ഒരു മഹാ സത്യം അഥവാ കൂനിയുടെ കുസൃതി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഒരു മഹാ സത്യം അഥവാ കൂനിയുടെ കുസൃതി (ഗദ്യനാടകം)

രചന:മൂർക്കോത്തു കുമാരൻ

[ 1 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/1 [ 2 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/2 [ 3 ]

കൂനിയുടെ കുസൃതി
Rule Segment - Circle - 6px.svg Rule Segment - Span - 40px.svg Rule Segment - Diamond open - 7px.svg Rule Segment - Fancy1 - 40px.svg Rule Segment - Diamond open - 7px.svg Rule Segment - Span - 40px.svg Rule Segment - Circle - 6px.svg


അങ്കം 1. രംഗം 1.


[ഒരു രാജവീഥി അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ടു പാടികളിച്ചു ചില പെൺകുട്ടികൾ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇതു കണ്ടുകൊണ്ട് മന്ഥര പ്രവേശിക്കുന്നു.]


മന്ഥര‌ ‌- കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾക്കെന്താണ് ഇന്നിത്ര സന്തോഷം? നിങ്ങളെന്താണ് തെരുവീഥികളൊക്കെ അലങ്കരിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടത്? കൌസല്യാദേവി മറ്റൊരു കുട്ടിയെ കൂടി പ്രസവിച്ചുവൊ? മഹാരാജാവിന്നു മറ്റൊരു സന്താനം കൂടി ഉണ്ടായൊ? ശാന്തദേവി ഭൎത്താവോടുകൂടി രാജധാനിക്കു എഴുന്നെള്ളുന്നുണ്ടൊ? നിങ്ങൾക്കെന്താണ് ഇന്നിത്ര സന്തോഷം?


ഒന്നാംകുട്ടി‌ ‌- അതെന്തെ, രാജ്യം മുഴുവൻ പരസ്യമായ സന്തോഷവൎത്തമാനം നിന്റെ ചെവിയിൽ മാത്രം എത്തിയില്ലെന്നൊ?
[ 4 ]
രണ്ടാംകുട്ടി - മന്ഥര എവിടെയായിരുന്നു? അയോദ്ധ്യയിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവൊ?


മൂന്നാംകുട്ടി‌ ‌- മന്ഥര കിടന്നുറങ്ങിപ്പോയി. ഇന്നലെ ഉണ്ടായ നിശ്ചയങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞതേ ഇല്ല.


മന്ഥര‌ ‌- എന്തു നിശ്ചയം? ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല. പറവിൻ.


ഒന്നാംകുട്ടി‌ ‌- ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങളാരും മിണ്ടരുത്. മന്ഥരെ, നീ ഞാൻ പറയുന്നതേ വിശ്വസിക്കാവു. ഇവരൊക്കെ വലിയ പരിഹാസക്കാരാണ്.


മന്ഥര‌ ‌- ആരെങ്കിലും പറവിൻ. കേൾക്കട്ടെ.


ഒന്നാംകുട്ടി‌ ‌- ഈ അയോദ്ധ്യയിൽ രോഗികളും, അംഗഭംഗമുള്ളവരും, ദുഷ്ടരും ആയ ചിലരുണ്ടെന്നു മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.


മന്ഥര‌ ‌- അതുകൊണ്ട്? അവരെയൊക്കെ രാജ്യത്തുനിന്നു പുറത്താക്കികളവാൻ തീർച്ചയാക്കിയൊ?


ഒന്നാംകുട്ടി‌ ‌- നീ കേൾക്കൂ. മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്നലെ വസിഷ്ഠമഹൎഷിയെ വരുത്തി ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു : "ഞാൻ വളരെ സത്യസന്ധതയോടുകൂടി രാജ്യ പരിപാലനം ചെയ്തുവരുന്ന ഈ കാലത്ത് എന്റെ രാജ്യത്ത് ഇത്ര അധികം രോഗികളും, [ 5 ] അംഗഭംഗമുള്ളവരും ഉണ്ടായിരിക്കയെന്നതു വലിയ കഷ്ടമാണ്. അവരുടെ രോഗങ്ങളും അംഗഭംഗങ്ങളും ഇല്ലായ്മ ചെയ്‌വാൻ അവിടുന്നു തന്നെ ഒരു ഉപായം കാണണം." ഇതു കേട്ടപ്പോൾ വസിഷ്ഠമഹർഷി അശ്വനിദേവകളെ അയോദ്ധ്യയിൽ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുവാൻ തീർച്ചയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ദേവകളെ സ്വീകരിക്കാനാണ്‌ ഞങ്ങൾ തെരുവീഥികളെ അലങ്കരിക്കുന്നത്.


രണ്ടാം കുട്ടി‌ ‌- മന്ഥരയ്ക്കു ഇനി സുഖമായിപ്പോയി.


മന്ഥര‌ ‌- എനിക്കു അല്ലെങ്കിലെന്താണ് സുഖക്കേട്‌?


മൂന്നാം കുട്ടി‌ ‌- അതല്ലെ പറയുന്നു? മന്ഥരക്കെന്താണ് കൈ ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവൊ, കാലൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവൊ, കണ്ണു പൊട്ടീട്ടുണ്ടൊ?


ഒന്നാംകുട്ടി‌ ‌- കൂനുണ്ടൊ?


മന്ഥര‌ ‌- മതി കുട്ടികളെ, മതി. നിങ്ങളുടെ പരിഹാസം മതി. കൂനു ദൈവം തന്നതാണ്. അതിനെപ്പറ്റി അത്ര പരിഹസിക്കാനൊന്നുമില്ല. ദൈവം വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും കൂനുണ്ടാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. പരിഹാസം നന്നല്ല.


രണ്ടാം കുട്ടി‌ ‌- ശരിയാണ്. "പാരം പരിഹസിച്ചീടുന്നവർകൾക്കു ഘോരനരകമെന്നുണ്ടുവേദോക്തിയും"-എന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ആട്ടെ, മന്ഥര ഇനി പേടിക്കേണ്ട. അശ്വനിദേവകൾ അയോദ്ധ്യയിൽ ഏഴു
[ 6 ]


ന്നെള്ളുന്ന നിമിഷത്തിൽ കൂനു മാറി മന്ഥര നമ്മെപ്പോലെ ആയിത്തീരും.


ഒന്നാംകുട്ടി‌ ‌- ആവു, മന്ഥരയ്ക്കു കൂനില്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു സുന്ദരിയായിരിക്കും! കൈകയിദേവികൂടി ഇത്ര സുന്ദരിയായിരിക്കില്ല. നിശ്ചയം.


മന്ഥര‌ ‌- കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾക്കു എന്തൊ ആപത്തു നേരിട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള കുട്ടികളുള്ള രാജ്യത്തിനും അതിലെ രാജാവിനും എന്തൊ അനൎത്ഥം നേരിടാതിരിക്കയില്ല.


ഒന്നാംകുട്ടി‌ ‌- ഓഹോ, രാജദ്രോഹീ, നീ രാജാവിന്നു അനൎത്ഥം ആശംസിക്കുന്നുവൊ? മഹാപാപി, അനൎത്ഥമൊ? നീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെ, ഇല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം. നാളെ ശ്രീരാമദേവനെ യുവരാജാവാക്കി അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു. കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേട്ടോളു . അതിന്നാണ് ഞങ്ങൾ രാജവീഥി അലങ്കരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചു പാടുന്നത്. രാജ്യത്തിന്നു അനൎത്ഥമൊ, രാമദേവൻ യുവരാജാവായാൽ രാജ്യത്തിന്നു അനൎത്ഥമൊ, മഹാപാപി? ഇത്ര ശാന്തനും ധൎമ്മിഷ്ഠനും സത്യവാനും പരോപകാരതൽപരനും മഹാത്മാവുമായ ശ്രീരാമസ്വാമി യുവരാജാവാകുന്ന അവസരത്തിൽ നീ അമംഗളം പറയുന്നുവോ കൂനീ?


മന്ഥര‌ ‌- നിങ്ങളുടെ ധിക്കാരം മതി. നിങ്ങൾ പാടുവിൻ, നിങ്ങളാടുവിൻ, മദിക്കുവിൻ, സന്തോഷിക്കുവിൻ.
[ 7 ]

ശ്രീരാമൻ യുവരാജാവ്! ആട്ടെ, അതു കാണാമല്ലൊ. ചെറുപ്പത്തിൽ അയാൾ എന്റെ കൂനിന്മേൽ കല്ലെറിഞ്ഞു പരിഹസിച്ചത് ഞാൻ മറക്കുമൊ? ഈ കൂന് എന്റെ പുറത്തുള്ള കാലത്തോളം ഞാൻ മറക്കുകയില്ല. പ്രതികാരത്തിന്നുള്ള അവസരം ഇതാണ്. (ബദ്ധപ്പെട്ടു പോകുന്നു.)


കുട്ടികൾ‌ ‌- (പാടുന്നു)
പരശുരാഗം_ ആദിതാളം.
(ഇന്നാളവലഗാതെ_എന്നമട്ട്)

പോടീ നീ ചേടി പോടീ, പോടീ കൂനീ,

എന്തുനീ ചെയ്യുവാ, നെന്തുനീ ചെയ്യുവാൻ?

ചെന്താമരാക്ഷനോടു_ പോടീനീ_)

താമരസാക്ഷനെ, രാമനെ, രാജനെ,

നീ മതിയോ, പെണ്ണെ ഭീപെടുത്തീടുവാൻ?

നീയാരൊ, രാമനാരൊ,

പൊല്ലാപ്പു ചൊല്ലാതെ, പോടീനീ_)

ബാലനിശേശനെ, താരക നാഥനെ,

ശ്വാവിളിച്ചൊപെണ്ണെ ഭീപെടുത്തീടുവാൻ,

പാപീനീ, പോ, കൂനീ

പൊല്ലാപ്പു ചൊല്ലാതെ,__പോടീനീ_)

ഒരു സന്യാസി പ്രവെശിക്കുന്നു.


സന്യാസി - കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ഇങ്ങിനെ അപഹസിക്കുന്നത്?
[ 8 ]
ഒന്നാംകുട്ടി‌ ‌- മഹാനുഭാവനായ അങ്ങേക്കു നമസ്കാരം. മന്ഥരയെന്ന കൂനി മഹാരാജാവിനെയും രാമദേവനെയും അയോദ്ധ്യയിലെ പൌരന്മാരെയും ശപിച്ചതുകേട്ടു കോപംകൊണ്ടു ഞങ്ങൾ ആ വിധം പറഞ്ഞുപോയതാണ്.


സന്യാസി‌ ‌- നിങ്ങൾ ആ കൂനിയുടെ അംഗഭംഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവളെ പരിഹസിച്ചു ഇല്ലെ? നിങ്ങൾ ചെയ്തതു വലിയ തെറ്റാണ്. നിങ്ങൾ തൽക്കാലത്തെ വിനോദത്തിനുവേണ്ടി പറഞ്ഞതായിരിക്കാം. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം അനൎത്ഥം ആൎക്കെല്ലാം ഉണ്ടാവാൻ സംഗതിയുണ്ടെന്നു നിങ്ങൾക്കു ഇപ്പോൾ ഊഹിപ്പാൻ കഴികയില്ല. എത്രയൊ ശിഥിലമായ ഈ കാൎയ്യത്തിൽനിന്നു എത്ര ഭയങ്കരമായ അനൎത്ഥങ്ങൾ അനുഭവമാകുമെന്നു നിങ്ങൾ ക്രമേണ അറിയും. ആരേയും പരിഹസിക്കരുതു. ആരുടേയും മനസ്സു വേദനപ്പെടുത്തുന്ന കാൎയ്യങ്ങൾ പറകയൊ ചെയ്കയൊ ചെയ്യരുതു.


രണ്ടാംകുട്ടി‌ ‌- ഭഗവാനെ, ഇവിടുന്നു അരുളിചെയ്തതു കേട്ടു ഞ്ഞങ്ങൾ വളരെ ഭയപ്പെടുന്നു.


സന്യാസി‌ ‌- ഇനി ഭയപ്പെട്ടിട്ടു ഫലമില്ല. ചെയ്യേണ്ടതു ചെയ്തു_ പറയേണ്ടതു പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. മന്ഥര എന്താണ് പറഞ്ഞത്?
[ 9 ]
ഒന്നാംകുട്ടി‌ ‌- "ശ്രീരാമൻ യുവരാജാവാകുന്നതു കാണാമല്ലൊ. അയാൾ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്റെ കൂനിന്മേൽ കല്ലെറിഞ്ഞതു ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല. പ്രതികാരത്തിനുള്ള അവസരമാണിത്"-എന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞത്.


സന്യാസി ‌ ‌- കഷ്ടം! ഈ വക മംഗളകൎമ്മങ്ങളെ അമംഗളമാക്കാൻ വെറും നിസ്സാരന്മാർ വിചാരിച്ചാലും സാധിക്കും. അഥവാ, ഈശ്വരകല്പിതം വല്ലവൎക്കും തടുപ്പാൻ കഴിയുമൊ?


ഒന്നാംകുട്ടി‌ ‌- ഇവിടുന്നു അങ്ങിനെ പറഞ്ഞതിന്റെ അൎഥമെന്താണ്? രാമചന്ദ്രന്നു വല്ല സങ്കടവും വരാൻ പോകുന്നുണ്ടൊ?


സന്യാസി ‌ ‌- കുട്ടികളായ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടു ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ പാടി കളിച്ചുകൊൾവിൻ.


(സന്യാസി പോയി)


ഒന്നാംകുട്ടി‌ ‌- എനിക്കു ഈ സന്യാസിയുടെ വാക്കുകേട്ടു വളരെ ഭയമാകുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്തതു തെറ്റിപ്പോയെന്നല്ലെ തോന്നുന്നത്. ഇനി നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്.


മൂന്നാം കുട്ടി‌ ‌- നമ്മൾ പോയി കൌസല്യാദേവിയോടു ഈ വിവരം പറയുക.


ഒന്നാംകുട്ടി‌ ‌- അതാണ് നല്ലത്.


(എല്ലാവരും പോയി)[ 10 ]
രംഗം 2.


(മന്ഥരയും കൊട്ടാരത്തിലെ ഒരു ദാസിയും പ്രവേശിക്കുന്നു.)


മന്ഥര‌ ‌- കൈകെയിദേവി ഈ വൎത്തമാനം കേവലം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണൊ നീ പറയുന്നത്?


ദാസി‌ ‌- ഇല്ല. അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇതാ മഹാരാജ്ഞിയുടെ അടുക്കൽനിന്നാണ് വരുന്നത്. അങ്ങിനെ ഒരു വിവരം അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി എന്നോടും മറ്റു ദാസികളോടും പറയാതെ ഇരിക്കയില്ല.


മന്ഥര‌ ‌- മഹാരാജാവു ഇന്നലെ രാത്രി എവിടെയായിരുന്നു?


ദാസി‌ ‌- കൌസല്യാദേവിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലായിരുന്നു.


മന്ഥര‌ ‌- ശരി. ഭരതനും ശത്രുഘ്നനും എവിടെയാണുള്ളത്.


ദാസി‌ ‌- ആ വിവരം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെ?


മന്ഥര‌ ‌- ഞാൻ പോയിട്ടു ഒരു മാസമായില്ലെ. ഇന്നു കാലത്തെയാണ് മടങ്ങിവന്നത്. മടങ്ങി ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുകൂടി ഇല്ല.


ദാസി‌ ‌- രാജകുമാരന്മാർ ഇരുവരും കേകയരാജ്യത്ത് പോയിട്ട് അല്പദിവസമായല്ലൊ. ജിത്ത്‌രാജാവിന്റെ ക്ഷണനപ്രകാരമാണത്രെ ഭരതദേവൻ പോയത്. ശത്രുഘ്നദേവനും ഒന്നിച്ചുപോയി.
[ 11 ]
മന്ഥര‌ ‌- അങ്ങിനെയാണൊ? അവർ ഇന്നു മടങ്ങി വരുമൊ?


ദാസി‌ ‌- അതിന്റെ യാതൊരു വിവരവുമെനിക്കില്ല. എപ്പോൽ മടങ്ങിവരുമെന്നും നിശ്ചയമില്ല.


മന്ഥര‌ ‌- അഭിഷേകത്തിനു വന്നുചേരാൻ അവരെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നില്ലെന്നൊ?


ദാസി‌ ‌- അതും എനിക്കു നിശ്ചയമില്ല.


മന്ഥര‌ ‌- ആട്ടെ, നീ ഇപ്പോൾ എങ്ങട്ടാണ് പോകുന്നത്?


ദാസി‌ ‌- ഞാൻ മടങ്ങി കൊട്ടാരത്തിലേക്കുതന്നെ പോകയാണ്.


മന്ഥര‌ ‌- നിന്നോടു മറ്റൊരു കാൎയ്യം ചൊദിക്കേണമെന്നു വെച്ചാണ് നിന്നെ വിളിച്ചു നിറുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞപ്രാവശ്യം ഞാൻ കൈകയിദേവിയോടു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ഉടുത്തിരുന്ന ചേല തന്നെ നീ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടിരുന്നുവല്ലൊ? എന്താണ് നിണക്ക് ആ ചേലയോടു ഇത്ര ആഗ്രഹമുണ്ടൊ?


ദാസി‌ ‌- എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിട്ടെന്താണ്? അത്ര നല്ല ചേലധരിപ്പാൻ എനിക്കു യോഗ്യതയുണ്ടൊ? ആവിധമൊന്നു വാങ്ങാൻ എനിക്ക് പണമുണ്ടൊ?


മന്ഥര‌ ‌- നീ വിലകൊടുത്തു വാങ്ങേണമെന്ന് ആർ പറഞ്ഞു? ആ ചേല ഞാൻ നിണക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ
[ 12 ]

വിചാരിക്കുന്നു. നാളരാവിലെ നീ വീട്ടിൽവരണം. കേട്ടുവോ?


ദാസി‌ ‌- (വിചാരം) എന്താണാവോ എന്നോടു ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇത്ര ദയയുണ്ടാവാൻ കാരണം. (പ്രത്യക്ഷം)_ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. നാളെ ശ്രീരാമദേവന്റെ അഭിഷേകാവസരത്തിൽ എനിക്ക് ആ ചേല ധരിക്കാമല്ലൊ. അഭിഷേകത്തിന്റെ ഓൎമ്മയായി ഞാൻ അതു മരിക്കുന്നതുവരെ സൂക്ഷിക്കും. എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോകട്ടെ. മഹാരാജ്ഞി എന്നെ കാണാതെ കൊപിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും.(പോകാൻ ഭാവിക്കുന്നു)


മന്ഥര‌ ‌- നോക്കൂ_ പോകാൻ വരട്ടെ; നീ ഒരു കാൎയ്യം വേണം. എന്നെ കണ്ടവിവരം മഹാരാജ്ഞിയെ അറിയിക്കരുത്.


ദാസി‌ ‌- ഒരിക്കലുമില്ല. ചേലക്കു ഞാൻ നാളെ എപ്പഴാണ് വരേണ്ടത്.


മന്ഥര‌ ‌- രാവിലെ വന്നോളൂ. നാളേക്കു അഭിഷേകം നിശ്ചയിച്ച വിവരം മഹാരാജ്ഞി ഇനിയും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ അതു പരയേണമെന്നില്ല. ഞാൻതന്നെ വന്നു ദേവിയെ അറിയിച്ചുകൊള്ളാം.


ദാസി‌ ‌- അങ്ങിനെ ആവട്ടെ. വിവരം ആദ്യം അറിയിക്കുന്ന ആൾക്ക് മഹാരാജ്ഞി വല്ല സമ്മാനവും കൊടുക്കാതിരിക്കയില്ല.
[ 13 ]
മന്ഥര‌ ‌- അങ്ങിനെ വല്ലതും കിട്ടിയെങ്കിൽ അതു ഞാൻ നിണക്കു തരും. നീ ഇപ്പോൾ പോയിക്കോളൂ.


ദാസി‌ ‌- ചേലക്കു രാവിലെ എത്ര മണിക്കു വരേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്?


മന്ഥര‌ ‌- നന്ന രാവിലെ വന്നോളൂ.


ദാസി‌ ‌- അങ്ങിനെയാവാം. അവിടേത്തന്നെ ഉണ്ടാകുമല്ലൊ. ഞാൻ പോകുന്നു.


(ദാസി പോയി)


മന്ഥര‌ ‌- (വിചാരം)

ഈ അഭിഷേകം നിശ്ചയമായും മുടക്കണം. അതു മന്ഥര വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കും. ആ ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾ എന്നെ പരിഹസിച്ചതു കണ്ടില്ലെ? എന്നെ ഇവറ്റയൊക്കെ എന്തറിഞ്ഞു? രാമന്നു തന്നെയും എന്നെ പരിഹാസം. ഞാൻ ഒരു കൂനി! കൂനിക്കു ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വൻകാൎയ്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നു ധരിക്കട്ടെ. അംഗഭംഗമല്ല കാൎയ്യം_ ലോകം മുഴുവൻ പ്രകാശിക്കുന്ന സൂൎയ്യഭഗവാന്റെ സാരഥി ആരാണ്? പംഗുവല്ലെ? എന്റെ നാവ് എന്റെ വായിലും, ബുദ്ധി തലയിലും ഉള്ള കാലത്തു ഞാൻ ഈ അഭിഷേകം മുടക്കി രാമനെ കാട്ടിലാക്കും.

(അണിയറയിൽ പാട്ടുകേൾക്കുന്നു)
[ 14 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/14 [ 15 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/15 [ 16 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/16 [ 17 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/17 [ 18 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/18 [ 19 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/19 [ 20 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/20 [ 21 ]

കാരുണ്യസ്വഭാവംകൊണ്ടല്ലയൊ എനിക്ക് ഈ ഗൃഹം സ്വൎഗ്ഗതുല്ല്യമായത്. അതുകൊണ്ടു അമ്മ ഇതൊന്നും പറയേണമെന്നില്ല. സീതയുടെ പേർ ലോകത്തിൽ സൽഗുണത്തിനു പൎയ്യായമായി പ്രചരിക്കുമെങ്കിൽ അതു സീതയുടെ ഗുണംകൊണ്ടു മാത്രമല്ലെന്നു ലോകം മനസ്സിലാക്കും. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു ഭൎത്താവിന്റെ കീഴിൽ, ഇങ്ങിനെയുള്ള അമ്മമാരുടെ ശിക്ഷയിൽ, വളൎന്നതുകൊണ്ടുള്ള അനുഭവമാണ് അതെന്നു ലോകം അറിയും.


കൌസല്യ‌ ‌- സീതെ, നീ അരുന്ധതീദേവിയെപോലെ സംസാരിക്കുന്നു. നിന്നെയും നിന്റെ ഭൎത്താവിനേയും സൎവ്വേശ്വരി കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. എന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടു നിന്റെ മനസ്സുവളരെ ക്ഷോഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെയും മനസ്സു കുറെ വിശ്രമിക്കട്ടെ. നീ ഒരു പാട്ടു പാടു.
(സീത ഒരു പാട്ടു പാടുന്നു.)


കൌസല്യ‌ ‌- ഇനി എന്റെ മകൾ പോയി വിശ്രമിച്ചോളൂ. എന്താണ് തെരുവിൽ ഒരു പാട്ടു കെൾക്കുന്നത്. [അണിയറയിൽ കുട്ടികളുടെ പാട്ടു, രണ്ടുപേരും ശ്രദ്ധിച്ചതിന്നു ശേഷം]


കൌസല്യ‌ ‌- എന്റെ പോറ്റുമക്കൾ അഭിഷേകത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു സന്തോഷിച്ചു പാടുകയാണ്. സീതെ, നിണക്കിന്നു വ്രതമല്ലെ, നീ ഇവിടെ നിൽക്കേണമെന്നില്ല.
[ 22 ]
(സീത പോകുന്നു_ കുട്ടികൾ പ്രവേശിക്കുന്നു)


കൌസല്യ‌ ‌- കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾ ഇത്ര ബദ്ധപ്പെട്ടു വന്നതിന്റെ സംഗതി എന്താണ്?


ഒന്നാംകുട്ടി‌ ‌- അമ്മെ, ഞങ്ങൾ രാമദേവന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്നു മുമ്പിലുള്ള രാജവീഥി മുഴുവൻ അലങ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.


കൌസല്യ‌ ‌- നല്ലത്.


ഒന്നാംകുട്ടി‌ ‌- ഞങ്ങൾ അവിടെ അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംഭവമുണ്ടായി.


കൌസല്യ‌ ‌- അതെന്തായിരുന്നു?


ഒന്നാംകുട്ടി‌ ‌- അവിടെ മന്ഥര വന്നു. ഞങ്ങൾ പാടിക്കളിക്കുന്നതെന്തിനാണെന്നു ചോദിച്ചു. അവൾ അഭിഷേകവൎത്തമാനം അറിയാഞ്ഞതിനെപ്പറ്റി ഓൎത്തു. ഞങ്ങൾ അവളെ പരിഹസിച്ചു. അവൾ കോപിച്ചു. പലതും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അഭിഷേകവൎത്തമാനം അവളെ അറിയിച്ചു. ഇതുകേട്ടപ്പോൾ അവൾ പൂൎവ്വാധികം കോപിച്ചു ചിലതു പുലമ്പി.


കൌസല്യ‌ ‌- അവൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്.


ഒന്നാംകുട്ടി‌ ‌- ശ്രീരാമദേവൻ അവളെ ചെറുപ്പത്തിൽ പരിഹസിച്ചിരുന്നുവെന്നും അതുകോണ്ടു ഈ അവസരത്തിൽ അതിന്നു പ്രതിക്രിയ ചെയ്യുമെന്നും അവൾ പറഞ്ഞു.
[ 23 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/23 [ 24 ]


അങ്കം 2. രംഗം 1.


[ഒരു സോഫയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടു കൈകയി പ്രവേശിക്കുന്നു. ഒരു ദാസി വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു]


കൈകയി‌ ‌- ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. അതിന്റെ അൎത്ഥം എന്തായിരിക്കുമെന്നു വസിഷ്ഠമഹൎഷിയെ കണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാമായിരുന്നു.


ദാസി‌ ‌- സ്വപ്നം എന്താണെന്നു അടിയനു കേൾക്കാമൊ?


കൈകയി‌ ‌- ഞാൻ എവിടെയൊ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. മഹാരാജാവും ഒന്നിച്ചുണ്ട്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു മലയിടുക്കു കടന്നുചെന്നപ്പോൾ ദിക്കിൽ വലിയൊരു വീടുകണ്ടു. അതിന്റെ സമീപത്തെങ്ങും ആരും ഇല്ല. കേവലം വിജനമാണെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ രാക്ഷസിയെപോലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അടുത്തുവന്നിട്ട് എന്നെ തൊഴുതു.


ദാസി‌ ‌- രാക്ഷസിയെ കണ്ടപ്പോൾ തിരുമനസ്സിലേക്കു ഭയമുണ്ടായില്ലെ? ഇന്നാൾ അടിയൻ ഒരു രാക്ഷസനെ സ്വപ്നം കണ്ടു ഭയപ്പെട്ടു ഉറക്കെ കരഞ്ഞുപോയി.
[ 25 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/25 [ 26 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/26 [ 27 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/27 [ 28 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/28 [ 29 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/29 [ 30 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/30 [ 31 ]
കൈകയി‌ ‌- (അതു വരെ ചാരിക്കിടന്ന ദിക്കിൽനിന്ന് എഴുന്നേറ്റു ഇരുന്നിട്ട്) മന്ഥരെ, നീ പറയുന്നതിന്റെ അൎത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല.


മന്ഥര‌ ‌- കാൎയ്യകാരണസംബന്ധമറിവാൻ പാടവമുള്ള ഭവതിക്ക് ഈ കാൎയ്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നുള്ളത് അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു. കളവായ ഒരു ക്ഷണനക്കത്ത്; അതിന്റെ ഫലമായി ഭരതൻ ദൂരത്തുപോയി. ആ അവസരത്തിൽ രാമദേവന്റെ അഭിഷേകം മഹാരാജാവു നിശ്ചയിച്ചു. അത്ര ബദ്ധപ്പെട്ടു അത് കുറിക്കാൻ യാതൊരു സംഗതിയും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല, ആ വിവരം രാജ്യം മുഴുവനും അറിഞ്ഞിട്ടും ഭരതമാതാവോടു രാജാവാകട്ടെ വേറെ വല്ലവരുമാകട്ടെ പറയുന്നില്ല. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താണ് അനുമാനിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭവതി തന്നെ പറയു. എന്റെ വാക്ക് ഇവിടുത്തേക്ക് രസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകുന്നു (പോകാൻ ഭാവിക്കുന്നു)


കൈകയി‌ ‌- പോകാൻ വരട്ടെ_ മന്ഥര ഇരിക്കൂ.(വിചാരം) ഇവൾ പറയുന്നതിൽ എന്തൊ കുറെ കാൎയ്യമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നുവല്ലൊ.


മന്ഥര‌ ‌- എന്റെ തന്ത്രം ഫലിക്കുന്നുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നുവല്ലൊ. ഈ തറച്ചതിന്മേൽ അടിച്ചേ
[ 32 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/32 [ 33 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/33 [ 34 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/34 [ 35 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/35 [ 36 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/36 [ 37 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/37 [ 38 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/38 [ 39 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/39 [ 40 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/40 [ 41 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/41 [ 42 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/42 [ 43 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/43 [ 44 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/44 [ 45 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/45 [ 46 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/46 [ 47 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/47 [ 48 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/48 [ 49 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/49 [ 50 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/50 [ 51 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/51 [ 52 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/52 [ 53 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/53 [ 54 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/54 [ 55 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/55 [ 56 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/56 [ 57 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/57 [ 58 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/58 [ 59 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/59 [ 60 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/60 [ 61 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/61 [ 62 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/62 [ 63 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/63 [ 64 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/64 [ 65 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/65 [ 66 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/66 [ 67 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/67 [ 68 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/68 [ 69 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/69 [ 70 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/70 [ 71 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/71 [ 72 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/72 [ 73 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/73 [ 74 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/74 [ 75 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/75 [ 76 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/76 [ 77 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/77 [ 78 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/78 [ 79 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/79 [ 80 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/80 [ 81 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/81 [ 82 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/82 [ 83 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/83 [ 84 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/84 [ 85 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/85 [ 86 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/86 [ 87 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/87 [ 88 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/88 [ 89 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/89 [ 90 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/90 [ 91 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/91 [ 92 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/92 [ 93 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/93 [ 94 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/94 [ 95 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/95 [ 96 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/96 [ 97 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/97 [ 98 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/98 [ 99 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/99 [ 100 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/100 [ 101 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/101 [ 102 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/102 [ 103 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/103 [ 104 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/104 [ 105 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/105 [ 106 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/106 [ 107 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/107 [ 108 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/108 [ 109 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/109 [ 110 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/110 [ 111 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/111 [ 112 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/112 [ 113 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/113 [ 114 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/114 [ 115 ] താൾ:Oru Maha Sathyam adhava Kooniyude Kusruthi.pdf/115