809, 810.
459. Murder will out, 722, 969, 1692, 2200.
460. Music helps not the toothache, 2456.
461. My son's my son till he hath got him a wife, but my daughter's my daughter all the days of her life, 1445.
462. Naething to be done in haste but gripping o'fleas, 1603.
463. Nearest the king, nearest the widdio, 251.
464. Necessity dispenses with decorum, 340.
465. Necessity is the mother of invention, 180, 181.
466. Necessity knows now law, 340.
467. Necessity never made a good bargain, 2494.
468. Need makes the naked queen spin, 180, 181.
469. Need makes the old wife trot, 180, 181.
470. Never antedate your misfortunes, for that is to aggravate them, 17.
471. Never leave that till to-morrow which you can do to-day, 374, 2209.
472. Never put off till to-morrow what you can do today, 2209.
473. Never quit certainty for hope, 132.
474. Never trust to another what you should do yourself, 352, 353.
475. New brooms sweep clean, 1946.
476. Nip the briar in the bud, 1146, 1915, 2516.

[ 147 ]

477. No cross, no crown, 626, 843, 1820.
478. No fire without smoke, 611.
479. No gains without pains, 626.
480. No garden without its weeds, 860.
481. No joy without alloy, 611.
482. No joy without annoy, 611.
483. No man is a hero to his own valet, 104.
484. No pains, no gains, 843, 1820.
485. No rose without a thorn, 611, 860.
486. No sweat, no sweet, 408, 843, 1820.
487. No viper so little but hath its venom, 1147.
488. No weeping over shed milk, 54.
489. None so deaf as those who won't hear, 1133.
490. Nothing is impossible to a winning mind, 2454.
491. Nothing is so secret, but time and truth will reveal it, 2200.
492. Nothing stake, nothing draw, 384, 1808.
493. Nothing venture, nothing have, 84, 384, 1808.
494. Now I have a sheep and a cow, everybody bids me good morrow, 1809.
495. Now I have got an ewe and a lamb, every one cries 'welcome, Peter,' 1809.
496. Oer meikle o'aething is gude for naething, 196.
497. Of an ill-pay-master get what you can, though it be but a straw, 2449.
498. Of little meddling comes great ease, 568, 2192.
499. Offenders never pardon, 151.
500. Old men's counsel is the best, 587.
501. One does the scath and another has the scorn, 8, 9, 13, 14, 283, 286.
502. One doth the blame, another bears the shame, 8, 9, 13, 14, 893.
503. One general mark of an impostor is that he outdoes the original, 1246.
504. One good head is better than several hands, 2318.
505. One many may lead a horse to water but twenty cannot make him drink, 497, 576.
506. One many may steal a horse, when another may not look over the hedge, 2083.
507. Opportunity makes the thief, 848, 1262, 1263.

[ 148 ] 18
 ______________________________________________________________
 508 Orthodoxy is my doxy and heterodoxy is another 
   man's doxy, 1432.
 509 Our liberality must not exceed our ability,1403
 510 Out of debt, out of danger, 766, 1929.
 511 Out of sight , out of mind, 1592.
 512 Out of frying pan into the fire, 1668,2054.
 513 Past labor is present delight, 1374.
 514 Patience and perseverance will overcome mountains,
   493, 494, 1845, 2255.
 515 Penny wise and pound foolish, 150, 236, 250, 633,
   781, 1175, 1556.
 516 People are blind followers, 1240.
 517 Plain dealing is dead and died without issue, 1750.
 518 Poverty parts friends, 30, 434, 2185.
 519 Practice makes perfect, 103, 108, 1702.
 520 Prepare for sickness in the day of health and for
   old age in thy youth, 2514.
 521 Prevention is better than cure,396.
 522 Procrastination is thief of time, 824, 1693, 1694.
 523 Promises will not help the needy, 278.
 524 Prosperity gains a multitude of friends, 649.
 525 Prove a friend before you seek him, 1448.
 526 Provender pricks him, 185 a.
 527 Punishment is lame but it comes, 131, 2277.
 528 Put another man's child into your bosom and he'll
    creep out at your elbow, 284.
 529 Rage robs a man of his reason and makes him a 
   laughing stock, 688.
 530 Rareness and difficulty render things estimable, 
   2149.
 531 Regal owners have regal cares, 909.
 532 Render not evil for good, 474, 479.
 533 Report is worst than reality , 2230.
 534 Reynard is still Reynard though he put on a cowl,
   907, 1481.
 535 Rich folk has routh o'freends, 649.
 536 Riches gotten with craft, are commonly lost with
   shame, 2161.
 537 Right, Roger, your sow is good mutton, 923.
 538 Rome was not built in a day, 1845. [ 149 ]          
             19
  _____________________________________________________
 539 Scandal has wings, 180.
 540 Secrets are never long lived, 722, 939, 1692, 2200.
 541 Self preservation is the first law of nature, 1403,
   1430.
 542 Send not for a hatchet to break open an egg with,
   2181.
 543 Set a beggar on a horseback, he'll ride to the devil,
   162,179.
 544 Shallow brooks are noisy, 129, 1708.
 545 Shallow waters make moist din, 1708.
 546 Short Pleasure, long lament, 178, 1320.
 547 Short reckonings make long friends, 434.
 548 Silks and satin's put out the fire in the kitchen, 795.
 549 Sin steals the horse and carries home the bridle
   honestly,1877.
 550 Since he cannot be revenged on the ass, he falls on
   the packsaddle, 1833.
 551 Sit in your place, and none can make you rise, 1717.
 552 So many countries, so many customs, 1571.
 553 Some do first, think afterwards, and repent for
   ever, 92.
 554 Some go to law for the wagging of a straw, 294.
 555 Something is better than nothing, 634, 2053.
 556 Sometimes words wound more than swords, 1036. 
 557 Soon ripe, soon rotten, 68.
 558 Spare the rod and spoil the child,35, 36, 37, 41,
   682,1146,1365,2482.
 559 Spare when you are young, spend when you are old,
   2500.
 560 Speak the truth and shame the devil,1757.
 561 Speech is silver, silence is gold, 2267.
 562 Spend the God will send, 1424.
 563 Spend the day well and you will be able to rejoice
   at night, 2500.
 564 Spit not against heaven, it will fall back in thy face,
   2148.
 565 Steal a pig and give the trotters for God's sake, 1877.
 566 Step after Step the ladder is ascended, 275.
 567 Still waters run deep, 129.
 568 Stone by stone, the mountain is leveled, 493, 494. [ 150 ] 569 Stretch your legs according to your coverlet, 2292.

579 Subtility set a trap and caught itself, 1494, 1496

571 Talking pays no toll, 278

572 Take a vine of a good soil, and a daughter of a good

mother, 2134.

573 Take heed you find not that you do not seck, 1046

574 Take not a musket to kill a butterfly, 2181.

575 Tell me the company you keep and I'll tell you what

you are, 1448

576 Tell me with whom thon goest and I'll tell thee what

thou doest 1418.

577 That is a prodigious plaster for so small a sore, 2230

578 That is as likely as to see a hog fly, 589.

579 The beaten path is the safe path, 587.

580 The best mirror is an old friend, 1271

581 The biter is sometimes bit, 1494, 1496.

582 The blood of the soldier makes the glory of the

general, 1031,1461,1803.

587 The cat in gloves catches no mice, 745, 809,810.

589 The chamber of sickness is the chapel of devotion,

1964, 2495.

590. The Cobbler's wife goes the worst shod, 2473.

591. The common horse is worst shod, 1863,1864, 1865.

592 The cost often spoils the relish, 1333.

593. The cow knows not the value of her tail till she has

lost it, 820.

594. The Crow thinks her own bird fairest, 923.

595 The cure may be worse than the disease, 1333.

596 The death of the wolf is the life of the lamb, 705.

591 The door that is not opened to him that begs our alms

will be opened to the physician, 2333
[ 151 ]
 598 The earthen pot must keep clean of the brass kettle,
   2224, 2487.
 599 The empty vessel makes the greatest sound, 1708.
 600 The fault of the ass must not be laid pack- 
   saddle, 2183.
 601 The fear of war is worse than war itself, 2124.
 602 The full belly does not believe in hunger, 476.
 603 The game is not worth the candle, 450, 1119, 1333.
 604 The guilty mind needs no accuser, 591.
 605 The habit does not make the priest, 1481.
 606 The hills look green that are far away, 11, 145. 
 607 The holidays of joy are the vigils of sorrow, 178,
   657.
 608 The kick of the dam hurts not the colt, 1472.
 609 The kiln calls the oven burnt house, 2297.
 610 The knowing need no explanation, 164.
 611 The lazy servant, to save one step, goes eight, 2091.
 612 The losing horse blames the saddle, 538.
 613 The love of money is the root of all evil, 161, 454.
 614 The more we have, the more we want and the more
   we want the less we have, 208, 706.
 615 The mother-in-law remembers not that she was a
   daughter-in-law, 870.
 616 The owl thinks all her young ones beauties, 923.
 617 The poor man's shilling is but a penny, 350, 627.
 618 The pot calls the kettle black, 1441, 2297.
 619 The priest forgets he was a clerk, 870.
 620 The river past, the saint forgotten, 957, 1911.
 621 The shoe-maker should not go beyond his past, 509.
 622 The shovel mocks the poker, 1441.
 623 The sleeping fox catches no poultry, 529, 530.
 624 The smith's mayor and the cobbler's wife are always
   the worst shod, 2473.
 625 The tale is over, 958, 1598.
 626 The thrush, avoiding the trap, fell into bird lime, 1668.
 627 The worth of a thing is best known by the want
   of it, 820.
 628 The young cook crows as he heard the old one, 23.
 629 The young pig grunts like the old sow, 23.


[ 152 ]

                            22

630 There is no accord where every man would be a lord, 622.
631 There is no better looking glass than an old friend,1271.
632 There is no mischief in the world done, but a woman is always in it, 826a.
633 There was a wife that kept her supper for her break--fast and she was dead ere day, 2313, 2363.
634 There's many a slip 'twixt the cup and the lip, 2313, 2363.
635 They agree like cats and dogs, 1004.
636 They are not all saints that use holy water, 2176.
637 They had thought to have put others into a sleeve and they are put in themselves,1494, 1496.
638 They must hunger in frost, that will not work in heat, 1374
639 They need much whom nothing will content, 208,331.
640 Think no labour slavery, that brings in penny savoury, 1777.
641 Think twice before you speak, 92.
642 Those who do nothing fancy themselves capable of doing everything, 1542.
643 Though who do nothing fancy themselves capable of doing everything, 1542.
644 Though the wound be healed, the scar remains, 2208.
645 Three may keep counsel, if two be away, 303, 2244.
646 Time tries all, 970.
647 'Tis casy to fall into a trap, but hard to get out again, 688.
648 'Tis good grafting on a good stock,2134.
649 'Tis not the habit that makes the monk, 1481.
650 To add fuel to the fire, 598, 826.
651 To carry coals to Newcastle, 1187.
652 To correct or mend the Magnificat, 234.
653 To dive deep and bring up a potsherd, 1046.
654 To escape Cluyd, and be drowned in Cornway, 1085.
655 To escape the rocks, and perish in the sands, 1085.
656 To give a Rowland for an Oliver, 1334.
657 To him that wills, the way is seldom wanting, 2454


[ 153 ]

658 To kill two birds with one stone, 12.
659 Tomorrow comes never, 1693, 1694.
660 To set the fox to keep the geese, 783.
661 To shoot at a pigeon and kill a crow, 1142,1143.
662 Too many cooks spoil the broth, 1863, 1864, 1865.
663 Too much of anything is good for nothing. 71, 75, 76,79,196,656,1016.
664 Too much refining destroys pure reason, 656.
665 Touch pitch and you will be defiled, 1545.
666 Tread on a worm and it will turn, 193, 195,1297.
667 Trifles lead to serious matters, 128, 2192.
668 Trust in God and keep your powder dry, 1873.
669 Two cats and a mouse, two wives in one house, two dogs and a bone, never agaee in one, 1691.
670 Two of a trade seldom agree, 1691.
671 Two sparrows upon one ear of corn are not likely to agree long, 710.
672 Undutiful children make wretched parents, 2082.
673 Unfortunate is he who depends on the favours of another, 1847.
674 Union is strength, 1678, 2504, 2505.
675 Unruffled minds enjoy a sweet repose. 1912.
676 Use and practice make men capable of employment, 398.
677 Venture a small fish to catch a great one, 1148.
678 Victory is gained by caution, 1628.
679 Vows made in storms are forgotten in calms, 1964,2495.
680 Walls have ears, 141
681 Wash a dog, comb a dog, still a dog is but a dog, 911.
682 Waste not, want not, 2514.
683 We hounds killed the hare, quoth the lap dog, 1396.
684 We never know the worth of water till the well is dry, 820.
685 What costs little is little esteemed, 2149.
686 What is bread in the bone, cannot go out of flesh, 1392,2492.
687 What is every man's business (duty) is no man's business (duty) 1116, 1863, 1865,2251.

[ 154 ]

698 What may be done at any time, will be done at no time, 1693,1694
689 What the eye sees not, the heart rues not, 1132
690 What you can't get is just what suits you 145,992
691 When a man is not liked, whatever he doth is amiss, 432
692 When bread is wanting, oaten cakes are excellent. 301,1242.
693 When good cheer is lacking, false friends will be packing, 649
694 When Peter is in Paul is out, 1569.
695 When the cat's gone, the mice grow saucy, 19.
696 When the cat is away, the mice will play, 19, 1698,1699.
697 When the demand is a jest, the fittest answer is a scoff, 1552.
698 When the sea is crossed, the saint is forgotten, 1911.
699 When the wine is in. the wit is out, 890.
700 When wine enters, wisdom goes abroad, 890.
701 When you are at Rome, do as the Romans do, 1370,1711,2248.
702 Where lenity cannot reclaim, there severity must correct, 1379
703 Where love fails, we espy faults, 432,
704 Where there is no love, all are faults, 432.
705 Where there is a will there is a way,2454.
706 Who casteth a stone on high, casteth on his own head, 2148.
707 Who dainties love, shall beggers prove, 795,2311.
708 Who knows nothing, doubts nothing, 1316.
709 Who lets one sit on his shoulders shall have him presently sit on his head, 382.
710 Who says what he likes shall hear what he does not like, 964.
711 Who shall keep the keepers, 2465, 2466, 2467.
712 Who spits against heaven, spits in his own face, 2148.
713 Who spits against the wind, spits in his own face, 964.
714 Whom a serpent has bitten, a lizard alarms, 924.
715 Why cast pearls before swine, 1000.

[ 155 ]

716 Why lock the stable door, after the steed is stolen, 998,999, 1321.
717 Why paint the lily, 234, 2030.
718 Wisdom is better than riches, 2361.
719 Women's jars breed men's wars, 826a.
720 Words don't fill the belly, 278.
721 Wrinkled purses make wrinkled faces, 1597, 1808.
722 You are very free of another man's pottage, 290a.
723 You cannot wash a blackamoor white, 908.
724 You may force a man to shut his eyes but not to sleep, 497.
725 You may lose a fly to catch a trout, 384.
726 You must go into the country to hear what news in London, 141.
727 You must spoil before you spin, 263.
728 You need not grease a fat sow, 234.
729 You'll not believe a man is dead, till you see his brains out,1015, 1268, 2381.
730 Youth and white paper take any impression, 1008, 1925, 2221.
731 Youth is the season for improvement, 1925, 2343.

[ 156 ]
അനുക്രമണിക

അകം 50,70,1265 അണ്ണി 2197
അകിൽ 1289 അണ്ടി 1861, 2084
അക്കര 127, 856 അണ്ടിക്കഞ്ഞി 200
അക്ഷരം 335 അതിരു 253
അഗ്നി 251 അതിസാരം 70.
അങ്ങാടി 141,184,211,341,1203. അത്താഴം 492,595,744,753,1727,2392.
അച്ഛൻ 1813. അത്തു 172.
അച്ചി 367,432,495,498,992, അനക്കം 328
1145, 1291, 1477, 1657 അനച്ച 924.
1872, 1946, 2102, 2128. അനർത്ഥം 76,128,161,1388
അഛൻ 118,641. അനന്തിരവൻ 1865
അഞ്ചുക 1163. അനുഗ്രഹം 456.
അഞ്ഞാഴി 46, 152. അനുവാദം 2100.
അട 154, 1790. അനുവാദം 2100.
അടക്ക 1624, 2419. 2426, 2427. അന്തി 93,262,973,1563.
അടയാളം 2380 , 2382. അന്നം 1000.
അടി 275, 400, 684. അന്ന്യായം 516.
അടിച്ചിപ്പാര 27. അപരാധം 176 ,189,285,286.
അടുക്കൽ 4. അപശബ്ദം 261.
അടുപ്പു 81,147. അപായം 659.
അണ 1321,2096. അപ്പടി 644.
അണപ്പല്ലു 2201. അപ്പൻ 198 ,1921.
അണിയൽ 212. അപ്പം 60,372,442,634,846,1244, 1740.
അണ്ണൻ 37,41. അപ്രിയം 661.
അണ്ണവായൻ 60. അഭിപ്രായം 1497.
അണ്ണാക്കൊട്ടൻ 63. അഭ്യാസം 1701,1821.
അണ്ണാൻ 57 അഭ്യാസി 1807.
അണ്ണാവി 1426. അമൃതം 79,99,111,154,196. [ 157 ]
അമേധ്യം 292. അറപ്പുഴ 1624.
അമ്പട്ടക്കത്തി 259. അറിയാത്തോൻ 167.
അമ്പട്ടൻ 296,1675,1801,2463. അറിവു 625,1377,1407.
അമ്പലം 340,623,1350,1423,1425. അലക്ക 54,2432
അമ്പലപ്പുഴ 1145. അലങ്കാരം 2400.
അമ്പഴങ്ങാ 252,1351. അലച്ചിൽ 208.
അമ്പു് 913,1949,2373,251. അള 2352.
അംഭസ്സ് 251. അളക്ക 112,311,583.
അമ്മ13,14,71a,95,176,386,641,672,872,
1145,1445,1627,1775,2214,2473. അളിയൻ 118,126,2195.
അമ്മാച്ചൻ 293,488 അവസരം 2510.
അമ്മി 40,31. അവിചാരം 92.
അംശം 61. അഷ്ടമരാശി 3.
അയൽ 30,269,278a,470,694 അഴകു 1247.
അരക്കാതം 74. അഴിക്കുന്നു 17.
അരക്കാത്തുട്ടു 6. അഴുക 345.
അരക്കാശു 6. അഴുക്കു 725,726,1372.
അരങ്ങു 45. ആകാശം 125,1660,1680,1774.
അരചൻ 72,215,230,251 ആകോലി 1064.
അരപ്പലം 146. ആഗ്രഹം 75,771.
അരവൈദ്യൻ 263. ആചാരം 156,325,485
അരി 425,444,464,553,1023,1748,
1966,2003,2024,2080,2092. ആടു 247,349,1165,1922
അരിക്ക 6,82. ആട്ടു 55,,2210
അരിശം 688. ആണം 221
അരിഷ്ടത 331. ആണി 60,2183
അരുവാൾ 2122a. ആണു് 348,2395,2427
അർത്ഥം 179,434. ആണ്ടു 748
അർദ്ധം 163. ആണ്ടുപോ 1298ക
അർദ്ധരാത് 162,179,918.രി ആൺപീറന്നവൻ 892
അറ 224a,1707 ആദരവു് 149
ആദി 337
[ 158 ]
ആന 15,42,64,81,103,166,,
207,397,779,780,781,859,933,,

1059,1175,1269,1593,1642,,
1702,1796,2045,2109,2257,2279,
ആനക്കാരൻ 245,
ആനക്കിടാവു 234,288,
ആനത്തുടൽ 305,
ആനപ്പാവാൻ 25,
ആന്ത 821,
ആന്തുക 568,
ആപത്തു 75,318,332,2500,
ആപ്പു 676,
ആമ 1065,2073,
ആമാട 429,
ആയിരം 31,47,128,153,,

155,169,280,288,837,

ആയുസ്സ് 68,88,199,273,582,1722,2058,
ആംവാരം 29a,
ആരംഭം 275,
ആരാൻ 649,
ആരൂഢം 43,
ആർത്തി 260 ,
ആറാട്ടു 243,1543,
ആറാണ്ടു 284,
ആറിലൊന്നു 294,
ആറു 298,918,
ആറുക 2450,
ആറമ്മുള 2419,
ആലു് 88,
ആല 1187,1216,2396,
ആവണക്കു 224,2135,
ആവലാധി 516,
ആവോലി 1064,

ആശ 76,228 253 1155,1176,2316,
ആശാൻ 139,143,592,678,
ആശാരിച്ചി 151,
ആസനം 792,1304,1544,1649,
ആഴക്കു 112,
ആഴം 307,996,1723,


ഇക്കരെ 11,
ഇങ്ങ 17, 18,
ഇഛ 21,
ഇഞ്ചി 24,2431,
ഇടയൻ 1922,
ഇടം 477,768,769,
ഇടി 2071, 2075,
ഇടിക്ക 159,
ഇട്ടവൻ 1120,
ഇണങ്ങു 2095, 2096,
ഇണങ്ങുക 1731,
ഇണ്ടന്തുരുത്തിനായർ 2421,
ഇപ്പടി 644,
ഇമ്പം 454,
ഇമ്പമാല 880,
ഇര 1218, 1428, 2331,
ഇരക്കുക 2285,
ഇരട്ട 453,
ഇരട്ടിക്ക 679,
ഇരപ്പൻ 2490,
ഇരപ്പത്തരം 381,
ഇരിപ്പിടം 382,
ഇരുട്ടു 318,819,
ഇരുമ്പു 313, 776, 803,,

1212, 1353, 1445, ,

1779, 1998, 2031 , 2033,

[ 159 ] 
ഇറ 1951

ഇറക്കം 713


ഇറച്ചി 1231, 2014

ഇല 477, 1174, 2224

ഇലക്കറി 627

ഇല്ലം 457, 614,

1145, 1189, 1430

ഇളന്തല 1670

ഇഷ്ടം 1432, 2185

ഇഴെക്ക 265

ഈച്ച 33, 902, 1264, 1603

ഈടു 315, 2394, 2506

ഈട്ടി 1038

ഈർക്കിൽ 271, 274

ഈറൻ 1622

ഈററയൻ 1807

ഈറ്റുനോവ് 2087

ഈശ്വരൻ 338

ഈഴത്തല 357


ഉക രി 2061

ഉഗ്രാണം 561

ഉച്ച 495

ഉടൽ 1076

ഉടമ്പു 578

ഉടയവൻ 2055

ഉടുപ്പു 1069

ഉണക്കു 869

ഉണ്ടവല 1626

ഉണ്ണാത്തവൻ 476, 477

ഉണ്ണി 241, 427, 472, 741,

1832, 2041

ഉണ്ണിക്കുറകു 1842

ഉണ്ണുക 367, 1378, 2390, 2391

ഉരുളങ്ങാ 2512

ഉത്തമം 2268

ഉത്തരം 523, 756, 1552

ഉദകക്രിയ 463

ഉന്തിനടക്ക 1287

ഉന്ത് 724

ഉപകാരം 37, 531, 535, 1721

ഉപദേശം 261, 1203

ഉപദ്രവം 1831

ഉപായം 505, 563

ഉപ്പാട്ടി 673

ഉപ്പ് 559, 572, 1505, 1918, 2194

ഉപ്പിലിട്ടതു 508

ഉപ്പേരി 524

ഉമി 150

ഉമ്മ 115, 846, 1480

ഉമ്മട്ടം 639

ഉമ്മരപ്പടി 1692, 2200

ഉരൽ 116, 2368, 2369

ഉരുക്കു 2207, 2330

ഉരുക്കം 550

ഉരുട്ടു 504

ഉരുള 481, 486

ഉരുളി 321

ഉരുളുക 1822

ഉറ 571, 2323

ഉറക്കം 1047, 1232, 2376

ഉറങ്ങുക 410, 1185

ഉറപ്പ് 1068, 1095, 2223

ഉറവു 1810, 2145, 2173

ഉറി 51, 116, 480, 543, 675

[ 160 ]
ഉറുമ്പു 187, 246, 540, 792,
1318, 1519, 1521

ഉലക്ക 317, 499, 514, 682, 702,

719, 752,1259, 2120

ഉളിഞ്ഞവൻ 786
ഉള്ളതു 545
ഉള്ളം 700
ഉള്ളാടൻ 1040
ഉഴുക 489

ഊകാരം 867
ഊക്കം 478, 636
ഊണു 95
ഊതൽ 461
ഊത്ത 465
ഊനൻ 493
ഊനു 289
ഊപ്പ 519
ഊര 285, 484, 427, 555, 636,

1088

ഊരു 1076
ഊശാന്താടി 490
ഊഴം 458
ഊഴിയം 562


ഋണം 1929


എണ്ണ 316, 598, 1210, 1452,

1555, 2517

എണ്ണം 471, 1210
എണ്ണുക 101, 102
എതിര 253
എരണ്ട 586

എരയി 1010
എരുമ 30, 2152
എറിയുക 1808
എലച്ചിൽ 1475
എലി 576, 614, 1965, 1967,

1969, 1972

എല്ലു 417, 1855, 2274
എളിയതു 1017, 1417, 1428
എളിയോൻ 1995, 2240, 2316
എള്ളു 628, 1555, 1556
എഴുത്തൻ 108
എഴുത്തു 173, 592, 2448
എഴുപതു 172


ഏകാദശി 407, 1958
ഏക്കറ 419
ഏടാകോടം 172
ഏണി 653, 1051
ഏത്തം 334
ഏറ്റം 713
ഏശുക 638
ഏഴിയൻ 581


ഐന്തലനാഗം 299
ഐശ്വര്യം 179


ഒച്ച 729
ഒച്ചു് 632
ഒടിക 77
ഒടുവ് 337
ഒട്ടുക 433
ഒതളങ്ങാ 2441

[ 161 ]
ഒത്തുകിടക്ക 1284,

ഒമ്പതു 3,680,681,
ഒരുത്തി 317,695,
ഒഴുകുന്നു 17,50,


ഓക്കാനിക്ക 1316,
ഓടക്കുഴൽ 1665,
ഓടം 1313,1503,
ഓടിച്ചവൻ 732,
ഓടു 467,925,1060,1221,
ഓട്ട 401,656,714,
ഓട്ടക്കലം 1045,
ഓട്ടുപുര751,
ഓണം 482,534,546,937,1517,
ഓല 108,297,560,567,689,
ഓലക്കെട്ടു 735,
ഓൾ 116,
ഓശ 997,2272,
ഓശാരം 156,485,779,780,
ഓഹരി 799,


ഔചിത്യം 327,
ഔഷധം 201
കക്കാ 949
കക്കുക 848,895,1449
കചൻ 22
കച്ചറ 1275
കച്ചൊടം 856
കഞ്ചാവ് 890

കഞ്ഞി 30,82,302,541,

741,765,796,389,927,1070,

1319,1325,1865,2400,2408
കഞ്ഞിക്കലം 878
കട 1328
കടച്ചി 1634
കടപ്പന്തി 44
കടം 481,793,801,974,1750,

2165,2316,2394,2397

കടമ്പ 227
കടൽ 56,608,831,1009,

1617,1663,1755

കടലാടുക 1515
കടലാഴം 1635
കടവഴിക്കുററി 842
കടവു 440,971,972,1844
കടിക്ക 23,193,436,439
കടിഞ്ഞൂൽ 615
കടുത്തില 1758,2324
കടുന്തൽ 763
കടുവാ 2202
കട്ടിൽ 671,1161,1300,1816
കണ 840,2293
കണക്കു 780,795
കണവൻ 884a
കണി 10
കണിയാൻകുഞ്ഞു 1224
കണ്കെട്ടു 2381
കണ്ടറി 1349
കണ്ട 2198
കണ്ടം 673,874,1482,2173
കണ്ടി 951
കണ്ടുകെട്ടുക 479
കണ്ഠമാല 880

[ 162 ]
കണ്ണ് 10, 51, 52, 263,
287, 480, 613, 802, 836,

1006, 1197, 1208, 1327,
1766, 1769, 1771, 1759, 1986,
2034, 2278, 2370 കണ്ണാടി 65,818,1140,1271,1444,

1749,2179

കണ്ണീർ 1058
കതക 1969
കതമ്പാത്തൊണ്ട് 957
കത്തി 2,158,842,1178,1480,

1954,2323,2345,2365

കത്രിക 1780
കഥ 958
കനകമാല 880
കനിവു 879,987
കന്യകാദാനം 500
കപോതം 2054
കപ്പപ്പാമരം 1043
കപ്പൽ 1114,1347
കമുങ്ങ് 32,1550,1889
കമ്പ 788
കമ്പിളി 1260
കമ്പു 670,860
കമ്മൾ 900
കയർ 250,782,983,2098,2195,
കയം 828
കയിൽ,1326,2293
കയ്യൻ 1161,1983
കയ്യൂരി 1913
കര 1574,2435
കരച്ചിൽ 795
കരടു 1442
കരപ്പാട്ടം 262
കരയുക 113,121,657,760,2455

കരം 1450
കരിക്കട്ട 1520,1521
കരിക്കൽ 795
കരിഞ്ഞോട്ട 926
കരിമ്പിത്തം 865
കരിമ്പു 776,803,1322
കരിയില 884
കരുത്തൻ 692,696,697
കരുണ 1629
കരുവ 919
കരെക്കണയുക 979
കർണ്ണങ്ങൾ 303,2053
കണ്ണൻ 954
കർപ്പൂരം 192,509
കർമ്മം 1601,2337
കറ 838,858
കറത്തവൻ 2060
കറി 647,804,986,990,1084,

1274,1382,1557,2056,2376

കറുകപ്പുഴ 881
കല 2208
കലക്കം 1367
കലം 51,504,611,1060,1080,

2147,2170,2293

കലിയുഗം 94
കല്പന 1560
കല്പിച്ചതു 831
കല്യാണം 994,1534
കല്ലു 264,350,474,499,522

584,603,747,763,950,

961,995,1385,1664,1947,2254
കല്ലുപ്പു 1926
കല്ലൂർക്കാട് 1196

[ 163 ]
കളത്രവീടു 2299

കളരി 678,1652
കളവു 78,551,871
കളം 877
കളി 980
കളിക്ക 472
കള്ളം 888,1938
കള്ളൻ 110,533,832,848,

;932,1767,1768	

കള്ളപ്പണം 1346
കവിൾ 2215,2367
കവുങ്ങു 32,1550,1889
കഷായം 35,501,1330
കസ്തൂരി 2233
കഴല 789
കഴു 2243
കഴുകൻ 915,1876,1928
കഴുക്കുക 857
കഴുക്കോൽ 272,1568,2449
കഴുങ്ങു 32,1550,1889
കഴുത 175,984,1183,1336,2310,2377,2468
കഴുതക്കാൽ 955
കഴുത്തു 417,499,1480,2325,2381,2468
കഴുവേറുക 794,893,894,941,1465,1641,2250
കാക്ക 264,320,449,589,775,885,2121,2439
കാകകക്കുഞ്ഞു 1224
കാക്കച്ചി 1383
കാക്കാലൻ 1616
കാച്ചികുളിക്ക 978

കാഞ്ഞിരം 1916
കാട 270
കാടി 1983
കാടിക്കലം 1659
കാടിക്കുഴി 177
കാടു 180,181,214,215,491,690,825,

943,2007,2008,2283,2472

കാട്ടി 914
കാണരുതാത്തവൻ 926
കാണം 1420,1421
കാണി 278,1200
കാതൽ 437,539,1259,1934,2239
കാതം 165,265,445,813
കാതു 261,868,956,1183,2458
കാത്തള 2123
കാപ്പിട 783
കായൽ 1138,1395,2421
കായം 772,2489
കായി 67,1136,2130,2132,2500
കാര 1829
കാരണവൻ 975,1865
കാർക്കിക 985
കാര്യക്കാരൻ 850
കാര്യസാദ്ധ്യം 976
കാര്യം 204,229,779,810,887,993,1171,16621848,1968
കാറ് 1547
കാലദോഷം 1745
കാലൻ 948
കാലവർഷം 1537
കാലം 254,468,845,922,951,959,981

[ 164 ]
കാൽ 354,389,402,406,525,771,789,791,
896,1106,1353,1610,1763,1879,

2225,2496,2507
കാലാ 974
കാലുഷ്യം 960
കാൽക്കൂത്തൽ 764
കാൽചുവടു 872
കാൽപണം 835
കാവു 704
കാവത്തു 255
കാവൽചാള 991-
കാശി 989,2186,2432
കാശു 846,988
കാഷ്ടം 913,931
കാള 20,343,1116,1396,

1817,1974,2017

കാളിനം 968
കദളിവാഴ 814
കാഴ്ച 820
കിടക്ക 528
കിടാവ് 119
കിണർ 499,662,688,

839,1085,1627

കിണ്ണം 591
കിനാ 1044,1045
കിന്നാരം 91,144,2040
കിറി 851
കിലുക്ക 148
കിളെക്ക 408
കിളി 1108
കിഴക്കു 655,717,723,1548
കിഴങ്ങു 2258
കിഴവി 1621
കീയംകീയം 2294

കീറുക 664
കുക്ഷി 1016
കുങ്കമ്പുണ്ണു 297
കുംകുമം 905
കുഞ്ഞു 267,923,996
കുട 162,179,561,1784,1789,1790
കുടൽ 775
കുടപ്പന 1395
കുടം 129,268,1037,

1708,1786,2030,2470

കുടി 80,1024,1213,2090
കുടിക്ക157,160
കുടിച്ചുചാക 1885,2421
കുടിലൻ 1807
കുടുമ 1317,1839,2260,2410
കുട്ടൻ 1267
കുട്ടി 23,35,288,733,855,

;891,1414,1477 

കുണ്ടകുത്തുക 475
കുതിര 52,127,237,231,

397,778,906,908,968,

1279,1375,1782
കുതിരക്കുട്ടി 1115
കുത്തു 515
കുത്തുക 20,571,868,1034,1035
കുത്തുകൂലി 1119
കുത്തിക്കടിക്ക 373
കുത്തികൊല്ലുക 369
കുന്തം 635,1243,1759
കുന്നി 1042
കുന്നു 409,1025,1704,1733,1843
കുപ്പ 39,991,1041,1048,

1126,1816,2160
[ 165 ]
കുപ്പായം 1927

കുമള 2442
കുമിൾ 363
കുമ്പളം 109
കുമ്പിൾ 741
കുമ്മാച്ചൻ 488
കുയിൽ 911,917
കുരക്ക 245,1258,1405,1677
കുരങ്ങു 358,615,715,1307,2469
കുരണ 1209
കുരണ്ടി 1166
കുരിശൂ 2064
കുരു 1113
കുരുടൻ716
കുരുടൻ 716
കുരുടി 1965
കുരുത്തോല 359
കുരുന്തല 1685
കുരുന്നു 87
കുരുപ്പ 2223
കുറ 293
കുറക്കുഞ്ഞു 1224
കുറവൻ 1049
കുറി 1206
കുറികോൽ 1887
കുറിയതു 1735
കുറിയവൻ 344,898
കുറുക്കൻ 529,859,1228,1633,1956,2447
കുറുതു164
കുറുന്തടി1186,1229
കുറുന്തോട്ടി 269
കുറുമ്പന 1699,1737
കുറുവടി 537, 2181
കുറുവാ 1150

കുററം 287,432,528,992
കുററി 594,1091,2415
കുല 203,1104,1824,
കുലയാന 1096
കുലം 1017,1198,1816,1843
കശ 1580
കുശത്തി 938
കുശവൻ 774,1199
കുളങ്ങര 1199
കുളവൻ 1148
കുളവി 1226
കുളം 53,699,821,994,

1103,1527,1944

കുളിക്ക 1514,1618,1853
കുളിര 206
കുള്ളൻ 898
കുഴ 1393
കുഴക്കു 140
കുഴൽ 1667,2493
കുഴൽവിളിക്ക 1466
കുഴലൂതുക 2021
കുഴിനാട 439
കുഴിയാട്ട 438
കുഴിയാന 1079,2110
കൂക്കിരി 1105
കൂച്ചുകെട്ടുക 209
കൂട 1111
കൂത്തൂ 637
കൂര 1067
കൂരൻ 10
കൂരായണ 1911
കൂറപ്പേൻ 2022
കൂറു1381

[ 166 ]
കൂറുപറക 1983
കൂറ്റാൻ 1570
കൂലി 450, 1119, 1402
കൂലിക്കാരൻ 73
കൂവ 2455
കൃതയുഗം 94
കൃഷി 696, 1657
കൃഷ്ണമണി 817
കെടുത്തുക 47
കെട്ടിയവൻ 1122
കെണി 10
കേടു 1130
കേട്ടറി 1349
കേളൻ 1492
കേളുനമ്പ്യാരു് 1134
കേഴ 1840
കൈ 244, 360, 365, 463, 496,
:599, 691, 835, 842, 868, 901,
919, 928, 1051, 1262, 1263,
1331, 1383, 1420, 1421, 1462,
1510, 1634, 1637, 1720, 1771,
1896, 2237, 2272, 2343, 2346,
2366, 2479
കൈക്കും 926
കൈക്കൂലി 862
കൈപ്പു് 1237, 1323
കൈമുറി 852
കൊക്ക 912
കൊക്കര 2343
കൊച്ച 912
കൊച്ചച്ചൻ 19
കൊഞ്ചു് 24
കൊഞ്ഞൻ 566
കൊഞ്ഞനം 2262
കൊടമണി 234
കൊടി 351, 790, 2134, 2446
കൊടുങ്ങല്ലൂർ 1188
കൊടുവാൾ 1698
കൊടുവേരി 192
കൊട്ടടക്കാ 584
കൊട്ടത്തടം 219
കൊട്ട 1153, 1614, 1755
കൊട്ടിൽ 248
കൊട്ടിയമ്പലം 366
കൊണ്ടറിക 805
കൊതി 132, 486, 2363
കൊതു 236
കൊത്തു് 1705
കൊന്നോൻ 1286
കൊമ്പൻ 2307
കൊമ്പ് 52, 107, 232, 326, 387,
:692, 1028, 1575, 2205, 2454
കൊയ്യാൽ 1437
കൊറിക്ക 148
കൊറുക്കു 1933
കൊല്ലത്തി 1332
കൊല്ലൻ 395, 1188, 1332
കൊല്ലം 421, 1145, 1661
കൊല്ലുക 48, 95, 369, 1155.
കൊള്ളി 1089
കൊഴി 995
കൊഴുപ്പ് 1165, 2348
കോക്കാൻ 1970
കോക്കിലി 274
കോങ്കണ്ണി 1324
കോട 210
കോടൽ 279
കോടാലി 929 , 1146
കോടി 664
[ 167 ]
കോടുക. 851 കോഴിപ്പൂ 1231
കോട്ട 1118,1524,2334
കൊട്ടായി 1647
കോട്ടി 1102 ഖേദം 1132,1592,1852,2514
കോൺ 2522
കോണി 721 ഗതം 28
കോത 2347 ഗണപതി 1464
കോതമംഗലം 648 ഗർഭം 615
കോതേച്ചി 1101 ഗർഭിണി 1831
കോനാതിരി 1040 ഗുണം 1162,1636,1815
കോന്തൻ 1049a ഗുരു 932, 970
കോന്തല 1633 ഗുരുക്കൾ 678
കോപം 72 ഗുരുത്വം 367, 1039,1288
കൊപ്പു 1689 ഗോപുരം 1033,1110,1383
കോമച്ചൻ 980 ഗൗളി 659
കോമട്ടി 891 ഗ്രഹണം 1562
കൊയ്ത് 1173 ഘനം 232, 2093
കോരൻ 741
കോരശ്ശാർ 806
കൊരുക 631
കോമ്പൽ 718 ചക്ക 197,1014,1054,
കോൽ 31,1442, 1680,1681,1730,1901 ചക്ക 197,283,1014,1054,1060,1111,1142,1245,1341, 2068
കോലം 1651 ചക്കരമായൻ 452
കോളു 1022 ചക്കി 1142
കൊളി 630 ചക്രം 69, 2478
കോവിലകം 2336 ചങ്കരൻ 1266, 1931
കോശിമാപ്പിള 1188 ചങ്കരമാരയാൻ 618,619
കോഴ 597 ചങ്ങല 397, 815
കോഴി 115,171,270,529, 650,827,936,1141,1472,1703,2412,2494 ചങ്ങാതി 1075,1076,1429,2412,2494
ചങ്ങാത്വം 1448
ചച്ചാപിച്ചാ 562
ചടെക്ക 1405 ചിതം 1368
ചട്ടി 120,588,1149 ചിത്തം 1235, 1936
ചട്ടുകം 321 ചിത്രം 656,1340
ചതഞ്ഞു 1277 ചിനിങ്ങിചിനിങ്ങി 1315
ചതിക്ക 2379 ചിപ്പി 2193
ചത്തവൻ 1124 ചിമിഴ 833
ചന്തം 809 ചിരട്ട 520, 620, 2237
ചന്ദനം 1256, 1309 ചിരി 657,658,675,889
ചപ്പു 574 ചിരിക്ക 543,755,1003,1883,
ചമഞ്ഞുകിടക്ക 1283 2402,2403
ചമ്പാടൻ 1341 ചിരെക്ക 173,388
ചരതം 1287 ചിറ 1002,1990
ചരുവ 772 ചിറകു 2387
ചവറു 1201 ചിറ്റപ്പൻ 1285,1613,2000
ചളി 561,1728,1790 ചിലെക്ക 616
ചാക 883,921 ചിള്ളുക 1227
ചാക്യാർ 212 ചീട്ടു 2421
ചാടുക 127 ചീനത്തുമ്മി 317
ചാൺ 459 ചീമ്പക്കഴുക്കോൽ
ചാണകം 761,1884,2122 ചീര 952,2356
ചാണ്ടി 1568,1569 ചുക്കു 396,1254,2068
ചാത്തം 305 ചുങ്കം 643,1338
ചാപ്പാണം 1624,2419 ചുടല 361,1567
ചാമ 1241 ചുടുകാട് 687
ചാമച്ചോറ് 2096 ചുണ 1375
ചാമുണ്ടി 1288 ചുണ്ട് 1824,2344
ചാമ്പൽ 1293 ചുണ്ണാമ്പ് 1627,2419
ചാറു 1299, 1384 ചുമക്കുക 1508
ചാലിയൻ 738,1706 ചുമട്ടുകൂലി 1333
ചാവുകഴിക്ക 2480 ചുമ്മാടു 836,1337
ചാവും കാലം 329 ചുരക്കാ 4,647,1356
ചാള 407 ചുരിക 1758,2324
ചികിത്സ 192,550,1612,1977 ചുറ്റിക 1102
ചിതൽ 1365 ചുറ്റു 140,499
[ 169 ]
ചുള 197, 1099

ചുള്ളി 181
ചൂട്ട 27, 359, 557
ചൂള 739

ചെക്കൻ 1817
ചെങ്ങളം 1348
ചെട്ടി 194, 2020
ചെണ്ട 1031, 1461
ചെമ്പരത്തിപ്പൂ 1268
ചെമ്മയ്യ 1241
ചെരിപ്പു 17, 875, 1470,

1726, 1877

ചെറുക്കൻ 20
ചെറുവിരൽ 1362
ചെറ്റ 1323, 2066
ചെലവു 585,1039
ചെല്ലം 760
ചെല്ലാടം 621
ചെല്ലുക 182
ചെവി 1339, 1578, 1709,

2021, 2205, 2278, 2340,

ചെവിടു 684, 964, 1358
ചെവിയൻ 1180

ചേക്കിടം 922
ചേക്കു 2335
ചേതം 1899
ചേന 229, 309
ചേനൻ 1040
ചേപ്പാട്ട 109
ചേമ്പ 1905
ചേര 193, 195, 606, 1344,

2088

ചേറു 1094, 1728
ചേല് 2335
ചൈത്താൻ 2335
ചൊറി 2397
ചൊറിക 568
ചൊല്ലു 585, 1830, 1870
ചൊവ്വ് 185
ചൊള്ള 630
ചോദ്യം 1513
ചോര 1350
ചോരുക 633
ചോറു 18, 444, 474, 475,

699, 904, 1031, 1126,

1326, 1374, 1563, 2003,
2082, 2398
ചോവൻ 2405

ഛർദ്ദിക്ക 157

ജഗഡില്ലി 1399
ജനനി 2329
ജനിക്ക 2136
ജന്മി 1391
ജയം 2267
ജയശാലി 1628
ജാതകം 85
ജാതി 668, 693, 1131
ജ്യേഷ്ഠൻ 2491

ഞണ്ടു 1825
ഞാങ്ങണ 1580, 1678
ഞാണു 2052

[ 170 ]
ഞായം 1810, 2145

ഞാറ്റുതല 72, 1315
ഞെലുക 754


ഡംഭ് 2501


തകര 375
തകൃതി 1468
തക്കക്കേടു 2408
തഞ്ചം 1971
തടവു 1400
തട്ടിപ്പു 981
തട്ടിമുട്ടി 1273
തട്ടുപടി 1813
തണങ്ങു 1447
തണ്ണിയതു 588
തണ്ണീർ 506, 834
തണ്ടു 618
തന്നിഷ്ടം 1977
തപസ്സു 1766, 1826
തപ്പുക 312
തമ്പി 37, 41, 1690
തമ്പുരാൻ 2331
തരിവള 148
തറവാടു 1659
തറി 720
തല 125, 126, 173, 290, 296, 767,
786, 876, 1010, 1222, 1281,
1357, 1366, 1416, 1691, 1697,
1736, 1902, 2256, 2263, 2273,
2358, 2428, 2479.
തലക്കേടു 1455
തലച്ചുമടു 346

തലമുടി 1600
തലേലെഴുത്ത്173
തല്ലിക്കൊടു 137
തല്ല് 1031
തവള 1025, 1085, 1139
തവിടു 313, 1260, 1418, 1445,
1960, 1998.
തളപ്പു 1053, 1550
തളർച്ച 1479
തള്ള 1422, 1935, 1937, 1998.
തള്ളിക്കള 1379
തഴമ്പു 25, 26
തഴവാ 321
താടി 184,1411
തായ് 1725
താരം 1261
താറു 536, 569
താലി 672, 1505
താൾ 301, 877, 938, 1557
താളം 1467, 2510, 2526
താളി 12
തികട്ടുക 157,394
തിത്തി 1954
തിടുതിടുക്കം 272a
തിന്നുക 939, 1301, 1424, 1427
തിരി 1525
തിരുൾ 2460
തിരുമുൽക്കാഴ്ച 1314
തീ 598, 1103, 1952, 1959, 2037,
2252, 2279, 2413
തീക്കൊള്ളി 1507
തീണ്ടൽ 800
തീണ്ടുക 1276
തീപ്പെട്ടി 1419,1951

[ 171 ]
തുടം 1540

തുടി 513
തുണ 360,370,1595
തുണി 2300
തുണ്ടം 2416
തുനിയുക 204
തുമ്പ് 97,98,378
തുപ്പായി 2146
തുപ്പുക 757,964,1909,2148
തുമ്പി 1625
തുമ്മൽ 2236
തുരുമ്പു 1280,1747
തുറക്കലം 2140
തുളുനാടു 1624
തുളുമ്പുക 129,1708
തുള്ളിച്ചി 891
തുള്ളുക 812
തുഴ 854,972,1572,1577
തുഴയുക 1576

തൂക്കം 1921
തൂക്കുക 194
തൂണു 223,224,698,1415
തൂമ്പു 2516
തൂമ്പാ 2031
തൂറ്റുക 963
തൂവ 1997
തൂവൽ 415

തൃപ്തി 790

തെക്കു 1281
തെങ്ങു 271,280,372,
1931,2047,2405
തെമ്മാടി 1554
തെരിക 231

തെറി 1509, 2423
തെറിക്ക 134
തേക്കില 1562
തേക്കു 1934
തേങ്ങാ 262,277,280,372,
460,620,683,844,1062,
1239,1255,1549,1674,
2047,2056,2080,2263,
2400
തേൻ 863,1323,2011
തേമ്പി 746
തേർ1908
തേവർ 55,933,1488
തൈ1292,2500
തൊടി 2083
തൊടിക 2157
തൊണ്ടു 618
തൊപ്പി 1357,1456
തൊപ്പിപ്പാള 1568
തൊലി 1855
തൊഴ272
തൊഴി 2124
തൊഴിൽ 398
തൊഴുത്തു 694
തോക്കു 281
തോടു 304,771
തോട്ടം 310,441,859,1978
തോണി 8,9,402,724,971,

1311,1953

തോൽ 61,113,1856,1907
തൊലി 13,14
തോൽക്കുക 667,669,2203

[ 172 ]
ദഹനം 396

ദാനം 1877
ദാവന 2431
ദീക്ഷ 71a
ദീൻ 2211
ദീപം 1253
ദുഃഖം 345, 1320, 1622, 2077,

2511, 2512, 2514

ദുഃഖച്ചോറു 2082
ദുർബ്ബല 1831
ദുർമ്മദം 2502
ദുഷ്ടർ 1585
ദൂതൻ 2271
ദൂശി 988

ദേവർ 55, 104, 391, 1787
ദേവൻമാർ 191
ദേശം 1571
ദൈവം 131, 163, 1166

1347, 1421, 1483, 1501,

1535, 1625, 1690, 2020, 2277, 2364
ദോഷം 860, 930, 1434, 1756
ദ്രവ്യം 1584, 2475
ദ്വിഭാഷി 2146

ധനം 418, 770, 1999, 2361
ധർമ്മം 202, 1403, 1430, 1596
ധാന്യം 2388
ധാര 806
ധൂപം 1671
ധൃതി 795
ധൈര്യം 1862

നക്കിനക്കി 1261
നക്കിത്തിന്നുക 2178
നക്കുക 1262, 1263
നക്ഷത്രപരീക്ഷ 998
നഖം 2221
നഗരം 1644
നഞ്ചു 196, 1858
നഞ്ഞു 821
നട 89, 1687
നടുത്തുണ്ടം 1370
നടുപറക 953, 1995
നത്തു 1143, 1769
നനക്ക 1184, 1615
നന്ദി 700
നമഃ 2528
നമ്പിടി 2409
നംപൂതിരി 1988a, 2341
നയം 2063
നര 1024, 1631
നരകം 1131, 1606
നരി 710, 1668
നറുനെയ്യ് 1678
നല്ലതിരിക്ക 424
നല്ലതു 588, 810
നല്ലപേരു 376
നല്ലവൾ 2319
നഷ്ടം 6
നസ്രാണി 446
നാകം 2290
നാക്കു 640,1530
നാഗം 299
നാഗപുരം 319
നാടു 215, 749, 930, 932, 934,

1026, 1686, 1688, 2248,

2281

[ 173 ]
നാട്ടാർ 174

നാണം 221, 222, 2342, 2349
നാന്തല 1207
നാമ്പു 1700
നായ് 151, 240, 245, 292, 365

439, 441, 446, 573, 866,

904, 968, 1061, 1062,
1127, 1258, 1487, 1524,
1548, 1605, 1654, 1658,
1714, 1848, 1897, 1936,
2121, 2196, 2206, 2263,
2280, 2418, 2422, 2453
നായർ (ഭർത്താവ്) 24, 367, 498,

753, 1291, 2102

നായർ (ജാതി) 109, 359, 2415
നായാട്ടു 821, 1272
നാരായണ 1911
നാരി 230 1214, 2057
നാൾ 1306
നാളെ 374, 377
നാവു 1036, 2234
നാശം 596, 922, 2065, 2224,

2355

നാഴി 147, 519, 701, 1689,

2517

നാഴിക 275, 405
നിനവു 879
നിരങ്ങുക 1303
നിരത്തു 1919
നിർമൂലം 1992
നിറകുടം 129
നിറം 758, 890, 1703, 1813
നില 1754
നിലം 390, 1174, 2407, 2434

നിൽക്കുക 754
നിസ്സാരമാക്കുക 946
നിഴൽ 1112
നീന്തം 600
നീന്തുക 307, 918
നീർ 399, 1483
നീർക്കോലി 1963
നീളം 258, 355
നീളുക 77
നുകം 2247
നുണ 1529
നുണെക്ക 416,1632
നുള്ളി 180
നുള്ളിക്കൊടു 1379
നൂലു 140, 1849, 2099, 2518
നൂറു 306, 308, 2426
നെഞ്ചു 274, 505, 678, 1270
നെഞ്ഞു 30,1739
നെയ്യ് 90, 138, 826, 947,

1960, 2417

നെയ്യപ്പം 684
നെയ്യുക 218
നെല്ലിക്ക 2241
നെല്ലു 297, 464, 517, 518,

553, 607, 882, 1022,

1048, 1225, 1450, 1765,
1777, 1961, 2333a, 2336
നേട്ടം 310, 1138
നേർ 969
നേരം 1066, 1223, 1662
നേർച്ച 2495
നൊട്ടകേള 1134
നൊണ്ണു 289, 448
നോട്ടം 282

[ 174 ]
നോവു 909

ന്യായം 1810, 2145, 2266

പകൽ 629,1055, 1644, 1645
പക്കീർ 2513
പക്ഷി 604, 616, 711, 1007
പങ്ക് 18,542
പച്ച 11
പച്ചവെള്ളം 83, 924
പഞ്ച 2467
പഞ്ചാക്ഷരം 1868, 1873
പഞ്ചാര 1914, 1918
പഞ്ഞം 484, 709, 823, 2342
പഞ്ഞവാദിക്കോരൻ 1835
പഞ്ഞി 966
പട 133, 561, 954, 1579

1653, 1654, 1793, 1794

1825, 1891, 1990, 2056,
2085, 2295
പടൽ 166
പടർപ്പ് 490, 2258
പടി 1507,1797, 1787
പടിക്കൽ 1890, 1992
പടിഞ്ഞാറു 1548
പടിപ്പുര 392, 393
പട്ടർ 9, 301, 558, 610, 1625,
1839, 1898
പട്ടി 731, 847, 1061, 1126,

1643, 2274, 2399, 2418,

2519
പട്ടിണി 482, 546, 870, 2012
പട്ടു 487,1345
പട്ടുവം 1201

പട്ടേരി 2018, 2019
പഠിക്ക 36, 659
പഠിപ്പിക്ക 62
പണയം 877,1178
പണം 137a, 138, 660,672,

683a, 835, 899,947,

1333, 1461, 1747,1762,
1820, 1975, 2062, 2137,
2145, 2167, 2192, 2287,
2351, 2494.
പണി 93, 139, 374, 380,

626, 745, 1360, 1937,

2032
പണിക്കത്വം 526
പണിക്കർ 1805, 1803
പണിയൻ 1003
പണിയാരം 2167, 2168
പണ്ടുള്ളോർ 587
പത്തൽ 186, 1552
പത്തായം 413
പത്തി 2, 548
പദവി 1040, 1835
പന 233, 1845
പനക്കലം 2140
പനങ്കാടി 1917
പനങ്ങാട 109
പനസം 2308
പനി 655, 789
പന്തം 1783
പന്തളം 1783
പന്തി 44, 1782, 1932,
പന്നി 4, 217, 518, 558, 610,

690, 943, 944, 995, 1029,

1094, 1274, 1511, 1512,
1658, 1716, 2411

[ 175 ]
പന്നിയിറച്ചി 2014

പപ്പടം 106,2144
പപ്പ 1222
പയറു 152,583,1361
പയറ്റു 644,1542,1836
പയിമ്പ 342,1706
പരക്കഴി 1422
പരതിനടക്ക 1287,1396
പരമസങ്കടം 1847
പരലോകം 1846
പരസ്യം 141
പരിച 2089
പരിചയം 2163
പരിചു 1167
പരിഞ്ഞീൻ 830
പരിഭ്രമം 66
പരിയത്തു 19,1895
പരുന്തു 1090,1809
പറക്കുക 733,915,1177
പറമ്പ് 1867,2394
പറയൻ 1294,1777,1797,

2060

പറയി 1855
പലക 106
പലം 29,140,146,278,2068
പലിശ 170,1244,1245,1400,

1803

പല്ല് 151,271,289,626,886,

1486,1583,1888,2065,

2197,2201
പല്ലക്ക് 300,622
പല്ലി 1322
പശി 973

പശു 124,645,694,762,

891,934,982,1067,

1154,1249,1280,1434,
1548,1666,1766,1863,
1867,1881,1901,1920,
1958,2044,2059,2265,
2289,2362,2464
പശുക്കയറ് 1872
പശുക്കിടാവ് 119
പശുക്കുല 1630
പള്ളിയറ 1909
പഴക്കം 504,2428
പഴങ്കഞ്ഞി 302
പഴങ്കാൽ 1882
പഴഞ്ചൊൽ 273
പഴഞ്ചോറ് 1881
പഴന്തുണി 1219
പഴയരി 425
പഴവല 1860
പഴം 1380,1397
പഴുക്കുക 2240
പഴുത് 1830,2306
പാച്ചൽ 558
പാടുക 1107,1598
പാട്ടം 737
പാട്ട് 1203,2210
പാണൻ 1827
പാണ്ട് 666
പാതകം 2527
പാതാളം 1833,1900
പാതി 349,391
പാതിരാ 464
പാത്തി 685
പാത്രം 505,1238,1250,2075,

2499
[ 176 ]
പാദം 942

‌പാന 1273
പാപം 47, 1493, 1602
പാമ്പു 362, 364, 385,

512, 750, 977, 1004,

1005, 1147, 1160,
1297, 1850, 1864, 1864, 2249,
2383, 2468
പായൽ 522
പായ് 477, 527, 1961, 2376
പാര 396, 547, 2315
പാരക്കോൽ 1841
പാരണ 1958
പാർത്തവൻ 748
പാർവത്യം 2264
പാറ 274, 391, 828, 995, 1787
പാറ്റ 541
പാൽ 21, 322, 855, 871, 903,
1067, 1154, 1280, 1491, 1880,
1881, 1901, 1903, 2108, 2396
പാലം 2140, 1979
പാലിക്ക 2484
പാൽകഞ്ഞി 1778
പാൽക്കലം 2140
പാവ 556
പാഷാണം 264
പാള 728, 1571, 2089
പിടിച്ചതു 777
പിടെക്കുക 171, 415
പിട്ടം 509
പിട്ടു 900, 1127
പിണക്കം 796
പിണങ്ങുക 294, 363, 369, 1367, 1731
പിണം 1811, 1819

പിണ്ടം 807
പിണ്ഡം 1276
പിണ്ണാക്കു 216, 262, 1555, 1558
പിതൃമന 1247
പിതൃശാപം 72
പിത്തം 72, 584, 865, 1030,

1235

പിരടി 1410
പിരട്ടു 520, 521
പിരളുക 522
പിലാപ്പൊത്തു 1536
പിലാവില 1883
പിള്ള 36, 448, 746, 897, 923,

1098, 1386, 1473, 1475, 1476,

1478, 2329, 2462
പിള്ളനൊമ്പലം 2143
പിള്ളവരുത്തം 2006
പീടിക 903
പീനാറി 414

പുക 510
പുകയില 1624, 2419, 2426
പുഞ്ച 2466
പുണ്ണു 341, 448, 449, 461, 579,

2191

പുണ്ണൻകാള 2017
പുതപ്പു 1204
പുതുവല 1860
പുത്തരി 870
പുത്തി 274
പുനം 2352
പുര 158, 286, 635, 751, 1415,

1518, 2026, 2449

പുരപ്പണി 1988

[ 177 ]
പുരപ്പുറം 1092,1946

പുരമുകൾ 2302
പുരികം 816, 822
പുരുഷൻ 132, 884, 1375, 1597,

1976, 2076

പുറം 1,2,70,1265
പുല 800, 1282, 2059
പുലയർ 1959, 2257
പുലയി 180, 181
പുലരുക 2476
പുലി 934, 1242, 1792, 2038
പുല്ലു 645, 884, 1116, 1242,

1249, 1812, 1863, 1867, 1878,
1901, 2038, 2249, 2318, 2377

പുല്ലരി 1745
പുല്ലെണ്ണ 188
പുളി 58, 502, 1875, 1878, 1880
പുളിങ്കൊമ്പു 692
പുളിച്ചി 593
പുളിയൻമാവു 1898
പുളിശ്ശേരി 443, 2027
പുഷ്പം 1597
പുഷ്ടി 427
പുഴ 186, 2151
പുഴു 469, 2451
പുഴുക്കു 727
പുഴുത്തുള 257

പൂ 2059
പൂച്ച 83, 104, 138, 177, 428, 446,

576, 605, 613, 924, 947, 1195,
1522, 1532, 2028, 2170, 2174

പൂച്ചക്കുട്ടി 619
പൂട 213, 291, 1964
പൂട്ടുക 1107

പൂണൂൽ 1082
പൂരം 940, 1502
പൂരാടം 2016
പൂർവജന്മം 2275
പൂലുവൻ 975
പൂവൻ 916
പൂള 2086
പൂളൊൻ 686
പൂഴിനാഗം 1251

പ്യഷ്ടം 25,26
പെങ്ങൾ 116, 118, 1409, 1981
2092
പെണ്ടാട്ടി 2167, 2400
പെണ്ടി 31, 943, 2069
പെണ്ണു 29, 117, 220, 351, 426,

432, 576, 683, 710, 745,
772, 891, 1018, 1250, 1613,
1687, 1695, 1751, 1834, 1946,
2013, 2106, 2157, 2242, 2393,
2395, 2427

പെരമ്പു 459
പെരിക്കാൽ 1982
പെരിച്ചാഴി 610, 1625
പെരിച്ചാഴി 610, 1625
പെരുവഴി 1989,1993, 2245
പെരുവിരൽ 1335, 1363
പെരുവെള്ളം 1859
പെറുക 269
പെറ്റപ്പൻ 2000
പെറ്റമ്മ 1837
പേ 1433, 2370
പേക്കൻ 1869
പേടി 101, 240, 245, 750, 918,

924, 1155, 1156
[ 178 ]
പേടു 1978

പേൻ 450
പേരു 376,798
പേറിയോൻ 1545,1682
പേറ്റി 575

പൈംകരാലി‌‌ 1766

പൊങ്ങു 16
പൊടി 1373
പൊടിക്ക 707
പൊട്ടു 2030
പൊട്ടക്കണ്ണൻ 2204
പൊട്ടക്കുളം 53
പൊട്ടൻ 674, 1133, 1793
പൊട്ടട 577
പൊണ്ണത്വം 2074
പൊണ്ണൻ 2050
പൊണ്ണാച്ചി 2048
പൊതുവാൾ 1625
പൊത്തു 1459, 1496
പൊത്തുക 288
പൊൻകുഞ്ഞു 923
പൊൻചട്ടി 120
പൊന്നമ്പലം 1425
പൊന്നറ 1746
പൊന്നു് 391, 429, 547, 1042,

1048, 1194, 1363, 1500, 1787,
1817, 1968, 2080, 2149, 2172

പൊൻപണം 683
പൊൻപിള്ള 923
പൊന്മാൻ 662, 2176
പൊന്മേനി 1738
പൊരി 149
പൊരിക്കൽ 795

പൊരുൾ 2016
പൊലികടം 1657
പൊലു 1744
പൊള്ളുക 1530, 1531

പോക്കർ 2336
പോതരം 149
പോത്തു 439, 517, 601, 841

1032, 1827, 2414, 2436

പോരുമ്മ 2049
പോറ്റുക 169, 284
പോഴത്തം 98, 168

പ്രജാ 2269
പ്രതി 491, 1498
പ്രതിവിധി 1254
പ്രതിഷ്ഠ 105, 1605
പ്രവൃത്തി 2052
പ്രസവവേദന 982
പ്രസിദ്ധം 2244
പ്രാക്കൽ 273
പ്രാണവേദന 123, 1967
പ്രാതൽ 207
പ്രിയം 661

ഫലം 85, 348, 813, 1058, 1200,

1321, 1666, 1720, 2485

ബങ്കാളം 1114
ബന്ധു 1590, 2131, 2403
ബലം 88, 1236, 1423, 1587,

1678, 2131, 2270, 2373
[ 179 ] {| class="wikitable" ബലാബലം 680

ബാണൻ 1829
ബാധ 225, 553, 1831
ബാന്ധവം 1959
ബാലർ 1587
ബുദ്ധി 68, 137, 274, 1234, 2037,

2045, 2321, 2365

ബെറുമ 2070
ബ്രഹ്മൻ 455, 1988,
ബ്രാഹ്മണർ 1131, 1548

ഭക്തി 2063
ഭക്ഷിക്ക 1387
ഭഗവതി 617, 1201
ഭയം 766, 1606, 2093, 2191,2453
ഭാഗ്യം 872, 1587
ഭാജനം 2072
ഭാരം 2286
ഭാര്യ 2214
ഭാഷ 304, 1571
ഭിക്ഷ 1250
ഭൂതം 1651, 2025
ഭൂമി 1962
ഭേദം 917
ഭോഷൻ 1805
ഭോഷത്വം 98, 168
ഭ്രാന്തൻ 1711
ഭ്രാന്തു 290

മകൻ 25, 26, 27, 300
മകൾ 114, 117, 123, 2139
മകം 740, 1976

മക്കൾ 115, 381, 686, 1743, 1975,

1990, 2167, 2400

മക്കം 907
മങ്ക 1976, 2076
മംഗല്യം 2119
മച്ചി 2004
മച്ചു 991
മഞ്ഞൾ 192, 419, 2455
മഞ്ഞു 2164
മട 1083
മടൽ 1077, 1256a, 1996
മടയൻ 658
മടി 32, 973, 1078, 1889, 2083,
മടിച്ചി 1832
മടിശ്ശീല 1568
മട്ടു 900
മണക്കുക 1312
മണപ്പാട 1114
മണം 1597, 1683, 1814, 1866,

2213

മണി 234, 1504
മൺചട്ടി 120
മൺചിറ 1990
മണ്ണു 419, 584, 774, 1369, 1720

1987, 2149

മണ്ണാൻ 959
മണ്ണുണ്ട 2133
മണ്ണുപ്പു 1926
മണ്ഡലി 1395, 2104
മതിൽ 812
മത്തി 830
മത്തിത്തല 423
മത്തു 900
മത്സ്യം 1774

[ 180 ]
മദവാൻ 2267

മദം 890
മദ്ദളം 516, 2141
മധുരം 757, 851, 2115, 2241
മനഞ്ഞിൽ 1902
മനപ്പൊരുത്തം 2035
മനസ്സ് 900, 1882, 1938, 2112
മനം 504, 1074
മനാരിക്ക 324
മന്ത്രം 303, 1203
മന്ത്രി 1193
മന്നത്ത 88
മയങ്ങുക 1451
മരണം 135, 246, 853, 1582, 1629
മരണവേദന 605
മരനായരു 2102
മരം 62, 190, 249, 259, 347, 351,

364, 404, 447, 715, 950, 1125,
1593, 1638, 1776, 2100, 2026,
2043, 2117, 2329, 2401

മരിജാതി 69
മരുന്നു 821, 1063, 1211, 1431,

1639, 2166

മരുമകൾ 120, 121, 2077
മരുമക്കൾ 2083
മറുതി 136
മറുപടി 1513
മറുമരുന്നു 821
മർമ്മം 1019, 1874, 2150, 2471
മര്യാദ 100
മല 1717, 1810, 2091
മലനാടു 1028, 2088
മലയൻ 1054
മലയാളൻ 2113
മലയാളം 610, 2079, 2088

മലം 2158
മഹോത്സവം 610
മഴ 375, 712, 954, 1048, 1354,

1365, 1548, 2079, 2101, 2153,
2190, 2283

മഴു 434, 2221, 2259
മാകാണി 276
മാക്രി 162
മാങ്ങാ 58, 277, 346, 1778, 1975,

2084, 2125, 2159, 2400

മാടം 1044, 1045
മാടമ്പി 2311
മാടായി 735
മാടു 554, 1724, 2372
മാനം 2043, 2051
മാനക്കേടു 2161
മാൻ 440
മാപ്പിള 2069
മാമിയാർ 2310
മാരാൻ 286, 618, 619, 1031,

1461, 2431

മാറിയോൻ 1564
മാറ്റ 668, 1305, 1838
മാല 1051
മാവില 1888
മാവിലോൻ 10
മാവു 59, 2322
മാവേലിക്കര 2419
മാളിക 991, 1045
മാളോരു 705
മിക്കിമിക്കി 1261
മിണ്ടല്ലെ 590
മിന്നാമിനുങ്ങി 1195, 1522
മിന്നു 910

[ 181 ]
മീടു 1444,1741

മീൻ 221, 384, 804, 811, 1084,

1137, 1218, 1490, 1608, 1926

മീൻകണ്ണു 2175, 2353, 2437, 2488
മീന്നാറി 1290
മീറു 1523
മീശ 222, 759, 1411, 1675, 1801

1826, 1921, 2009, 2169

മുക്കാൽവട്ടം 569
മുക്കുടം 1280
മുക്കുടി 2140
മുക്കോക്കുടി 2196
മുക്തി 2061
മുഖം 190, 222, 654, 1712, 1818,

1980

മുടി 2242
മുടിയൻ 2490
മുട്ട 256, 662, 663, 1229, 1230,

1234, 1893, 2012

മുട്ടൻ 46
മുട്ടാക്ക 1791
മുട്ടി 891
മുട്ടു 205, 1128, 1149, 2339
മുട്ടുക 96
മുണ്ടു 1819
മുണ്ടുകരി 2406
മുതല 1396, 2202, 2433
മുതൽ 294, 540
മുതലാളി 1568
മുതിര 631
മുതുകു 1117, 1295
മുതുതല 1670
മുതുവാൻ 440
മുത്താച്ചി 934, 2001, 2003
മുത്താഴം 74

മുത്തം 2214
മുത്തി 158, 1954
മുത്തു 1505, 2171, 2360
മുത്തുക 288
മുദ്ര 2380
മുന്നാഴി 46, 2216
മുപ്പാളത്തണ്ണീർ 834
മുപ്പിരിച്ചിപ്പോതി 617
മുയൽ 1342, 2046
മുരടു 952, 1184, 1440
മുരിക്കു 2330
മുറം 698, 1418, 1441, 1864,

1885, 2297

മുറി 1036
മുറിക 806
മുറിപ്പാമ്പു 2209
മുറിമൂക്കൻ 2232
മുറിവിത്തു 413
മുറ്റം 2251
മുല 1691
മുലകൊടുക്ക 1935
മുലയൂട്ടു 1233
മുല്ല 2213
മുല്ലപ്പള്ളി 460
മുള 2388, 2389
മുളം 459, 691, 731, 1308
മുളമൂട്ടിൽകണ്ട 2198
മുള്ളു 74, 420, 1136, 1398, 2255
മുഴ 1942, 2184
മുഴങ്കാൽ 1302
മുഴച്ചിരിക്ക 642
മൂക്കു 185, 294, 1123, 1458, 2332
മൂക്കൻ 493
മൂക്കുത്തി 2230

[ 182 ]
മൂടിക്കുടിക്ക 927

മൂടു 411, 1439
മൂട്ട 1129
മൂഢൻ 490
മൂത്തതു 59
മൂപ്പൻ 2232
മൂപ്പു 1310, 2333
മൂരി 1940, 2406
മൂർത്തി 200
മൂല 2187
മൂലനാശം 2180
മൂലം 224a, 742
മൂശാരി 734
മൂഷികൻ 1744
മൂളൽ 787
മൂളിപ്പെണ്ണു 1695
മൂഴക്കു 112
മെത്ത 49, 182, 1813, 1816
മെരു 1109
മെഴുക്കു 130
മേക്കു 723
മേടം 2078
മേനോൻ 173
മേന്തോന്നി 1498
മേലാൻ 705
മൊട്ട 507, 2410
മൊരിയൻ 111
മോക്ഷം 2219
മോതിരക്കൈ 1376
മോന്ത 323
മോന്തായം 2177

മോർ 322, 1491, 1499, 1725,

1742, 1752, 1875, 1878, 1918,

2108, 2396
മോർപ്പാള 1526
മോഹം 69, 145, 148, 582, 706,

1025, 1542, 1940

മോഴ 643, 1181
മൌനം 1604
മ്രാൽ 1638

യായ്പാണം 1624,2419
യുക്തി 2061,2063
യുദ്ധം 246

രഞ്ജന2122
രമ്യം 2122
രസം 1274,2084
രഹസ്യം 141
രാക്ഷസൻ 2144
രാജാവ് 94,266,562,1193,1394,

1587,1643,1761,1972,2107,

2232,2269,2386,2492
രാജ്യം 1359,1394
രാത്രി 162,1766,1767,1768,1771
രാപ്പനി 1100
രാമൻ 2282
രാവു 1055,1770
രുചി 408,1269
രൂഢി 2481
രേഖ 1390

[ 183 ]
ലക്ഷണം 7, 659, 2074, 2288

ലന്ത 1858
ലാടം 1279
ലോകം 1240, 2244

വക്കാണം 1421, 2015
വജ്രം 548
വടക്കു 1281, 1546, 1547,

548, 2358

വടി 34, 244, 355, 512, 716,

1020, 1021, 1056, 1081, 1151, 1784,

2118, 2296
വട്ടി 503
വണ്ടി 736
വണ്ണം 580
വണ്ണത്താൻ 696, 1305
വനം 2313
വന്നറി 1349
വമ്പൻ 1105, 1182, 2232
വയമ്പു 192
വയറു 292, 739, 1489, 1706,

1709, 1741, 2342, 2349

വയ്ക്കോൽ 1580
വരമ്പു 663
വരവു 1039
വരം 1488
വരാൽ 663, 1973
വർക്കത്തു 703
വർജ്ജിക്ക 71
വർദ്ധിക്കും 1386
വാടി 813, 2005
വറ്റോൻ 793
വല 1086, 1626, 1860, 2316, 2404

വലവീതോൻ 793
വലിക്ക 933
വലിപ്പിക്ക 2317
വല്ലം 431, 2316
വല്ലായ്ക 430
വല്ലികൊടുക്ക 2309
വശകൻപക്ഷി 616
വശമാക്കുക 2217
വസ്ത്രം 315, 469
വള 149, 1803
വളം 761, 824, 1404, 1788, 2320
വളംകൂട്ടുക 2309
വളപ്പു 1549, 2083‌
വളയുക 1144
വളർത്തുക 267, 1191, 1192
വളിഞ്ചിയൻ 696
വള്ളം 2259
വള്ളി 670, 1763, 1955
വഴി 38, 375, 570, 629, 1181,

551, 2093, 2311, 2312

വഴിതിരിക്ക 2309
വഴിമാറുക 705
വഴുതിനങ്ങാ 1334
വഴുതുക 2306
വാക്കു 278, 281, 1375
വാങ്ങുക 1071
വാണം 379
വാണിഭം 211
വാതം 435, 2453
വാതിൽ 106, 207, 386, 707,

1485, 2527

വാതിൽപലക 2144
വാതുണ്ണി 1842

[ 184 ]


വാനരൻ 610 വിദ്യ 143,544,708,837,981,
1248,1650,2253
വായ് 64,252,268,442,594,
660,809,843,849,1012,
1510,1516,1583,1819,
1888,2202,2231,2276,2292
വിധി 1172,1416,2313
വായ് പുണ്ണു 320,449 വിധി 1172,1416,2313
വായ്മധുരം 2111 വിമ്മിഷ്ടം 1432
വാരണം 530 വിരിപ്പു 2188
വാരം 631,685 വിരുതൻ 1360
വാരി 1214 വിരുന്നു 87,2138,2142,
വാരിയൻ 285,286,595 2282a, 2398,2425
വാൽ 239,1027,1124,1828,1902,2493 വിറകു 1621
വാൾ 90,1957 വിറകുവെട്ടി 2506
വാവു 1582 വിറെക്ക 416
വാവൽ 1474 വില 250,350,509,1080,
1165,1199,1640,1672,
1718,2199,2257,2265,2372
വാഴ 203,564,814,1049a,
1395,1571,1824,1952,2487
വിലക്കുക 314
വാഴക്കാ 113 വിൽക്ക 250
വാഴക്കാമ്പു 235 വില്ലൻ 108
വാഴനാരു 1015,1151,1802,2219 വില്ലു 109,2052
വാഴപ്പഴം 1154 വിവാഹം 998
വിക്രമാലങ്കാരം 86 വിശപ്പു 476
വിചാരം 92,2378, വിശ്വാസം 944,2060
വിടുകയ്യൻ 2203 വിഷം 79,111,1147,1251,1901
വിട്ട 2261 വിഷമിക്ക 708
വിട്ടി 588 വിഷവിദ്യ 708
വിത്തു 172,413,487,554,
665,1022,1225,1713,
1974,2389,1225,1712,1974,2389
വിഷഹാരി 2384
വിഷു 743
വിസ്മൃതി 2250
വിള 984,1482,2222,2465,
വിളക്കു 595,1011,1176,
1773,2002
[ 185 ]
വിളമ്പുക 2319 വെളിച്ചപ്പാടു 2354
വിളയാട്ടം 605, 606, 1967 വെളിച്ചം 722
വിളയുക 665 വെളിച്ചെണ്ണ 1121, 2420
വിളച്ചിൽ 795 വെളിഞ്ഞിൽ 283
വിഴുങ്ങുക 106, 155 വെളുത്ത 666
വീടു 293, 322, 383, 479, 483 വെളുത്തവൻ
709, 710, 882, 975, 1129,1286, 1506, 1984, 1985,2092,
2252, 2283, 22992300, 2394 വെളുത്തോ
വീട്ടി 317 വെളുപ്പു
വീട്ടുക 1170 വെള്ളം 17, 54, 56, 83, 394,
വീണവായന 123 396, 402, 418, 506, 586,
വീതി 258 602, 924, 925, 1002, 1013, 1107,

1318, 1371, 1433,1458, 1463, 1476, 1484,1714, 1724, 1752, 1859,1953, 2042, 2182, 2254,2279, 2409, 2430,

വീർപ്പു 967 2470,2512
വീശുക 1446, 1619 വെള്ളക്കാ 451, 1220
വീഴുക 133 വെള്ളൻ 892, 893
വൃണം 1589
വെക്കം 1401 വെള്ളിയാഴ്ച 1506, 1762
വെടി 711 വെള്ളെഴുത്തു 248
വെടിഞ്ഞവൾ 132
വെട്ടം 401 വേകുന്നു 81
വെട്ടു 1803 വേട്ട 2399
വെണ്ണീർ 1800 വേട്ടക്കാരൻ 1406
വെൺപറമ്പു 340 വേദന 2456
വെന്തതു 799 വേദം 1032, 2414
വെപ്പു 1237 വേനൽ 279, 711, 2385,
വെപ്രാളം 495a വേർ 16, 347, 830, 861, 864, 2386, 2454
വെയിൽ 828a, 962 വേല 1063, 1145, 1186, 1676, 1777
വെറുമന 142
വെറ്റില 383, 1624, 2419
വെളി 1369 വേലൻ 959
[ 186 ]


വേലി 1945, 2191, 2359 ശേഷക്രിയ 496
വേലിക്കല്ലു 1561 ശൈത്താൻ 1343
വേശ്യ 1611
ശോകം 2291
വൈദ്യൻ 21, 263, 336, 1611, ശൗെചിക്ക 1088
2211, 2338 ശ്രേയസ്സ് 84
വ്യാധി 226, 2166
വ്യാഴം 3
സങ്കടം 1847
സംക്രാന്തി 935, 1073
ശകുനം 295 സജ്ജനം 1586
ശകുനപ്പിഴ 2228 സദൃശം 1460
ശക്തി 88, 1408, 2270 സന്താപം 178
ശങ്കരൻ 283 സന്താനം 716
ശംഖു 465 സന്തോഷം 178
ശത്രു 1590,2507 സന്ധ്യ 2002
ശനിപ്പിഴ 2520 സന്യാസി 1481, 2176
ശയിക്ക 74 സഭ 2288
ശരീരം1851 സമുദ്രം 602,1215, 1302, 1318
ശർക്കര1469 സമ്പത്തു 330, 2500
ശാപം 535, 2057 സമ്മതം 929
ശാശ്വതം 456 സമ്മാനം 837
സംസർഗ്ഗം 1586
ശിക്ഷ 984, 2183 സർവ്വജ്ഞൻ 566, 2509
ശിര:കമലം 382 സലിലം 999
ശിരസ്സു 578 സഹായം 347
ശിഷ്യൻ 335,1246
ശീഘ്രം 2186 സാക്ഷ 730
ശീതം 1316 സാക്ഷി 2462
ശീല 1896,2348,2445
ശീലം 1271,1567,2482 സിംഹം 530
സീത 2282
ശുദ്രൻ 361
ശേക്കുളം 109 സുഖിയൻ 2490
[ 187 ]


സുന്ദരിമത്തി 830 സ്നേഹം 80,1004
സൂകരം 1000, 2524
സൂക്ഷിക്ക 2378a സ്വപ്നം 565,991
സൂചി 945,988,1187,2033, സ്വയം.ഭു 1605
2034 സ്വരം 2510
സൂചിക്കാണം 683 സ്വർഗ്ഗം 1131,1629
സേതുബന്ധം 999
സൌഖ്യം 910, 2495
സൌരഭ്യം 414 ഹർജ്ജി 2211
ഹരീതകീ 1581
സ്ത്രീധനം 1189 ഹലാൽ 2014
സ്ഥലം 1857 ഹാജി 907
സ്ഥാനം 751,1042 ഹിതങ്ങൾ 624


[ 188 ]
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=മലയാള_പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ&oldid=206632" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്