മലയാള പഞ്ചാംഗം 1866

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മലയാള പഞ്ചാംഗം (1866)

[ 3 ] The

Malayalim Almanac

1866

മലയാള പഞ്ചാംഗം

൧൮൬൬

MANGALORE

PFLEIDERER & RIEHM, MISSION BOOKSHOP. [ 5 ] The

Malayalim Almanac

1866

മലയാള പഞ്ചാംഗം

൧൮൬൬

ശാലീവാഹന ശകം ൧൭൮൭ ,, ൧൭൮൮
വിക്രമാദിത്യ ശകം ൧൯൨൨ ,, ൧൯൨൩
കൊല്ലവൎഷം ൧൦൪൧ ,, ൧൦൪൨
മഹമ്മദവൎഷം ൧൨൮൨ ,, ൧൨൮൩
ഫസലിവൎഷം ൧൨൭൫ ,, ൧൨൭൬
യഹൂദവൎഷം ൫൬൨൬ ,, ൫൬൨൭

MANGALORE

PRINTED BY PLEBST & STOLZ, BASEL MISSION PRESS. [ 6 ] കുഡുംബാചാരവെപ്പുകൾ.

ദൈവഭയം ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭവും മരണക്കണികളൊടു
അകലുവാൻ തക്ക ജീവനുറവും ആകുന്നു.

ഞാനും എന്റെ ഭവനവും ദൈവത്തെ സെവിക്കും.

പുരുഷന്മാരെ, സ്വഭാൎയ്യമാരെ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ പൊലെ സ്നെഹിപ്പിൻ. സ്വ
ഭാൎയ്യയെ സ്നെഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ അത്രെ സ്നെഹിക്കുന്നുള്ളു.

സ്ത്രീകളെ, കൎത്താവിന്നു എന്ന പൊലെ സ്വഭൎത്താക്കന്മാൎക്കു കീഴടങ്ങുവിൻ; കാര
ണം ഭൎത്താവു സ്ത്രീയുടെ തല ആകുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കു അലങ്കാരമൊ പുരികൂന്ത
ൽ, സ്വൎണ്ണാഭരണം വസ്ത്രധാരണം ഇത്യാദി പുറമെയുള്ളതല്ല, ദൈവത്തിന്നു
വിലയേറിയതായി സൌമ്യതയും സാവധാനമുള്ള ഒർ ആത്മാവിന്റെ കെ
ടായ്മയിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ഗൂഢ മനുഷ്യനത്രെ അലങ്കാരമാവു ഇപ്രകാരമ
ല്ലൊ പണ്ടു ദൈവത്തിൽ ആശവെച്ചു സ്വഭൎത്താക്കന്മാൎക്കു അടങ്ങി വിശുദ്ധ
സ്ത്രീകൾ തങ്ങളെ തന്നെ അലങ്കരിച്ചത.

മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ പിതാക്കളെ കൎത്താവിൽ അനുസരിച്ചിരിപ്പിൻ. ഇതല്ലൊ ന്യാ
യം ആകുന്നു. നിന്റെ അഛ്ശനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്ക എന്നതു
വഗ്ദത്തം കൂടിയ ആദ്യകല്പന ആകുന്നു.

അഛ്ശന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊപിപ്പിക്കാതെ കൎത്താവിന്റെ ബാലശിക്ഷയി
ലും പത്ഥ്യൊപദെശത്തിലും പൊറ്റി വളൎത്തുവിൻ.

ദാസന്മാരെ, ക്രിസ്തനെ പൊലെ തന്നെ ജഢപ്രകാരം ഉടയവരെ ഹൃദയത്തിൻ
ഏകാഗ്രതയിൽ ഭയത്തൊടും വിറയലൊടും അനുസരിച്ചിരിപ്പിൻ. മനുഷ്യരെ
രസിപ്പിക്കുന്ന ദൃഷ്ടി സെവയാൽ അല്ല, ക്രിസ്തന്റെ ദാസരായി, ദൈവെ
ഷ്ടത്തെ ചെയ്തും, മനസ്സാലെ മനുഷ്യൎക്ക എന്നല്ല, കൎത്താവിന്നത്രെ അടിമ
പ്പെടും അനുരാഗത്തൊടെ സെവിച്ചും കൊണ്ടത്രെ.

യജമാനന്മാരെ, ഭീഷണി വാക്ക ഒഴിച്ചു ദാസരൊടു അപ്രകാരം തന്നെ ചെയ്വിൻ
അവൎക്കും നിങ്ങൾക്കും വാനങ്ങളിൽ യജമാനൻ ഉണ്ടെന്നും അവൻ പക്കൽ
മുഖപക്ഷം ഇല്ല എന്നും അറിയാമല്ലൊ. [ 7 ] ചുരുക്കത്തിന്നായി ഇട്ട അടയാളങ്ങളുടെ വിവരം.

ആഴ്ചകൾ. നക്ഷത്രങ്ങൾ.
Sun. ,, Sunday. അ. ,, അശ്വതി. ചൊ. ,, ചൊതി.
M. ,, Monday. ഭ. ,, ഭരണി. വി. ,, വിശാഖം.
Tu. ,, Tuesday. കാ. ,, കാൎത്തിക. അ. ,, അനിഴം.
W. ,, Wednesday. രൊ. ,, രൊഹണി. തൃ. ,, തൃക്കെട്ടക.
Th. ,, Thursday. മ. ,, മകൎയ്യം. മൂ. ,, മൂലം.
F. ,, Friday. തി. ,, തിരുവാതിര. പൂ. ,, പൂരാടം.
S. ,, Saturday. പു. ,, പുണർതം. ഉ. ,, ഉത്തിരാടം.
ഞ. ,, ഞായറാഴ്ച. പൂ. ,, പൂയം. തി. ,, തിരുവൊണം.
തി. ,, തിങ്കൾ. ആ. ,, ആയില്യം. അ. ,, അവിട്ടം.
ചൊ. ,, ചൊവ്വ. മ. ,, മകം. ച. ,, ചതയം.
ബു. ,, ബുധൻ. പൂ. ,, പൂരം. പൂ. ,, പൂരൂരുട്ടാതി.
വ്യ. ,, വ്യാഴം. ഉ. ,, ഉത്രം. ഉ. ,, ഉത്രട്ടാതി.
വെ. ,, വെള്ളി. അ. ,, അത്തം. െ. ,, രെവതി.
ശ. ,, ശനി. ചി. ,, ചിത്ര.

തിഥികൾ

പ്ര. ,, പ്രതിപദം. ന. ,, നവമി.
ദ്വി. ,, ദ്വിതീയ. ദ. ,, ദശമി.
തൃ. ,, തൃതീയ. ഏ. ,, ഏകാദശി.
ച. ,, ചതുൎത്ഥി. ദ്വ. ,, ദ്വാദശി.
പ. ,, പഞ്ചമി. ത്ര. ,, ത്രയൊദശി.
ഷ. ,, ഷഷ്ഠി. ച. ,, ചതുൎദശി.
സ. ,, സപ്തമി. വ. ,, വാവു.
അ. ,, അഷ്ടമി. ബ. ,, ,,

നിന്റെ വിരലുകളുടെ ക്രിയയാകുന്ന നിന്റെ വാനങ്ങളെയും നീ ഒരുക്കിയ ച
ന്ദ്ര നക്ഷത്രങ്ങളെയും കാണുമ്പൊൾ. മൎത്യനെ നീ ഒൎപ്പാൻ അവൻ എന്താകുന്നു.
അവനെ സന്ദൎശിപ്പാൻ മനുഷ്യപുത്രൻ എമ്മാത്രം. ദെവത്വത്തിലും അല്പം മാത്രം
നീ അവനെ താഴ്ത്തി തെജസ്സും പ്രഭയും അവനെ ചൂടുമാറാക്കി ഇരിക്കുന്നു. സങ്കീ.
൮, ൪—൬.
[ 8 ] യൊജനഃ പാപിലൊകാനാം മന്ത്രാനാം നാനുഗച്ശതി।
അപരാധീ മനുഷ്യാനാം മാൎഗ്ഗെചനഹിതിഷ്ടതി॥
ഏകാസനെ ന ചാസ്തെ യൊ നിന്ദകൈർമാനുഷൈസ്സഹ।
പരന്തു പരമെശസ്യശാസ്ത്രെ യഃ പരിതുഷ്യതി॥
തഥാ ദിവാനിശായാഞ്ച ശാസ്ത്രം യൽ പരമെശിതുഃ।
തദാലൊചയതെ നിത്യംസഏവധന്യ ഉച്യതെ॥
ജലാശയ സമീപെ യഃ പാദപഃ പരിരൊപിതഃ।
അമ്ലാനൈച്ശദനൈർയുക്തഃ ഫലകാലെ ഫലത്യപി॥
ശാഖിനസ്തസ്യസാദൃശ്യം സമ്പ്രാപ്നൊതി സമാനവഃ।
തൽകൃതം സകലം കൎമ്മസഫലത്വം ഗമിഷ്യതി॥
നപാപിനാം മനുഷ്യാനാം ജായതെ താദൃശീഗതിഃ।
ഭവന്തിതെ നരാസ്തുല്യാവാത സഞ്ചലിതൈസ്തുഷൈഃ॥
വിചാരസന്നിധൌ സ്ഥാതും നഹിശക്യന്തി പാപിനഃ।
പുനീകൃതാം സഭയാം നസ്ഥാതും ശക്യന്തി സാഗസഃ॥
പരെശ ഉത്തമം വെത്തി പന്ഥാനം പുണ്യശാലിനാം।
കിന്തു പാപി മനുഷ്യാനാം പന്ഥാ നാശം ഗമിഷ്യതി॥

മുഹമ്മതകാരുടെ പഞ്ചാംഗം.

ആണ്ടു. മാസം. തിയ്യതി. മാസം. തിയ്യതി. മാസം. തിയ്യതി.
൧൨൮൨ റമുള്ളാൻ ജനുവരി ൧൮ മകരം
,, ശബ്ബാൻ ഫിബ്രുവരി ൧൭ കുംഭം
,, ദുല്ലാദു മാൎച്ച ൧൮ മീനം
,, ദുൽഹജി എപ്രീൽ ൧൭ മെടം
൧൨൮൩ മുഹരം മെയി ൧൬ എടവം
,, സാഫർ ജൂൻ ൧൫ മിഥുനം
,, റബയെല്ലവ്വൽ ജൂലായി ൧൪ ,, ൩൧
,, റബയെൽആഹർ ആഗുസ്ത ൧൩ കൎക്കിടകം ൩൦
,, ജമാദിൻഅവ്വൽ സെപ്തെംബർ ൧൧ ചിങ്ങം ൨൭
,, ജമാദിൻആഹർ ഒക്തൊബർ ൧൧ കന്നി ൨൬
,, റജബു നൊവെംബർ തുലാം ൨൫
,, ശബാൻ ദിസെംബർ വൃശ്ചികം ൨൫
[ 9 ]
JANUARY ജനുവരി
31 DAYS ൩൧ ദിവസം
🌝 പൌൎണ്ണ മാസി 🌚 അമാവാസി
൨. ൩൦ തിയ്യതി മകരം ൧൬ തിയ്യതി

ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ധന്യർ സ്വൎഗ്ഗരാജ്യം
അവരുടെത സത്യം മത്ത. ൫. ൩.

ഇങ്ക്ലിഷ. മലയാളം നക്ഷത്രം. തിഥി. വിശെഷ ദിവസങ്ങൾ.
DATE DAY തിയ്യതി ആഴ്ച മാസം തിയ്യതി
1 M തി ൧൯ തി ൨൧꠱ ൧൬꠲ ആണ്ടു പിറപ്പു. ശബാൻ ൧൩.
2 TU ചൊ 🌝 ൨൦ പു ൨൦꠰ പ്ര ൧൪ ൧൭൫൭ കല്കത്താ പിടിച്ചതു.
3 W ബു ധനു. ൨൧ പൂ ൨൦꠴ ദ്വി ൧൨꠰ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയും രാജാവി
4 TH വ്യ ൨൨ ൨൧꠴ തൃ ൧൧꠲꠴ നെ ബഹുമാനിക്കയും വെണം.
5 F വെ ൨൩ ൨൩꠰꠴ ൧൨꠲
6 S ൨൪ പൂ ൨൬꠱ ൧൪꠲ പ്രകാശനദിനം.
7 SUN ൨൫ ൩൦꠲꠴ ൧൮ പ്രകാശനദിനം കഴിഞ്ഞിട്ടു ൧ാം ഞ.
8 M തി ൨൬ ൩൫꠲ ൨൦꠲
9 TU ചൊ ൨൭ ചി ൪൧꠰꠴ ൨൬꠱ ൧൬൪൨ ജ്യൊതിശ്ശാസ്ത്രിയായ ഗലി
10 W ൧൦ ബു ൨൮ ചൊ ൪൫꠴ ൩൧꠱ ലെയൊ മരിച്ചത.
11 TH ൧൧ വ്യ ൨൯ വി ൫൨꠲꠴ ൩൬꠱꠴ നെടിക്കുന്നതിൽ അല്പല്പം സൂക്ഷിച്ച
12 F ൧൨ വെ ൩൦ ൫൭꠴ ൪൧ വെക്കുന്നവനു വാൎദ്ധ്യകത്തിൽ മുട്ടുണ്ടാ
കയില്ല.
13 S ൧൩ ൩꠱ ദ്വ ൪൭ മകരസംങ്കരമണം.
14 SUN ൧൪ തൃ ത്ര ൪൮ പ്രകാശനദിനം. ക. ൨ാം ഞ.
15 M ൧൫ തി മൂ ൨൨꠰꠴ ൫൦꠱꠴ ൧൮൫൩ മദ്രാശിയിൽ വിദ്യശാല തുട
16 TU ൧൬ ചൊ 🌚 പൂ ൧൩꠲꠴ ൫൧꠲ ങ്ങിയതു.
17 W ൧൭ ബു മകരം. ൧൫꠴ പ്ര ൫൧꠱꠴ മാഘ മാസാരംഭം പട്ടത്താനം.
18 TH ൧൮ വ്യ തി ൧൫꠰ ദ്വി ൫൦꠰ റമുള്ളാൻ മാസാരംഭം.
19 F ൧൯ വെ ൧൪꠰ തൃ ൪൭꠰꠴ ചെറ്റിൽ കുത്തുന്ന കൈ ചൊറ്റിലും
20 S ൨൦ ൧൨ ൪൩꠲ കുത്തും.
21 SUN ൨൧ പൂ ൯꠰ ൩൮꠰꠴ പ്രകാശദിനം. കു. ൩ാം ഞ.
22 M ൨൨ തി ൧൦ ൪꠱ ൩൩꠲ ഷഷ്ഠിവൃതം. ൧൮൪൯ മുൽത്താൻ പി
23 TU ൨൩ ചൊ ൧൧ രെ ൧꠰ ൨൭ രഥസപ്തമി. [ടിച്ചതു.
24 W ൨൪ ബു ൧൨ ൫൬꠲꠴ ൨൦꠱ ൧൭൧൨ പ്രുശ്യയിലെ മഹാഫ്രിദരിക്ക ജ
25 TH ൨൫ വ്യ ൧൩ കാ ൫൨꠱ ൧൪꠴ പൌലിന്റെ മാനസാന്തരം. [നിച്ചത.
26 F ൨൬ വെ ൧൪ രൊ ൪൮꠰ ൭꠲꠴
27 S ൨൭ ൧൫ ൪൪꠲ ൫൨꠱ ഏകാദശിവൃതം.
28 SUN ൨൮ ൧൬ തി ൪൨꠴ ത്ര ൫൭꠲ സപ്തതിദിനം പ്രദൊഷവൃതം.
29 M ൨൯ തി ൧൭ പു ൪൦꠰ ൫൪꠴
30 TU ൩൦ ചൊ 🌝 ൧൮ പൂ ൩൯꠱ ൫൧꠲ ൧൬൪൯ ഒന്നാം കരൽ ശിരച്ശെദം അ
31 W ൩൧ ബു ൧൯ ൩൯꠲ പ്ര ൫൦꠱꠴ നുഭവിച്ചത.
[ 10 ]
FEBRUARY. ഫിബ്രുവരി.
28 DAYS ൨൮ ദിവസം
🌚 അമാവാസി,
കുംഭം. ൧൫ തിയ്യതി.

ഖെദിക്കുന്നവർ ധന്യർ അവരല്ലൊ ആശ്വ
സിക്കപ്പെടും. മത്ത. ൫, ൪.

ഇങ്ക്ലിഷ. മലയാളം നക്ഷത്രം. തിഥി. വിശെഷ ദിവസങ്ങൾ.
DATE DAY തിയ്യതി ആഴ്ച മാസം തിയ്യതി
1 TH വ്യ മകരം. ൨൦ ൪൧꠱ ദ്വി ൫൦꠲
2 F വെ ൨൧ പൂ ൪൪꠰ തൃ ൫൨ മറിയയുടെ ശുദ്ധീകരണം.
3 S ൨൨ ൪൭꠲꠴ ൫൪꠲
4 SUN ൨൩ ൫൨꠱ ൫൮꠰ ഷഷ്ടിദിനം.
5 M തി ൨൪ ചി ൫൭꠲ ൨꠱ വരവിൽ അധികം ചിലവാക്കാത്തവ
ന്നു കടം വരാ.
6 TU ചൊ ൨൫ ചി ൩꠰꠴ ൭꠴
7 W ബു ൨൬ ചൊ ൯꠰ ൧൨꠴
8 TH വ്യ ൨൭ വി ൧൪꠴ ൧൬꠲꠴ ൧൫൮൭ സ്കൊത്ത രാജ്ഞിയായ മറിയാ
ശിരചെ്ശദം അനുഭവിച്ചത.
9 F വെ ൨൮ ൨൦꠰꠴ ൨൧꠴
10 S ൧൦ ൨൯ തൃ ൨൫꠴ ൨൫ ൧൮൪൦ രാജ്ഞിയുടെ വിവാഹം അസ്ത
മിച്ച ൪ നാഴികക്ക രവി സംങ്കരമണം.
11 SUN ൧൧ മൂ ൨൯꠴ ൨൭꠲ പഞ്ചദശദിനം ഏകാദശിവൃതം.
12 M ൧൨ തി പൂ ൩൨꠰ ദ്വ ൨൯꠲
13 TU ൧൩ ചൊ ൩൪꠰ ത്ര ൩൦꠰ പ്രദൊഷം ശിവരാത്രി.
14 W ൧൪ ബു തി ൩൫꠲ ൩൦꠰꠴ നൊമ്പിന്റെ ആരംഭം.
15 TH ൧൫ വ്യ 🌚 ൩൪꠰꠴ ൩൭꠱ ൧൫൦൦ ഇങ്ക്ലാന്തിൽ രാജ്യകടം ആരം
16 F ൧൬ വെ കുംഭം. ൩൩꠴ പ്ര ൨൪꠰ ഫാല്ഗുന മാസാരംഭം. [ഭിച്ചതു.
17 S ൧൭ പൂ ൩൦꠱ ദ്വി ൧൯꠲ ശബ്ബാൽ മാസാരംഭം.
18 SUN ൧൮ ൨൭꠰ തൃ ൧൪꠱ നൊമ്പിൽ ൧ാം ഞ.
19 M ൧൯ തി രെ ൨൩꠰ ൮꠱꠴ നിന്നിൽ അധികം സൌഖ്യമുള്ളവരെ
അല്ല ദീനരെ തന്നെ നൊക്കിയാൽ നീ
തൽക്ഷണം ധനവാനാകും.
20 TU ൨൦ ചൊ ൧൦ ൧൯ ൨꠴
21 W ൨൧ ബു ൧൧ ൧൪꠱ ൫൫꠱꠴
22 TH ൨൨ വ്യ ൧൨ കാ ൧൦꠰꠴ ൪൯꠰ ൧൭൩൩ അമെരിക്കകാരനായ വശ
ങ്കതൻ പടനായകൾ ജനിച്ചത.
23 F ൨൩ വെ ൧൩ രൊ ൬꠱ ൪൩꠱
24 S ൨൪ ൧൪ ൩꠰ ൩൮꠴ മത്തിയ അപ്പൊസ്തലൻ.
25 SUN ൨൫ ൧൫ തി ൩൩꠲꠴ നൊമ്പിൽ ൨ാം ഞ. എകാദശിവൃതം.
26 M ൨൬ തി ൧൬ പൂ ൫൯꠱ ദ്വ ൩൦꠲ പ്രദൊഷം.
27 TU ൨൭ ചൊ ൧൭ ൫൯꠰꠴ ത്ര ൨൮꠲꠴
28 W ൨൮ ബു ൧൮ ൨൮꠴
[ 11 ]
MARCH. മാൎച്ച.
31 DAYS ൩൧ ദിവസം
🌝 പൌൎണ്ണമാസി, 🌚 അമാവാസി,
൧. ൩൦ തിയ്യതി. മീനം. ൧൬ തിയ്യതി.

സൌമ്യതയുള്ളവർ ധന്യർ അവരല്ലൊ ഭൂമിയെ
അടക്കും. മത്ത. ൫, ൫.

ഇങ്ക്ലിഷ. മലയാളം നക്ഷത്രം. തിഥി. വിശെഷ ദിവസങ്ങൾ.
DATE DAY തിയ്യതി ആഴ്ച മാസം തിയ്യതി
1 TH വ്യ 🌝 ൧൯ ൨꠴ ൨൮꠲
2 F വെ കുംഭം. ൨൦ പൂ ൫൧꠰꠴ പ്ര ൩൦꠲ ൧൭൯൧ യൊഹൻ വസിലയായ പാ
തിരി മരിച്ചതു.
3 S ൨൧ ൯꠱ ദ്വി ൩൩꠴
4 SUN ൨൨ ൧൪꠱ തൃ ൩൭꠱ നൊമ്പിൽ ൩ാം ഞ.
5 M തി ൨൩ ചി ൧൯꠲꠴ ൪൧꠲꠴ ഭക്തിഹീനന്മാരായ ജനങ്ങൾക്കും നൂ
റായിരം ജന്മം കൊണ്ടും സിദ്ധിക്കയി
ല്ല തത്വജ്ഞാനവും കൈവല്യവും.
6 TU ചൊ ൨൪ ചൊ ൨൫꠱꠴ ൪൬꠱꠴
7 W ബു ൨൫ വി ൩൧꠱ ൫൧
8 TH വ്യ ൨൬ ൩൭꠴ ൫൬꠴ നീ എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും അതിനെ
ദൈവമഹത്യത്തിന്നായി ചെയ്ക.
9 F വെ ൨൭ തൃ ൪൨꠰
10 S ൧൦ ൨൮ മൂ ൪൬꠲ ൩꠰꠴ ന്യൂ സൌവെഡലസ എന്ന ദ്വീപു കണ്ട
[ത ൧൬൦൬.
11 SUN ൧൧ ൨൯ പൂ ൫൦꠰ ൫꠲ നൊമ്പിൽ ൪ാം ഞ.
12 M ൧൨ തി ൩൦ ൫൨꠲ ൬꠲꠴ ഉദിച്ച ൨൨꠱ നാഴികക്ക രവിസംങ്ക
[രമണം.
13 TU ൧൩ ചൊ തി ൫൪꠰ ൬꠲꠴ ഏകാദശിവൃതം.
14 W ൧൪ ബു ൫൪꠴ ദ്വ ൫꠱꠴ പ്രദൊഷവൃതം.
15 TH ൧൫ വ്യ ൫൩꠲ ത്ര ൨꠲꠴ ദരിദ്രനെയും അഗതിയെയും നിന്ദി
ക്കരുതു.
16 F ൧൬ വെ 🌚 പൂ ൫൧꠲ ൫൯
17 S ൧൭ മീനം. ൪൮꠲ പ്ര ൫൪ കൎത്താവു തനിക്കുള്ളവരെ അറിയുന്നു.
18 SUN ൧൮ രെ ൪൫꠰ ദ്വി ൪൮꠰ നൊമ്പിൽ ൫ാം ഞ. മ. ഭ.
19 M ൧൯ തി ൪൧꠴ തൃ ൪൨꠴ ചൈത്രമാസാരംഭം യുഗാദി.
20 TU ൨൦ ചൊ ൩൬꠲ ൩൭꠱꠴ ൧൭൯൧ പങ്കലൂർ പിടിച്ചതു.
21 W ൨൧ ബു കാ ൩൨꠱ ൨൯꠴
22 TH ൨൨ വ്യ ൧൦ രൊ ൨൮꠰꠴ ൨൨꠲꠴ ഷഷ്ടിവൃതം.
23 F ൨൩ വെ ൧൧ ൨൪꠲ ൧൭꠲ ക്രന്മർ വിശൊപ്പ ചുട്ടപ്പെട്ടതു. ൧൫൫൬
24 S ൨൪ ൧൨ തി ൨൨ ൧൨꠰꠴ രാജ്ഞിയായ എലിശബത്ത മരിച്ചത
൧൬൦൬.
25 SUN ൨൫ ൧൩ പൂ ൨൦ ൮꠰꠴ നഗരപ്രവേശനദിനം. മരിയയുടെ
പ്രവാദം.
26 M ൨൬ തി ൧൪ പൂ ൧൯꠴ ൫꠲
27 TU ൨൭ ചൊ ൧൫ ൧൯꠱꠴ ൪꠰ ഏകാദശിവൃതം.
28 W ൨൮ ബു ൧൬ ൨൦꠲ ദ്വ ൪꠴ പ്രദോഷവൃതം.
29 TH ൨൯ വ്യ ൧൭ പൂ ൨൩꠰ ത്ര ൫꠰ തിXXയാഴ്ച്ച.
30 F ൩൦ വെ 🌝 ൧൮ ൨൬꠲꠴ ‌൭꠱ ക്രൂശാരൊഹണ ദിനം.
31 S ൩൧ ൧൯ ൩൧ ൧൦꠲ വലിയ ശബ്ബത്ത.
[ 12 ]
APRIL. എപ്രീൽ.
30 DAYS ൩൦ ദിവസം
🌚 അമാവാസി, 🌝 പൌൎണ്ണമാസി,
൧൫ തിയ്യതി. മെടം ൨൯ തിയ്യതി.

നീതിക്കായി വിശന്നു ദാഹിക്കുന്നവർ ധന്യർ അവർ
തൃപ്തർ ആകും. മത്ത. ൫, ൬.

ഇങ്ക്ലിഷ. മലയാളം നക്ഷത്രം. തിഥി. വിശെഷ ദിവസങ്ങൾ.
DATE DAY തിയ്യതി ആഴ്ച മാസം തിയ്യതി
1 SUN മീനം. ൨൦ ചി ൩൬꠰ പ്ര ൧൪꠲ പുനരുത്ഥാന നാൾ.
2 M തി ൨൧ ചൊ ൪൨꠴ ദ്വി ൧൯꠰ കുരുടനെയും ചെകിടനെയും പരി
ഹസിക്കരുത.
3 TU ചൊ ൨൨ വി ൪൮꠱ തൃ ൨൪꠱
4 W ബു ൨൩ ൫൪꠰ ൨൮꠲꠴
5 TH വ്യ ൨൪ തൃ ൫൯꠲ ൩൩꠴ ൧൪൯൭ കനദാരാജ്യം കാണായ്വന്നതു.
6 F വെ ൨൫ തൃ ൪꠰ ൩൬꠲꠴ ൧൮൩൪ കൊടകയുദ്ധം.
7 S ൨൬ മൂ ൮꠰ ൩൯꠱꠴
8 SUN ൨൭ പൂ ൧൧꠱ ൪൧꠴ പെസഹയിൽ ൧ാം ഞ. ൧൮൫൯ ത
ന്തിയതൊപ്പിയെ തൂക്കികൊന്നതു.
9 M തി ൨൮ ൧൩꠱꠴ ൪൧꠲
10 TU ൧൦ ചൊ ൨൯ തി ൧൪꠱ ൪൧꠴
11 W ൧൧ ബു ൩൦ ൧൪꠰ ൩൯꠱ ഏകാദശിവൃതം അസ്തമിച്ച ൧൩ നാ
ഴികക്കു സംങ്കരമം.
12 TH ൧൨ വ്യ ൧൨꠱ ദ്വ ൩൫꠱꠴ യാതൊരു പ്രാണിയെയും വെറുതെ
ദണ്ഡിപ്പിക്കരുത.
13 F ൧൩ വെ പൂ ൧൦꠱꠴ ത്ര ൩൧꠱
14 S ൧൪ ൭꠰꠴ ൨൬
15 SUN ൧൫ 🌚 ‌ ൪ രെ ൨൧꠱ പെസഹയിൽ ൨ാം ഞ.
16 M ൧൬ തി മെടം. ൫൯꠰ പ്ര ൧൮꠱ ൧൮൫൩ ബൊമ്പായിൽ തീ വണ്ടി
17 TU ൧൭ ചൊ കാ ൫൪꠱꠴ ദ്വി ൬꠲ ദുൽഹജി മാസാരംഭം. [ആരംഭിച്ചത.
18 W ൧൮ ബു രൊ ൫൦꠱ തൃ മറ്റെവരിൽ നിണക്ക ഇഷ്ടകെടായു
ള്ള പ്രവൃത്തികളെ ഒരു നാളും ചെയ്യ
രുത.
19 TH ൧൯ വ്യ ൪൬꠱ ൫൪
20 F ൨൦ വെ തി ൪൩꠰ ൪൮
21 S ൨൧ ൧൦ പു ൪൦꠲ ൪൪
22 SUN ൨൨ ൧൧ പൂ ൩൯꠰ ൪൦꠱ പെസഹയിൽ ൩ാം ഞ.
23 M ൨൩ തി ൧൨ ൩൯ ൩൮꠰꠴ നിന്റെ സകല പ്രവൃത്തി വിചാര
വാക്കുകളെയും എണ്ണം എടുക്കുന്ന ഒരു
ആൾ ഉണ്ടു എന്നു എപ്പൊഴും ഒൎക്കുക.
ആൾ ഉണ്ടു എന്നു എപ്പൊഴും ഒൎക്കുക.
24 TU ൨൪ ചൊ ൧൩ ൩൯꠲ ൩൭꠰꠴
25 W ൨൫ ബു ൧൪ പൂ ൪൧꠱꠴ ൩൭꠲
26 TH ൨൬ വ്യ ൧൫ ൪൪꠲ ദ്വ ൩൯꠰꠴ മനുഷ്യൻ വിതക്കുന്നതിനെ അവൻ
കൊയ്യും.
27 F ൨൭ വെ ൧൬ ൪൮꠲ ത്ര ൪൨꠰
28 S ൨൮ ൧൭ ചി ൫൩꠱ ൪൫꠱
29 SUN ൨൯ 🌝 ൧൮ ചൊ ൫൮꠲꠴ ൪൯꠴ പെസഹയിൽ ൪ാം ഞ.
30 M ൩൦ തി ൧൯ ചൊ ൪꠱꠴ പ്ര ‌൪൯
[ 13 ]
MAY. മെയി.
31 DAYS ൩൧ ദിവസം
🌚 അമാവാസി, 🌝 പൌൎണ്ണമാസി,
൧൪ തിയ്യതി. എടവം. ൨൯ തിയ്യതി.

കനിവുള്ളവർ ധന്യർ അവൎക്ക കനിവു ലഭിക്കും. മത്ത. ൫, ൭.

ഇങ്ക്ലിഷ. മലയാളം നക്ഷത്രം. തിഥി. വിശെഷ ദിവസങ്ങൾ.
DATE DAY തിയ്യതി ആഴ്ച മാസം തിയ്യതി
1 TU ചൊ മെടം. ൨൦ വി ൧൦ ദ്വി ൪൮꠲ ൧൭൬൯ പ്രഭുവായ വലിങ്കതൻ ജനി
ച്ചതു.
2 W ബു ൨൧ ൧൬꠴ ദ്വി ൩꠰
3 TH വ്യ ൨൨ തൃ ൨൧꠱ തൃ ൭꠰꠴ ൧൬൦൧ ഇങ്ക്ലിഷ്കാരുടെ പൊൎക്കപ്പൽ
സംഘം ആദ്യം ഹിന്തു സമുദ്രത്തിൽ
എത്തിയ്തു.
4 F വെ ൨൩ മൂ ൨൬ ൧൦꠴*
5 S ൨൪ പു ൨൯꠲ ൧൨꠲꠴ * ൧൭൯൯ ടിപ്പുസുല്താൻ പൊരിൽ മരി
6 SUN ൨൫ ൩൨꠰ ൧൪ പെസഹയിൾ ൫ാം ഞ. [ച്ചതു.
7 M തി ൨൬ തി ൩൪ ൧൪ ൧൨൫൭ മദിരാശിയിൽ തീ വണ്ടി ആരം
ഭിച്ചതു.
8 TU ചൊ ൨൭ ൩൩꠰꠴ ൧൨꠱
9 W ബു ൨൮ ൩൩꠱꠴ ൧൯꠲꠴ ദൈവത്തൊടു ചെരുക എന്നാൽ അവ
ൻ നിന്നൊടും ചെരും.
10 TH ൧൦ വ്യ ൨൯ പു ൩൧꠲ സ്വൎഗ്ഗാരൊഹണം.
11 F ൧൧ വെ ൩൦ ൨൯꠴ ൧꠴ ൧൮൫൬ ദുല്ഹിയിലെ ദ്രൊഹം.
12 S ൧൨ ൩൧ രെ ൨൭꠱ ത്ര ൫൫꠰꠴ അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിൽ ൩൯ നാഴി
കക്ക രെവി സങ്കരമണം.
13 SUN ൧൩ ൨൧꠰꠴ ൪൮꠲꠴ സ്വൎഗ്ഗാരൊഹണം. ക. ഞ.
14 M ൧൪ തി 🌚 ൧൭꠴ ൪൨꠰ മടിയവന്നു എപ്പൊഴും മുട്ടുണ്ടാകും.
15 TU ൧൫ ചൊ എടവം. കാ ൧൨꠲ പ്ര ൩൫꠱
16 W ൧൬ ബു രൊ ൮꠱ ദ്വി ൨൯ മുഹരം മാസാരംഭം ൧൨൮൩.
17 TH ൧൭ വ്യ ൪꠲꠴ തൃ ൨൩꠰꠴ കുടിയൻ തന്റെ കുഢുംബത്തെയും ന
ശിപ്പിക്കുന്നു.
18 F ൧൮ വെ തി ൧꠲꠴ ൧൮
19 S ൧൯ പു ൫൯꠲꠴ ൧൩꠲꠴ ൧൫൬൬ ക്രിസ്തൊപ കൊലുമ്പർ മരി
[ച്ചതു.
20 SUN ൨൦ ൫൮꠲꠴ ൧൦꠲ പെന്തക്കൊസ്തനാൾ.
21 M ൨൧ തി ൫൮꠲꠴ ചാരിയാൽ ചാരിയ്ത മണക്കും.
22 TU ൨൨ ചൊ ൧൦ ൮꠱
23 W ൨൩ ബു ൧൧ പൂ ൨꠱꠴ ൯꠰꠴ കള്ളനൊടു ചെൎന്നാൽ നീ കള്ളനാകും.
24 TH ൨൪ വ്യ ൧൨ ൫꠱꠴ ൧൦꠲꠴ ഇങ്ക്ലിഷ രാജ്ഞി ജനിച്ചത ൧൮൧൯.
25 F ൨൫ വെ ൧൩ ൧൦꠲ ൧൪꠱
26 S ൨൬ ൧൪ ചി ൧൭꠲ ദ്വ ൧൯꠲꠴
27 SUN ൨൭ ൧൫ ചൊ ൨൧꠰꠴ ത്ര ൨൨꠰꠴ ത്രീത്വനാൾ.
28 M ൨൮ തി ൧൬ വി ൨൭꠰꠴ ൨൭꠴ അവസാനത്തെ എപ്പൊഴും വിചാ
രിക്ക.
29 TU ൨൯ ചൊ 🌝 ൧൭ ൩൩꠲꠴ ൩൨
30 W ൩൦ ബു ൧൮ തൃ ൩൮꠰꠴ പ്ര ‌൩൬
31 TH ൩൧ വ്യ ൧൯ മൂ ൪൩꠰꠴ ദ്വി ൩൯꠱ ൧൮൫൭ ലഗ്നായിലെ ദ്രൊഹം.
[ 14 ]
JUNE. ജൂൻ.
30 DAYS ൩൦ ദിവസം
🌚 അമാവാസി, 🌝 പൌൎണ്ണമാസി,
൧൨ തിയ്യതി മിഥുനം. ൨൮ തിയ്യതി.

ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ധന്യർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും. മത്ത. ൫, ൮.

ഇങ്ക്ലിഷ. മലയാളം നക്ഷത്രം. തിഥി. വിശെഷ ദിവസങ്ങൾ.
DATE DAY തിയ്യതി ആഴ്ച മാസം തിയ്യതി
1 F വെ എടവം ൨൦ പൂ ൪൭꠱꠴ തൃ ൪൩꠰
2 S ൨൧ ൫൦꠲꠴ ൪൪꠴ അൎത്ഥം അനൎത്ഥം.
3 SUN ൨൨ തി ൫൩꠰ ൪൩꠲ ത്രീത്വം ക. ൧ാം ഞ.
4 M തി ൨൩ ൫൪꠰ ൪൪ കടം വീട്ടിയാൽ ധനം കൊണ്ടതെല്ലാം
കൊണ്ടാൽ കൊണ്ടതെല്ലാം കടം.
5 TU ചൊ ൨൪ ൫൪꠴ ൪൨
6 W ബു ൨൫ പൂ ൫൨꠲꠴ ൩൮꠱
7 TH വ്യ ൨൬ ൫൧꠲ ൩൪꠰꠴ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടായ്വാ
ൻ പ്രാൎത്ഥിപ്പിൻ.
8 F വെ ൨൭ രെ ൪൮꠰꠴ ൨൮꠲
9 S ൨൮ ൪൩꠱꠴ ൨൨꠰ അരിയെറിഞ്ഞാൽ ആയിരം കാക്ക.
10 SUN ൧൦ ൨൯ ൩൯꠴ ദ്വ ൧൫꠲ ത്രീത്വം. ക. ൨ാം ഞ.
11 M ൧൧ തി ൩൦ കാ ൩൪꠲꠴ ത്ര ൯꠴ വാങ്ങുന്നവനല്ല കൊടുക്കുന്നവനത്രെ
ധന്യൻ.
12 TU ൧൨ ചൊ 🌚 ൩൧ രൊ ൩൦꠱꠴
13 W ൧൩ ബു ൩൨ ൨൬꠱꠴ പ്ര ൫൫ സങ്കരമണം ൩ നാഴികക്ക മകയിര
ത്തിൽ.
14 TH ൧൪ വ്യ മിഥുനം. തി ൨൩꠰꠴ ദ്വി ൫൦꠱
15 F ൧൫ വെ പു ൨൦꠲ തൃ ൪൫꠲꠴ സാഫർ മാസാരംഭം.
16 S ൧൬ പൂ ൧൯꠴ ൪൧꠲꠴
17 SUN ൧൭ ൧൮ ൩൮꠱꠴ ത്രീത്വം ക. ൩ാം ഞ.
18 M ൧൮ തി ൧൯꠰ ൩൮꠰꠴ കൈയിൽ കൊടുത്താൽ കള്ളനും കക്കാ.
19 TU ൧൯ ചൊ പൂ ൨൧ ൩൮
20 W ൨൦ ബു ൨൩꠲꠴ ൩൯꠱꠴ ൧൮൩൧ രാജ്ഞിയായ വിക്തൊരിയ
വാണതു.
21 TH ൨൧ വ്യ ൨൭꠲꠴ ൪൨
22 F ൨൨ വെ ചി ൩൨꠱ ൪൫꠱ പാപികൾ നിന്നെ വശീകരിച്ചാൽ മ
നം ചെല്ലായ്ക.
23 S ൨൩ ൧൦ ചൊ ൩൭꠲꠴ ൩൯꠱꠴
24 SUN ൨൪ ൧൧ വി ൪൩꠲ ദ്വ ൫൪꠲ ത്രീത്വം ക. ൩ാം ൪ാം ഞ. യൊഹന്നാൻ
ബപ്തിസ്ത.
25 M ൨൫ തി ൧൨ ൫൦꠰ ത്ര ൫൮꠲
26 TU ൨൬ ചൊ ൧൩ തൃ ൫൫꠰ ത്ര അംശത്തിലധികം എടുത്താൽ ആകാ
ശം പൊളിഞ്ഞു തലയിൽ വീഴും.
27 W ൨൭ ബു ൧൪ തൃ
28 TH ൨൮ വ്യ 🌝 ൧൫ മൂ ൫꠴ ൧൦
29 F ൨൯ വെ ൧൬ പൂ പ്ര ൧൨꠱꠴ പെത്രനും പൌലും. [ച്ചതു.
30 S ൩൦ ൧൭ ൧൧꠲ ദ്വി ‌൧൩꠲ ൧൮൫൩ ബൎമ്മരാജ്യവുമായി സന്ധി
[ 15 ]
JULY. ജൂലായി.
31 DAYS ൩൧ ദിവസം
🌚 അമാവാസി, 🌝 പൌൎണ്ണമാസി,
൧൨ തിയ്യതി. കൎക്കിടകം. ൨൭ തിയ്യതി.

സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ധന്യർ അവർ ദൈവപുത്രർ എന്നു
വിളിക്കപ്പെടും. ൫, ൯.

ഇങ്ക്ലിഷ. മലയാളം നക്ഷത്രം. തിഥി. വിശെഷ ദിവസങ്ങൾ.
DATE DAY തിയ്യതി ആഴ്ച മാസം തിയ്യതി
1 SUN മിഥുനം. ‌ ൧൮ ൧൩꠰꠴ തൃ ൧൩꠲ ത്രീത്വം ക. ൫ാം ഞ.
2 M തി ൧൯ തി ൧൪꠰ ൧൨꠰꠴ അമ്പലം വിഴുങ്ങിക്ക വാതില്പക പ
പ്പടം.
3 TU ചൊ ൨൦ ൧൩꠰꠴ ൫൦꠴
4 W ബു ൨൧ പു ൧൧꠱ ൫൪ ൧൮൫൭ ഹന്രിലൊഞ്ച പടനായകൻ
മരിച്ചതു.
5 TH വ്യ ൨൨ ൫൮꠲꠴ ൧꠴ ഇരു തൊണിയിൽ കാൽ വെച്ചാൽ
നടുവിൽ കാണാം.
6 F വെ ൨൩ രെ ൫꠰꠴ ൫൫꠰
7 S ൨൪ ൧꠰꠴ ൪൮꠲ നിങ്ങൾക്ക ദൈവത്തെയും ധനത്തെ
യും സെവിച്ചു കൂടാ.
8 SUN ൨൫ കാ ൫൭꠴ ൪൨ ത്രീത്വം ക. ൬ാം ഞ.
9 M തി ൨൬ രൊ ൫൨꠱꠴ ദ്വ ൩൫꠴ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത പെണ്ണു തൊട്ടതെല്ലാം
കുറ്റം.
10 TU ൧൦ ചൊ ൨൭ ൪൮꠰꠴ ത്ര ൨൮꠱ ഇഷ്ടംമറിപ്പാൻ അൎത്ഥം മഴു.
11 W ൧൧ ബു ൨൮ തി ൪൪꠱꠴ ൨൨꠱ ധനം ശെഖരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന
വൻ പലവിധ ആപത്തുകളിൽ അക
പ്പെടും.
12 TH ൧൨ വ്യ 🌚 ൨൯ പു ൪൧꠴ ൧൭꠰
13 F ൧൩ വെ ൩൦ പൂ ൩൯꠰꠴ പ്ര ൧൨꠲꠴
14 S ൧൪ ൩൧ ൩൮꠰ ദ്വി ൯꠱꠴ റബ്ബയെല്ലവ്വൽ മാസാരംഭം കൎക്കിടക
[സംങ്കരമണം.
15 SUN ൧൫ കൎക്കിടകം ൩൯꠲ തൃ ൯꠰꠴ ത്രീത്വം ക. ൭ാം ഞ.
16 M ൧൬ തി പൂ ൩൯꠱ ൧൭൨൯ പ്രാഞ്ചിയിലെ ഒന്നാം രാജ
ദ്രൊഹം.
17 TU ൧൭ ചൊ ൪൧꠲ ൭꠲
18 W ൧൮ ബു ൪൫꠰꠴ ൯꠰꠴ പരിഹാസിയെ ശാസിക്കുന്നവൻ ത
നിക്ക ഇളപ്പവും ദുഷ്ടനെ ആക്ഷെപ്പി
ക്കുന്നവൻ തൻനിന്ദയും വരുത്തുന്നു.
19 TH ൧൯ വ്യ ചി ൪൯꠰ ൧൨꠴
20 F ൨൦ വെ ചൊ ൫൪꠱ ൧൬
21 S ൨൧ ചൊ ൬൦ ൨൦
22 SUN ൨൨ വി ൫꠲ ൨൪꠲ ത്രീത്വം ക. ൮ാം ഞ.
23 M ൨൩ തി ൧൧꠱ ൨൯꠰ ഏകൻ ഇല്ലായ്കയാൽ ഏശിയില്ല.
24 TU ൨൪ ചൊ ൧൦ തൃ ൧൭꠴ ദ്വ ൩൩꠱
25 W ൨൫ ബു ൧൧ മൂ ൨൨꠴ ത്ര ൩൭ യാക്കൊബ അപ്പൊസ്തലൻ.
26 TH ൨൬ വ്യ ൧൨ പു ൨൬꠰꠴ ൪൦ ഏതാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരാനും ഉണ്ടു.
27 F ൨൭ വെ 🌝 ൧൩ ൨൯꠲ ൪൨
28 S ൨൮ ൧൪ തി ൩൨ പ്ര ൪൨꠱
29 SUN ൨൯ ൧൫ ൩൨꠰ ദ്വി ൪൨꠰ ത്രീത്വം ക. ൯ാം ഞ.
30 M ൩൦ തി ൧൬ ൩൩꠰ തൃ ‌൪൦ ഒരു ദിവസം തിന്ന ചൊറും കളിച്ച
കളവും മറക്കരുത.
31 TU ൩൧ ചൊ ൧൭ പൂ ൪൨꠴ ‌൩൬꠰꠴
[ 16 ]
AUGUST. അഗുസ്ത.
31 DAYS ൩൧ ദിവസം
🌚 അമാവാസി, 🌝 പൌൎണ്ണമാസി,
൧൦ തിയ്യതി. ചിങ്ങം. ൨൬ തിയ്യതി.

നീതിനിമിത്തം ഹിംസ അനുഭവിച്ചവർ ധന്യർ, സ്വർഗ്ഗരാജ്യം
അവർക്കുള്ളതു. മത്ത. ൫, ൧൦.

ഇങ്ക്ലിഷ. മലയാളം നക്ഷത്രം. തിഥി. വിശെഷ ദിവസങ്ങൾ.
DATE DAY തിയ്യതി ആഴ്ച മാസം തിയ്യതി
1 W ബു കൎക്കിടകം. ൧൮ ൨൯꠲꠴ ൩൨ കാലം നിളെ ചെന്നാൽ നെർ താനെ
അരിയാം.
2 TH വ്യ ൧൯ രെ ൨൬꠲꠴ ൨൭꠰꠴
3 F വെ ൨൦ ൧൮꠲꠴ ൧൬꠰ വെളിപ്പെടാത്തതൊരു രഹസ്യവും
ഇല്ല.
4 S ൨൧ ൮꠱ ൧൪꠱
5 SUN ൨൨ കാ ൧൪꠰꠴ ൭꠲ ത്രീത്വം ക. ൧൦ാം ഞ.
6 M തി ൨൩ രൊ ൧൦
7 TU ചൊ ൨൪ ദ്വ ൫൪꠱꠴ ൧൮൩൯ കാബുൾ നഗരം പിടിച്ചത.
8 W ബു ൨൫ തി ൨꠱ ത്ര ൪൮꠲ കൈ നനയാതെ മീൻ പിടിക്കാമൊ.
9 TH വ്യ ൨൬ പൂ ൪൪ കൈയിൽ നിന്നു വീണാൽ എടുക്കാം.
വായിൽ നിന്നു വീണാൽ എടുത്തൂടാ.
10 F ൧൦ വെ 🌚 ൨൭ ൫൮꠴ ൪൦
11 S ൧൧ ൨൮ ൫൭꠱ പ്ര ൩൭꠱
12 SUN ൧൨ ൨൯ പൂ ൫൮ ദ്വി ൩൬꠰ ത്രീത്വം ക. ൧൧ാം ഞ.
13 M ൧൩ തി ൩൦ ൫൯꠱꠴ തൃ ൩൬꠰ റബെയൽ ആഹർ മാസാരംഭം.
14 TU ൧൪ ചൊ ൩൧ ൨꠱ ൩൨꠰꠴
15 W ൧൫ ബു ൩൨ ൬꠰ ൩൯꠱ ചിത്തിരയിൽ ൮ നാവികക്കു സംങ്കര
മണം വിനായിക ചതുൎത്ഥി.
16 TH ൧൬ വ്യ ചിങ്ങം. ചി ൧൦꠲꠴ ൪൩
17 F ൧൭ വെ ചൊ ൧൬꠰ ൪൭꠴ നിന്റെ ശത്രുവിന്നു അനൎത്ഥം വന്നാ
ൽ സന്തൊഷിക്കരുത.
18 S ൧൮ വി ൨൧꠲ ൫൧꠴
19 SUN ൧൯ ൨൭꠲ ൫൬꠴ ത്രീത്വം ക. ൧൨ാം ഞ.
20 M ൨൦ തി തൃ ൩൩꠰ നിന്റെ സ്നെഹിതന്നു നന്മ വന്നാൽ
അസൂയപ്പെടരുത.
21 TU ൨൧ ചൊ മൂ ൨൫꠱ ൪꠲
22 W ൨൨ ബു പൂ ൪൩꠲꠴ ൮꠰꠴ കരയുന്നവനൊടു കൂട കരയണം.
23 TH ൨൩ വ്യ ൪൭꠰꠴ ദ്വ ൧൦꠴
24 F ൨൪ വെ തി ൫൦꠰ ത്ര ൧൨ ഓണം. ൧൭൭൨. ൮ ഗുനൊത്തരുടെ
സാക്ഷിമരണം.
25 S ൨൫ ൧൦ തി ൫൨꠴ ൧൨
26 SUN ൨൬ 🌝 ൧൧ ൫൨꠲ ൧൧ ത്രീത്വം ക. ൩ാം ഞ.
27 M ൨൭ തി ൧൨ പൂ ൫൨꠰ പ്ര ൮꠱꠴ സന്തൊഷിക്കുന്നവനൊടു കൂട സ
ന്തൊഷിക്കെണം.
28 TU ൨൮ ചൊ ൧൩ ൫൦꠱ ദ്വി ൪꠲꠴
29 W ൨൯ ബു ൧൪ രെ ൪൭꠲꠴ തൃ ഛെദം വന്നാലും ചിതം വേണം.
30 TH ൩൦ വ്യ ൧൫ ൪൪꠱ ‌൫൪꠱
31 F ൩൧ വെ ൧൬ ൪൦꠱ ൪൮꠰
[ 17 ]
SEPTEMBER. സെപ്തെംബർ.
30 DAYS ൩൦ ദിവസം
🌚 അമാവാസി, 🌝 പൌൎണ്ണമാസി,
൯ തിയ്യതി. കന്നി. ൨൪ തിയ്യതി.

നിങ്ങളുടെ സത്രുക്കളെ സ്നെഹിപ്പിൻ, നിങ്ങളെ ഹിംസിക്കുന്നവരെ
അനുഗ്രഹിപ്പിൻ. മത്ത. ൫, ൪൪.

ഇങ്ക്ലിഷ. മലയാളം നക്ഷത്രം. തിഥി. വിശെഷ ദിവസങ്ങൾ.
DATE DAY തിയ്യതി ആഴ്ച മാസം തിയ്യതി
1 S ചിങ്ങം. ൧൭ കാ ൩൬꠰ ൪൧꠱ ൧൮൫൨ ഹിന്തു രാജ്യങ്ങൾ കിരീടത്തി
ന്നു ആധീനമാക്കപ്പെട്ടതു.
2 SUN ൧൮ രൊ ൩൧꠲ ൩൪꠲꠴ ത്രീത്വം ക. ൧൪ാം ഞ. അഷ്ഠമി രൊ
ഹണി.
3 M തി ൧൯ ൨൭꠱ ൨൯
4 TU ചൊ ൨൦ തി ൨൩꠲ ൨൨꠱꠴ മൊസ്കൊ നഗരം ചുടപ്പെട്ടതു ൧൮൧൨.
5 W ബു ൨൧ പു ൨൦꠱꠴ ൧൭꠰꠴ ചിന്തയില്ലാത്തവന്നു ശീതമില്ല. തനിക്ക
ല്ലാത്തതു തുടങ്ങരുത.
6 TH വ്യ ൨൨ പൂ ൧൮꠰ ദ്വ ൧൨꠲꠴
7 F വെ ൨൩ ൧൬꠲꠴ ത്ര ൯꠱
8 S ൨൪ ൧൬꠲ ൭꠱ ആയില്യം മകം.
9 SUN 🌚 ൨൫ പൂ ൧൭꠲꠴ ൬꠲ ത്രീത്വം ക. ൧൫ാം ഞ. ആവണി അ
മാവാസി.
10 M ൧൦ തി ൨൬ ൨൦ പ്ര ൭꠱
11 TU ൧൧ ചൊ ൨൭ ൨൧ ദ്വി ൯꠰꠴ ജമാദിൻ അവ്വൽ മാസാരംഭം.
12 W ൧൨ ബു ൨൮ ചി ൨൭꠱ തൃ ൧൨꠰ മറ്റെവരുടെതല്ല നിന്റെ ദൊഷത്തെ
തന്നെ ഒൎത്തു വിചാരിക്ക.
13 TH ൧൩ വ്യ ൨൯ ചൊ ൩൨꠰꠴ ൧൬
14 F ൧൪ വെ ൩൦ വി ൩൮ ൨൦꠰ തനിക്കിറങ്ങിയാൽ തനിക്കറിയാം.
15 S ൧൫ ൩൧ ൪൩꠲ ൨൫ ൧൦ നാഴികക്ക അനിഴത്തിൽ രവി സ
ങ്കരമണം.
16 SUN ൧൬ കന്നി. തൃ ൪൯꠱ ൨൯꠱ ത്രീത്വം ക. ൧൬ാം ഞ.
17 M ൧൭ തി മൂ ൫൪꠲꠴ ൩൩꠱ തന്റെ ജീവനെ സ്നെഹിക്കുന്നവൻ
അതിനെ നശിപ്പിക്കും.
18 TU ൧൮ ചൊ മൂ ൩൭꠰꠴
19 W ൧൯ ബു പൂ ൪꠱ ൪൦꠱
20 TH ൨൦ വ്യ ൭꠲꠴ ൪൨꠱ ൧൮൫൭ ദുല്ഹി നഗരം പിടിച്ചതു.
21 F ൨൧ വെ തി ൧൦꠰ ദ്വ ൪൩꠱ മത്തായി സുവിശെഷകൻ.
22 S ൨൨ തി ൧൧꠲ ത്ര ൪൩꠴
23 SUN ൨൩ ൧൧꠲ ൪൧꠱ ത്രീത്വം ക. ൧൭ാം ഞ.
24 M ൨൪ തി 🌝 പൂ ൧൦꠲ ൩൮꠱꠴ നാറ്റാൻ കൊടുത്താൽ നക്കരുത.
25 TU ൨൫ ചൊ ൧൦ ൮꠲ പ്ര ൩൩꠱꠴ നിത്യാഭ്യാസി ആനയെ എടുക്കും വി
ശ്വസിച്ചാൽ എല്ലാം കഴിയും.
26 W ൨൬ ബു ൧൧ രെ ൫꠲ ദ്വി ൨൯꠱꠴
27 TH ൨൭ വ്യ ൧൨ ൨꠰꠴ തൃ ൨൩꠲
28 F ൨൮ വെ ൧൩ കാ ൫൩꠲ ൧൫ ൧൨൫൭ ലഗ്നാ മടക്കി പിടിച്ചതു.
29 S ൨൯ ൧൪ രൊ ൫൩꠱ ൧൦꠲꠴
30 SUN ൩൦ ൧൫ ൪൪꠱ ‌൨൯ ത്രീത്വം ക. ൧൮ാം ഞ.
[ 18 ]
OCTOBER. ഒക്തൊബർ.
31 DAYS ൩൧ ദിവസം
🌚 അമാവാസി, 🌝 പൌൎണ്ണമാസി,
൮ തിയ്യതി. തുലാം. ൨൪ തിയ്യതി.

നിങ്ങളുടെ നിക്ഷെപം എവിടെ, അവിടെ നിങ്ങളുടെ
ഹൃദയവും ആകും. മത്ത. ൬, ൨൧.

ഇങ്ക്ലിഷ. മലയാളം നക്ഷത്രം. തിഥി. വിശെഷ ദിവസങ്ങൾ.
DATE DAY തിയ്യതി ആഴ്ച മാസം തിയ്യതി
1 M തി കന്നി. ൧൬ തി ൪൪꠲꠴ ൫൭꠱꠴ നെർ പറഞ്ഞാൽ നെരത്തെ പൊകാം.
2 TU ചൊ ൧൭ പു ൪൧꠰ ൫൨ ൧൮൩൮ അപ്ഗാനരുടെ യുദ്ധം തുട
ങ്ങിയ്തു.
3 W ബു ൧൮ പൂ ‌൩൮꠱ ൪൭꠰
4 TH വ്യ ൧൯ ൩൬꠲ ൪൩꠰ ഒരിക്കൽ മരിക്കയും പിന്നെ ന്യായ
വിസ്താരത്തിലെക്ക ചെല്ലുന്നതും എല്ലാ
മനുഷ്യന്നും വിധിച്ചതു.
5 F വെ ൨൦ ൩൫꠰꠴ ദ്വ ൪൦꠱꠴
6 S ൨൧ പൂ ൩൭ ത്ര ൪൦꠴
7 SUN ൨൨ ൩൭꠲ ൩൯꠲ ത്രീത്വം ക. ൧൯ാം ഞ.
8 M തി 🌚 ൨൩ ൪൦꠰꠴ ൪൦꠱ ൧൮൩൧ ഗംഗനദി കവിഞ്ഞതിനാ
ൽ ൫൦,൦൦൦ ആളുകൾ മരിച്ചതു.
*നവരാത്രി പ്രാരംഭം.
9 TU ചൊ ൨൪ ചി ൪൪꠴ പ്ര ൪൨꠲*
10 W ൧൦ ബു ൨൫ ചൊ ൪൮꠱ ദ്വി ൪൬꠰
11 TH ൧൧ വ്യ ൨൬ വി ൫൩꠰꠴ തൃ ൫൧꠰ ജമാദിൻ ആഹർ മാസാരംഭം.
12 F ൧൨ വെ ൨൭ ൫൯꠱ ൫൪꠲꠴ പകൽ കക്കുന്ന കള്ളനെ രാത്രിയിൽ
കണ്ടാൽ തൊഴെണം.
13 S ൧൩ ൨൮ ൫꠱ ൫൭꠴
14 SUN ൧൪ ൨൯ തൃ ൧൧ ൪꠰ ത്രീത്വം ക. ൨൦ാം ഞ.
15 M ൧൫ തി ൩൦ മൂ ൧൬꠱ ൮꠱꠴ ൩൭ നാഴികക്ക രവി സങ്കരമണം തു
ലാം സങ്കരമണം.
16 TU ൧൬ ചൊ തുലാം. പൂ ൨൧꠰ ൧൨꠰ പണിക്കർ വീണാലും അഭ്യാസം.
17 W ൧൭ ബു ൨൫꠴ ൧൪꠲
18 TH ൧൮ വ്യ തി ൨൮꠰ ൧൬꠱ മഹാദശമി.
19 F ൧൯ വെ ൩൦ ൧൭ പക്ഷിക്കു ആകാശം ബലം മത്സ്യത്തി
ന്നു വെള്ളം ബലം.
20 S ൨൦ ൩൦꠲꠴ ൧൬
21 SUN ൨൧ പൂ ൩൦꠱ ദ്വ ൧൪꠰꠴ ത്രീത്വം ക. ൨൧ാം ഞ.
22 M ൨൨ തി ൨൯ ത്ര ൧൦꠲꠴ ദീപാവലി.
23 TU ൨൩ ചൊ രെ ൨൭꠱ ൬꠰ വാക്കുകൾ പെരുകയാൽ ലംഘനം
തീൎത്തുപൊകാതു.
24 W ൨൪ ബു 🌝 ൨൩꠱꠴
25 TH ൨൫ വ്യ ൧൦ ൧൯꠰ ദ്വി ൫൫ പല്ലുകൾക്കു കാടിയും കണ്ണുകൾക്കു പു
കയും എന്ന പൊലെ മടിയൻ തന്നെ
അയച്ചവൎക്കു ആകുന്നു.
26 F ൨൬ വെ ൧൧ കാ ൧൪꠲꠴ തൃ ൪൮꠱
27 S ൨൭ ൧൨ രൊ ൧൦꠰꠴ ൪൧꠲
28 SUN ൨൮ ൧൩ ൩൪꠱ ത്രീത്വം ക. ൨൨ാം ഞ. ശിമൊനും യ
ഹൂദാവും.
29 M ൨൯ തി ൧൪ തി ൨꠱ ൨൮꠲꠴
30 TU ൩൦ ചൊ ൧൫ പൂ ൫൮꠲꠴ ‌൩൩꠰ നീതിമാന്മാർ സുഖിച്ചാൽ നഗരം ഉല്ല
സിക്കും.
31 W ൩൧ ബു ൧൬ ൫൬꠲꠴ ‌൧൯꠲꠴
[ 19 ]
NOVEMBER. നൊവെംബർ.
30 DAYS ൩൦ ദിവസം
🌚 അമാവാസി, 🌝 പൌൎണ്ണമാസി,
൭ തിയ്യതി. വൃശ്ചികം. ൨൨ തിയ്യതി.

യാചിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു തരപ്പെടും, അന്വെഷിപ്പിൻ
എന്നാൽ കണ്ടെത്തും, മുട്ടുവിൻ എന്നാൽ തുറക്കപ്പെടും. മത്ത. ൭, ൭.

ഇങ്ക്ലിഷ. മലയാളം നക്ഷത്രം. തിഥി. വിശെഷ ദിവസങ്ങൾ.
DATE DAY തിയ്യതി ആഴ്ച മാസം തിയ്യതി
1 TH വ്യ തുലാം. ൧൭ ൨൫꠱꠴ എല്ലാ പരിശുദ്ധന്മാർ.
2 F വെ ൧൮ പൂ ൫൪꠲꠴ ൧൩꠲ എല്ലാ പ്രാണികൾ.
3 S ൧൯ ൫൫꠲꠴ ൧൨
4 SUN ൨൦ ൫൫꠲꠴ ദ്വ ൧൩꠱ ത്രിത്വം ക. ൨൩ാം ഞ.
5 M തി ൨൧ ത്ര ൧൫꠱ രാമായണം മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടും രാമ
നു സിത ആർ എന്നു ചൊദിക്കും.
6 TU ചൊ |ചി ൧൮꠴
7 W ബു 🌚 ൨൩ ചൊ ൯꠲꠴ ൨൧꠲꠴
8 TH വ്യ ൨൪ വി ൧൫꠰꠴ പ്ര ൨൬꠰
9 F വെ ൨൫ ൨൧꠰꠴ ദ്വി ൩൦꠲꠴ റജബു മാസാരംഭം ൧൨൪൧ വത്സിലെ
പ്രഭു ജനിച്ചതു.
*൧൪൮൩ ലുഥർ ജനിച്ചതു.
10 S ൧൦ ൨൬ തൃ ൨൭ തൃ ൩൫꠲*
11 SUN ൧൧ ൨൭ മൂ ൩൨꠱꠴ ൪൫꠲꠴ ത്രീത്വം ക. ൨൪ാം ഞ. മൎത്തിൻ.
12 M ൧൨ തി ൨൮ പൂ ൩൭꠲ ൪൪꠲꠴
13 TU ൧൩ ചൊ ൨൯ ൪൨꠰ ൪൯꠰
14 W ൧൪ ബു ൩൦ തി ൪൫꠲꠴ ൫൧꠲ ഓണതിൽ രവി സങ്കരമണം.
15 TH ൧൫ വ്യ വൃശ്ചികം. ൪൮꠰꠴ ൫൨꠲꠴ ഇഹലൊകവും അതിന്റെ പ്രഭയും ഒ
ഴിഞ്ഞു പൊകും.
16 F ൧൬ വെ ൪൯ ൫൨꠱
17 S ൧൭ പൂ ൪൯꠲꠴ ൫൧꠰
18 SUN ൧൮ ൪൮꠲꠴ ൪൮꠲ ത്രീത്വം ക. ൨൫ാം ഞ.
19 M ൧൯ തി രെ ൪൭ ദ്വ ൪൫ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ
എന്നും ജീവിക്കും.
20 TU ൨൦ ചൊ ൪൫꠴ ത്ര ൪൦
21 W ൨൧ ബു ൪൦꠱ ൩൫꠰꠴
22 TH ൨൨ വ്യ 🌝 കാ ൩൬꠰꠴ ൨൮꠰ കാൎത്തിക.
23 F ൨൩ വെ രൊ ൩൨ പ്ര ൨൧꠲
24 S ൨൪ ൧൦ ൨൬꠱꠴ ദ്വി ൧൫꠰꠴ ൧൮൪൯ ഒമ്പതാം പിയൻ പാപ്പാ ഒടി
പൊയ്തു.
25 SUN ൨൫ ൧൧ തി ൨൩꠱ തൃ ൯꠰ ത്രിത്വം ക. ൨൬ാം ഞ.
26 M ൨൬ തി ൧൨ പു ൧൮꠲ ൩꠱ ജഡമൊഹവും കണ്ണിന്റെ മൊഹവും
ജീവന്റെ പ്രതാപവും ദൈവത്തിൽ
നിന്നുള്ളതല്ല.
27 TU ൨൭ ചൊ ൧൩ പൂ ൧൬꠲꠴ ൫൮꠰
28 W ൨൮ ബു ൧൪ ൧൪꠲꠴ ൫൪꠰꠴
29 TH ൨൯ വ്യ ൧൫ ൧൩꠰꠴ ൫൧
30 F ൩൦ വെ ൧൬ പൂ ൧൬꠲꠴ ‌൫൦꠲ അന്ത്രയൻ അപ്പൊസ്തലൻ.
[ 20 ]
DECEMBER. ദിസെംബർ.
31 DAYS ൩൧ ദിവസം
🌚 അമാവാസി, 🌝 പൌൎണ്ണമാസി,
൭ തിയ്യതി. ധനു. ൨൧ തിയ്യതി.

ഇടുക്കു വാതിലൂടെ അകം പൂകുവിൻ, ജീവങ്കെലക്ക ചെല്ലുന്ന വാതിൽ
ഹാ എത്ര ഇടുക്കും വഴിഞരുക്കവുമാകുന്നു. മത്ത. ൭, ൧൩, ൧൪.

ഇങ്ക്ലിഷ. മലയാളം നക്ഷത്രം. തിഥി. വിശെഷ ദിവസങ്ങൾ.
DATE DAY തിയ്യതി ആഴ്ച മാസം തിയ്യതി
1 S ൧൭ ൧൫꠱꠴ ൫൦꠴
2 SUN ൨൮ ൧൮꠰ ൫൦꠰꠴ ൧ാം ആഗമനാൾ.
3 M തി ൧൯ ചി ൨൧꠲ ദ്വ ൫൩꠲ വായിചക്കര ചക്കര കൈ കൊക്കർ.
4 TU ചൊ ൨൦ ചൊ ൨൭ ത്ര ൫൭
5 W ബു ൨൧ വി ൩൧꠰꠴ ത്ര ൧꠰ വായി അറിയാതെ പറഞ്ഞാൽ ചെവി
അറിയാതെ കൊള്ളും.
6 TH വ്യ ൨൨ ൩൨꠰꠴ ൧꠲
7 F വെ 🌚 ൨൩ തി ൪൨꠱ ൧൦꠲ വിശപ്പിന്നു കറി വെണ്ടാ ഉറക്കിന്നു
പായി വെണ്ടാ.
8 S വൃശ്ചികം. ൨൪ മൂ ൪൮꠱ പ്ര ൧൫꠱
9 SUN ൨൫ പൂ ൫൨꠲꠴ ദ്വി ൧൪꠲ ൨ാം ആഗമനാൾ ശബാൻ മാസാരംഭം.
10 M ൧൦ തി ൨൬ ൫൮꠲꠴ തൃ ൨൩꠱꠴ വിശ്വസിച്ചൊനെ ചതിക്കല്ല ചതി
ച്ചൊനെ വിശ്വസിക്കല്ല.
11 TU ൧൧ ചൊ ൨൭ ൨꠲ ൨൫꠲
12 W ൧൨ ബു ൨൮ തി ൬꠴ ൨൮꠱ ഇവിടെ നല്ലവൻ ആരുമില്ല ഒരുത്ത
ൻ പൊലുമില്ല.
13 TH ൧൩ വ്യ ൨൯ ൮꠴ ൨൯꠰
14 F ൧൪ വെ ൩൦ ൨൮꠲
15 S ൧൫ പൂ ൮꠲꠴ ൨൮ ചതയനക്ഷത്രത്തിൽ ൨ നാഴികക്ക
[സങ്കരമണം.
16 SUN ൧൬ ൭꠲꠴ ൨൪꠲ ൩ാം ആഗമനാൾ.
17 M ൧൭ തി രെ ൨൦꠱ അവസാനത്തൊളം വിശ്വാസമുള്ളവ
ൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും.
18 TU ൧൮ ചൊ ൧꠲ ൧൫꠰
19 W ൧൯ ബു കാ ൫൭꠲꠴ ദ്വ ൮꠲꠴ ഇക്കരനിന്നു നൊക്കുമ്പൊൾ അക്കര
പച്ച.
20 TH ൨൦ വ്യ രൊ ൫൩꠱꠴ ത്ര ൫൩꠰
21 F ൨൧ വെ 🌝 ൪൯꠴ ൫൬꠲ തൊമാ അപ്പൊസ്തലൻ.
22 S ൨൨ ധനു. തി ൪൪꠲꠴ പ്ര ൫൦꠰
23 SUN ൨൩ പു ൪൦꠲꠴ ദ്വി ൪൪꠱ ൪ാം ആഗമനാൾ.
24 M ൨൪ തി ൧൦ പൂ ൩൭꠱꠴ തൃ ൩൯꠴ വിശുദ്ധരാത്രി.
25 TU ൨൫ ചൊ ൧൧ ൩൫ ൩൪꠲ ക്രിസ്തൻ ജനിച്ചനാൾ.
26 W ൨൬ ബു ൧൨ ൩൩꠱ ൩൧꠱ സ്ഥെഫാൻ.
27 TH ൨൭ വ്യ ൧൩ പൂ ൩൩꠴ ൨൯꠱ യോഹന്നാൻ സുവിശെഷകൻ.
28 F ൨൮ വെ ൧൪ ൩൩꠲꠴ ൨൮꠲
29 S ൨൯ ൧൫ ൩൫꠲ ൨൯꠱
30 SUN ൩൦ ൧൬ ചി ൩൮꠱꠴ ‌൩൧꠰꠴ ജനനനാൾ കഴിഞ്ഞ ഞ.
31 M ൩൧ തി ൧൭ ചൊ ൪൨꠲꠴ ‌൩൪꠰
[ 21 ] ഒരു സങ്കീൎത്തനം.

സന്താനഗൊപാലരീതി.

൧ നിന്റെ കാരുണ്യ സത്യങ്ങൾ ഹെതുവായി.
നിന്റെ പെരിൻ മഹത്വത്തെ ഊഴിയിൽ
എല്ലാം വാഴ്ത്തുക; ഞങ്ങൾക്കു മാഹാത്മ്യം.
വെണ്ടയൊട്ടും യഹൊവാ മമാശ്രയം?

൨ ഹന്ത! നിങ്ങടെ ദൈവമെ വിടുത്തു?
എന്നു ബാഹ്യ ജാതിക്കാർ ചൊല്ലുന്നെന്തു!
നമ്മുടെ ദൈവമാകും യഹൊവ താൻ
വിണ്ണിലുണ്ടവനത്രെ മമാശ്രയം!

൩ ഇഷ്ടമായ സകലത്തെയും ചെയ്തു
ദൈവമായ യഹൊവയും വാഴുന്നു.
ബാഹ്യ ജാതിക്കാർ വിഗ്രഹ വന്ദനം
ചെയ്തീടുന്നു യഹൊവാ മമാശ്രയം.

൪ അവ തങ്ങടെ വെള്ളിയും സ്വൎണ്ണവും
ൟ വകകൊണ്ടു നിൎമ്മിച്ച ദെവരെ.
വിഗ്രഹങ്ങളെ തീൎത്തവയൊന്നിന്നും
ചെഷ്ടയില്ല; യഹൊവാ മമാശ്രയം.

൫ കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും കാണുന്നതുമില്ല;
കെൾക്കുന്നില്ലവ കൎണ്ണമിരിക്കിലും;
വായികൊണ്ടൊന്നുമല്പമുരിയാടും
ഇല്ലതന്നെ; യഹൊവാ മമാശ്രയം!

൬ മൂക്കുണ്ടെങ്കിലും ഗന്ധമറികില്ല;
കൈ കൊണ്ടൊന്നും തൊടുന്നതുമില്ലവ;
കാൽ കൊണ്ടല്പം നടക്കുന്നതുമില്ല;
കണ്ടതില്ലെ? യഹൊവാ മമാശ്രയം!

൭. ആയതുണ്ടാക്കുന്നൊരുമവയതിൽ
ആശ്രയിപ്പൊരുമായവെക്കൊക്കുന്നു.
ഇസ്രയെലെ, ദൈവത്തിങ്കലാനന്ദം
ചെയ്ക എന്നും; യഹൊവാ മമാശ്രയം!

൮ ദൈവമെല്ലൊ തുണയും പരിചയും
ആകുന്നു അഹറൊന്റെ ഗൃഹക്കാരെ! *
ആശ്രയിപ്പിനവനുമവനുടെ
വായ്തുണയാം യഹൊവാ മമാശ്രയം! [ 22 ] ൯ ആയവൻ പരിചയുമാം; ദൈവത്തിൽ
ഭീതിയുള്ളൊരെ ആശ്രയിപ്പിൻ നിങ്ങൾ
ദൈവവുമായവൎക്കു സഹായവും
ഖെടവുമാം; യഹൊവാ മമാശ്രയം!

൧൦ ദൈവ ഭീതിയതുള്ളൊരെയൊക്കയും.
ബാലവൃദ്ധാദി ഭെദവും കൂടാതെ
ഏറ്റവുമനുഗ്രഹിച്ചു നിങ്ങളെ
വൎദ്ധിപ്പിക്കും; യഹൊവാ മമാശ്രയം.

൧൧ നിങ്ങടെ മക്കളെയും വൎദ്ധിപ്പിക്കും
ഭൂമിയുമാകാശത്തെയും നിൎമ്മിച്ച
ദൈവത്താൽ നിങ്ങളനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊർ
ആകുമല്ലൊ; യഹൊവാ മമാശ്രയം.

൧൨ ഭൂമിയും പിന്നെ ആകാശവും ദൈവം
തന്റെതാകുന്നു; ഭൂമിയെ മർത്യൎക്കായി
നല്കിയതായീടുന്നു; മരിച്ചൊരും
വാഴ്ത്തുന്നില്ല; യഹൊവാ മമാശ്രയം!

൧൩ മൌനമായി വസിപ്പൊരുമങ്ങിനെ.
നാമിതു മുതലെന്നും യഹൊവായെ
വാഴ്ത്തും വാഴ്ത്തുവിൻ! നിങ്ങൾ യഹൊവായെ
വാഴ്ത്തി കൊൾവിൻ യഹൊവാ മമാശ്രയം

പ്രാൎത്ഥനാഫലം

ഇങ്ക്ലാന്തിനൊടു ചെൎന്നിരിക്കുന്ന ഐയൎലന്ത ദ്വീപുക്കാർ രാജദ്രൊഹം ചെയ്ത സ
മയത്തിൽ, പടനായകനായ കൊൎന്നവലിസ തന്റെ പട്ടാളങ്ങളെ ചെൎത്തു, കലക്ക
ത്തെ അമൎക്കുവാൻ ആ ദ്വീപിൽ കയറി യുദ്ധം തുടങ്ങി. ആയവന്റെ സൈന്യ
ത്തിൽ സെവിച്ച ഒരു പടയാളി, കൂട ക്കൂട തന്റെ പാൎപ്പെടം വിട്ടു, സ്വകാൎയ്യമായി
വല്ല സ്ഥലത്തു ചെന്നു താമസിച്ചതിനെ, അവന്റെ കൂട്ടുക്കാർ കണ്ടു, ഇവൻ ദ്രൊ
ഹികൾക്കു ദൂതു പറവാനായി പൊകുന്നു, എന്നു സിദ്ധാന്തമായി അവന്റെ മെൽ
ബൊധിപ്പിച്ചു. ആ കാൎയ്യത്തെ വിസ്തരിപ്പാൻ കൂടിയ സെനാപതികൾ, അവൻ
കുറ്റകാരൻ തന്നെ എന്നു നിശ്ചയിച്ചു, മരണ ശിക്ഷ കല്പിച്ചു, കണ്ട വിധിയെ
ഒപ്പിടുവാൻ വെണ്ടി പടനായകനായ കൊൎന്നവലിസിന്റെ അടുക്കൽ കൊടുത്ത
യക്കുകയും ചെയ്തു. പടനായകൻ വിസ്താര കടലാസ്സുകളെ വാങ്ങി വായിച്ചു,
ശൊധന കഴിച്ചപ്പൊൾ, ഓരൊ സംശയങ്ങൾ ജനിക്കയാൽ, കുറ്റക്കാരനെ തന്റെ
മുമ്പിൽ വരുത്തി, പുതുതായി വിസ്തരിച്ച സമയത്തിൽ, ആ പടയാളി ഞാൻ ദ്രൊ
ഹിയുമല്ല ദ്രൊഹികളൊടു ചെൎന്നവനുമല്ല ഒരുനാളും ചെരുകയുമില്ല; എന്നു വെണ്ടാ,
എന്റെ സൎക്കാരിന്നു വെണ്ടി ജീവനെയും ഉപെക്ഷിപ്പാൻ മടിക്കയുമില്ല, എന്നു
പറഞ്ഞ ശെഷം പടനായകൻ: എന്നാൽ കൂട ക്കൂട ഇങ്ങിനെ സ്വകാൎയ്യമായി പൊ
[ 23 ] യി താമസിക്കുന്നതിന്റെ ഹെതു എന്തു, എന്നു ചൊദിച്ചാറെ: എനിക്ക ദിവസെന
ദൈവത്തൊടു കഴിപ്പാൻ ആവശ്യമുള്ള പ്രാൎത്ഥന, പരിഹാസകാരും, വൈരികളുമാ
യിരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു കഴിപ്പാൻ പാടില്ലാല്കകൊണ്ടാകുന്നു, എന്നു
അവൻ ബൊധിപ്പിച്ച ശെഷം: പ്രാൎത്ഥന നിങ്ങൾക്കു നിത്യവൃത്തി ആകുന്നെ
ങ്കിൽ, അതിൽ നല്ല ശീലവും പ്രാപ്തിയും ഉണ്ടാകും, എന്നാൽ ഇവിടെ തന്നെ മുട്ടു
കുത്തി ഒന്നു പ്രാൎത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സത്യം അറിയും, എന്നു പടനായകൻ കല്പി
ച്ചപ്പൊൾ, പടയാളി ഒന്നു ഞെട്ടി, അയ്യൊ എനിക്ക പ്രാൎത്ഥിക്കുന്നതിൽ നല്ല ശീലം
ഇല്ല! ഇവിടെ ഞാൻ എങ്ങിനെ പ്രാൎത്ഥിക്കെണ്ടു? എന്നു പറഞ്ഞതിനെ അവൻ
കൂട്ടാക്കാതെ, ഇപ്പൊൾ തന്നെ പ്രാൎത്ഥിക്കെണം എന്ന തീൎച്ച കല്പിച്ചതകൊണ്ടു, പ
ടയാളി മുട്ടു കുത്തി വളരെ വിശ്വാസത്തൊടും ധൈൎയ്യത്തൊടും കൂടി തന്റെ ഹൃദയ
ത്തെ കൎത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ പകൎന്നു; തീൎന്ന ശെഷം പടനായകൻ അവന്റെ
കൈ പിടിച്ചു: ദൈവത്തൊടു അണഞ്ഞു നടക്കുന്നവൻ മാത്രമെ ഇപ്രകാരം പ്രാ
ൎത്ഥിപ്പാൻ കഴിയും എന്നു ചൊല്ലി, വിധിയെയും മാറ്റി, അവന്നു തന്നൊടു കൂട ത
ന്നെ ഒരു പണിയെ നിശ്ചയിച്ചു കൊടുക്കയും ചെയ്തു.

അഭ്യാസൊപമ.

പണ്ട ഒരു ഗുരുനാഥൻ ശിഷ്യന്റെ ദുഃഖവും തളൎച്ചയും കണ്ടു ചൊദിച്ചിത:
പ്രിയ ശിഷ്യ! നിന്റെ ക്ലെശവും ക്ഷീണതയും കാണന്നതുകൊണ്ടു, എനിക്കും
മനൊതാപം ഉണ്ടു. അതിന്റെ ഹെതു കെൾപ്പിക്കെണം.

ശിഷ്യൻ എനിക്ക ദിവസെന ശക്തിക്കു മീതെ വെല ചെയ്വാനുണ്ടു; ദൈവ
സഹായം ഉണ്ടാകകൊണ്ടത്രെ ഒരു വിധത്തിൽ കഴിച്ചു പൊരുന്നു. അങ്ങു ദയ
തൊന്നുക കൊണ്ടു വിവരിച്ചറിയിക്കാം.

നാൾതൊറും ഞാൻ രണ്ടു കഴുക്കളെ അടക്കി വെക്കെണം.
പായുന്ന രണ്ടു മുയലുകളെ ഓട്ടത്തിൽ നിൎത്തെണം.
രണ്ടു കാള കുട്ടികളെ പണി ശീലിപ്പിക്കെണം
ഒരു സൎപ്പത്തിന്റെ വിഷപ്പല്ല പറിക്കെണം.
ഒരു സിംഹത്തെ അടക്കെണം.
ഒരു ദീനക്കാരനെ ശുശ്രൂഷിക്കെണം.
ഇവ നാൾ തൊറും ചെയ് വാൻ കല്പിച്ച വെലകൾ തന്നെ.

ഗുരുനാഥൻ. ഇത കെട്ടിട്ടു പുഞ്ചിരി പൂണ്ടു എൻ കുമാര! നിന്റെ ദുഃഖം വെ
റുതെ; ഇത്ര വെല ഒരു ദിവസത്തിൽ ആരും കല്പിക്കയില്ലല്ലൊ; ബുദ്ധിമയക്കത്തി
ൽ ഇങ്ങിനെ തൊന്നിയത.

ശിഷ്യൻ. അയ്യൊ മമ സ്വമിൻ! ഇത തൊന്നലല്ല കാൎയ്യം അത്രെ. ആ ര
ണ്ടു കഴുക്കൾ എന്റെ കണ്ണിണയാകുന്നു. അടക്കാഞ്ഞാൽ വെണ്ടാത്തത മൊഹിച്ചു
കളയും, നിത്യ ഭാഗ്യഭ്രംശം വരുത്തും.

ആ രണ്ടു മുയലുകൾ കാലിണ തന്നെ, ഓട്ടത്തിൽ നിൎത്താഞ്ഞാൽ ദ്രവ്യ മൊ
ഹത്തിന്റെ ഉത്സാഹംകൊണ്ടു അന്യായവഴികളിൽ ചാടും. അറാത ചെതം വരുത്തും.
[ 24 ] പണിക്കായി ശീലിപ്പിക്കുന്ന മൂരി കുട്ടികൾ എന്റെ കൈകൾ തന്നെ. അവ
യുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടല്ലൊ എനിക്കും അനുജനും ഉപജീവനും ഉണ്ടാകുന്നത.

ആ വിഷ പാമ്പൊ, എന്റെ നാവത്രെ അതിനെ അടക്കാഞ്ഞാൽ അസഭ്യമുള്ള
തും വ്യൎത്ഥമുള്ളതും പറകയും ദുഷിക്കയും ശപിക്കയും ചെയ്യും. ചെറിയ അവയവ
മെങ്കിലും എത്ര വമ്പു കാട്ടുന്നു. ചെറിയ തീകനൽ പൊലെ വലിയ കാട്ടിനെ കത്തി
ക്കുന്നു, നാവു തീ തന്നെ!

പിന്നെ സിംഹമൊ, എന്റെ ഹൃദയമത്രെ അതിനൊടു ദിവസെന പൊരുതാ
ഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരം, ഡംഭം, ക്രൂരത എന്നീവക ദുൎഗ്ഗുണങ്ങൾ എത്രയും വൎദ്ധിക്കും.
അകമെയുള്ള ദൈവാത്മാവിൽ വെലയെയും വാസത്തെയും നശിപ്പിക്കയും
ചെയ്യും.

പിന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദീനക്കാരൻ എന്റെ ശരീരം തന്നെ. അതിന്നു ചി
ലപ്പൊൾ ഉഷ്ണകാലം ചിലപ്പൊൾ ശീതകാലം അശെഷം പറ്റാ. വിശപ്പും, ദാഹ
വും, ദീനവും, സൌഖ്യവും ഭെദം കൂടാതെ കാണുന്നുണ്ടു, അധികം കൊടുത്താൽ അ
ജീൎണ്ണതയും കുറച്ചിൽ ആയാൽ ക്ഷയവും പറ്റും. ഇന്നു പൂ പൊലെ ശൊഭിച്ചത
നാളെ കൃമിക്ക ഇരയായ്തിരും. അയ്യൊ! ൟ അദ്ധ്വാനങ്ങൾ കൊണ്ടു ഞാൻ പല
പ്പൊഴും തളൎന്നു പൊകുന്നു.

ഗുരു. ശിഷ്യന്റെ വാക്കു കെട്ടു വിശ്മയിച്ചും പ്രസാദിച്ചും കൊണ്ടു പറഞ്ഞി
തു. മമ ശിഷ്യ! ൟ കാൎയ്യത്തിൽ നീ എന്റെ സഹൊദരൻ തന്നെ. ഭൂമിയിലുള്ള
മനുഷ്യർ ഇപ്രകാരം തങ്ങളിൽ വാഴുന്ന ദൊഷം ദുശ്ശീലം മുതലായ അധമ കൎയ്യങ്ങ
ളെ വെറുത്തു ജയിപ്പാനും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞു ചെയ്വാനും, ഉത്സാഹി
ക്കുന്നു എങ്കിൽ ൟ ഭൂമിയിൽ പിശാചിന്റെ വാഴ്ച അന്തരിച്ചു നീതിയും, സത്യവും
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യം ഉളവാകും. പൊർ കൂടാതെ ജയവുമില്ല.

നടപ്പു ദീനത്തിനായി ഉപകാരമുള്ള
ഔഷധക്രമം

ചുക്ക കഴഞ്ച
കറയാമ്പു ,,
ഇലവങ്ങത്തൊൽ ,,
ജാതിക്ക ,,
ഗാന്ധാരി മുളക. അല്ലെങ്കിൽ കപ്പൽ മുളക ,,

ൟ പറഞ്ഞ അഞ്ചു വിധം മരുന്നുകളെ നന്നായി ചതച്ചു ചെൎത്തു, ഒരു കുപ്പി
നല്ല ബ്രാണ്ടിയിൽ പൊതിൎത്തു വെച്ചു, അരമണികൂറു വരെ നന്നായി കുലുക്കിയ
ശെഷം ഊറുവാൻ വെക്കെണം പന്ത്രണ്ടു മണിനെരം കഴിഞ്ഞാൽ, ഉപയൊഗത്തി
ന്നു തക്കതായ് വരും.

ഉപയൊഗക്രമം

ഒരാൾക്ക നടപ്പു ദീനം തുടങ്ങിയുടനെ രണ്ടു ഉദ്ധരണി (കരണ്ടി) മെൽ പറഞ്ഞ
യൊഗത്തിൽ നിന്നു എടുത്തു അരസെർ ചൂടു വെള്ളത്തിൽ ചെൎത്തു സഹിപ്പാൻ [ 25 ] കഴിയുന്ന ചൂടാടെ സെവിക്കെണം. ഒരു മണികൂറു കഴിഞ്ഞിട്ടു ഭെദം ഇല്ല, എ
ന്നു കണ്ടാൽ പിന്നെയും മുൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഒരിക്കലും കൂടെ കൊടുക്കാം എങ്കി
ലും അതു മിക്കവാറും വെണ്ടി വരുന്നില്ല. കൈകാൽ വലിച്ചൽ മാറ്റുവാനും, രക്തം
വൎദ്ധിപ്പിപ്പാനും, വിയൎപ്പു വരുത്തുവാനും, രൊഗിയെ കിടക്കയിൽ കിടത്തി, കരിമ്പ
ടം കൊണ്ടു നല്ലവണ്ണം മൂടെണ്ടതാകുന്നു.

കുടിപ്പാനായി ഒരു സെർ അരി എഴു നാഴി വെള്ളത്തിൽ നല്ലവണ്ണം വെവി
ച്ചു, ആ വെള്ളത്തെ ചൂടാക്കിട്ടു രൊഗിക്കു കൂട ക്കൂട കുടിപ്പിക്കെണം.

ൟ മെൽ പറഞ്ഞ മരുന്നു ഓരൊരുത്തരും മുമ്പിൽ കൂട്ടി ഒരുക്കി സൂക്ഷിച്ചു വെ
ച്ചാൽ ദീന സമയങ്ങളിൽ ഉപകാരമാകും

THE CIVIL WAR IN NORTH AMERICA.

വടക്ക അമെരിക്കയിൽ നടന്ന പൊർ വിവരം.

വടക്ക അമെരിക്ക എന്നതെന്തു എന്നു അറിവാൻ താല്പൎയ്യമുള്ളവൎക്കു ചുരുക്കത്തി
ൽ പറയാം.

നാം പാൎത്തു വരുന്ന ൟ ഭൂഗൊളത്തിൽ ആസ്യ, അമെരിക്ക, അപ്രിക്ക, യുരൊ
പ്പ, ഒഷെയാന്യ എന്നീ അഞ്ചു പ്രധാന ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ മലയാളം ആ
സ്യാഖണ്ഡത്തിൽ പെട്ട ഹിന്തുസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ പങ്കത്രെ. നമ്മിൽ
നിന്നുവടക്കു പടിഞ്ഞാറൊട്ടു യുരൊപ്പയും, നെരെ പടിഞ്ഞാറൊട്ടു അപ്രിക്കാ ഖണ്ഡ
വും, പിന്നെ ആ രണ്ടു ഖണ്ഡങ്ങളുടെ പടിഞ്ഞാറു അതലന്തിക (Atlantic Ocean)
കടൽ കടന്നിട്ടു, അമെരിക്കാ ഖണ്ഡവും കിടക്കുന്നു.

ൟ അമെരിക്കാഖണ്ഡത്തിന്നു തെക്കൻഅമെരിക്ക വടക്കെഅമെരിക്ക എന്നു
രണ്ടു വലിയ പകപ്പുകളുണ്ടു. വടക്കഅമെരിക്കക്കു പിന്നെയും കീഴ്പകപ്പായിട്ടു, വട
ക്കെ തല നിന്നു തെക്കൊട്ടു പൊയാൽ, രുസ്സീയ അമെരിക്ക (Russian America) ബ്രി
ത്തീയ അമെരിക്ക (British America) ഐക്യസംരാജ്യം (United States) മെക്ഷി
ക്കൊ (Mexico) എന്ന രാജ്യങ്ങളും കാണുന്നു.

ഐക്യസംരാജ്യം ഏറക്കുറയ 2 1/2 വട്ടം ഹിന്തുസ്ഥാനത്തിലും, 530 പ്രാവശ്യം മ
ലയാള ജില്ലയിലും വലിയതു. ഇത്ര പരപ്പെറുന്ന രാജ്യത്തിൽ ഏകദെശം 4,00,00,000
ആൾ മാത്രം പാൎക്കുന്നെങ്കിലും, കൊല്ലന്തൊറും യുരൊപ്പയിൽ നിന്നു അവിടെക്കു കു
ടിയെറുവാൻ അനെകർ പൊക കൊണ്ടു, ആൾത്തുക വെഗം പെരുകികൊണ്ടിരിക്കു
ന്നു. ആ നാട്ടിലെ മുഖ്യ നിവാസികൾ യുരൊപ്പ, (വിലത്തി,)യിൽ നിന്നു വന്ന വി
ലാത്തിക്കാരും, അപ്രക്കാവിൽ നിന്നു കൊണ്ടു വന്ന കാപ്പിരികളും തന്നെ. സ്വദെ
ശക്കാരായ ഇന്ത്യാനരും അല്പമെയുള്ളു. അവർ ഏറിയ ഭാഷകളെയും ഉപ ഭാഷക
ളെയും (dialects) സംസാരിക്കുന്നു. 50,00,000 കാപ്പിരികളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടംശം അ
ടിമകളാകുന്നു.

ൟ ഐക്യ സംരാജ്യത്തിന്നു രാജാവില്ല. രാജ്യത്തിന്നു ഏകദെശം 40 കൂറുകളും,
ഓരൊ കൂറിനും, (നാട്ടിന്നു) ഓരൊ മൂപ്പനും ആലൊചന സഭയും ഉണ്ടു. മലയാളത്തി [ 26 ] ൽ ബ്രാഹ്മണർ പണ്ടെ കെരളവാഴ്ചയെ നടത്തുവാൻ മൂന്നൊ പന്ത്രണ്ടൊ കൊല്ല
ത്തെക്കു ഒരു രക്ഷാ പുരുഷനെ തെരിഞ്ഞെടുത്തതു പൊലെ, 40 നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ
നന്നാലു ആണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു രക്ഷാ പുരുഷനെ വഷിങ്ക്തൻ (President
Washington) പട്ടണത്തിൽ വാഴിക്കും; രക്ഷാ പുരുഷനും ഒരാലൊചന സഭയും
നാട്ടു ദൂതന്മാരും കാൎയ്യാദികളെ നടത്തും.

എന്നാൽ ചില കൊല്ലമായി രാജ്യത്തിന്റെ തെക്കെ നാടുകളിൽ കാപ്പിരികളായ
അടിമകളെ കൊണ്ടു പരുത്തി, കരിമ്പു, കാപ്പി, മുതലായ കൃഷികളെ നടത്തുന്ന കുടി
യാന്മാൎക്കും, അടിമകളെ എല്ലാം വിടുതലാക്കെണം എന്ന പക്ഷം നടത്തുന്ന വടക്ക
ൎക്കും നല്ല പൊറുതിയില്ലാത്തതു. തെക്കർ പിന്നെയും പിന്നെയും വടക്കരൊടു ഞായ
ത്തിൽ തൊറ്റു, അടിമകളെ വിടുവാൻ മനസ്സില്ലാഞ്ഞ ശെഷം, കൌശല ബലാല്ക്കാ
രങ്ങളാൽ അവരിൽ നിന്നു പിരിഞ്ഞു പൊകെണം എന്നു കരുതിക്കൊണ്ടു, ൧൮൬൧ാം
കൊല്ലത്തിൽ വടക്കർ ഒന്നും വിചാരിയാത്ത സമയത്തു തെക്കെ നാടുകളിലെ കൊട്ട
ആയുധശാല പട പൊൎക്കപ്പലുകളെ കൈക്കലാക്കി, തുമ്പു അറുത്തു, സ്വന്ത രാജ്യം
ഉണ്ടാക്കി, പൊരുത്തുക്കാർ എന്ന പെർ തങ്ങൾക്കു ഇട്ടു, റിച്ചു മൊന്ത (Richmond)
പട്ടണത്തിൽ തങ്ങൾക്കായി ഒരു രക്ഷാ പുരുഷനെ വാഴിച്ചു, വടക്കാരൊടു പട വെ
ട്ടുവാൻ ഒരുമ്പെട്ടു. അന്നു വടക്കൎക്കു ഉടമ്പടിക്കാരും (Federals) തെക്കൎക്കു പൊരുത്തു
ക്കാരും (Confederates) എന്നു പെരുകളവായതു. ഉടമ്പടിക്കാരുടെ രക്ഷാ പുരുഷ
നായ അബ്രഹാം ലിങ്കലൻ (Abraham Lincoln) വഷിങ്ക്തനിലും, പൊരുത്തുക്കാ
രുടെ രക്ഷാ പുരുഷനായ ജെഫർസ്സൻ ദെവിസ്സ (Jefferson Davis) റിച്ച മൊന്തി
ലും വാണു.

൧൮൬൧ാമതിൽ ഇരുവകക്കാരുടെ നിൽപ്പു എങ്ങിനെ എന്നാൽ: ഉടമ്പടിക്കാരു
ടെ പക്ഷത്തിൽ ഭൂമി, ആൾ, പണം, മുതലായതു ഏറിയതു; പൊരുത്തുക്കാരുടെ പ
ക്ഷത്തിൽ അടിമകൾ ഉള്ള നാടെല്ലാം ചെരുക കൊണ്ടു, ൬൦,൦൦,൦൦൦ വെള്ളക്കാർ മാ
ത്രം എങ്കിലും, പുഷ്ടിച്ച രാജ്യവും, ഏറിയ കൊട്ടകളും പൊക്കൎപ്പലുകളും, സമൎത്ഥതയു
ള്ള പടനായകന്മാരും, തന്റെടത്തിന്നു വീൎയ്യത്തൊടു പൊരാടുന്ന പടയാളികളും ഉ
ണ്ടായതു.

൧൮൬൧- ൧൮൬൪ാം കൊല്ലം വരെ ഉൾപൊർ ഇടവിടാതെ നടന്നു, തൊല്മവെറ്റി
കൾ മാറി മാറി കൊണ്ടു, നാലു വൎഷത്തിന്നകം ഉടമ്പടിക്കാൎക്കു ൮,൧൯,൪ ൧൯ ആളും,
പൊരുത്തുക്കാൎക്കു ൪,൨൮,൮൪൪ ആളും യുദ്ധ ദീനങ്ങളാലും നഷ്ടമായി പൊയതു വി
ചാരിച്ചാൽ, പൊർ മുതിൎച്ച അല്പം ഇളെച്ചു പൊകാത്തതു ആശ്ചൎയ്യം അത്രെ. അ
തു വെണ്ട, തെക്കരുടെ നിൽപ്പു നൊക്കിയാൽ സങ്കടം തന്നെ. വടക്കർ അവരുടെ നാ
ട്ടിൽ കടന്നു, അവരെ അനുസരിപ്പിപ്പാൻ വെണ്ടി പട വെട്ടിയതിനാൽ, കൃഷി കൈ
ത്തൊഴിലുകൾ മുടങ്ങി പൊകയും, ഉള്ള തീൻ പണ്ടങ്ങളെ മിത്ര ശത്രുക്കൾ ചെലവ
ഴിച്ചതിനാൽ, പഞ്ചം പലദിക്കുകളിൽ വാഴുകയും, ഏറിയവർ തൊക്കെടുക്കെണ്ടി വ
ന്നതു കൊണ്ടു വീട്ടിലുള്ളവൎക്കു കഴിച്ചൽ കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്തു. ഉടമ്പടിക്കാരു
ടെ പൊർകപ്പൽ അവരുടെ എല്ലാ തുറമുഖങ്ങളെ അടെച്ചു വെച്ചു, ചരക്കുകളെ
ഇറക്കാത്താക്കുകയും, കാവൽ കൂട്ടാക്കാതെ പുറപ്പെട്ട കച്ചവടകപ്പലുകളിൽ നിന്നു
ആയിരത്തിൽ പരം പിടിച്ചു, ആഴ്ത്തി കളകയും ചെയ്തതിനാൽ, ചൊല്ലറ്റ നഷ്ടം നെ [ 27 ] രിട്ടു. ഇപ്രകാരം പല സംഗതികളാൽ വരാഴിക കുറഞ്ഞു, മുട്ടും ദാരിദ്ര്യവും പരന്നു. ൟ
യുദ്ധം തൊട്ടു ഹിന്തുസ്ഥാനത്തിൽ പരുത്തികൃഷി ഏറുകയും, പരുത്തിയുടെയും തു
ണി ചരക്കിന്റെയും വില നന്നു പൊന്തി പൊകയും ചെയ്തു.

ഉടമ്പടിക്കാരുടെ നാട്ടിൽ ആദിയിൽ ഏറ അല്ലൽ ഇല്ലെങ്കിലും, ക്രമത്താലെ സ
ങ്കടം വൎദ്ധിച്ചു. മുമ്പെ ഒരൊ പണി നടത്തിയ ൮ ലക്ഷം പുരുഷന്മാർ പട്ടു പൊയ
തിനാൽ, പല പണിക്കു ആൾ പൊരാതെ വന്നു. അതിഭാരമായ നികുതി കല്പിച്ചതു
മല്ലാതെ, ഉടമ്പടിക്കാർ ഏതു പുരുഷനെ കൊണ്ടും കഴിയുന്നെടത്തൊളം തൊക്കു എടു
പ്പിക്കും. പട്ടാളത്തിൽ പുതിയ ആൾ ചെൎക്കെണം എന്ന കല്പന ആകുന്തൊറും ഏ
റിയ വിലാത്തിക്കാർ മുതലിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും സംസാരത്തൊടും കൂട വിലാത്തിക്കു മ
ടങ്ങി പൊയി; പല പല യൌവനക്കാർ ഗ്രാമനഗരങ്ങളിൽനിന്നു ഒളിച്ചു പൊയ്കള
കയും പിന്നെ സൎക്കാരാളുകൾ ഗൃഹസ്ഥന്മാരെ കൊണ്ടു വളരെ പണം കൊടുപ്പിച്ചി
ട്ടെ, അവരെ ഒഴിപ്പിച്ചു; ചെവകപ്രായരായ യൌവനക്കാരെ കണ്ടാലൊ ൨൦൦൦-൩൦൦൦
ഉറുപ്പിക കൊടുത്തിട്ടു ഒരു വതിലാളനെ ആക്കെണം, അല്ല തെറ്റു കൂടാതെ പട്ടാളത്തി
ൽ പൊകെണം. ഉടമ്പടിക്കാരുടെ കച്ചവടം തടവു കൂടാതെ നടന്നു എങ്കിലും, പൊരു
ത്തുക്കാരുടെ പൊൎക്കപ്പൽ ഹിന്തുസ്ഥാനം ചീനം മുതലായ രാജ്യങ്ങളൊളം ഉടമ്പടിക്കാ
രുടെ കച്ചവടക്കപ്പലുകളെ തെടി, കാണുമ്പൊൾ കണക്കിൽ ആക്കിക്കളയും.

യൂരൊപ്പയിലെ രാജാക്കന്മാർ ൟ രണ്ടു കക്ഷിക്കാർ തങ്ങളുടെ അന്യായം രാശി
യാക്കെണം എന്നു ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും, പൊരിൻ തീപ്പൊരികൾ തങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തെറി
ച്ചു, പൊതുവായ യുദ്ധം വരരുതു എന്നു വെച്ചു, ആൎക്കും പിന്തുണയെങ്കിലും തടവെ
ങ്കിലും ആയി നിന്നിട്ടില്ല. ഉടമ്പടിക്കാർ വലിയതും വക ഏറുന്നതുമായ പക്ഷം ആ
കയാൽ, പൊരുത്തുക്കാരെ ഞെരിച്ചു കളയാം എന്നും, പൊരുത്തുക്കാർ സമൎത്ഥത പൊ
റുമ പിടിത്തം കരുത്തു ഇവറ്റാൽ അമരാതെ, ഒടുക്കത്തിൽ ജയവും തന്റെടവും സ
മ്പാദിക്കാം എന്നു വിചാരിച്ചു, കീഴക്കടയുള്ള തട്ടുകെടു നാശങ്ങളെ കൂട്ടാക്കാതെ വാശി
പിടിച്ചു, കഴിഞ്ഞ (൧൮൬൫) കൊല്ലത്തിലും പൊരിന്നു മുതിൎന്നിരുന്നു. അന്നു ഉടമ്പ
ടിക്കാരുടെ കാൎയ്യം ശൊഭിപ്പാൻ തുടങ്ങി, പൊരുത്തുക്കാർ മുഖ്യ സൈന്യബലങ്ങളെ
റിച്ചുമൊന്തു പെതർസ്സബുൎഗ്ഗ (Petersburg) എന്നീ പട്ടണങ്ങളിൽ ചെൎത്തിട്ടു, അ
വിടെ നിന്നു അടുത്ത വഷിങ്ക്തൻ രാജധാനിയെ കൈക്കലാക്കുവാൻ ഭാവിച്ചു. ഉ
ടമ്പടിക്കാർ കിഴക്കും തെക്കും കടൽവഴിയായും, വടക്കും പടിഞ്ഞാറും കരവഴിയായും
പൊരുത്തുക്കാരെ വലെച്ചു കുഴെപ്പിപ്പാൻ ശ്രമിച്ചു.

൧൮൬൪ാം കൊല്ലം ൨൧ാം ദിസെമ്പ്രമാസം ഉടമ്പടിക്കാർ സവന്ന പട്ടണത്തെ
യും (Savannah in Georgia) ൧൫൦ പീരങ്കിതൊക്കും പൊക്കൊൎപ്പും ൩൦,൦൦൦ കെട്ടു പ
രുത്തിയും പിടിച്ചു എങ്കിലും, വിൽമിങ്ക്തൻ (Wilmington) പട്ടണത്തിന്റെ മുമ്പാ
കെ തൊറ്റു പൊകയും, ൧൦൦ റാത്തൽ ഉള്ള ഉണ്ടകളെ എറിയുന്ന പീരങ്കികപ്പത്തൊ
ക്കു പൊട്ടി തെറിച്ചതിനാൽ, തങ്ങൾക്കു ഒരൊ നഷ്ടം നെരിടുകയും ചെയ്തു.

ജനുവരി മാസം ൧൩-൧൪൲ ഉടമ്പടിക്കാർ പൊരുത്തുക്കാരുടെ കൈയ്യിൽ നിന്നു ഫി
ഷർ (Fisher) എന്ന ബലത്ത കൊട്ടയെ പിടുങ്ങുവാൻ പ്രയാസപ്പെട്ടു. ആ കൊ
ട്ട ഫീർ പുഴയുടെ (Fear River) അഴിമുഖത്തടുത്ത മുനമ്പിൽ കെട്ടി കിടക്കുന്നു. ഉട
മ്പടിക്കാർ കടലിൽനിന്നു ഇരിമ്പുചുറ പൊൎക്കപ്പലുകളെയും (Iron-clads) മരപ്പൊ [ 28 ] ൎക്കപ്പലുകളെയും കൊണ്ടു ൨൫,൦൦൦ ചട്ടിപീരങ്കി ഉണ്ടകളെ ചില മണിക്കൂർ അകം അ
തിലെക്കെറിഞ്ഞു കളഞ്ഞ ശെഷം, മുനമ്പിൽ പുറത്തു ഒളിച്ച കാലാളുകൾ സിംഹധൈ
ൎയ്യം കാട്ടി, കൊട്ടയെ കയറി പിടിച്ചു; പൊരുത്തുക്കാർ മുറം ശാഠ്യത്തൊടെ എതിൎത്തതി
നാൽ ൧൫ കിടങ്ങും കൊത്തളങ്ങളും ആളും കൈക്കലാക്കുവാൻ ഏറിയ അദ്ധ്വാനം
വെണ്ടി വന്നു.

ജനുവരി ൨൪ാം൹ പൊരുത്തുക്കാർ അവ്വണ്ണം ജെംസ്സ പുഴ(James River) വ
ക്കത്തു സിതി പൊയിന്തു (City Point) കൊത്തളങ്ങളെ ഉടമ്പടിക്കാരൊടു പിടിക്കെണ്ട
തിന്നു ഇരിമ്പുച്ചുറ കപ്പലുകളെ അയച്ചിട്ടും, അവ ഉറച്ചു, അടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത
തിനാൽ, ശത്രു നന്നായി സൂക്ഷിക്കാത്ത കൊട്ടയെ കിട്ടിയതും ഇല്ല.

ഫിബ്രുവരിയിൽ ൩ാം൲ ചില പൊരുത്തുക്കാർ രക്ഷാപുരുഷനായ ലിങ്കൊലൻ
സായ്പിനെ ചെന്നു കണ്ടു, സമാധാനന്യായങ്ങളെ ചൊദിച്ചിട്ടു തമ്മിൽ ഒത്തതുമില്ല.

ആ സമയത്തു ഉടമ്പടിക്കാർ തങ്ങൾ പിടിച്ച നാടുകളിൽ ഉണ്ടായ അടിമകൾക്കു
വിടുതല വെണം എന്നു തീൎമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഉടമ്പടിക്കാരുടെ പടനായകനായ ശൎമ്മൻ (Sherman) (വടക്കുനിന്നു തെക്കൊട്ടു
പൊയിട്ടു) ബ്രഞ്ചവിൽ (Branchville) കൊലുമ്പിയ (Columbia) എന്ന പട്ടണ
ങ്ങളെ പിടിച്ചു, ചാൎല്ലസ്തനൊടു അടുത്ത ശെഷം, പൊരുത്തുക്കാർ ഫിബ്രുവരിയിൽ
൧൭ാം൲ ചാൎല്ലസ്തൻ (Charleston) പട്ടണത്തിന്നു തീയിട്ടു, ൨൦൦ പീരങ്കിതൊക്കുകളു
ടെ വെടിത്തുള അടച്ചു, ഏറിയ നാശം ഉണ്ടാക്കിയാറെ, കൊട്ടയെ രാത്രി സമയം ഒഴി
ച്ചു, പൊയ്ക്കളഞ്ഞു. പിറ്റെന്നാൾ ഉടമ്പടിക്കാർ കത്തുന്ന പട്ടണം കടന്നു.

ഫിബ്രു ൧൯ാം൹ ഉടമ്പടിക്കാർ കരകടൽ വഴിയായി വിൽമിങ്ക്തൻ(Wilming-
ton) പട്ടണത്തൊടു പട വെട്ടി പിടിച്ചു, ഏറിയ പരുത്തി പുകയില മുതലായ ചര
ക്കുകളെ കൈക്കലാക്കി.

ഇങ്ങിനെ പൊരുത്തുക്കാരുടെ രാജധാനിയുടെ (രിച്ചമൊന്ത)തെക്കുള്ള കരപ്ര
ദെശങ്ങളും കൊട്ടകളും ഒന്നൊടൊന്നു ഉടമ്പടിക്കാരുടെ കൈയ്യിൽ ആയതും, കഠൊരമാ
യി അവരുടെ ശാസന നടന്നതുമല്ലാതെ, ഉടമ്പടിക്കാരുടെ പടനായകനായ ഗ്രാന്ത
(Grant) സായ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള സൈന്യം രിച്ചമൊന്തിന്നടുത്ത പെതർസ്സബുൎഗ്ഗിൽ
(Petersburg) പൊരുത്തുക്കാരുടെ പടനായകനായ ലീ (Lee) സായ്പിന്റെ പട്ടാള
ത്തിന്നു വളരെ തൊന്തരവും കൊടുക്കയും, പടിഞ്ഞാറ്റൻ കൂറിൽ പടനാകനാ‍യ ശെ
രിദാൻ (Sheridan) സായ്പ നിരത്തു വഴികളെയും ഇരിമ്പു പാതകളെയും പിടിച്ചതു
കൊണ്ടു, തീൻ പണ്ടങ്ങൾക്കു മുട്ടു വരുത്തുകയും ചെയ്തു. ജനരാൾ ലീ (പൊ:) തനി
ക്കു അടുത്തു നില്ക്കുന്ന ജനരാൾ ഗ്രാന്തിന്റെ (ഉട:) സഹായത്തിന്നായി പടിഞ്ഞാ
റു നിന്നു വരുന്ന ജനരാൾ ശൎമ്മനെ മടക്കുവാൻ വെണ്ടി പട്ടാളങ്ങളെ അയച്ച
പ്പൊൾ, വഴിക്കൽ താമസിപ്പിച്ചു ഓരൊ ചെതം വരുത്തിയെങ്കിലും, ശൎമ്മൻ തടവു
കൂട്ടാക്കാതെ ൪൦,൦൦൦ പടയാളികളുമായി ഗ്രാന്ത സായ്പൊടു അടുത്തു. എന്നതു ജനരാ
ൾ ലീ സായ്പ കണ്ടപ്പൊൾ, തന്നെ ഒടുക്കുവാൻ വെണ്ടി തഞ്ചം നൊക്കി, പെതർസ്സ
ബുൎഗ്ഗിന്നടുക്കെ കാത്തു നില്ക്കുന്ന ഗ്രാന്തിനെ ആട്ടുവാൻ പുറപ്പെട്ടു, മാൎച്ച 25ാം൹
2 ചെറിയ കൊട്ടകളെ കയറി പിടിച്ചിട്ടും, അന്നു തന്നെ ഒഴിച്ചു പട തിരിക്കെണ്ടി വ
ന്നതു കൂടാതെ, പടനായകനായ ഗ്രാന്ത ലീ സായ്പിനെ ആട്ടി, കിടങ്ങു കൊണ്ടു ഉറ [ 29 ] പ്പിച്ച ചില പാളയങ്ങളെ അവരുടെ പട്ടാളങ്ങളിൽ നിന്നു പിടുങ്ങി, ശത്രുവെ തള
ൎത്തെണ്ടതിന്നു തന്റെ പടകളെ രിച്ചമൊന്തൊളം നിരത്തി വെച്ചു.

മാൎച്ച 31ാം൹ പടനായകനായ ഗ്രാന്ത സായ്പിന്റെ സൈന്യത്തിൽ നിന്നു ചി
ല പട്ടാളങ്ങൾ ചൊത്തചിറ്റാറെ കടക്കുന്നതിന്നിടയിൽ ജനരാൾ ലീ തന്റെ ആ
ൾക്കാരെ കൊണ്ടു അവരെ മെരിട്ടി തിക്കിത്തിരക്കാക്കി കൊന്നും പിടിച്ചും പായിപ്പി
ച്ചാറെ, പടനായകനായ ഗ്രാന്ത സായ്പിനെ ചെരുവാൻ വരുന്ന ശെരിദൻ ജന
രാൾ (ഉട:) സായ്പിന്റെ സൈന്യത്തെ കാറ്റു മരം തകൎക്കുമ്പൊലെ ഞെരുക്കി, പാ
റ്റി മടക്കുകയും ചെയ്തു. തൊറ്റ ഇരു പടകൾക്കു തുണക്കാർ ഉണ്ടാകകൊണ്ടു രാ
വീഴുമ്മുമ്പെ മുമ്പിൽ കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം ഗ്രാന്തു, ശെരിദൻ സായ്പമാർ തങ്ങ
ളുടെ പട്ടാളങ്ങളെ അവിടവിടെ നിരത്തി ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചു.

എപ്രിൽ ൧ാം൹ പടനായകനായ ശെരിദൻ സായ്പ പൊരുത്തുക്കാരുടെ അണി
യുടെ ഒരു തലയെ എതിൎത്തു, കൊത്തളത്തിൽ നിന്നു ഓടിച്ചു ഇറുക്കമായി പിന്തുട
ൎന്നു വന്നിട്ടും, നടുപട ഉറുതിപ്പെട്ടതു കൊണ്ടു, അന്നെത്ത കാൎയ്യം തീൎന്നു. പിറ്റെ
ദിവസത്തിലൊ (എപ്ര. ൨ാം൹) പടനായകനായ ഗ്രാന്ത ൨൦ മൈൽ നീളമുള്ള ത
ന്റെ പടയണിയെ എതിരെ നില്ക്കുന്ന പൊരുത്തുക്കാരുടെ അണിക്കു വിരൊധമാ
യി ഇളക്കി. പൊരുത്തുക്കാരുടെ ഓരൊ കൊത്തളങ്ങളിലെ പീരങ്കികളിൽ നിന്നും അ
തിഭയങ്കരമാം വണ്ണം ചിമ്മാനത്തിന്നൊത്ത ഉണ്ടമഴ വൎഷിച്ചു വന്നിട്ടും, കൊട്ടകളു
ടെ ഇടയിൽ നിരത്തിയ പട്ടാളക്കാർ ചുവർ പൊലെ ഉറച്ചു നിന്നിട്ടും, ഉടമ്പടിക്കാ
ർ മദിച്ച ആന കൂട്ടം എല്ലാം ഞെരിച്ചു ചവിട്ടിക്കളയും പ്രകാരം അണിയെ രണ്ടു
തലക്കൽ പൊട്ടിച്ചു, ശത്രുവിന്റെ അണിയിൽ കൂടി തുടക്കുന്ന പ്രകാരം ചാടി,
കൊത്തളങ്ങളെ പിടുങ്ങി, ശത്രു പട താറുമാറാക്കിക്കളഞ്ഞു. ആ ദിവസത്തിൽ ജന
രാൾ ശെരിദൻ പെതർസ്സബുൎഗ്ഗിലെക്കു പൊയതു, അവിടെയുള്ള പൊരുത്തുക്കാ
ർ തടുക്കെണ്ടതിന്നു തന്നെ.

പൊരുത്തുക്കാരുടെ സൈന്യം ൭൫,൦൦൦ത്തിൽ ആൾ ഏറിയതെങ്കിലും, ൨൫,൦൦൦
പൊരിൽ പട്ടതും ൨൫,൦൦൦ വിലങ്ങിൽ ആയും പൊയതു കൊണ്ടു, ൨൫,൦൦൦ ആൾ
മാത്രം ശെഷിച്ചു എന്നും, ൟ വലിയ തൊൽവിയാൽ പെതർസ്സബുൎഗ്ഗ, രിച്ചമൊ
ന്ത എന്ന പട്ടണങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കൂട എന്നും പടനായകനായ ലീ (പൊ:) സായ്പ
കണ്ടിട്ടു, മിഞ്ചിയ പടയുമായി രിച്ചുമൊന്തിൽ നിന്നു ഓടി പൊകെണം എന്നു തീ
ൎമ്മാനിച്ചാറെ, രിച്ചുമൊന്തിലെ മൂപ്പന്മാരെ കൊണ്ടു വീടു ഒഴിയാതെ ബീർ, വീഞ്ഞു,
ബ്രാണ്ടി, മുതലാ‍യ മദ്യങ്ങളുള്ള വീപ്പപെട്ടി കുപ്പികളെ തെരു വീഥികളിൽ ചാടി
ച്ചു, പൊട്ടിച്ചും, തകൎപ്പിച്ചും കൊണ്ടു, ഓകുകളിൽ ഒലിക്കുന്ന മദ്യത്തിന്റെ ചൂടിനാൽ
കാറ്റു മണപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. അന്നു രാത്രി തന്നെ ജനരാൾ ലീ സായ്പ ൮൦൦റ്റിൽ
അധികം മാളികവീടുകൾക്കും എല്ലാ പാലങ്ങൾക്കും കപ്പലുകൾക്കും തീ കൊടുപ്പിച്ചി
ട്ടു, പടകൾ നഗരം ഒഴിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. തെരുവീഥികളിൽ മദ്യം വിട്ടു, ചില്ലുകളെ തക
ൎത്തു, പീടികകളിൽ കയറി വിലയെറുന്ന മുതൽ കവൎന്നു നശിപ്പിക്കയും ചെയ്തതും ഒ
ഴികെ “ഉടമ്പടിക്കാർ” പട്ടണം കടന്നു വരുമല്ലൊ! അവരിൽ ഏറിയവർ നശിക്ക
[ 30 ] ട്ടെ! എന്നു വെച്ചു കൊട്ടയുടെ വാതുക്കലും വഴിയിലും കൂന്തൽ *(torpedo) എന്നൊരു
വക മരുന്നുത്തിര ഇട്ടെച്ചു. എന്നാൽ പടനാ‍യകനായ വൈതസൽ (Weitzel)
സായ്പിന്നു ഒറ്റുണ്ടാകകൊണ്ടു, കടുമ്പകലത്തെ അതി സൂക്ഷ്മത്തൊടു രിച്ചുമൊ
ന്തൊടടുത്തു, (എപ്രിൽ 3ാം൹) അഴകാൎന്ന ഏറിയ മാളിക വീടുകൾ പാളിക്കത്തി, തീ
ത്തൂകി എരിച്ചു, ചുവരുകൾ ഏങ്ങി വീണു മുഴങ്ങിയും, പൌരന്മാർ സന്തൊഷത്തി
രക്കിൽ ആൎത്തു വിളിച്ചും പാഞ്ഞും വീണും കൊണ്ടു, പടയാളികൾ ആൎപ്പൊടും പട
ക്കൊട്ടൊടും പട്ടണം കടന്നു, കലക്കം അമൎത്തി ക്രമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

രക്ഷാപുരുഷനായ ലിങ്കൊലൻ കൂടെ ദ്രൊഹിച്ചു പൊയവരുടെ നഗരം കാണ്മാ
ൻ വന്നിരുന്നു.

അന്നു തന്നെ (എപ്രിൽ 3ാം൹) പുലരുമ്പൊൾ പെതർസ്സബുൎഗ്ഗിലും ഉടമ്പടി
ക്കാരുടെ പട്ടാളങ്ങൾ ആൎപ്പൊടു കൂട കടന്നു. ജയശാലികളെ സല്ക്കരിപ്പാൻ വെ
ണ്ടി എല്ലാ വീടുകളിൽ നിന്നു ഉറുമാൽ, തുപ്പട്ടി, സാലവാക, ആടകളെ കിടിക്കികളി
ൽ തൂക്കി വെക്കും, ഉണ്മയൊടെ സന്തൊഷത്തെ കാട്ടും; വിശെഷിച്ചും കാപ്പിരികളു
ടെ സന്തൊഷം പറവാൻ വാക്കു പൊരാ. അവർ കുനിഞ്ഞു തൊഴുതു തുള്ളിച്ചാടി,
കല്ലാവു, തലപ്പാവു, തൊപ്പികളെ ആകാശത്തു ചാടി, നിലവിളിക്കയും പാടുകയും, അ
വൎക്കുണ്ടായ വീണ്ടെടുപ്പിന്നായിക്കൊണ്ടു ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു.

ന്യൂയൊൎക്കു (New York) എന്ന വലിയ കച്ചവടനഗരത്തിൽ (600,000 ആൾ)
ൟ ജയവൎത്തമാനം കെട്ടപ്പൊൾ, ഏകദെശം 20,000 പെർ വലിയ അങ്ങാടിയിൽ കൂ
ടി “എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നല്കുന്ന ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുവിൻ” എന്ന ക്രിസ്തീയ
പാട്ടു ഭക്തി സന്തൊഷങ്ങളൊടു ആൎത്തു പാടി.

ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ സെനാപതിമാരായ ഗ്രാന്ത ശെരിദൻ മീ
ദ (Mead) സായ്പമാരും രണ്ടു വഴിയായി ജനരാൾ ലീ സായ്പിനെ (പൊ:) പടയുമാ
യി പിന്തുടൎന്നു. ശെരിദൻ മീദ പടനായകന്മാരും വഴിക്കൽ എപ്രിൽ 6ാം൹ ലീയൊ
ടെതിൎത്തു, ഓട്ടപ്പട വെട്ടി, ഏറിയവരെ വിലങ്ങരാക്കി, 14 തൊക്കും 200 വണ്ടിയും പി
ടിച്ചു, പടയാളികളെ പായിപ്പിക്കയും, ജനരാൾ ഗ്രാന്ത സായിപും അവരുടെ വഴിയെ
തടുത്തു വെക്കയും ചെയ്തു. “പട വെട്ടി വെറുതെ ചൊര ചിന്നിച്ചു കളയുന്നതെന്തി
ന്നു? ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ മൂല നാശം വരുത്തുവാൻ മതിയായ ആൾ ആകുന്നു, ആ
കയാൽ നിങ്ങളെയും പടയെയും ഏല്പിച്ചു കൊടുപ്പിൻ” എന്നു ഗ്രാന്ത സായ്പ കത്തെ
ഴുതി ചൊദിച്ചാറെ, ജനരാൾ ലീ സായ്പ എപ്രിൽ 9ാം൹ തന്നെയും 22,000 ആധി
പന്മാരെയും, നായകന്മാരെയും പടയാളികളെയും ഏല്പിച്ചു. ഇതിനാൽ അഞ്ചു സംവ
ത്സരത്തിന്റെ യുദ്ധം അവസാനിച്ചു, സമാധാനത്തിന്നു ഒരു പുതിയ ആരംഭം ഉ
ണ്ടാകകൊണ്ടു, രാജ്യത്തിൽ എങ്ങും വളരെ സന്തൊഷം ഉണ്ടായി.

ആ സന്തൊഷവെറിയുടെ ഇടയിൽ മഹാ സങ്കടവും കഷ്ടവുമുള്ള ഒരു കാൎയ്യം
നടന്നു. എപ്രിൽ 14ാം൹ രക്ഷാപുരുഷനായ അബ്രഹാം ലിങ്കൊലൻ കഥക്കളി
കാണെണ്ടതിന്നു വഷിംക്തൻ അരങ്ങിൽ ഇരിക്കുമ്പൊൾ, രാത്രി ൧൧ മണിക്കു വി
ഭ്രമം ഉള്ള ഒരു കഥക്കളിക്കാരൻ ജനരാൾ ഗ്രാന്ത സായ്പിന്റെ ദൂതൻ എന്നു പറഞ്ഞു [ 31 ] കൊണ്ടു, അവർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊളം പ്രവെശിച്ചു, അവരെ വെടി വെച്ചു,
രക്ഷാപുരുഷൻ ചാകയും ചെയ്തു. അന്നു രാത്രി തന്നെ കഴിവുണ്ടായിരുന്നുവെ
ങ്കിൽ, ഒന്നാം മന്ത്രിയെയും മറ്റും കൊല്ലുവാൻ മറ്റു ചിലർ ഭാവിച്ചിട്ടു സാധിച്ചില്ലാ
താനും.

ൟ മഹാ നികൃഷ്ടക്രിയ നിമിത്തം യുരൊപ്പ മുഴുവനും അറെപ്പും പരിതാപവും
കാണിച്ചതല്ലാതെ, ഇങ്ക്ലാന്ത മഹാരാണി വിക്തൊരിയ രാജ്ഞി അവർകൾ ലിങ്കൊ
ലൻ മതാമ്മക്കു തിരുകൈയ്യാലെ പരിതാപകത്തെഴുതി അയക്കുകയും, ഒരൊ രാജാക്ക
ന്മാർ തങ്ങളുടെ അയ്യൊഭാവത്തെ ജൊൻസ്തൻ (Johnston) സായ്പ എന്ന പുതിയ
രക്ഷാപുരുഷനൊടു അറിയിക്കയും ചെയ്തു.

രക്ഷാപുരുഷനെ ചതിയൊടെ കൊന്ന കഥക്കളിക്കാരനെ എപ്രിൽ, 26ാം൹ ത
ന്റെ ക്രിയയുടെ പ്രതിഫലത്തിന്നായി പിടിക്കുവാൻ പൊകുന്ന പടയാളികളിൽ ഒ
രുത്തൻ വെടി വെച്ചു. അവന്റെ സഹായക്കാരിൽ ചിലരെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.

പൊരുത്തുക്കാരുടെ രക്ഷാപുരുഷനായ ദെവീസ്സ സായിപും പടയും തെക്കെ ക
രൊലിനയിലെക്കു (South Carolina) ഓടി പൊയിട്ടു, ഉടമ്പടിക്കാരുടെ കുതിരയാള
ർ അവരെ പിന്തുടൎന്നു പിടിച്ചു, മെയി 19ാം൹ മൊന്രൊ (Monroe) കൊട്ടയിൽ തളെ
ച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിന്നു തലവനാകയാൽ, ഉടമ്പടിക്കാരുടെ ര
ക്ഷാപുരുഷൻ പട്ടു പൊയതു, എന്ന ചുമതല അന്യാ‍യം എന്നു തെളിഞ്ഞു എങ്കി
ലും, രാജ്യദ്രൊഹം എന്ന സംഗതിക്കു ഇനി വിസ്താരം നടക്കും.

എന്നാൽ പൊരുത്തുക്കാരുടെ നാട്ടിൽ കൂടി ഉടമ്പടിക്കാരുടെ പടകൾ ചെന്നു, അ
വിടവിടെയുള്ള പട്ടണകൊട്ട പടകളെയും കൈക്കലാക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവി
ടങ്ങളിലും തികഞ്ഞ സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിലും, കാലക്രമാൽ സ്വസ്ഥതയും നിൎഭയ
വും വൎദ്ധിക്കും.

ഉടമ്പടിക്കാരുടെ പടകൾ പിടിച്ച ഇടങ്ങളിൽ കൊള്ള ഇടാത്തതു പൊലെ ൟ
വലിയ ജയം കൊണ്ടിട്ടും, സഹൊദരന്മാരായ തെക്കൎക്കു ശിക്ഷ കല്പിക്കയും, മുഖം
കൊട്ടുകയും ചെയ്യാതെ, രക്ഷാപുരുഷൻ ഉയൎന്ന സൈന്യസ്ഥാനികൾക്കൊഴികെ
എല്ലാവൎക്കും ക്ഷമയും, എങ്ങും സമാധാനവും അറിയിച്ചു. മുമ്പെ പൊർ അമളിയുള്ള
നാടുകളിൽ ഒരൊരുത്തർ നിലെച്ചു, മുമ്പെത്തെ തൊഴിലുകളെയും മറ്റും പിന്നെയും
എടുത്തു വരുന്നു. വടക്കർ തെക്കൎക്കു ഓരൊ സഹായം ചെയ് വാനും തുടങ്ങുന്നു. വിഗ്ര
ഹങ്ങളെ കുമ്പിടുന്നവൎക്കു അങ്ങിനെ കാണിക്കാമൊ?

എന്നാൽ എത്ര മുറിവുകൾ കെട്ടുവാൻ ഉണ്ടു! എത്ര സ്ത്രീകൾ വിധവമാരും, കു
ട്ടികൾ അനാഥരും, വസ്തുവുള്ളവർ ഇരപ്പാളികളും, യജമാനന്മാർ വെലക്കാരും ആ
യി പൊയി! ൟ മുറിവുകൾ പൊറുക്കുമൊ? രാജ്യം ഒട്ടുക്കും യഥാസ്ഥാനമാക്കുവാൻ
ഏറിയ കൊല്ലം വെണ്ടി വരും.

ദൈവം ആകട്ടെ ആ നാട്ടിൽ ന്യായം വിസ്തരിച്ചു, ജനങ്ങളെയും രാജ്യത്തെയും
ശിക്ഷിച്ചതു, നീതിഫലങ്ങൾ വരെണ്ടതിന്നത്രെ ആ ജാതി ദൈവത്തെ നൊക്കി
നടന്നാൽ, മുമ്പെത്തതിൽ നന്നായി വരുവാൻ എളുപ്പം തന്നെ. പിന്നെ എല്ലാ മ
ത്സരക്കാരെ ദൈവം അങ്ങിനെ തന്നെ ശിക്ഷിക്കും എന്നും ഗ്രഹിപ്പിൻ, ആകയാ
ൽ ഏതു ദെഹിയും ശ്രെഷ്ഠാധികാരികൾക്കു കീഴടങ്ങുക. കാരണം ദൈവത്തിൽ നി
[ 32 ] ന്നല്ലാതെ അധികാരം ഒന്നും ഇല്ല. ഉള്ള അധികാരങ്ങളൊ ദൈവത്താൽ നിയമിക്ക
പ്പെട്ടവ. ആകയാൽ അധികാരത്തൊടു മറുക്കുന്നവൻ ദൈവവ്യവസ്ഥയൊടു മറു
ക്കുന്നു. മറുക്കുന്നവരൊ തങ്ങൾക്കു തന്നെ ന്യായവിധിയെ പ്രാപിക്കും. പിന്നെ
വാഴുന്നവർ സൽക്രീയക്കല്ല ദുഷ്ക്രീയക്കത്രെ ഭയമായിരിക്കുന്നു. അധികാരസ്ഥനെ
ഭയപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ഇഛ്ശിക്കുന്നുവൊ? നല്ലതിനെ ചെയ്ക, എന്നാൽ അവനൊടു
പുകഴ്ച ലഭിക്കും; നിണക്കു നന്മക്കായിട്ടല്ലൊ അവൻ ദൈവശുശ്രൂഷകാരനാകു
ന്നു. തീയതിനെ നീ ചെയ്കിലൊ ഭയപ്പെടുക, വെറുതെ അല്ലല്ലൊ അവൻ വാളെ
വഹിക്കുന്നതു. ദൊഷം പ്രവൃത്തിക്കുന്നതിൽ കൊപം നടത്തിക്കുന്ന പ്രതികാരിയാ
യി അവൻ ദൈവത്തിൽ ശുശ്രൂഷക്കാരനാകുന്നു സത്യം. എന്നതു കൊണ്ടു കൊപ
ത്തെ അല്ല, മനസാക്ഷിയെയും വിചാരിച്ചത്രെ കീഴടങ്ങുക തന്നെ ആവശ്യമാകു
ന്നു. അതുകൊണ്ടത്രെ നിങ്ങൾ നികുതിയും കൊടുക്കുന്നു. അവർ ദെവസെവക്കുള്ള
വരും, അതിൽ തന്നെ അഭിനിവെശിക്കുന്നവരും (ഉറ്റു മനസ്സു വെച്ചവരും) ആ
കുന്നതിനാൽ തന്നെ; അതുകൊണ്ടു കടമായുള്ളതു എല്ലാവൎക്കും ഒപ്പിപ്പാൻ, നികുതി
(മെടിക്കുന്നവന്നു) നികുതി, ചുങ്കം (മെടിക്കുന്നവന്നു) ചുങ്കം, ഭയം, വെണ്ടുന്നവന്നു
ഭയം, മാനം വെണ്ടുന്നവന്നു മാനം തന്നെ. (രൊമർ. ൧൩;൧—൭.)

ഇങ്ക്ലിഷ രാജകുഡുംബം.

മഹാബ്രീത്തെൻ ഐയൎലന്ത എന്ന സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ അല
ക്സന്ത്രീനാ വിക്തൊരിയ ൧൮൧൯ മെയി ൨൪ാം൹ ജനിച്ചു. തന്റെ അമ്മാമനാ‍യ
നാലാം വില്യം മഹാരാജാവിന്റെ ശെഷം ൧൮൩൭ ജൂൻ ൨൦ാം൹ രാജ്യാധിപത്യം
പ്രാപിച്ചു; ജൂൻ ൨൧ാം൹ രാജ്ഞി എന്ന പ്രസിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടു ൨൮ാം൹ കിരീടം ധ
രിച്ചു. ൧൮൪൦ ഫിബ്രുവരി ൧൦ാം൹ തന്റെ ദായാതിക്കാരനായിരിക്കയും ൧൮൬൧ ദി
സെംമ്പർ ൧൪ാം൹ അന്തരിക്കയും ചെയ്ത പ്രാൻസിസ അൽബൎത്ത, ഔഗുസ്ത ക
രൽ, ഇമ്മാനുവെൽ എന്ന സഹസ പ്രഭുവിനെ വിവാഹം ചെയ്തു. ഇവരുടെ മ
ക്കൾ.

൧. ൧൮൪൦ നൊവെംബർ ൨൧ാം൹ വിക്തൊരിയ അദിലെദ മറിയ ലൂയിസാ
എന്ന രാജപുത്രി ജനിക്കയും ൧൮൫൮ ജനുവരി ൨൫ാം൹ ഫ്രിദരിക്ക വില്യം എ
ന്ന പ്രുശ്യ ഇളിയ രാജാവിനെ വിവാഹം കഴിക്കയും ചെയ്തു.

൨. ൧൮൪൦ നൊവെംബർ ൯ാം൹ കിരീടാവകാശിയായ അൽബൎത്ത എദ്വൎത്ത
എന്ന വെത്സിലെ പ്രഭു ജനിച്ചു, ൧൮൬൩ മാൎച്ച ൧൯ാം൹ ദെനരാജപുത്രിയായ അ
ലക്സന്ത്ര്യെ വിവാഹം ചെയ്തു.

൩. ൧൮൪൩ എപ്രീൽ ൨൫ാം൹ അലിസ മൊഢ മറിയ എന്ന പുത്രി ജനിക്ക
യും ൧൮൬൨ ജൂലായി ൧ാം൹ ഫ്രിദരിക്ക വില്യം ലുദ്വിഗ എന്ന ഹെസ്സെ ദൎമ്മസ്തത്ത
പ്രഭുവെ വെളി കഴിക്കയും ചെയ്തു.

൪. ൧൮൪൪ ആഗുസ്ത ൬ാം൹ അല്പ്രദ എൎന്നെസ്ക അൽബൎത്ത എന്ന പു
ത്രൻ ജനിച്ചു. [ 33 ] ൫. ൧൮൪൬ മെയി ൨൫ാം൹ ഹെലെന ഔഗുസ്ത വിക്തൊരിയ എന്ന പുത്രി ജ
ജിച്ചു.

൬. ൧൮൪൮ മാൎച്ച ൧൮ാം൹ ലൂയിസ കർളിന അൽബൎത്ത എന്ന പുത്രി ജ
നിച്ചു.

൭. ൧൮൫0 മെയി ൧ാം൹ അർത്തൂർ വില്യം പാത്രീക്ക അൽബൎത്ത എന്ന പു
ത്രൻ ജനിച്ചു.

൮. ൧൮൫൩ എപ്രീൽ ൭ാം൹ ലെയൊപ്പൊൽദ ജൊൎജു ഡങ്കൻ എന്ന പുത്ര
ൻ ജനിച്ചു.

൯. ൧൮൫൭ എപ്രീൽ ൧൪ാം൹ ബെയത്രിസ മറിയ വിക്തൊരി ഫിയൊ
ദൊര എന്ന പുത്രി ജനിച്ചു.


മലയാളത്തിലെ മെലുദ്യൊഗസ്ഥന്മാരുടെ
പെർ വിവരം

REVENUE DEPARTMENT. ൧ റവനിയൂ കാൎയ്യസ്ഥന്മാർ

G. A. Ballard Esqr. ജി. ഇ. ബല്ലാൎഡ കലക്കട്ടരും മജിസ്ത്രെറ്റും.

J. E. Thomas. Esqr. ജെ. എ. തൊമാസ സബ്ബകലക്കട്ടർ.

J. H. Garstin. Esqr. ജെ. എച്ച. ഗാർസ്തൻ ഹെഡ അസി. കലക്കട്ടർ.

A. C. Burnell Esqr. എ. സി. ബൎണ്ണൽ അക്തിങ്ങ ഹെഡ അസിഷ്ടാണ്ടു
കലക്കട്ടർ

W. Logan Esqr. വി. ലൊഗൻ.

J. Cameron Esqr. ജീ കെമറൻ


DEPUTY COLLECTORS. ടിപൂതി കലക്കട്ടൎമ്മാർ.

W. Bates Esqr. വി. ബെതസ.

W. J. Hewrston Esqr.

സി. കണാരൻ.

H. Richardson Esqr. എച്ച. റിച്ചൎത്തസൻ.

S. U. Watson Esqr. സി. ഹ്യൂ. വതസൻ.


താലൂക്കുകളുടെ വിവരം

ചിറക്കൽ താലൂക്ക.

സ്ഥാനം. നാമം. ശമ്പളം.
തഹശ്ശിൽദാർ പി. കൃഷ്ണപട്ടർ ഉറു ൧൭൫
ശിരസ്തദാർ രാമയ്യൻ ,, ൫൦
ഒന്നാം ഗുമസ്തൻ പെരുമാൾ പിള്ള ,, ൨൦
ദെശാധികാരികൾ ൪൨ ഒരൊരുത്തൎക്കു ,, ൫—൪
[ 34 ] കൊട്ടയം താലൂക്ക.
സ്ഥാനം. നാമം. ശമ്പളം.
തഹശ്ശിൽദാർ സി. കരുണാകരമെനൊൻ ഉറു ൧൭൫
ശിരസ്തദാർ കെശവകമ്മത്തി ,, ൪൫
ഒന്നാം ഗുമസ്തൻ കെ. രങ്കൻപട്ടർ ,, ൨൦
ദെശാധികാരികൾ ൨൮ ഒരൊരുത്തൎക്കു ,, ൫—൪

കുറുമ്പ്രനാടു താലൂക്ക.

സ്ഥാനം. നാമം. ശമ്പളം.
തഹശ്ശിൽദാർ കുഞ്ഞി രാമൻ വൈദ്യർ ഉറു ൨൦൦
ശിരസ്തദാർ സൊമെശ്വരയ്യൻ ,, ൫൦
ഒന്നാം ഗുമസ്തൻ രാമൻ മെനൊൻ ,, ൨൦
ദെശാധികാരികൾ ൬൩ ഒരൊരുത്തൎക്കു ,, ൫—൪

കൊഴിക്കൊട താലൂക്ക.

സ്ഥാനം. നാമം. ശമ്പളം.
തഹശ്ശിൽദാർ സീ രാമൻ ഉറു ൧൭൫
ശിരസ്തദാർ കെ. കൊമൻ നായർ ,, ൪൫
ഒന്നാം ഗുമസ്തൻ കെളുകുറുപ്പു ,, ൨൦
ദെശാധികാരികൾ ൩൫ ഒരൊരുത്തൎക്കു ,, ൫—൪

എറനാടു താലൂക്ക.

സ്ഥാനം. നാമം. ശമ്പളം.
തഹശ്ശിൽദാർ പി. രാമൻ മാരയർ ഉറു ൨൦൦
ശിരസ്തദാർ പരമെശ്വര പിള്ള ,, ൫൦
ഒന്നാം ഗുമസ്തൻ വി. രാമസ്വാമിപട്ടർ ,, ൨൦
ദെശാധികാരികൾ ൫൨ ഒരൊരുത്തൎക്കു ,, ൫—൪

പൊന്നാണി താലൂക്ക.

സ്ഥാനം. നാമം. ശമ്പളം.
തഹശ്ശിൽദാർ രാമക്കിണി ഉറു ൨൨൫
ശിരസ്തദാർ പീ സുബുപട്ടർ ,, ൫൫
ഒന്നാം ഗുമസ്തൻ പീ. ഗൊപാലനായർ ,, ൨൦
ദെശാധികാരികൾ ൭൪ ഒരൊരുത്തൎക്കു ,, ൫—൪

വള്ളുവനാട താലൂക്ക.

സ്ഥാനം. നാമം. ശമ്പളം.
തഹശ്ശിൽദാർ മ. രാമുണ്ണി പണിക്കർ ഉറു ൨൦൦
ശിരസ്തദാർ അ. അനന്തപട്ടർ ,, ൫൫
ഒന്നാം ഗുമസ്തൻ ഉ. മഹെശ്വരയ്യൻ ,, ൨൦
ദെശാധികാരികൾ ൬൩ ഒരൊരുത്തൎക്കു ,, ൫—൪
[ 35 ] പാലക്കാട താലൂക്ക.
സ്ഥാനം. നാമം. ശമ്പളം.
തഹശ്ശിൽദാർ ക. കൃഷ്ണമെനൊൻ ഉറു ൨൦൦
ശിരസ്തദാർ വ. അച്ചുതനായർ ,, ൫൫
ഒന്നാം ഗുമസ്തൻ പ. രാമൻ മെനൊൻ ,, ൨൦
ദെശാധികാരികൾ ൮൭ ഒരൊരുത്തൎക്കു ,, ൫—൪

വയനാട താലൂക്ക.

സ്ഥാനം. നാമം. ശമ്പളം.
തഹശ്ശിൽദാർ ഉപ്പൊട്ട കണ്ണൻ ഉറു ൨൦൭
ശിരസ്തദാർ വെങ്കടരാമയ്യൻ ,, ൬൦
ഒന്നാം ഗുമസ്തൻ മ. കൃഷ്ണനായർ ,, ൨൫
ദെശാധികാരികൾ ൧൩ ഒരൊരുത്തൎക്കു ,, ൫—൪

കൊച്ചി താലൂക്ക.

സ്ഥാനം. നാമം. ശമ്പളം.
തഹശ്ശിൽദാർ ഫ്രിദരിക്ക ഗ്രീൻ ഉറു ൧൫൦
ശിരസ്തദാർ ,, ,, ,,
ഒന്നാം ഗുമസ്തൻ നഗരെശ്വരയ്യൻ ,, ൨൦
ദെശാധികാരികൾ ൧ ഒരൊരുത്തൎക്കു ,,

സബ്ബമജിസ്ത്രെറ്റുകൾ

തളിപറമ്പു വെങ്കടരാമയ്യൻ ശമ്പളം ഉറു. ൭൦
കണ്ണനൂർ തയ്യിൽ രാമുണ്ണി ,, ,, ൧൦൦
ചാവശ്ശെരി ക. കുഞ്ഞിരാമൻ നമ്പ്യാർ ,, ,, ൩൫
തലശ്ശെരി ക. ശങ്കര മെനൊൻ ,, ,, ൫൦
കൊയലാണ്ടി അപ്പാവു പിള്ള ,, ,, ൫൦
കൊഴിക്കൊടു സുബ്ബരായൻ മുതലിയാർ ,, ,, ൫൦
തിരുവങ്ങാടി മ. കൃഷ്ണ പണിക്കർ ,, ,, ൫൦
വെട്ടത്ത പുതിയങ്ങാടി പ. ഗൊപാല മെനൊൻ ,, ,, ൫൦
അങ്ങാടി പുരം ക. വീരാങ്കുട്ടി ,, ,, ൩൫
ചാവക്കാടു ക. ചാത്തു മെനൊൻ ,, ,, ൩൫
ആലത്തൂർ താച്ചു മെനൊൻ ,, ,, ൩൫
വയത്തിരി ജീ. എൽ. റുസാൎയ്യൊ ,, ,, ൧൨൫
കൂടലൂർ ശ്രീനിവാസമൂൎത്തി അയങ്കാര ,, ,, ൧൨൫
തങ്കച്ചെരി ഗ്രിഗൊരി ലെപൊൎത്ത ,, ,, ൩൫
അഞ്ചുതെങ്ങ പീത്തർ നെത്തൊ ,, ,, ൪൦
[ 36 ] ൨. സിവിൽ കാൎയ്യസ്ഥന്മാർ Civil Department

H. C. D. Cook Esqr. ഹ. ദ. കുക്ക ജില്ലാജഡ്ജി കൊഴിക്കൊടു.
A.W. Sullivan. Esqr. ഏ. വ. സുല്ലിവൻ ജില്ലാജഡ്ജി തലശ്ശെരി.
G. R. Sharpe Esqr. ജ. റ. ശാൎബ്ബ. സ്മൊൾ കാസ്സ ജഡ്ജി തലശ്ശെരി

പ്രിൻസിപ്പാൾ സദ്രാമിൻ.

കൊഴിക്കൊട. Mr. I. D. Silva. ജൊസില്പ. ശമ്പളം ഉറു. ൫൦൦
തലശ്ശെരി. Mr. A. T. Pereira എ. ഫ. പെരൈറ. ,, ,, ൫൦൦

ശിരസ്തദാർ

കൊഴിക്കൊട ജില്ലാ കൊടത്തി ജ. എ. ഡി. അരൂജ ശമ്പളം ഉറു. ൧൦൦
കൊഴിക്കൊട പ്രിൻസിപ്പാൾ കൊടത്തി വി. ജൊൻ. ,, ,, ൯൦
തലശ്ശെരി ജില്ലാ കൊടത്തി. സുബ്രുവു ,, ,, ൧൦൦
തലശ്ശെരി സ്മൊൾകാസ്സ കൊടത്തി ബ സ. റുസാരി(ഹെഢക്ലാൎക്ക) ൧൦൦
തലശ്ശെരി പ്രിൻസിപ്പാൾ സദ്രാമിൻ കൊടത്തി മാണിക്കൊത്ത.
പൈന്ത്രമെനൊൻ ,, ,, ,, ,, ൮൦

മുൻസിഫന്മാർ

൧. ക്ലാസ്സ.

പാൎപ്പു. നാമം. ശമ്പളം.
കൊഴിക്കൊട. എസ്സ. സി. അരുണാചലമുതലിയാർ ഉറു ൩൦൦
ചാവകാടു എം. ജൊൎജ്ജു ,, ൩൦൦
തലശ്ശെരി മെഷ്ട്ര ജൊക്കിൻ. ദെ. റുസാരിയൊ ,, ൩൦൦

൨. ക്ലാസ്സ.

പാൎപ്പു. നാമം. ശമ്പളം.
ചാവചെരി സുബരാവു ഉറു ൨൦൦
ഇരുവൈനാടു ശാസ്താപയ്യൻ ,, ൨൦൦
വടകര കൂവുക്കൽ കുഞ്ഞി രാമൻ മെനൊൻ ,, ൨൦൦
കടുത്തനാടു പെരുമ്പിലാവിൽ കൃഷ്ണമെനൊൻ ,, ൨൦൦
കുറുമ്പ്രനാടു റുസാരിയൊ ,, ൨൦൦
കവ്വായി ദുമിങ്കൊ. ദെ. ക്രൂസ്സ ,, ൨൦൦
ചെറനാടു ഝെ. എം റുസാരി ,, ൨൦൦
ഏറനാടു കിഴക്കമ്പാട്ട കൃഷ്ണമെനൊൻ ,, ൨൦൦
പാലക്കാട്ട എം. ലബുഷ്ടഡിയർ ,, ൨൦൦
തെന്മലപുരം പാല പ്രത്ത രാമൻ മെനൊൻ ,, ൨൦൦
നെടുങ്ങനാടു എം പാൎത്ഥ സാരഥിപിള്ള ,, ൨൦൦
പട്ടാമ്പി ചെമ്പിൻ കൃഷ്ണമെനൊൻ ,, ൨൦൦
[ 37 ]
കൂറ്റനാടു പല്ലി അഹന്മത സാഹെബ ശബളം ഉറു ൨൦൦
പെട്ടത്തനാടു ചിങ്ങച്ചം വീട്ടിൽ ശങ്കരനായർ ,, ,, ൨൦൦
വെളിയങ്കൊടു പാലക്കറി ജിക്കുഞ്ചുമെനൊൻ ,, ,, ൨൦൦
കൊഴിക്കൊടു അസ്സനാലി സാഹെബ ,, ,, ൨൦൦

൩. ക്ലാസ്സ.

അഞ്ചുതെങ്ങ പീറ്റർ. നെറ്റെ (സബ്ബമജിസ്ത്രെറ്റും) ഉറു ൭൦
വയിത്തിരി കൊറ്റിയത്തരാമൻ (സബ്ബമജിസ്ത്രെറ്റും) ,, ൧൨൫
ഗൂഡല്ലൂർ വെങ്കിടപതിനായിഡു (സബ്ബമജിസ്ത്രെറ്റും) ,, ൧൨൫

തപ്പാൽ ക്രമങ്ങൾ

കത്ത പുസ്തകം ഭാണ്ഡം എന്നിവയുടെ തൂക്കത്തിൻ പ്രകാരം തപ്പാൽ കൂലിവി
വര ലെഖനമാവിതു.

൧. കത്ത.

തൂക്കം മുദ്രവില
ഉറുപ്പികയിൽ ഏറാത്തത്തിന്നു ,, പൈ.
ഉറു ,, അണ.
,, ,, ,,
,, ,,
,, ,,

എന്നിങ്ങിനെ ഒരൊ ഉറുപ്പികയുടെയും അതിന്റെ യാതൊരു അംശത്തിന്റെയും
തൂക്കത്തിന്നു. ൟരണ്ട അണ ഏറുകയും ചെയ്യും. മുദ്രയില്ലാത്ത കത്തിന്നു ഇരട്ടിച്ച
കൂലി ഉണ്ടു. വല്ല കത്തിന്നു വെച്ചമുദ്ര പൊരാതെ ആയിവന്നാൽ അതിനെ വാങ്ങു
ന്നവൻ ആ മുദ്രയുടെയും ന്യായമായ കൂലിയുടെയും ഭെദം ഇരട്ടിച്ചു കൊടുക്കെണ്ടി
വരും. ൧൨ ഉറുപ്പിക തൂക്കത്തിൽ അധികമുള്ളത ഭാണ്ഡതപ്പാൽ നടക്കുന്ന കച്ചെരി
കളിൽ കത്ത എന്നവെച്ചു എടുക്കയില്ല. ഭാണ്ഡത്തിലത്രെ ചെൎക്കുന്നുള്ളു. ഭാണ്ഡമി
ല്ലാത്ത കച്ചെരിയിൽ എടുക്കയും ചെയ്യും.

൨. പുസ്തകം

പുസ്തകം, വൎത്തമാന കടലാസ്സു മുതലായ എഴുത്തുകളെ തപ്പാൽ വഴിയായി അ
യപ്പാൻ വിചാരിച്ചാൽ അവറ്റെ രണ്ടു പുറത്ത തുറന്നിരിക്കുന്ന മെഴുത്തുണിയിൽ
കെട്ടി “പുസ്തകത്തപ്പാൽ” എന്നവാക്കു തലക്കൽ എഴുതെണം. എന്നാൽ ൨൦ ഉറു
പ്പിക ( ꠱ റാത്തൽ) തൂക്കത്തിന്നു ഒർ അണയുടെയും ൪൦ ഉറുപ്പിക തൂക്കത്തിന്നു അധികമുള്ള പു
സ്തകം അയപ്പാൻ കഴികയില്ല. മുദ്രവെക്കാതെ കണ്ടു ൟ തപ്പാൽ ഒന്നും എടുത്തു കൂ
ടാ. എന്നാൽ ൟ ഇങ്ക്ലിഷ സൎക്കാൎക്ക അധീനമായിരിക്കുന്ന ഹിന്തു രാജ്യങ്ങളുടെ ഏ
തു സ്ഥലത്തിലെക്കും മെൽപറഞ്ഞ തൂക്കമുള്ള കത്തിന്നും പുസ്തകത്തിന്നും മെൽ പറ
[ 38 ] ഞ്ഞ കൂലിയും മതി. കണ്ണൂരിലെക്കും കാശിയിലെക്കും ഒക്കുന്ന തൂക്കത്തിന്നും ഒക്കു
ന്ന മുദ്രവെണം.

൩. ഭാണ്ഡം.

ൟ തൂക്കത്തിന്നു ഏറാത്തത്തിന്നു
ഉറുപ്പിക തൂക്കം.
൨൦ ൧൦൦ ൨൦൦ ൩൦൦ ൪൦൦ ൫൦൦ ൬൦൦
ഇതിന്നു ഏറാത്തതിന്നു മുദ്രവില. ഉ. അ. ഉ. അ. ഉ. അ. ഉ. അ. ഉ. അ. ഉ. അ. ഉ. അ.
മൈല്ല.
൧൦൦ ,, ,, ,, ,, ൧൨ ,,
൩൦൦ ,, ,, ൧൨ ,, ൧൨
൬൦൦ ,, ൧൨ ,, ,, ,,
൯൦ ൧൨ ,, ൧൧ ൧൩
൧൨൦൦ ,, ,, ,, ൧൨ ,, ൧൫ ,, ൧൮ ,,
൧൨൦൦ ഏറിയാൽ ൧൪ ൧൨ ൧൧ ൧൫ ,, ൧൮ ൧൨ ൨൨

ഇങ്ങനെ അയക്കുന്ന കെട്ടുകളിൽ കത്ത ഒന്നും അരുത. ആയതിനെ മെഴുത്തു
ണികൊണ്ടു നല്ലവണ്ണം പുതഞ്ഞു ഇതിൽ റെഗ്യുലെഷിന്നു വിരൊധമായി ഏതു
മില്ല. എന്ന തലക്കൽ ഒരു എഴുത്തും അയക്കുന്നവന്റെ പെരും ഒപ്പും ചെൎത്തു വെ
ക്കുകയും വെണം. മെൽ പറഞ്ഞ കൂലി പണമായിട്ടൊ മുദ്രയായിട്ടൊ കൊടുക്കുന്ന
തിൽ ഭെദമില്ല. വെറുതെ അയച്ചാൽ വാങ്ങുന്നവൻ ൟ വില തന്നെ കൊടുക്കെ
ണ്ടി വരും.

മുദ്രാവിധങ്ങൾ.

ഹൂണ്ടിക ബീൽഒഫ എക്സച്ചെഞ്ച, തൽക്ഷണം മുതൽ അടക്കുന്ന എഴുത്തുകൾ
എന്നിവ ൨൦ ഉറുപ്പികയാൽ എറാഞ്ഞാൽ മുദ്രവെണ്ട. ഏറിപൊയൊ എന്നാൽ ഒർ
അണയുടെ മുദ്രയെ പതിക്കെണം.

തൽക്ഷണം പണം ഇളക്കുകയും. പണം ഒരു സംവത്സരത്തിൽ അധികം താ
മസിപ്പിക്കാതെയുമുള്ളവറ്റിന്നു മുദ്രവിലയാവിതു.

ഉറു. അണ.
൧൦൦ ഉറുപ്പികയിൽ ഏറാത്തത്തിന്നു ,,
൧൦൦ റ്റിൽ അധികം ൨൫൦ ,, ,, ,,
൨൫൦ ,, ൫൦൦ ,, ,, ,,
൫൦൦ ,, ൧൦൦൦ ,, ,, ,, ൧൨
൧൦൦൦ ,, ൨൫൦൦ ,, ,,
൨൫൦൦ ,, ൫൦൦൦ ,, ,, ,,
൫ ൦൦൦ ,, ൧൦ ൦൦൦ ,, ,, ,,
൧൦ ൦൦൦ ,, ൨൦ ൦൦൦ ,, ,, ൧൨ E ,,
൨൦,൦൦൦ ,, ൩൦ ൦൦൦ ,, ,, ൧൮ ,,
൩൦,൦൦൦ എന്നതിൽ അധികമുള്ളതിന്നു ,, ,, ൨൪ ,,
[ 39 ] കറാർ മുതലായ എഴുത്തുകൾക്ക വെണ്ടിയ മുദ്രകടലാസ്സുകളുടെ വിവരം.
ഉറു. അണ.
൨൫ ഉറു. ഏറാത്തത്തിന്നു ,,
൫൦ ,, ,,
൫൦ ഉറു ൧൦൦ ,, ,,
൧൦൦ ,, ൨൦൦ ,, ,,
൨൦൦ ,, ൩൦൦ ,, ,,
൩൦൦ ,, ൫൦൦ ,, ,,
൫൦൦ ,, ൭൦൦ ,, ,,
൭൦൦ ,, ൧൦൦൦ ,, ,,
൧൦൦൦ ,, ൨൦൦൦ ,, ൧൦ ,,
൨൦൦൦ ,, ൩൦൦൦ ,, ൧൫ ,,
൩൦൦൦ ,, ൫൦൦൦ ,, ൨൫ ,,
൫൦൦൦ ,, ൧൦,൦൦൦ ,, ൩൫ ,,
൧൦,൦൦൦ ,, ൨൦,൦൦൦ ,, ൬൦ ,,
൨൦,൦൦൦ ,, ൪൦,൦൦൦ ,, ൧൦൦ ,,
൪൦,൦൦൦ ,, ൬൦,൦൦൦ ,, ൧൨൫ ,,
൬൦,൦൦൦ ,, ൮൦,൦൦൦ ,, ൧൫൦ ,,
൮൦,൦൦൦ ,, ൧൦൦,൦൦൦ ,, ൨൦൦ ,,

പിന്നെ ഒരൊ ലക്ഷത്തിന്റെ അംശത്തിന്നും ൧൦൦, മുഴുവൻ ലക്ഷത്തിന്നും ൨൦൦
ഉറുപ്പിക കയറ്റം ഉണ്ടാകും.

പണയാധാരം ജന്മാധാരം മുതലായവറ്റിന്നു വെണ്ടിയ
മുദ്രകടലാസ്സുകളുടെ വിവരം.

ഉറു. അ.
൧൦൦ ഉറുപ്പികയിൽ ഏറാത്തത്തിന്നു ,,
൧൦൦ ഉറു ൧൦൦ ,, ,, ,,
൨൦൦ ,, ൨൦൦ ,, ,, ,,
൪൦൦ ,, ൪൦൦ ,, ,, ,,
൮൦൦ ,, ൮൦൦ ,, ,, ൧൨ ,,
൧൨൦൦ ,, ൧൨൦൦ ,, ,, ൨൦ ,,
൨൦൦൦ ,, ൨൦൦൦ ,, ,, ൩൦ ,,
൩൦൦൦ ,, ൩൦൦൦ ,, ,, ൪൦ ,,
൪൦൦൦ ,, ൪൦൦൦ ,, ,, ൫൦ ,,
൫൦൦൦ ,, ൫൦൦൦ ,, ,, ൭൫ ,,
൭൦൦൦ ,, ൭൦൦൦ ,, ,, ൧൦൦ ,,
൧൦,൦൦൦ ,, ൧൦,൦൦൦ ,, ,, ൧൫൦ ,,
൨൦,൦൦൦ ,, ൨൦,൦൦൦ ,, ,, ൨൦൦ ,,
൪൦,൦൦൦ ,, ൬൦,൦൦൦ ,, ,, ൩൦൦ ,,
൬൦,൦൦൦ ,, ൮൦,൦൦൦ ,, ,, ൪൦൦ ,,
൮൦,൦൦൦ ,, ൧൦,൦൦൦൦ ,, ,, ൫൦൦ ,,

പിന്നെ ഒരൊ അമ്പതിനായിരത്തിന്നും ൨൦൦ ആയ്തിന്റെ യാതൊരു അംശത്തി
ന്നും ൧൦൦ ഉറുപ്പിക കയറ്റം ഉണ്ടാകും.
[ 40 ] പാട്ടം വീട്ടുകൂലി മുതലായ ആധാരങ്ങൾക്ക മുദ്ര പറ്റിക്കെണ്ടുന്ന പ്രകാരങ്ങൾ.

ഒരു സംവത്സരവും. അതിൽ അധികവും.
൨൪ ഉറുപ്പികയിൽ ഉറു. അ. ഉറു. അ.
ഏറാത്തത്തിന്നു. ,, ,,
൨൪ ഉറുപ്പികയി ഏറി ൫൦ ,, ,, ,, ൧൨
൫൦ ,, ,, ൧൦൦ ,, ,, ൧൨ ,,
൧൦൦ ,, ,, ൨൨൫ ,, ,, ,,
൨൨൫ ,, ,, ൫൦൦ ,, ,, ,,
൫൦൦ ,, ,, ൧൦൦൦ ,, ,, ,,
൧൦൦൦ ,, ,, ൨൦൦൦ ,, ,, ൧൬ ,,
൨൦൦൦ ,, ,, ൪൦൦൦ ,, ൧൬ ,, ൩൨ ,,
൪൦൦൦ ,, ,, ൬൦൦൦ ,, ൨൪ ,, ൪൮ ,,
൬൦൦൦ ,, ,, ൧൦,൦൦൦ ,, ൪൦ ,, ൮൦ ,,
൧൦,൦൦൦ ,, ,, ൨൫,൦൦൦ ,, ൧൦൦ ,, ൨൦൦ ,,
൨൫,൦൦൦ ,, ,, ൫൦,൦൦൦ ,, ൨൦൦ ,, ൪൦൦ ,,

പിന്നെ കയറുന്നൊരൊ ഇരുപതിനായരത്തിന്നും അതിന്റെ യാതൊരു അംശ
ത്തിന്നും ഏക വത്സരത്തിനായി ഉറു ൧൦൦ ബഹു വത്സരങ്ങൾക്കായി ഉറു ൨൦൦ കയ
റുകയും ചെയ്യും

ഗ്രഹണങ്ങൾ.

ൟ ൧൮൬൬. വൎഷത്തിൽ മലയാളികൾക്കു കാണാകുന്ന ഗ്രഹണം ഇല്ല. മാൎച്ചമാ
സം ൩൧ സെപ്തെംബർ മാസം ൨൪ എന്ന ൟ രണ്ടു പൌൎണ്ണമികളിൽ ചന്ദ്രഗ്രഹ
ണം സംഭവിക്കുന്നു എങ്കിലും അതു ഭൂഗൊളത്തിന്റെ വെറെ ഭാഗത്ത കാണായി വ
രുന്നു. പിന്നെ മാൎച്ചമാസം ൧൬ ഒക്തൊബർ എന്നീരണ്ടു അമാവാസികളിൽ സൂ
ൎയ്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാകും. അവറ്റിൽ ഒന്നാമതിനെ ൟ ആസ്യഖണ്ഡത്തിന്റെ വട
ക്ക കിഴക്ക പ്രദെശങ്ങളിൽ പാൎക്കുന്നവർ കാണും, മറ്റെതു യുരൊപ്പ ഖണ്ഡത്തി
ന്റെ പടിഞ്ഞാറെ അംശങ്ങളിൽ കാണായി വരുന്നു.

പ്രയത്നത്തിന്നു തക്കകൂലി.

ഉത്തര രാജ്യങ്ങളിൽ വെച്ചു ഒരു നഗരവാസിയുടെ ചെറുമകൻ ഗൃഹം വിട്ടു ഒ
രൊ തെറുവീഥികളിൽ കൂടി തുള്ളി ചാടി ചാരുവാസം പാടി കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പൊ
ൾ കുനിഞ്ഞു വടികുത്തി അതിദീനതയൊടെ നടക്കുന്നൊരു കിഴവനെ കണ്ടു ദുഷ്ടാ
ത്മനാ ഒരു കല്ല എടുത്തു അവനെ എറിഞ്ഞശേഷം കിഴവൻ നിന്നു നൊക്കി സ
ന്തൊഷഭാവം കാട്ടി. ഹാ എൻ കുമാര. നീ ഒരു മഹാ സമൎത്ഥൻ. എത്രയും ഒരു നല്ല
കുട്ടി. നിന്നെ പെറ്റ അമ്മ ഭാഗ്യവതി തന്നെ. ഇതാ നിന്റെ വൻക്രിയക്കായി ഞാൻ
തരുന്ന രണ്ടു പൈശ്ശ നീ വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പാൻ വല്ലതും കൊണ്ടു എന്നെ ഒൎത്തിട്ടു തി
ന്നുക. നിന്റെ പ്രയത്നത്തിന്നു തക്ക കൂലി തരുവാൻ എനിക്ക കഴിയായ്ക കൊണ്ടു
എന്റെ ദുഃഖം ഞാൻ പറയെണമൊ എങ്കിലും അങ്ങു നടക്കുന്ന വാഴുന്നൊരെയും
നീ ഇതുപ്രകാരം തന്നെ ചെയ്താൽ നിണക്ക ഉചിതമുള്ളതു കിട്ടും എന്ന പറഞ്ഞാ
റെ ചെറുക്കൻ പൈശ്ശ വാങ്ങി ഒന്നു തുള്ളി ഉല്ലസിച്ചു പാഞ്ഞു കല്ല എടുത്തു ധന
വാനെയും എറിഞ്ഞു ചിരിച്ചുംകൊണ്ടു നിന്നപ്പൊൾ അവൻ തിരിഞ്ഞു നൊക്കി ക [ 41 ] ളിക്കാരനെ കണ്ടു കൊപിച്ചു പൊലിസ്കാരനെ വരുത്തി അവനെ പിടിപ്പിച്ചു കച്ചെ
രിയിലാക്കി അവന്നു തന്റെ പ്രയത്നത്തിന്നു തക്ക കൂലിയെ കൊടുപ്പിക്കയും ചെയ്തു.

അലംഭാവ സൂചകം.

എല്ലാവരും തങ്ങൾക്കു ലഭിപ്പതിലുല്ലാസത്തൊടിരിക്കുക നല്ലു. അല്ലായ്കയിൽ പുനര
വകടമുണ്ടാം ചൊല്ലാമതിനൊരു കഥ ഞാനധുനാ. പണ്ടൊരുനാൾ ബതകുണ്ഠതയെ
റും രണ്ടു വിലാളന്മാരൊരുമിച്ചു. ഇണ്ടൽ മുഴുത്തു വിശക്കുകയാലകതണ്ടു കലങ്ങി
കൊണ്ടു നടന്നു. കണ്ടൊരു വീട്ടിൽ പുക്കു തിരഞ്ഞരിയുണ്ടയതൊന്നു കവൎന്നു ഗമി
ച്ചു. കണ്ടമതാക്കി മുറിച്ചതു പിന്നെ രണ്ടൊഹരി ചെയ്തിട്ടു വസിച്ചാർ. ഉണ്ട പകു
ത്തതു ശരിയാകാഞ്ഞഥ ശണ്ഠ പിണഞ്ഞിതു പൂച്ചകൾ തമ്മിൽ. എന്റെതു ചെറി
യതു നിന്റെതു വലിയതു നിന്റെതു തരികയിതെന്റെതു തരുവൻ. നിന്റെതു
വെണ്ട നമുക്കിതുമതി പുനരെന്റെതു ഞാൻ തവതരികയുമില്ല. തൎക്കമതിങ്ങിനെ
ചെയ്യുമ്പൊഴൊരു മൎക്കടനവിടെ വന്നുര ചെയ്താൻ തൎക്കിക്കുന്നതു ദുൎഗ്ഗുണമത്രെ സ
ൽഗുണവാന്മാരല്ലയൊ നിങ്ങൾ. ശണ്ഠ വെടിഞ്ഞതു കൊണ്ടു ഭവാന്മാരുണ്ടയതെ
ൻ കരതണ്ടിൽ തരുവിൻ. തെല്ലുമൊരെറക്കുറവു വരാതെ തുല്യാംശെന പകുത്തു തരാം
ഞാൻ. പൂച്ചകളതു കെട്ടവനുടെ കയ്യിൽ വാച്ച കതൂഹലമുണ്ട കൊടുത്തു. വഞ്ചകനാ
കിയ മൎക്കട നീചനു നെഞ്ചു കുളിൎത്തതു കിട്ടിയ സമയെ. കിഞ്ചന പൊലുമവൎക്കു
കൊടാതച്ചഞ്ചലമതികളെ വഞ്ചിപ്പതിനായി. കൊണ്ടു നിനച്ചവനുണ്ടകൾ തൻ
കൈരണ്ടിലുമാക്കിക്കൊണ്ടുര ചെയ്താൻ. ഇക്കഷണം പുനരക്കഷണത്തിൽ പൊ
ക്കവുമെറും ഘനവുമതെറും. മുറ്റുമതൊടിദ മൊക്കണമെങ്കിൽ ചെറ്റു കടിച്ചെ മതിയാ
കുള്ളു. എന്നു പറഞ്ഞവനൊന്നു കടിച്ചാനന്യം വലുതായിതീൎന്നു തദാനീം. തെറ്റ
ന്നതിനെയുമൊട്ടു കടിച്ചു ചെറ്റതുനെരം മറ്റതു വലുതായ. പങ്കിത മതിയാം വാന
ര നീചൻ വൻചതികൊണ്ടുടനുണ്ടയതെവം. മിക്കതുമില്ലാതാക്കിയവൻ വയർ
പൊക്കവുമായബത വീൎത്തു തുടങ്ങി. ആഖുദ്വെഷികളതു കണ്ടുടനെ ശൊകത്തൊട
വനൊടുര ചെയ്തു. അയ്യൊ മൎക്കടകൎക്കശ നീയിഹപൊയ്യാൽ വഞ്ചന ചെയ്യുവതെന്തു.
തൎക്കികളാകിയ ഞങ്ങടെ തൎക്കം തീൎക്കുവതിന്നായ് വന്നൊരു നീ ബഹു. മൂൎക്ക്വതയാൽ
ബതവഞ്ചിച്ചീടുവതാൎക്കു സഹിക്കും മൎക്കടകുമതെ. ചെയ്യരുതിതു ബഹു കൈതവമി
നി നിൻ കയ്യിലതെങ്കലുമിങ്ങു തരെണം. പയ പെരുതെങ്ങൾക്കയ്യൊ ശിവശിവ
പൊയ പറകെന്നു നിനച്ചീടരുതെ. ഉന്ദുരുഖാദികഴലൊടുമിങ്ങിനെ ചൊന്നൊരു
വാക്യം കെട്ടുവനൂചെ. നന്നല്ലിങ്ങിനെ ദൊഷാരൊപണമെന്നിൽ ചെയ്വതു നിങ്ങ
ൾക്കധുനാ. ദൊഷികളാകിയ മൂഷികരെ ബ്ബതദ്വെഷിച്ചറുതിവരുത്തി പ്രജകടെ ക്ലെ
ശം തീൎപ്പൊരു നിങ്ങൾക്കൊരുവൻ ദൊഷം ചെയ്കിലവൻബഹു ദുഷ്ടൻ. നിങ്ങടെ
വാദം തീൎപ്പതിനല്ലാതിങ്ങഭിലാഷമതൊന്നിനുമില്ല. എന്നതു നിനയാതിന്നിഹ നമ്മെ
ദുൎന്നയനെന്നു നിനെപ്പതു കഷ്ടം. എന്നുടെ കാൎയ്യാദികളും വിട്ടിഹ നിങ്ങളുടെ കാൎയ്യം
ശുഭമായത്തീൎപ്പാൻ. ഇതുവരെയും ഞാൻ യത്നം ചെയ്തെനതിനുടെ കൂലിതരെണം
നിങ്ങൾ. നിഷ്ക്രിയമെന്നിയെ പണി ചെയ്യിപ്പതു ദുഷ്ക്രമമെന്നതു വിശ്രുതമല്ലൊ.
ഉത്തമരാകിയ നിങ്ങൾക്കൊട്ടും യുക്തമല്ല വിചാരിച്ചാലും കാശും പണവും നിങ്ങ
ൾക്കില്ലെന്നാശയമതിൽ ഞാനറിയുന്നതിനാൽ. എന്നുടെ കയ്യിൽ ശെഷിച്ചതു ഞാൻ
തിന്നു വനിപ്പൊൾ കൂലിതരെണ്ട. എന്നുര ചെയ്തുടനുണ്ടയ ശെഷം തിന്നു മുടിച്ചു
കുരങ്ങു ഗമിച്ചു. അതിമൊഹികളാം പുച്ചകൾ തങ്ങടെ മതിമൊശത്തെ യറിഞ്ഞഴൽ
പൂണ്ടാർ. അതു കാരണമായി തങ്ങൾക്കുള്ളതു മതിയെന്നൊൎക്കുവിനെല്ലാജനവും.
അതു കൂടാതിഹമദ്ധ്യസ്ഥതയിൽ ചതിയന്മാരെയുമാക്കുകയരുതെ. [ 42 ] ൧ാം പട്ടിക വെപ്പൂർ തൊട്ടു ചെന്നപ്പട്ടണം വരെക്കും കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറ്റൻ ഇരിമ്പു പാതയിൽ
കൂടിയ പുകവണ്ടി വലികൾ കിഴക്കൊട്ടു പൊയാൽ.

മൈൽസ
വെപ്പൂരിൽ
നിന്നു.
പുകവണ്ടി സ്ഥാനങ്ങൾ ആഴ്ചതൊറും ഞായറാഴ്ചയിൽ
മാത്രം— എന്ന കുറി വണ്ടി താ
മസിക്കുന്നു എന്നു കാണിക്കുന്നു.

വ. എന്നതു വണ്ടി വരവു.

പു. „ വണ്ടി പുറപ്പാടു

ഉ. മ. „ ഉച്ചെക്കു മുമ്പെ.

ഉ. ത. „ ഉച്ച തിരിഞ്ഞിട്ടു.

ഉ. അ. „ ഉറുപ്പിക, അണ,
പൈ എന്നവ കുറിക്കുന്നു.

ഉറുപ്പികക്കു ൧൬ അണാവും (നാ
ലു മുക്കാൽ, മൂന്നു പുത്തൻ അല്ലാ
യ്കിൽ തുട്ടു)

ഒരണ്ണക്കു ൧൨ പൈയും ഉണ്ടു.

൧. ൨. ൩.
തരം.
൧. ൨.
തരം.
ചരക്കു. ചരക്കു. ൧. ൨. ൩.
തരം.
൧. ൨. ൩.
തരം.
൧. ൨.
തരം.
ഉ. മു. ഉ. തി. ഉ. മു ഉ. തി.
വെപ്പൂർ . . . . . . . . 7 15 12 30 7 15 12 30
പരപ്പനങ്ങാടി . . . . . . 7 45 1 0 7 45 1 0
13¾ താനിയൂർ . . . . . . . . 8 2 1 18 8 2 1 18
18¾ തിരൂർ . . . . . . വ . . 8 21 1 35 8 21 1 35
പു. . 8 26 1 40 8 26 1 40
28 കുറ്റിപ്പുറം . . . . . . . 8 55 2 12 8 55 2 12
39½ പട്ടാമ്പി . . . . . . . . 9 28 2 50 9 28 2 50
46¾ ചെറുവണ്ണൂർ . . . . . . . . 9 58 3 15 9 58 3 15
54¾ ഒറ്റപ്പാലം . . . . . . 10 30 3 45 10 30 3 45
59¼ ലക്കിടി . . . . . . . . 10 47 4 1 10 47 4 1
68½ പറളി . . . . . . . . . 11 15 4 27 11 15 4 27
74¼ പാലക്കാടു . . . . . വ . . 11 35 4 44 11 35 4 44
പു. . 11 50 4 54 11 50 4 54
ഉ. തി. ഉ. മു. ഉ. തി.
82¾ കഞ്ചിക്കൊടു . . . . . . . . 12 20 5 19 9 10 12 20 5 19
98¼ മതുക്കരെ . . . . . . . . 1 20 6 20 1 20 6 20
104¼ കൊയമ്പുത്തൂർ . . . . വ . . 1 40 6 40 10 45 1 40 6 40
[ 43 ]
ഉ. തി ഉ. മു. ഉ. മു.
പു . . 2 15 12 30 4 45 2 15 4 45
120¼ സൊമനൂർ . . . . . . . 3 3 1 20 5 29 3 3 5 29
131¼ അവനാശി . . . . . . . 3 50 2 2 6 0 3 50 6 0
139¾ ഊത്തുകളി . . . . . . . 4 15 2 36 6 28 4 15 6 28
154 പെറന്തുറി . . . . . . . 4 58 3 26 7 10 4 58 7 10
163¼ ൟരൊടു . . . . . . . . 5 24 4 1 7 40 5 24 7 40
175¾ ചങ്കിലിതൂൎക്കം . . . . . . . 6 12 4 50 8 25 6 12 8 25
186½ മൿദാനൽ ചാവടി . . . . . 6 45 5 35 9 3 6 45 9 3
199½ ചെലം . . . . . . വ . . 7 20 6 5 9 35 7 20 9 35
1, & 2
തരം.
1, 2 & 3
തരം.
൩ തരം. ചറക്കു. 1, 2 & 3
തരം.
1, & 2
തരം.
1, 2 & 3
തരം.
*ഉ. തി.
†ഉ. മു.
‡ ഉ. മു.
ഉ. തി. ഉ. മു. ഉ. മു. ഉ. മു. ഉ. മു. ഉ. തി. ഉ. മു.
ചെലം . . . . . പു . . 8 0 3 0 9 55 8 0 9 55
214 ശിവരായമല . . . . . . . . 9 0 3 55 10 35 9 0 10 35
226 മല്ലാപുറം . . . . . . . . 10 0 4 55 11 11 10 0 11 11
240½ മൊറാപുറം . . . . . . . 11 0 5 50 11* 50 11 0 11* 50
255 ശാമൽപട്ടി . . . . . . . 12† 0 6 45 12 30 12‡ 0 12 30
269½ തിരുപ്പത്തൂർ . . . . . . . . 12 50 7 35 1 5 12 50 1 5
274¼ ചൊലാൎപ്പെട്ട, . . . വ . . 1 5 7 55 1 20 1 5 1 20
ഉ. മു. ഉ. തി. ഉ. മു. ഉ. തി.
258¾ പെങ്കളൂർ . . . . വ . . 6 50 6 30 6 50 6 30
ചോലാൎപ്പെട്ട . . . പു . . 1 30 6 0 8 15 1 40 1 30 1 40
283½ വാണിയമ്പാടി . . . . . . 6 30 8 52 2 5 2 5
[ 44 ]
൧ാം പട്ടിക വെപ്പൂർ തൊട്ടു ചെന്നപ്പട്ടണം വരെക്കും കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറ്റൻ ഇരിമ്പു പാതയിൽ
കൂടിയ പുകവണ്ടി വലികൾ കിഴക്കൊട്ടു പൊയാൽ.
മൈൽസ
വെപ്പുരിൽ
നിന്നു.
പുകവണ്ടി സ്ഥാനങ്ങൾ. ആഴ്ചതൊറും. ഞായറാഴ്ചയിൽ
മാത്രം.
൧. ൨. ൩.
തരം
൧. ൨.
തരം.
ചരക്കു. ചരക്കു. ൧. ൨. ൩.
തരം.
൧. ൨. ൩.
തരം.
൧. ൨. ൩.
തരം
ഉ. മു. ഉ. തി. ഉ. മു. ഉ. തി.
293½ അമ്മൂർ . . . . . . . . 2 33 7 10 9 32 2 25 2 33 2 25
300¾ മെൽപട്ടി . . . . . വ . . 7 32 10 0 2 38
പു . . 10 43
310½ കുടിയെത്തം . . . . . . 8 10 11 30 3 0 3 0
825¾ വെലൂർ . . . . . വ . . 4 12 6 10 8 45 12 21 3 30 4 12 3 30
പു . . 4 20 9 0 12 26 3 35 4 20 3 35
333¼ തിരുവല്ലം. . . . . . . 6 30 9 31 12 50 3 53
341¼ ആൎക്കാടു . . . . . . . 5 10 6 50 10 5 11 14 4 10 5 10 4 10
350½ ചൊളിയങ്കപുറം . . . . . 7 20 10 36 1 40 4 32
363¾ അറകൊണം . . . . വ . . 6 17 8 20 11 25 2 32 5 0 6 17 5 0
ഉ. തി. ഉ. തി.
443 രെട്ടിപള്ളി . . . . . . . 3 0 3 0
അറകൊണം . . . . പു . . 6 25 3 50 11 35 2 42 5 10 6 25 5 10
370¼ ചിന്നമ്മാപെട്ട . . . . . . 9 10 12 0 3 5 5 25
376¾ കടമ്പത്തൂർ . . . . . . . 9 31 3 32 5 40
380½ തിരുവളൂർ . . . . . . . . 7 31 9 45 12 39 3 45 5 50 7 31 5 50
[ 45 ]
388½ തിന്നനൂർ . . . . . . . . 7 55 10 12 1 8 4 5 6 15 7 55 6 15
393¼ ആവടി . . . . . . . . . 8 10 10 30 1 26 4 25 8 10 6 30
402¾ പിറമ്പൂർ . . . . . വ . .
പു . .
8 35 11 0 2 0
2 20
5 15 6 55 8 35 6 55
406¼ ചെന്നപ്പട്ടണം . . . . വ . . 9 0 11 20 2 40 5 45 7 15 9 0 7 15
പെങ്കളൂർ ചിന പാത
വെപ്പൂരിൽ നിന്നും മറ്റും പുറപ്പെട്ടാൽ
വടപടിഞ്ഞാറ്റൻ, ചിന പാത
വെപ്പുരിൽ നിന്നും മറ്റും പുറപ്പെട്ടാൽ
വെപ്പൂരിൽ
നിന്നുള്ള
ദൂരം.
ആഴ്ച തൊറും. വെപ്പൂരിൽ
നിന്നുള്ള
ദൂരം.
ആഴ്ച
തൊറും.
ഞായറാ
ഴ്ചയിൽ.
ഉ. മു. ഉ. തി. ഉ. മു.
274¼ ചൊലാൎപ്പെട്ട . . . . വ . . 1 5 1 20 363¾ അറകൊണം . . . . . വ . . 8 20
പു . . 1 45 1 40 പു . . 9 20 9 20
296½ കുപ്പം . . . . . . . . . . 3 20 3 15 371¾ തിരുത്തണി . . . . . . . . 9 48 9 48
317¾ കൊലാർറൊട്ടു . . . . . . . 4 25 4 25 381 നകരി . . . . . . . . . . 10 20 10 20
334¼ മാലൂർ . . . . . . . . . . 5 15 5 20 390½ പട്ടൂർ . . . . . . . . . . 10 52 10 52
346¼ കാടുകൊടി . . . . . . . . 399¼ പൂടി. . . . . . . . . . . 11 23 11 23
358¾ പെങ്കളൂർ . . . . . . . . 6 30 6 50 405 തിരുപ്പതി . . . . . . വ . . 11 45 11 45
പു . . 12 0 12 0
ഉ. തി. ഉ. തി.
430¼ കൂടൂർ . . . . . . . . . . 2 15 2 15
443 രെട്ടിപള്ളി. . . . .. . . . 3 0 3 0
[ 46 ]
൨ാം പട്ടിക

ചെലം തൊട്ടു വെപ്പൂരൊളം
കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറ്റൻ ഇരിമ്പു പാതയിൽ
കൂടിയ പുകവണ്ടി വലികൾ.
പടിഞ്ഞാറൊട്ടു പൊയാൽ


പുകവണ്ടി

താഴെ കാണിച്ച

മദ്രാശിയിൽ
നിന്നുള്ള
ദൂരം.
പൂകവണ്ടി
സ്ഥാനങ്ങൾ.
ആഴ്ചതൊറും. വെപ്പൂർ തൊട്ടു യാത്ര
൧. ൨. ൩.
തരം.
൧. ൨. ൩.
തരം.
൧ാം തരം.
ഉ. മു. ഉ. തി.
206¾ ചെലം . . പു . . 7 0 5 0 ഉ. അ. പൈ.
219¾ മൿദാനൽ ചാവടി . 7 35 5 35 ചെന്നപട്ടണം . . 25 7 0
230½ ശങ്കരദുൎഗ്ഗ . . . . 8 25 6 12 പിറമ്പൂർ . . . . 25 3 0
243 ൟരൊടു . . . . 9 6 6 50 അറകൊണം . . . 22 12 0
252¼ പെറന്തുറി . . . 9 46 7 25 ആൎക്കാടു . . . . 21 5 0
266½ ഊത്തുകുളി . . . 10 31 8 7 വെലൂർ 20 6 0
275 അവനാശി . . . 11 0 8 35 വാണിയമ്പാടി . . 17 12 0
286 സൊമനൂർ . . . . 11 33 9 6 ചൊലാൎപ്പെട്ട . . . 17 3 0
ഉ. തി. ബെങ്കളൂർ . . . . 22 7 0
301¾ കൊയമ്പുത്തൂർ വ . . 12 20 9 50 തിരുപ്പത്തൂർ . . . 16 14 0
൧. ൨. തരം. ശിവരായമല . . . 13 6 0
ഉ. മു. ചെലം . . . . 12 8 0
പു . . 1 0 7 45 മൿദാനൽ ചാവടി . 11 11 0
308 മതുക്കരെ . . . . 1 20 8 5 ശങ്കരദുൎഗ്ഗ . . . . 11 0 0
323½ കഞ്ചിക്കൊടു . . . 2 10 8 55 ൟരൊടു . . . . 10 3 0
പെറന്തുറി . . . 9 10 0
332 പാലക്കാടു . . വ . . 2 35 9 20 ഊത്തുകുളി . . . 8 12 0
പു . . 2 40 9 25 അവനാശി . . . 8 4 0
337¾ പറളി . . . . . 2 58 9 43 സൊമനൂർ . . . 7 9 0
347 ലക്കടി . . . . 3 28 10 13 കൊയമ്പുത്തൂർ 6 9 0
351½ ഒറ്റപ്പാലം . . . 3 45 10 30 മതുക്കരെ . . . . 6 3 0
കഞ്ചിക്കൊടു 5 3 0
359½ ചെറുവണ്ണൂർ . . . 4 10 10 58 പാലക്കാടു . . . 4 10 0
366¾ പട്ടാമ്പി . . . . 4 33 11 22 പറളി . . . . 4 5 0
378¼ കുറ്റിപുറം . . . 4 58 11 54 ലക്കടി . . . 3 12 0
ഉ. തി. ഒറ്റപ്പാലം . . . 3 7 0
387½ തിരൂർ . . വ . . 5 26 12 20 ചെറുവണ്ണൂർ . . . 2 15 0
പു . . 5 36 12 25 പട്ടാമ്പി . . . . 2 8 0
392½ താനിയൂർ . . . . 5 47 12 42 കുറ്റിപുറം . . . 1 12 0
തിരൂർ . . . . 1 3 0
397½ പരപ്പനങ്ങാടി . . 6 5 1 0 താനിയൂർ . . . . 0 14 0
406¼ വെപ്പൂർ . . . . 6 30 1 25 പരപ്പനങ്ങാടി . . 0 9 0
🖙ൟ പട്ടികയാൽ വെപ്പൂർ തൊട്ടു മദ്രാശിവരെ ഏതു സ്ഥാനത്തിന്നു (ആപ്പീസ്സിന്നു) വീഴുന്ന കൂലി
പട്ടാമ്പി എന്ന പെർ തെടി നെരെ നില്ക്കുന്ന അക്കങ്ങളെ തരം പൊലെ നൊക്കുക—എന്നാൽ പട്ടാ
നിന്നു (൧൦ അണാ) വെപ്പൂർ തൊട്ടു പരപ്പനങ്ങാടിക്കുള്ള കൂലി (൨ അണാ ൩. പൈ) കഴിച്ചാൽ,
നിന്നു ചെലത്തൊളം പൊവാൻ ഭാവിച്ചാൽ കൂലി എന്തു? വെപ്പൂർ തൊട്ടു ചെലത്തൊളമുള്ള കൂലി
൮ അണാ എന്നറിയാം. [ 47 ]

കൂലികെവു നറക്കു

പുകവണ്ടി സ്ഥാനങ്ങൾക്കായിട്ടെ വെപ്പൂരിൽ ചീട്ടു കൊടുക്കപ്പെടുന്നു.

ക്കാരുടെ കൂലി. പല്ലക്ക. നായി. കുതിരകൾ. വണ്ടികൾ.
൨ാം തരം. ൩ാം തരം. ഒന്നിന്നു. ഒന്നിന്നു. ഒറ്റകുതിര. ഓരാളുടെ വസ്തു ആയാൽ നാലു
ചക്രങ്ങൾ.
രണ്ടു
ചക്രങ്ങൾ.

കുതിരകൾ.

കുതിരകൾ.
ഉ. അ. പൈ. ഉ. അ. പൈ. ഉ. അ. ഉ. അ. ഉ. അ. പൈ. ഉ. അ. പൈ. ഉ. അ. പൈ. ഉ. അ. പൈ. ഉ. അ. പൈ.
10 9 7 6 5 9 25 7 2 4 38 2 6 57 3 9 76 5 0 63 9 6 38 2 6
10 7 11 6 4 9
9 7 8 5 11 0 22 12 2 0 34 2 0 51 3 0 68 4 0 56 14 0 34 2 0
8 14 1 5 5 3 21 5 1 12 31 15 6 47 15 6 63 15 3 53 4 6 31 15 6
8 7 10 5 1 6 20 6 1 12 30 9 0 45 13 6 61 2 0 50 15 0 30 9 0
7 6 4 4 7 0 17 12 1 8 26 10 0 39 15 0 53 4 0 44 6 0 26 10 0
7 2 7 4 4 9 17 3 1 8 25 12 6 38 10 9 51 9 0 42 15 6 25 12 6
9 5 7 5 9 9 22 7 2 0 33 10 6 50 7 9 67 5 0 56 1 6 33 10 6
7 0 6 4 3 6 16 14 1 8 25 5 0 37 15 6 50 10 0 42 3 0 25 5 0
5 9 2 3 5 6 13 6 1 4
5 3 4 3 2 0 12 8 1 0 18 12 0 28 2 0 37 8 0 31 4 0 18 12 0
4 13 11 2 14 9 11 11 1 0
4 9 4 2 12 0 11 0 1 0
4 3 11 2 8 9 10 3 1 0 15 4 6 22 14 9 30 9 0 25 7 6 15 4 6
4 0 2 2 6 6 9 10 1 0
3 10 4 2 3 0 8 12 0 12
3 7 0 2 1 0 8 4 0 12 12 6 0 18 9 0 24 12 0 20 10 0 12 6 0
3 2 5 1 14 3 7 9 0 12
2 11 9 1 10 3 6 9 0 12 9 13 6 14 12 3 19 11 0 16 6 6 9 13 6
2 9 3 1 8 9 6 3 0 8
2 2 7 1 4 9 5 3 0 8
1 14 10 1 2 6 4 10 0 8 6 15 0 10 6 6 13 14 0 11 9 0 6 15 0
1 12 9 1 1 3 4 5 0 8
1 9 0 0 15 0 3 12 0 8
1 6 11 0 13 9 3 7 0 8 5 2 6 7 11 9 10 5 0 8 9 6 5 2 6
1 3 7 0 11 9 2 15 0 4 4 6 6 6 9 9 8 13 0 7 5 6 4 6 6
1 0 8 0 10 0 2 8 0 4
0 11 8 0 7 0 2 0 0 4
0 7 11 0 4 9 2 0 0 4 3 0 0 3 0 0 3 9 0 5 0 0 3 0 0
0 5 10 0 3 6 2 0 0 4
0 3 9 0 2 3 2 0 0 4

അറിയാം വെപ്പൂർ തൊട്ടു പട്ടാമ്പിക്കും, പട്ടാമ്പി തൊട്ടു വെപ്പൂൎക്കും ഉള്ള നറക്കു അറിയെണ്ടതിന്നു പട്ടികയിൽ
മ്പിയിൽ നിന്നു പരപ്പനങ്ങാടിക്കുള്ള നറക്കു എങ്ങനെ അറിയാം? വെപ്പൂർ തൊട്ടു പട്ടാമ്പിക്കുള്ള കൂലിയിൽ
൭ അണാ ൯ പൈ പട്ടാമ്പി തൊട്ടു പരപ്പനങ്ങാടിക്കുള്ള കൂലി എന്നറിയാം—അപ്രകാരം പട്ടാമ്പിയിൽ
യിൽ നിന്നു (൩ രൂപ്പിക ൨ അണാ) വെപ്പൂർ തൊട്ടു പട്ടാമ്പിക്കുള്ള കൂലി (൧൦ അണാ) കഴിച്ചാൽ ൨ രൂപ്പിക [ 48 ] കുതിരകളും വണ്ടികളും. മദ്രാശിയല്ലാതെ മറ്റെ പുകവണ്ടി സ്ഥാനങ്ങളിൽ കുതിരയൊ വണ്ടി
യൊ കയറ്റുവാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു നാൾ മുങ്കൂട്ടി സ്തെഷന്മാസ്തൎമ്മരൊടറിയിച്ചു, വലി പുറപ്പെടുന്ന
തിന്നു ꠲ മണികൂർ മുമ്പെ ഒരുങ്ങി നില്കെണം.

കയറ്റി കിഴിക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെതം മുതലാളി സഹിക്കെണം.

കുതിരക്കാരൻ. ഒരൊ കുതിരയുടെ ഒന്നിച്ചു ഒരൊ കുതിരക്കാരന്നു കൂലി കൂടാതെ കയറിനില്കാം.

നായ്കൾ. യാത്രക്കാർ എത്ര പണം കൊടുത്തിട്ടും, നായ്ക്കളെ തങ്ങൾ ഏറുന്ന വണ്ടിയിൽ കയറ്റി കൂടാ.
വെറിട്ടുള്ള നായ്ക്കൂട്ടിൽ നായ്ക്കളെ പൂടി വെക്കാറുണ്ടു, എന്നാൽ അവ കെടു കൂടാതെ എത്തിക്കെണ്ടതിന്നു ഒ
രൊ നായ്ക്കു ചങ്ങലയും വായ്ക്കൊട്ടയും വെണം.

കെട്ടുകൾക്കുള്ള കെവുനറക്കു.
൧ റ.
തൊട്ടു
൧൦റ
വരെ
൧൦
തൊട്ടു
൨൦റ
വരെ
൨൦
തൊട്ടു
൪൦റ
വരെ
൪൦
തൊട്ടു
൮൦റ
വരെ
൮൦
തൊട്ടു
൧൦൦റ
വരെ
൧൦൦
തൊട്ടു
൧൨൫റ
വരെ
൧൨൫
തൊട്ടു
൧൫൦റ
വരെ
൧൫൦
തൊട്ടു
൨൦൦റ
വരെ
൨൦൦
തൊട്ടു
൨൫൦റ
വരെ
കെവു കെവു കെവു കെവു കെവു കെവു കെവു കെവു കെവു
ഉ. അ. പൈ. ഉ. അ. പൈ. ഉ. അ. പൈ. ഉ. അ. പൈ. ഉ. അ. പൈ. ഉ. അ. പൈ. ഉ. അ. പൈ. ഉ. അ. പൈ. ഉ. അ. പൈ.
൧ മൈൽ തൊട്ടു ൫൦ മൈൽസ വരെ 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 12 0 1 0 0 1 4 0 1 8 0 2 0 0 2 10 0
൫൧ മൈൽസ ൧൦൦ Ⓢ 0 6 0 0 8 0 0 10 0 1 0 0 1 4 0 1 8 0 1 12 0 2 8 0 3 4 0
൧൦൧ Ⓢ ൨൦൦ Ⓢ 0 10 0 0 12 0 1 0 0 1 8 0 1 10 0 1 14 0 2 2 0 3 4 0 4 0 0
൨൦൧ Ⓢ ൩൦൦ Ⓢ 0 12 0 1 0 0 1 4 0 1 12 0 2 0 0 2 4 0 2 8 0 4 0 0 4 14 0
൩൦൧ Ⓢ ൪൦൦ Ⓢ 0 14 0 1 4 0 1 8 0 2 0 0 2 6 0 2 10 0 2 14 0 4 12 0 5 10 0
൪൦൧ Ⓢ ൫൦൦ Ⓢ 1 0 0 1 8 0 1 12 0 2 4 0 2 12 0 3 0 0 3 4 0 5 8 0 6 4 0

നീൎക്കട്ട (ഐസ്സ,) മീൻ, പച്ചക്കറികൾക്കുള്ള കെവു പട്ടിക.

🖙ഒരൊ കെട്ടു നല്ല വണ്ണം കെട്ടി ഇംഗ്ലിഷിൽ തെളിവായ മെൽവിലാസം എഴുതി
കയറ്റുന്ന ഇടത്തു കെവു മുമ്പിൽ കൂട്ടി കൊട്ടുക്കെണം.

൧ റാത്തൽ
തൊട്ടു
൧൦ റാത്ത
വരെ
൧൦
തൊട്ടു
൨൦റ
വരെ
൨൦
തൊട്ടു
൪൦റ
വരെ
൪൦
തൊട്ടു
൮൦റ
വരെ
൮൦
തൊട്ടു
൧൦൦റ
വരെ
൧൦൦
തൊട്ടു
൧൨൫റ
വരെ
൧൨൫
തൊട്ടു
൧൫൦റ
വരെ
൧൫൦
തൊട്ടു
൨൦൦റ
വരെ
൨൦൦
തൊട്ടു
൨൫൦
വരെ
ദൂരം കെവു കെവു കെവു കെവു കെവു കെവു കെവു കെവു കെവു
ഉ. അ. പൈ. ഉ. അ. പൈ. ഉ. അ. പൈ. ഉ. അ. പൈ. ഉ. അ. പൈ. ഉ. അ. പൈ. ഉ. അ. പൈ. ഉ. അ. പൈ. ഉ. അ. പൈ.
൧ മൈൽ തൊട്ടു ൫൦ മൈൽസ വരെ 0 3 0 0 4 6 0 6 0 0 9 0 0 12 0 0 15 0 1 2 0 1 8 0 1 15 6
൫൧ മൈൽസ ൧൦൦ Ⓢ 0 4 6 0 6 0 0 7 0 0 12 0 0 15 0 1 2 0 1 5 0 1 14 0 2 7 6
൧൦൧ Ⓢ ൨൦൦ Ⓢ 0 7 6 0 9 0 0 12 0 1 2 0 1 3 6 1 6 0 1 9 6 2 7 0 3 0 0
൨൦൧ Ⓢ ൩൦൦ Ⓢ 0 9 0 0 12 0 0 15 0 1 5 0 1 8 0 1 11 0 1 14 0 3 0 0 3 10 6
൩൦൧ Ⓢ ൪൦൦ Ⓢ 0 10 6 0 15 0 1 2 0 1 8 0 1 12 6 1 15 6 2 2 6 3 9 0 4 3 6
൪൦൧ Ⓢ ൫൦൦ Ⓢ 0 12 0 1 2 0 1 5 0 1 11 0 2 1 0 2 4 0 2 7 0 4 2 0 4 11 0
[ 49 ]
നെരെ തെക്കെ നിന്നുള്ള ഇരിമ്പു പാതയിൽ കൂടിയ പുകവണ്ടി വലികൾ.
തിരുച്ചിറാപ്പ
ള്ളിയിൽന്നിന്നു
ള്ള ദൂരം
തിരുച്ചിറപ്പള്ളി തൊട്ടു നാഗപട്ടണ
ത്തൊളമുള്ള

പുകവണ്ടി സ്ഥാനങ്ങൾ.
ആഴ്ചതൊറും (ഞാറാഴ്ചയില്ലാ) ഞായ
റാഴ്ച.
തിരുച്ചിറാപ്പള്ളിയിൽ
നിന്നുള്ള ആൾകൂലി.
൧ാം തരം ൨ാം തരം ൩ാം തരം
ഉ. മു. ഉ. തി. ഉ. തി. ഉ. അ. ഉ. അ. ഉ. അ.
തിരുച്ചിറാപ്പള്ളി . . . . 8 0 2 0 2 0
5 തിരുവാമ്പൂർ . . . . . 8 15 2 14 2 14 0 5 0 3 0 1
11 കൊട്ടപ്പട്ടി . . . . . 8 30 2 28 2 28 0 11 0 7 04
20 പൂതലൂർ . . . . . . 9 0 2 51 2 51 1 4 0 13 0 7
30 തഞ്ചാവൂർ . . . . . . 9 30 3 22 3 22 1 14 1 4 0 10
40 സാലിയമംഗലം . . . . 10 5 3 54 3 54 2 8 1 11 0 13
43 ആമ്മാപ്പെട്ടൈ . . . . 10 14 4 4 4 4 2 11 1 13 0 14
49 നീടാമംഗലം . . . . . 10 30 4 25 4 25 3 1 2 1 1 0
54 കൊരടാച്ചെരി . . . . 10 45 4 40 4 40 3 6 2 4 1 2
61 കുളിക്കരൈ . . . . . 11 6 5 0 5 0 4 1 2 11 1 6
65 തിരുവാളൂർ . . . . . 11 15 5 14 5 14 4 1 2 10 1 6
72 കീവളൂർ . . . . . . 11 40 5 35 5 35 4 8 3 0 1 8
76 ചിൎക്കൽ . . . . . . 11 58 5 48 5 48 4 12 3 3 1 9
79 നാഗപട്ടണം . . . . . 12 15 6 0 6 0 4 15 3 5 1 10

ചെന്നപ്പട്ടണം (മദ്രാശി) പുകവണ്ടി പാതയെ
പറ്റിയ പൊതുവായ അറിയിപ്പു.

൧. ചില ക്രമങ്ങൾ.

നെരപകുപ്പുകൾ

ഒരു രാപ്പകലിന്നു ൨൪ മണികൂറും
൧ മണിക്കൂറിന്നു ൨꠱ നാഴികയും
൧ മണികൂറിന്നു ൬൦ വിനാഴികയും (മിനിട്ടു)
൧ നാഴികക്കു ൨൪ വിനാഴികയും (മിനിട്ടു) ഉണ്ടു.

പാതിരാകഴിഞ്ഞു ഉച്ചയൊളവും, ഉച്ചതിരിഞ്ഞു പാതിരാവൊളവും പന്ത്രണ്ടീത മ
ണിക്കൂർ ആകകൊണ്ടു, ൧ മണി തൊട്ടു പന്ത്രണ്ടൊളമെ എണ്ണാറുള്ളു. പിന്നെ ഇ
ത്ര മണിക്കു ഉച്ചക്കു മുമ്പെ (ഉ. മ) എന്നും, ഇത്ര മണിക്കു ഉച്ച തിരിഞ്ഞിട്ടു (ഉ.
തി) എന്നും, വിലാത്തിക്കാർ പറയുന്ന പ്രകാരം, പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
അതായതു ഉ.മു ൭. ൧൦ എന്നു കണ്ടാൽ, ഏഴു മണി ൧൦ വിനാഴികക്കു ഉച്ചക്കു മു
മ്പെ (രാവിലെ)‌ എന്നും, ഉ. തി ൫. ൦ എന്നു കണ്ടാൽ അഞ്ചു മണിക്കു ഉച്ചതിരി
ഞ്ഞിട്ടു എന്നും അറിക.

നെരം. ചെന്നപ്പട്ടണം (മദ്രാശി‌) നമ്മിൽനിന്നു അധികം കിഴക്കാകയാൽ, സൂ
ൎയ്യൻ ഇവ്വിടങ്ങളെക്കാൾ അവിടെ മുമ്പെ പൊങ്ങുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്നു. എ
[ 50 ] ന്നാൽ പുകവണ്ടിക്കാർ എല്ലാ പുകവണ്ടിസ്ഥാനങ്ങളിലെ (സ്തെഷനിലെ) ഘടികാ
രങ്ങളെ മദ്രാശി നെരത്തൊടു ഒപ്പിച്ചു നടത്തുന്നതിനാൽ, നമ്മുടെ അതാത ഇടങ്ങ
ളിലെ നെരത്തിൽ മുന്തി നില്ക്കുന്നു. അതിപ്രകാരം: വെപ്പൂരിൽ ൬ മണിയായാൽ,
അവിടുത്തെ പുകവണ്ടിസ്ഥാനഘടികാരത്തിൽ ൬. ൩൦ (മണി ൬. വിനാഴിക ൩൦)
കാണിക്കും, പാലക്കാട്ടിൽ ൬ മണിയായാൽ, പാലക്കാട്ടെ പുകവണ്ടിസ്ഥാനഘടി
കാരത്തിൽ ൬. ൨൫ ( മണി ൬. വിനാഴിക ൨൫) കാണിക്കും.

എന്നാൽ പുകവണ്ടിയിൽ കയറുവാൻ നിനെക്കുന്നവർ ൟ നെരഭെദം കരുതീ
ട്ടു വെണം വീട്ടിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടു നടക്കുവാൻ. പട്ടികയിൽ കാണിച്ച അതാത
സമയത്തു തന്നെ അതാത വലികൾ എത്തുകയും പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നു
ള്ളതു തിട്ടമാവാൻ പ്രയാസം. വണ്ടി താമസിച്ചു എത്തുകയൊ പുറപ്പെടുകയൊ
ചെയ്താൽ, പുകവണ്ടി സംഘക്കാർ ഉത്തരവാദികൾ അല്ല.

ചീട്ടു. Ticket ചട്ടത്തിൽ തിട്ടപ്പെടുത്തിയ സമയത്തിന്നു ൧൦ വിനാഴികക്കു
മുമ്പെ പുകവണ്ടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെന്നു, ചീട്ടുവാങ്ങെണം; നെരമായാൽ ചീട്ടറ
(Booking Office) പൂട്ടപ്പെടും. ചീട്ടറക്കാരന്നുള്ള തിരക്കു കൊണ്ടു ഇന്നിന്നടത്തെ
ക്കും ഇന്നിന്ന തരത്തിന്നും കൂലി എത്ര ഉണ്ടു എന്നു കെൾപാനും, പണം മാറി കിട്ടുവാ
നും നെരം പൊരാതെ വരിക കൊണ്ടു, വെണ്ടുന്ന ചില്ലറ കരുതികൊണ്ടു വന്നു, പട്ടിക
നൊക്കി, ചീട്ടിന്നു വെണ്ടുന്ന പണം കൈക്കലാക്കി ചീട്ടു വാങ്ങുക. ചെറിയ പുക
വണ്ടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചീട്ടു വാങ്ങുന്നവൎക്കു വണ്ടികളിൽ ഇടം ഉണ്ടെങ്കിലെ കയറി
കൂടു. ചീട്ടു വാങ്ങിയ ഉടനെ മെലെഴുത്തു നൊക്ക, തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ചീട്ടറയെ (Book-
ing Office) വിടുമ്മുമ്പെ മാറ്റി വാങ്ങാഞ്ഞാൽ, മാറി കിട്ടാൻ പ്രയാസം. ചീട്ടു വീ
ഴാതെ സൂക്ഷിക്കെണം. പുകവണ്ടിയിൽ കയറുന്നവർ തങ്ങൾക്കുള്ള ചീട്ടു പുകവ
ണ്ടിക്കാരുടെ ആൾക്കാർ കാണ്മാൻ ചൊദിക്കുന്തൊറും കാണിക്കുവാൻ മടിക്കരുതു.
ചീട്ടു കാണിപ്പാൻ മനസ്സില്ലാത്തവരും, ചീട്ടു കളഞ്ഞവരും, ചീട്ടു വാങ്ങാതെ കയ
റിയവരും തങ്ങൾ കയറി ഇരിക്കുന്ന വലി പുറപ്പെട്ട പുകവണ്ടിസ്ഥാനം തൊട്ടു ഇ
റങ്ങുന്നെടുത്തൊളമുള്ള കൂലി വെച്ചുകൊടുക്കെണം. ചീട്ടു വാങ്ങി പൊയ വലിക്കായി
ട്ടല്ലാതെ, മറ്റൊരു വലിക്കായിട്ടെങ്കിലും, പിറ്റെന്നാൾ എങ്കിലും ഉതകയില്ല. വണ്ടി
യിൽ നിന്നു ഇറങ്ങി, ചീട്ടുകാരന്നു ചീട്ടു ഏല്പിച്ചെ പൊയ്ക്കൂടു. ഇനി ഒരു ഞായം
ഉണ്ടു, എങ്ങിനെ എന്നാൽ: വെപ്പൂരിൽ നിന്നു പട്ടാമ്പിക്കു ചീട്ടു വാങ്ങിയെ ശെ
ഷം, കൊയമ്പത്തൂരിൽ ഇറങ്ങാൻ തൊന്നിയാൽ, കൊയമ്പത്തൂരിൽ ഇറങ്ങി, പട്ടാമ്പി
ക്കു വാങ്ങിയ ചീട്ടും അവിടെ നിന്നു കൊയമ്പത്തൂൎക്കുള്ള കൂലിയും കൊടുപ്പാൻ സ
മ്മതം ഉണ്ടു.

കുട്ടികൾ. മൂന്നു വയസ്സിന്റെ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കു കൂലി ഇല്ല, മൂന്നു വയ
സ്സു കഴിഞ്ഞാൽ, വലിയ ആളുകളുടെ കൂലി ഉണ്ടു താനും.

വണ്ടി മാറ്റം. തല പാതയിൽ നിന്നു (Main Line) ചീനപാത (Branch
Line) വഴിയായി പൊവാൻ മനസ്സുള്ളവർ ഇറങ്ങി, വെറെ വണ്ടിയിൽ കയറെണ്ട
തു; അതാവിതു.

അറകൊണ ഏപ്പിൽ (Junction) രെട്ടിപള്ളി മുതലായ ഇടങ്ങളിലെക്കും ചൊ
ലാൎപ്പെട്ട ഏപ്പിൽ. ബെങ്കളൂർ
പൊവാൻ തന്നെ. [ 51 ] മുറി. സ്വകാൎയ്യ മുറിയൊ വണ്ടിയൊ വെണ്ടി വന്നാൽ, സ്തെഷൻ മാസ്തരൊടു
മുങ്കൂട്ടി അപെക്ഷിച്ചു വരുത്തെണ്ടതാകുന്നു.

തനിച്ച വലികൾ. (സ്പെഷൽ ത്രെൻ) (Special Train) തനിച്ച വലികൾ
ആവശ്യമാ‍യാൽ, മദ്രാശിലിരിക്കുന്ന ത്രാഫിൿ മെനെജർ (Traffic Manager) സാ
യ്പൊടു ബൊധിപ്പിച്ചു, ൩൬ മണിക്കൂർ അവധി വെക്കെണം

സാമാനം വണ്ടികയറുന്നതിന്നു ൩ തരം (ക്ലാസ്സ) മുറികൾ ഉള്ളതിൽ, കയറു
ന്നവൎക്കു ൧ാം തരത്തിൽ ൪൦, ൨ാം തരത്തിൽ ൨൫, ൩ാം തരത്തിൽ ൧൫ റാത്തലും ചു
മ്മ കൊണ്ടുപൊകാം; അതിൽ ഏറിയാൽ, തൂക്കിച്ചു, നറക്കു പൊലെ വെറെ കൂലി
കൊടുക്കെണം. അതിന്നും ചീട്ടു വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചു, എത്തുന്നെടത്തു ചീട്ടു കൊടുത്തു,
സാമാനം വാങ്ങാം. കൈക്കിരയായതു മാത്രം വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപൊയി, ആൎക്കും ഇട
ങ്ങാറു വരാത്ത പ്രകാരം ബാങ്കിൻ കീഴിൽ ആക്കെണം, സ്തെഷൻ മാസ്തൎമ്മാരും കാ
വൽക്കാരും (Guards) ബാങ്കിങ്കീഴടങ്ങാത്ത കെട്ടു പെട്ടി മൂതലായവ നീക്കുന്നതിന്നു
കല്പിക്കാം.

ഉത്തരവാദം. ചീട്ടുവാങ്ങി, വെരെ ഏല്പിച്ച സാമാനത്തിന്നല്ലാതെ, തങ്ങളുടെ
ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന സാമാനത്തിന്നു കെടൊ, ചെതമൊ വന്നാൽ പുകവണ്ടിക്കാർ ഉത്ത
രവാദികളല്ല. ആകയാൽ പൊന്നു, വെള്ളി, ആഭരണങ്ങൾ, ആധാരങ്ങൾ, ഹൂണ്ടി
കാദികൾ, പട്ടു, പൊൻ വെള്ളി കരപൂവുള്ള തുണിച്ചരക്കു, ആനക്കൊമ്പു വീട്ടി ച
ന്ദനം കൊണ്ടുള്ള പണികൾ, മുതലായ വിലയെറിയ ചരക്കിന്നു വിലയറിയിച്ചു,
തക്കവണ്ണം ഉള്ള ഉയൎന്ന കൂലി ഒരു സൎക്കാർ മന്നിന്നു തൂക്കം മൈൽ ഒന്നിന്നു ൨॥
പൈകൂട കൊടുക്കാഞ്ഞാൽ, പുകവണ്ടിക്കാർ ചെതകെടുകൾക്കു ഉത്തരവാദികളല്ല.

പുകയില. വണ്ടിയിലൊ സ്ഥാനത്തിലൊ വലിച്ചു കൂട

ഇനാം. ഒരുത്തൎക്കും ചൊദിപ്പാനും കൊടുപ്പാനും ന്യായം ഇല്ല.

സങ്കടം. ഒരാൾക്കു പുകവണ്ടിക്കാരുടെ ആൾക്കാരുടെ നെരെ ന്യായമായ സ
ങ്കടം ബൊധിപ്പിപ്പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഏച്ച ൟ ചൎച്ച ത്രാഫിൿ മെനെജർ സായ്പിന്നു
ബൊധിപ്പിക്കാം (H. E. Church, Esq. Traffic Manager.)

ആചാരം. തന്റെടക്കവും മൎയ്യാദയുമായി കുത്തിരുന്നു, കാൽ ബാങ്കിൽ വെച്ചു
ചെർ വിരട്ടാതെയും, അകത്തു തുപ്പാതെയും അഴുക്കാതെയും ഇരിക്കെണ്ടതു.

൨. ഓരൊ കുറ്റങ്ങൾക്കു കല്പിച്ച വിഴകൾ
ആവിതു.

ഉറുപ്പിക.
ചതിച്ചു ചീട്ടു വാങ്ങാതെയും, മുഴു കൂലി കൊടുക്കാതെയും
കയറിയാൽ
൫൦
വണ്ടി ഇളകുമ്പൊൾ വണ്ടിയിൽ കയറുകയൊ, വണ്ടിയിൽനിന്നു
ഇറങ്ങുകയൊ ചെയ്താൽ
൨൦
പുകവണ്ടിസ്ഥാന വണ്ടികളിൽ പുകയില വലിച്ചാൽ
വിലക്കി കെൾക്കാഞ്ഞാൽ, പിഴ വാങ്ങുക അല്ലാതെ പുറത്താക്കും.
൨൦
[ 52 ]
ഉറുപ്പിക.
വെറിയന്മാർ വണ്ടിയിൽ കൂട ഇരിക്കുന്നവൎക്കൊ പുകവണ്ടിക്കാരുടെ
ആൾക്കാൎക്കൊ അലമ്പൽ കൊടുത്താൽ
വണ്ടിയിൽനിന്നു ഇറക്കി, സ്ഥാനത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കുകയും
ചീട്ടു ദുൎബ്ബലമാക്കുകയും ചെയ്യും.
൨൦
പുകവണ്ടിക്കാരുടെ ഏതാനും ഒരു മുതലിനെ യാതൊരു
കെടു വരുത്തിയാൽ
൫൦
കല്പന കൂടാതെ യന്ത്രത്തിലൊ മറ്റൊ കയറിയാൽ ൨൦
പെണ്ണുങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന മുറിയിലൊ വണ്ടിയിലൊകയറിയാൽ ൧൦൦
പുകവണ്ടിസ്ഥാന വീടുകളിൽ വെറുതെ കടന്നാൽ
വിലക്കീട്ടു കെൾക്കാഞ്ഞാൽ, പിന്നെയും
൨൦
൫൦
സമ്മതമുള്ള നെരമല്ലാതെ കന്നുകാലി മുതലായവ പുകവണ്ടി പാതയെ
കടത്തിയാൽ
൫൦
൧൦ പുകവണ്ടിപാത ഓരമായി കന്നുകാലികളെ മെയ്ക്കുന്ന മുതലാളി
ഒന്നിന്നു വീതം കൊടുക്കെണ്ടും പിഴ
൧൦
൧൧. കിണ്ടവും ഇണ്ടലും വരുത്തത്തക്ക ചരക്കു അറിയിക്കാതെ കയറ്റിയാൽ ൧൦൦
൧൨. പുകവണ്ടിക്കാരുടെ ആൾക്കാൎക്കു മെൽ ചൊന്ന ചട്ടങ്ങളെ
തെറ്റിനടക്കുന്നവരെ അനുസരിപ്പിപ്പാനും, വെണ്ടി
വന്നാൽ പിടിച്ചു വെപ്പാനും കല്പനയുണ്ടു.

നാണ്യങ്ങൾ.

ഉറു. അണ. പൈ ഉറു. പണം. പൈശ. കാശ. റെസ്സു.
൧൬
൧൨ ൧൦

തിരുവിതാം കൊട്ട.

ഉറു. ചക്രം. കാശ.
൨൮
൧൬

തൂക്കങ്ങൾ. (മലയാളം)

പാരം. തുലാം. പലം. കൎഷം. കഴഞ്ച.
൨൦
൧൦൦
[ 53 ] ഇങ്ക്ലിഷ.
ഞാൻ. ശതതൂക്കം. കാലാംശം. കല്ലു. റാത്തൽ.
൨൦
൧൪

നീളം അളവു.

മലയാളം. ഇങ്ക്ലിഷ.
എണ്മണി ൧ തൊര ൧൨ ഇഞ്ചി ൧ ഫൂട്ടു
തൊര ൧ വിരൽ പൂട്ടു ൧ വാര
൨൪ വിരൽ ൧ മുഴക്കൊൽ ഫൂട്ടു ൧ ഫാഥൊം
൨൦൦൦ മുഴക്കൊൽ ൧ നാഴിക ൫॥ വാര ൧ ദണ്ഡു
നാഴിക ൧ കാതം ൧൭൬൦ വാര ൧ മൈൽ

തിരുവിതാം കൊട്ട.

കടുകെട ൧ എള്ളെട ചാൺ ൧ മുഴം
എള്ളെട ൧ നെല്ലെട മുഴം ൧ കൊൽ
നെല്ലെട ൧ അംഗുലം കൊൽ ൧ ദണ്ഡു
അംഗുലം ൧ ചാൺ ൮൦൦ ദണ്ഡു ൧ നാഴിക
൧ നാഴിക യൊജന.

ധാന്യളവു.

മലയാളം. തിരുവിതാം കൊട്ട.
൩൦൦ നെണ്മണി ൧ ചവടു ൧൦൦൦ നെണ്മണി ൧ നാഴി
ചവടു ൧ ആഴക്ക നാഴി ൧ ഇടങ്ങഴി
ആഴക്ക ൧ ചെറുനാഴി ഇടങ്ങഴി ൧ ആഡകം
ചെറുനാഴി ൧ ഇടങ്ങഴി ൧൦ ,, ൧ പറ
ഇടങ്ങഴി ൧ ആഡകം ൧൬ ,, ൧ ദ്രൊണം
൧൦ ഇടങ്ങഴി ൧ പറ ൨൫൬ ,, ൧ ഖാരി
൨൦ ,, ൧ പൊതി
൨൫ ,, ൧ മൂട

ദ്രവാദികളുടെ അളവു.

മലയാളം. ഇങ്ക്ലിഷ.
ആഴക്ക ൧ ഉരി ൬൦ തുള്ളി ൧ ദ്രാം
ഉരി ൧ നാഴി ദ്രാം ൧ ഔൻസ
നാഴി ൧ കുറ്റി ൨൦ ഔൻസ ൧ പയിണ്ട
൧൬ കുറ്റി ൧ പാടം പയിണ്ട ൧ ഗലൊൻ
[ 54 ] തിരുവിതാം കൊട.
൪ കൂടം ൧ നാഴി ൧൦ ഇടങ്ങഴി ൧ പറ
൪ നാഴി ൧ ഇടങ്ങഴി ൧൨ ,, ൧ ചൊകന
൫ ചൊകന = ൧ ടകും

കാലവിവരം.

മലയാളം. ഇങ്ക്ലിഷ.
വീൎപ്പു ൧ വിനാഴിക ൬൦ സക്കുണ്ടു ൧ മിനുടു
൬൦ വിനാഴിക ൧ നാഴിക ൬൦ മിനുട്ടു ൧ മണികൂറു
൨ ꠱ നാഴിക ൧ മണികൂറു ൨൪ മണികൂറു ൧ രാപ്പകൽ
൩ ꠱ നാഴിക ൧ മുഹൂൎത്തം രാപ്പകൽ ൧ ആഴ്ചവട്ടം
൭ ꠲ നാഴിക ൧ യാമം ആഴ്ചവട്ടം ൧ ചന്ദ്രമാസം
യാമം (൬൦. ന.) ൧ രാപ്പകൽ ൩൬൫ രാപ്പകൽ ൧ വൎഷം
രാപ്പകൽ ൧ ആഴ്ചവട്ടം
൧൫ ,, ൧ പക്ഷം
൩൦ ,, ൧ മാസം
മാസം ൧ ആയനം
ആയനം ൧ വൎഷം
[ 55 ] LIST OF MALAYALAM BOOKS.

മലയാള പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടിക.

ഉ. അ. പൈ
സത്യവെദ ഇതിഹാസം ൫ാം ഭാഗം 0 1 0
സങ്കീൎത്തനം 0 1 0
ക്രിസ്തമാൎഗ്ഗത്തിന്റെ ഉപദെശസംഗ്രഹം 0 1 0
സഭാക്രമം 0 1 0
ഈരെഴു പ്രാൎത്ഥനകളും നൂറുവെദ ധ്യാനങ്ങളുമായ നിധിധാനം 0 2 0
പവിത്രചരിത്രം 0 8 0
സ്ഥിരീകരണ പുസ്തകം 0 0 4
നീതിമാൎഗ്ഗം 0 0 2
വജ്ര സൂചി 0 1 0
യൊഹാൻ ബപ്തിസ്ത ദസലു എന്ന ഒരു കാഫ്രിയുടെ ജീവിതം 0 0 8
സത്യവിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാക്കുകൾ 0 2 0
ലുഥരിന്റെ ചെറിയ ചൊദ്യൊത്തരങ്ങളുടെ പുസ്തകം 0 0 6
സത്യവെദ കഥകൾ ഒന്നാം ഖണ്ഡം 0 1 0
ആഫ്രിക്കാനന്റെ കഥ 0 0 6
പടനായകനായ ഹവലൊൿ സായ്പിന്റെ ജീവചരിത്രം 0 0 8
കൎത്താവിന്റെ പ്രാൎത്ഥന 0 0 4
വിഗ്രഹാരാധനവും ക്രിസ്തീയ ധൎമ്മവും 0 4 0
പാഠാരംഭം 0 1 0
സഞ്ചാരിയുടെ പ്രയാണം 0 4 0
ക്ഷെത്രഗണിതം 0 6 0
പഴഞ്ചൊൽ മാല 0 1 0
മാനുഷ്യ ഹൃദയം 0 2 6
കണക്ക പുസ്തകം 0 1 0
മൊഹമ്മത ചരിത്രം 0 4 0
സത്യവെദ കഥകൾ ഒന്നാം രണ്ടാം കണ്ഡം 0 3 0
സത്യൊപദെശം 0 0 2
ആത്മാവും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം 0 0 2
സന്മരണ വിദ്യ 0 0 6
നീതിമാൎഗ്ഗം 0 0 4
പാപ ഫല പ്രകാശനം 0 0 6
നളചരിതസാരശൊധന 0 1 0
നല്ല ഇടയന്റെ അന്വെഷണ ചരിത്രം 0 0 6
ദെവവിചാരണ 0 1 0
[ 56 ]
ഉ. അ. പൈ.
പാപികളുടെ സ്നെഹിതൻ 0 0 6
First Malayalim Translator with Vocabulary 0 4 0
മാൎഗ്ഗനിശ്ചയം 0 0 3
സഞ്ചാരിയുടെ പ്രയാണ ചരിത്ര ചുരുക്കം 0 0 4
ക്രിസ്തന്റെ അവതാരം 0 0 2
ക്രിസ്താവതാരപ്പാട്ട 0 0 3
മതവിചാരണ 0 1 0

To be had at the Mission Bookshop at Mangalore
and at all the STATIONS of the German Mission of Malabar.

ൟ പുസ്തകങ്ങൾ മംഗലാപുരത്തിലെ മിശിയൊൻ ബുക്കു ശാപിലും,
മലയാള ദെശത്തിലുള്ള ജൎമ്മൻ മിശിയൊന്നു ചെൎന്ന, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കിട്ടും. [ 58 ] മദ്രാസ് പട്ടണം.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=മലയാള_പഞ്ചാംഗം_1866&oldid=210369" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്