താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/30

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൨൫൫. ഒടുന്നതിന്റെ കുട്ടി പറക്കും
൨൫൬. ഒട്ടക്കാരന്നു വാട്ടം ചെരുകയില്ല
൨൫൭. ഓണം അടുത്തചാലിയന്റെ ഒട്ടം (കൂട്ടു)
൨൫൮. ഒണം വന്നാലും ഉണ്ണി പിറന്നാലും കൊരനു കുമ്പിളിൽ കഞ്ഞി
൨൫൯. ഒമനപ്പെണ്ണു പണിക്കാകാ
൨൬൦. ഒലക്കണ്ണിപ്പാമ്പുകൊണ്ടു പെടിപ്പിക്കെണ്ടാ
൨൬൧. ഒല കളയാത്തൊൽ നാടുകളയും
൨൬൨. ഒലപ്പുരെക്കും ഒട്ടുപുരെക്കും സ്ഥാനം ഒന്നു
൨൬൩. ഒൎത്തവൻ ഒരാണ്ടുപാൎത്തവൻ ൧൨ ആണ്ടു (൨൭൭)
൨൬൪. കക്കുവാൻ പഠിച്ചാൽ ഞെലുവാൻ പഠിക്കെണം (കക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ നില്ക്കാൻ പഠിക്കെണം)
൨൬൫. കക്കാൻ പൊകുമ്പൊൾ ചിരിക്കല്ല
൨൬൬. കച്ചിട്ടിറക്കിയും കൂടാ മധുരിച്ചിട്ടുതുപ്പിയും കൂടാ
൨൬൭. കടച്ചിച്ചാണകം വളത്തിനാകാ
൨൬൮. കടച്ചിയെ കെട്ടിയെടം പശുചെല്ലും