താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/16

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


                                                   
൮൧. ആനയില്ലാതെ ആറാട്ടൊ
൮൨. ആനയുടെ പുറത്തു ആനക്കാരൻ ഇരിക്കുമ്പൊൾ നായികുരെച്ചാൽ അവൻ എത്ര പെടിക്കും
൮൩. ആനയുടെ യുദ്ധം ഇറുമ്പിന്ന മരണം
൮൪. ആനെക്ക കുതിര തെരിക
൮൫. ആനെക്ക ചക്കര പന
൮൬. ആനെക്ക മണി കെട്ടെണ്ടാ
൮൭. ആമാടെക്ക പുഴത്തുള്ള നൊക്കുന്നവൻ
൮൮. ആയിരം ഉപദെശം കാതിലെ ചൊന്നാലും അവശബ്ദം അല്ലാതെ പുറപ്പെടുകയില്ല.
൮൯. ആയിരം കണിക്കരപ്പാട്ടമുണ്ടു അന്തിക്കരെപ്പാൻ തെങ്ങാപ്പിണ്ണാക്കു
൯൦. ആയിരം കണ്ണുപൊട്ടിച്ചെ അരവൈദ്യനാകും
൯൧. ആയിരം കാക്കെക്ക പാഷാണം ഒന്നെ വെണ്ടു
൯൨. ആയിരം കാതംഎടുത്ത് അരക്കാതം ഇഴെക്കൊല്ലാ
൯൩. ആയിരം കാൎയ്യക്കാരെ കാണുന്നതിനെക്കാൾ ഒരു രാജാവെ കാണുന്നതു നല്ലൂ