താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/58

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൬൧൧. തെളിച്ചതിലെ നടക്കാഞ്ഞാൽ നടന്നതിലെ തെളിക്ക
൬൧൨. തെങ്ങ പത്തരച്ചാലും താളല്ലെ കറി
൬൧൩. തെങ്ങപ്പിണ്ണാക്കിന്നു പ്രിയം വലിപ്പിക്കെണ്ടാ
൬൧൪. തെവർ ഇരിക്കെ വെലിക്കല്ലിനെ തൊഴണ്ടാ
൬൧൫. തെവയാൻ കടിച്ചാലും അന്തിക്കത്തെ ചോറുമുട്ടും
൬൧൬. തെറിതൊനെ മാറല്ല മാറിയൊനെ തെറല്ല
൬൧൭. തൊട്ടം തൊറും വാഴ നാടു തൊറും ഭാഷ
൬൧൮. തൊണി മറിഞ്ഞാൽ പുറം നല്ലൂ
൬൧൯. തൊണിയിൽ കടന്നു പാഞ്ഞാൽ കെരക്കണിയില്ല
൬൨൦. തൊറ്റപുറത്ത് പടയില്ല
൬൨൧. ദാനം ചെയ്ത പശുവിന്ന് പല്ലു നൊക്കരുത്
൬൨൨. ദുഗ്ധം ആകിലും കൈക്കും ദുഷ്ടർ നൽകിയാൽ
൬൨൩. ദുൎജ്ജന സമ്പർക്കത്താൽ സജ്ജനം കെടും
൬൨൪. ദുൎബ്ബലനു രാജാബലം ബാലൎക്കു കരച്ചൽ ബലം
൬൨൫. ദുരത്തെ ബന്ധുവെക്കാൾ അരിക്കത്തെ ശത്രു നല്ലു
൬൨൬. ദൈവം ഉള്ള നാൾ മറക്കുമൊ