താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/7

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


<poem>

ജ്ഞാനമായവൾ വിളിക്കുന്നല്ലയൊ ബുദ്ധി ശബ്ദിക്കുന്നവല്ലൊ അവൾ നിരത്തുകളിലും തെരുവീഥികളിലും നിന്നു പടിവാതിലുകളിലും പട്ടണപ്രവെശത്തും ഗൊപുരദ്വാരത്തും വെച്ച് ആർത്തുചൊല്ലുന്നു-മനുഷ്യരെ നിങ്ങളൊടു ഞാൻ വിളിക്കുന്നു-നരപുത്രനിലെക്ക് എന്റെ ശബ്ദം ആകുന്നു-മൂഢന്മാരെ വിവെകത്തെ തിരിഞ്ഞു കൊൾവിൻ-പൊട്ടരെ ബൊധഹൃദയമുള്ളവരാകുവിൻ-കെൾപിൻ ഞാൻ ശുഭമുള്ളവ ഭാഷിക്കും നെരുള്ളവറ്റിനായി എന്റെ അധരങ്ങളെ തുറക്കും എന്റെ വായി സത്യം ഉരെക്കും ദൊഷമൊ എൻ അധരങ്ങൾക്ക വെറുപ്പു തന്നെ-

__________

<poem>