താൾ:CiXIV130 1866.pdf/18

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു
OCTOBER. ഒക്തൊബർ.
31 DAYS ൩൧ ദിവസം
🌚 അമാവാസി, 🌝 പൌൎണ്ണമാസി,
൮ തിയ്യതി. തുലാം. ൨൪ തിയ്യതി.

നിങ്ങളുടെ നിക്ഷെപം എവിടെ, അവിടെ നിങ്ങളുടെ
ഹൃദയവും ആകും. മത്ത. ൬, ൨൧.

ഇങ്ക്ലിഷ. മലയാളം നക്ഷത്രം. തിഥി. വിശെഷ ദിവസങ്ങൾ.
DATE DAY തിയ്യതി ആഴ്ച മാസം തിയ്യതി
1 M തി കന്നി. ൧൬ തി ൪൪꠲꠴ ൫൭꠱꠴ നെർ പറഞ്ഞാൽ നെരത്തെ പൊകാം.
2 TU ചൊ ൧൭ പു ൪൧꠰ ൫൨ ൧൮൩൮ അപ്ഗാനരുടെ യുദ്ധം തുട
ങ്ങിയ്തു.
3 W ബു ൧൮ പൂ ‌൩൮꠱ ൪൭꠰
4 TH വ്യ ൧൯ ൩൬꠲ ൪൩꠰ ഒരിക്കൽ മരിക്കയും പിന്നെ ന്യായ
വിസ്താരത്തിലെക്ക ചെല്ലുന്നതും എല്ലാ
മനുഷ്യന്നും വിധിച്ചതു.
5 F വെ ൨൦ ൩൫꠰꠴ ദ്വ ൪൦꠱꠴
6 S ൨൧ പൂ ൩൭ ത്ര ൪൦꠴
7 SUN ൨൨ ൩൭꠲ ൩൯꠲ ത്രീത്വം ക. ൧൯ാം ഞ.
8 M തി 🌚 ൨൩ ൪൦꠰꠴ ൪൦꠱ ൧൮൩൧ ഗംഗനദി കവിഞ്ഞതിനാ
ൽ ൫൦,൦൦൦ ആളുകൾ മരിച്ചതു.
*നവരാത്രി പ്രാരംഭം.
9 TU ചൊ ൨൪ ചി ൪൪꠴ പ്ര ൪൨꠲*
10 W ൧൦ ബു ൨൫ ചൊ ൪൮꠱ ദ്വി ൪൬꠰
11 TH ൧൧ വ്യ ൨൬ വി ൫൩꠰꠴ തൃ ൫൧꠰ ജമാദിൻ ആഹർ മാസാരംഭം.
12 F ൧൨ വെ ൨൭ ൫൯꠱ ൫൪꠲꠴ പകൽ കക്കുന്ന കള്ളനെ രാത്രിയിൽ
കണ്ടാൽ തൊഴെണം.
13 S ൧൩ ൨൮ ൫꠱ ൫൭꠴
14 SUN ൧൪ ൨൯ തൃ ൧൧ ൪꠰ ത്രീത്വം ക. ൨൦ാം ഞ.
15 M ൧൫ തി ൩൦ മൂ ൧൬꠱ ൮꠱꠴ ൩൭ നാഴികക്ക രവി സങ്കരമണം തു
ലാം സങ്കരമണം.
16 TU ൧൬ ചൊ തുലാം. പൂ ൨൧꠰ ൧൨꠰ പണിക്കർ വീണാലും അഭ്യാസം.
17 W ൧൭ ബു ൨൫꠴ ൧൪꠲
18 TH ൧൮ വ്യ തി ൨൮꠰ ൧൬꠱ മഹാദശമി.
19 F ൧൯ വെ ൩൦ ൧൭ പക്ഷിക്കു ആകാശം ബലം മത്സ്യത്തി
ന്നു വെള്ളം ബലം.
20 S ൨൦ ൩൦꠲꠴ ൧൬
21 SUN ൨൧ പൂ ൩൦꠱ ദ്വ ൧൪꠰꠴ ത്രീത്വം ക. ൨൧ാം ഞ.
22 M ൨൨ തി ൨൯ ത്ര ൧൦꠲꠴ ദീപാവലി.
23 TU ൨൩ ചൊ രെ ൨൭꠱ ൬꠰ വാക്കുകൾ പെരുകയാൽ ലംഘനം
തീൎത്തുപൊകാതു.
24 W ൨൪ ബു 🌝 ൨൩꠱꠴
25 TH ൨൫ വ്യ ൧൦ ൧൯꠰ ദ്വി ൫൫ പല്ലുകൾക്കു കാടിയും കണ്ണുകൾക്കു പു
കയും എന്ന പൊലെ മടിയൻ തന്നെ
അയച്ചവൎക്കു ആകുന്നു.
26 F ൨൬ വെ ൧൧ കാ ൧൪꠲꠴ തൃ ൪൮꠱
27 S ൨൭ ൧൨ രൊ ൧൦꠰꠴ ൪൧꠲
28 SUN ൨൮ ൧൩ ൩൪꠱ ത്രീത്വം ക. ൨൨ാം ഞ. ശിമൊനും യ
ഹൂദാവും.
29 M ൨൯ തി ൧൪ തി ൨꠱ ൨൮꠲꠴
30 TU ൩൦ ചൊ ൧൫ പൂ ൫൮꠲꠴ ‌൩൩꠰ നീതിമാന്മാർ സുഖിച്ചാൽ നഗരം ഉല്ല
സിക്കും.
31 W ൩൧ ബു ൧൬ ൫൬꠲꠴ ‌൧൯꠲꠴
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1866.pdf/18&oldid=180742" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്