താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/27

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൨൧൬. എല്ലാരും തെങ്ങാ ഉടെക്കുമ്പൊൾ ഞാൻ ഒരു ചിരട്ടയെങ്കിലും ഉടെക്കണം
൨൧൭. എല്ലുമുറിയ പണിതാൽ പല്ലുമുറിയ തിന്നാം
൨൧൮. എളിയൊരെ കണ്ടാൽ എള്ളും തുള്ളും
൨൧൯. എള്ളുചൊരുന്നതു കാണും തെങ്ങാ തല്ലുന്നതറിയുന്നില്ല
൨൨൦. എള്ളൊളം തിന്നാൽ എള്ളൊളം നിറയും
൨൨൧. എഴുന്ന ഊക്കിന്നു തുള്ളിയാൽ ഊരരണ്ടുമുറി (൧൮൬)
൨൨൨. ഏകൽ ഇല്ലായ്കയാൽ ഏശിയില്ല
൨൨൩. ഏക്കം കൊടുത്തിട്ട് ഉമ്മട്ടം വാങ്ങുക
൨൨൪. ഏക്കറ്റത്തിന്നു നാക്കണ്ടതു
൨൨൫. ഏങ്ങുന്ന അമ്മെക്ക കുരെക്കുന്ന അഛ്ശൻ
൨൨൬. ഏടെക്കും മൊഴെക്കും ചുങ്കം ഇല്ല
൨൨൮. ഏട്ടിൽകണ്ടാൽ പൊരാ കാട്ടികാണെണം
൨൨൮. ഏതാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരാനും ഉണ്ടു
൨൨൯. ഏറ കിഴക്കൊട്ടു പൊയാൽ പനിപിടിക്കും