താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/33

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൨൯൭. കത്തുന്ന തീയിൽ നെയി പകരുമ്പൊലെ
൨൯൮. കമ്പത്തിൽ കയറി ആയിരം വിദ്യ കാട്ടിയാലും സമ്മാനം വാങ്ങുവാൻ താഴിൽ വരെണം
൨൯൯. കമ്പിളിക്കുണ്ടൊകര
൩൦൦. കയ്യിലിന്നുതക്കകണ
൩൦൧. കയ്യന്റെകയ്യിൽകത്തി ഇരുന്നാൽ കടവഴിക്കുറ്റിക്കുനാശം
൩൦൨. കയ്യാടി എങ്കിലെ വായാടും
൩൦൩. കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ കള്ളനും കക്കാ
൩൦൪. കയ്യൂക്കുള്ളവൻകാൎയ്യക്കാരൻ
൩൦൫. കരണത്തിന്നുമെൎന്നതു കൈമുറി
൩൦൬. കരയടുക്കുമ്പൊൾ തുഴയിട്ടു കളയല്ലെ
൩൦൭. കരയുന്നകുട്ടിക്കെ പാൽ ഉള്ളു
൩൦൮. കരിക്കട്ട കഴുകുന്തൊറും കറുക്കും
൩൦൯. കരിമ്പിൻ തൊട്ടത്തിൽ ആന കടന്നപൊലെ
൩൧൦. കരിമ്പിന്നു കമ്പു ദൊഷം