താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/67

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല൭൩൬. പണ്ടുകഴിഞ്ഞതും പടയിൽ പടയിൽ ചത്തതും പറയെണ്ടാ
൭൩൭. പണ്ടൊരാൾ പറഞ്ഞ പൊലെ
൭൩൮. പണിമുറിച്ചാൽ പണിക്കുറകു വാതുണ്ണി മുറിച്ചാൽ ഉണ്ണിക്കുറുക
൭൩൯. പണി മൂത്താൽ കുന്നണയും ആളു മൂത്താൽ അണയും
൭൪൦. പണിയെ പായും കടവുശൊഷിക്കും
൭൪൧. പരപക്ഷം ചെയ്യെന്നും പരലൊകം ഇല്ല
൭൪൨. പരുത്തിയൊളമെ നൂൽ വെളുക്കും
൭൪൩. പറഞ്ഞാൽ കെൾക്കാത്തവന്നു വന്നാൽ ഖേദം ഇല്ല
൭൪൪. പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം
൭൪൫. പലർ ഈമ്പും അണ്ടി തനിക്കെങ്കിൽ തന്റെ പെട്ടകത്താക്കെണം
൭൪൬. പലരും കൂടിയാൽ പാമ്പും ചാകാ
൭൪൭. പല്ലിടുക്കിൽ കുത്തി മണപ്പാൻ കൊടുക്കരുതു
൭൪൮. പശുകുത്തുമ്പോൾ പഞ്ചാക്ഷരം ഒതിയാൽ പൊര