പഴഞ്ചൊൽ മാല

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഒര ആയിരം പഴഞ്ചൊൽ (1845)
[ 5 ]
പഴഞ്ചൊൽമാലമംഗലപുരെഛാവിതം

ക്രിസ്താബ്ദം ൧൮൪൫

[ 7 ] ൧., പഴഞ്ചൊല്ലിൽ പതിരുണ്ടെങ്കിൽ പശുവിൻ പാലും കൈക്കും [ 8 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/8 [ 9 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/9 [ 10 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/10 [ 11 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/11 [ 12 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/12 [ 13 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/13 [ 14 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/14 [ 15 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/15 [ 16 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/16 [ 17 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/17 [ 18 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/18 [ 19 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/19 [ 20 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/20 [ 21 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/21 [ 22 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/22 [ 23 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/23 [ 24 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/24 [ 25 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/25 [ 26 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/26 [ 27 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/27 [ 28 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/28 [ 29 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/29 [ 30 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/30 [ 31 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/31 [ 32 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/32 [ 33 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/33 [ 34 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/34 [ 35 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/35 [ 36 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/36 [ 37 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/37 [ 38 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/38 [ 39 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/39 [ 40 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/40 [ 41 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/41 [ 42 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/42 [ 43 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/43 [ 44 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/44 [ 45 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/45 [ 46 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/46 [ 47 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/47 [ 48 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/48 [ 49 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/49 [ 50 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/50 [ 51 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/51 [ 52 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/52 [ 53 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/53 [ 54 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/54 [ 55 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/55 [ 56 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/56 [ 57 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/57 [ 58 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/58 [ 59 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/59 [ 60 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/60 [ 61 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/61 [ 62 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/62 [ 63 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/63 [ 64 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/64 [ 65 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/65 [ 66 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/66 [ 67 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/67 [ 68 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/68 [ 69 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/69 [ 70 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/70 [ 71 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/71 [ 72 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/72 [ 73 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/73 [ 74 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/74 [ 75 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/75 [ 76 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/76 [ 77 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/77 [ 78 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/78 [ 79 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/79 [ 80 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/80 [ 81 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/81 [ 82 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/82 [ 83 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/83 [ 84 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/84 [ 85 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/85 [ 86 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/86 [ 87 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/87 [ 88 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/88 [ 89 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/89 [ 90 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/90 [ 91 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/91 [ 92 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/92 [ 93 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/93 [ 94 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/94 [ 95 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/95 [ 96 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/96 [ 97 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/97 [ 98 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/98 [ 99 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/99 [ 100 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/100 [ 101 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/101 [ 102 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/102 [ 103 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/103 [ 104 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/104 [ 105 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/105 [ 106 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/106 [ 107 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/107 [ 108 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/108 [ 109 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/109 [ 110 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/110 [ 111 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/111 [ 112 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/112 [ 113 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/113 [ 114 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/114 [ 115 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/115 [ 116 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/116 [ 117 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/117 [ 118 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/118 [ 119 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/119 [ 120 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/120 [ 121 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/121 [ 122 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/122 [ 123 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/123 [ 124 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/124 [ 125 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/125 [ 126 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/126 [ 127 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/127 [ 128 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/128 [ 129 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/129 [ 130 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/130 [ 131 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/131 [ 132 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/132 [ 133 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/133 [ 134 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/134 [ 135 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/135 [ 136 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/136 [ 137 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/137 [ 138 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/138 [ 139 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/139 [ 140 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/140 [ 141 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/141 [ 142 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/142 [ 143 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/143 [ 144 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/144 [ 145 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/145 [ 146 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/146 [ 147 ] താൾ:Pazhancholmala Gundert 1845.pdf/147
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=പഴഞ്ചൊൽ_മാല&oldid=91043" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്