താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/39

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൩൭൫. കുടെക്കടങ്ങിയ വടിയായിരിക്കണം
൩൭൬. കുട്ടിക്കരിക്കൂട്ടി വെക്കെണ്ടാ
൩൭൭. കുണ്ടി എത്ര കുളം കണ്ടു കുളം എത്ര കുണ്ടി കണ്ടു
൩൭൮. കുണ്ഡലം ഇല്ലാത്തവർ കാണാത നാടു
൩൭൯. കുതിരെക്ക കൊമ്പു കൊടുത്താൽ മലനാട്ട ഒരുത്തരും വെക്കുകയില്ല
൩൮൦. കുത്തുകൊണ്ട പന്നി നെരങ്ങും പൊലെ
൩൮൧. കുത്തുകൊള്ളുമ്പുറം കുത്തുകൊള്ളാഞ്ഞാൽ പിത്തം കരെറി ചത്തുപൊം (കുത്തും തല്ലും ചെണ്ടെക്ക അപ്പവും ചൊറും മാരയാനു (൧൩)
൩൮൨. കുത്തുവാൻ വരുന്ന പൊത്തൊടു വെദം ഒതിയാൽ കാൎയ്യമൊ
൩൮൩. കുനിയൻ മദിച്ചാലും ഗൊപുരം ഇടിക്കാ
൩൮൪. കുന്തം കൊടുത്തു കുത്തിക്കൊല്ലാ