താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/11

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൨൧. അണ്ണാക്കിലെതൊൽ അശെഷം പൊയാലും അംശത്തിൽ ഒട്ടും കുറകയില്ല
൨൨. അണ്ണാക്കൊട്ടൻ തന്നാൽ ആംവണ്ണം
൨൩. അണ്ണാടി കാണ്മാൻ കണ്ണാടി വേണ്ട
൨൪. അതിബുദ്ധിക്ക അൽപ്പായുസ്സ്
൨൫. അതിമൊഹം ചക്രം ചുമക്കും (ചവിട്ടും)
൨൬. അത്തഞ്ഞാറ്റുതലയും അരമർകൊപവും പിത്ത വ്യാധിയും പിതൃശാപവും ഒക്കുവൊളം തീരാ
൨൭. അത്യാശെക്കനർത്ഥം
൨൮. അന്നത്തിന്റെ ബലവും ആയുസ്സിന്റെ ശക്തിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മന്നത്താലിങ്കൽകാണാം
൨൯. അന്നന്നുവെട്ടുന്നവാളിന്നു നെയ്യിടുക
൩൦. അന്നുതീരാത്ത പണികൊണ്ടു അന്തിയാക്കരുത്
൩൧. അൻപറ്റാൽ തുമ്പറവും
൩൨.അൻപൊടുകൊടുത്താൽ അമൃത്
൩൩. അപ്പം തിന്നാൽപ്പോരേ കുഴിയെണ്ണുന്നെന്തിന്നു