താൾ:CiXIV130 1866.pdf/47

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും. യൊഹ. ൧൪, ൧൮. ൪൩

കൂലികെവു നറക്കു

പുകവണ്ടി സ്ഥാനങ്ങൾക്കായിട്ടെ വെപ്പൂരിൽ ചീട്ടു കൊടുക്കപ്പെടുന്നു.

ക്കാരുടെ കൂലി. പല്ലക്ക. നായി. കുതിരകൾ. വണ്ടികൾ.
൨ാം തരം. ൩ാം തരം. ഒന്നിന്നു. ഒന്നിന്നു. ഒറ്റകുതിര. ഓരാളുടെ വസ്തു ആയാൽ നാലു
ചക്രങ്ങൾ.
രണ്ടു
ചക്രങ്ങൾ.

കുതിരകൾ.

കുതിരകൾ.
ഉ. അ. പൈ. ഉ. അ. പൈ. ഉ. അ. ഉ. അ. ഉ. അ. പൈ. ഉ. അ. പൈ. ഉ. അ. പൈ. ഉ. അ. പൈ. ഉ. അ. പൈ.
10 9 7 6 5 9 25 7 2 4 38 2 6 57 3 9 76 5 0 63 9 6 38 2 6
10 7 11 6 4 9
9 7 8 5 11 0 22 12 2 0 34 2 0 51 3 0 68 4 0 56 14 0 34 2 0
8 14 1 5 5 3 21 5 1 12 31 15 6 47 15 6 63 15 3 53 4 6 31 15 6
8 7 10 5 1 6 20 6 1 12 30 9 0 45 13 6 61 2 0 50 15 0 30 9 0
7 6 4 4 7 0 17 12 1 8 26 10 0 39 15 0 53 4 0 44 6 0 26 10 0
7 2 7 4 4 9 17 3 1 8 25 12 6 38 10 9 51 9 0 42 15 6 25 12 6
9 5 7 5 9 9 22 7 2 0 33 10 6 50 7 9 67 5 0 56 1 6 33 10 6
7 0 6 4 3 6 16 14 1 8 25 5 0 37 15 6 50 10 0 42 3 0 25 5 0
5 9 2 3 5 6 13 6 1 4
5 3 4 3 2 0 12 8 1 0 18 12 0 28 2 0 37 8 0 31 4 0 18 12 0
4 13 11 2 14 9 11 11 1 0
4 9 4 2 12 0 11 0 1 0
4 3 11 2 8 9 10 3 1 0 15 4 6 22 14 9 30 9 0 25 7 6 15 4 6
4 0 2 2 6 6 9 10 1 0
3 10 4 2 3 0 8 12 0 12
3 7 0 2 1 0 8 4 0 12 12 6 0 18 9 0 24 12 0 20 10 0 12 6 0
3 2 5 1 14 3 7 9 0 12
2 11 9 1 10 3 6 9 0 12 9 13 6 14 12 3 19 11 0 16 6 6 9 13 6
2 9 3 1 8 9 6 3 0 8
2 2 7 1 4 9 5 3 0 8
1 14 10 1 2 6 4 10 0 8 6 15 0 10 6 6 13 14 0 11 9 0 6 15 0
1 12 9 1 1 3 4 5 0 8
1 9 0 0 15 0 3 12 0 8
1 6 11 0 13 9 3 7 0 8 5 2 6 7 11 9 10 5 0 8 9 6 5 2 6
1 3 7 0 11 9 2 15 0 4 4 6 6 6 9 9 8 13 0 7 5 6 4 6 6
1 0 8 0 10 0 2 8 0 4
0 11 8 0 7 0 2 0 0 4
0 7 11 0 4 9 2 0 0 4 3 0 0 3 0 0 3 9 0 5 0 0 3 0 0
0 5 10 0 3 6 2 0 0 4
0 3 9 0 2 3 2 0 0 4

അറിയാം വെപ്പൂർ തൊട്ടു പട്ടാമ്പിക്കും, പട്ടാമ്പി തൊട്ടു വെപ്പൂൎക്കും ഉള്ള നറക്കു അറിയെണ്ടതിന്നു പട്ടികയിൽ
മ്പിയിൽ നിന്നു പരപ്പനങ്ങാടിക്കുള്ള നറക്കു എങ്ങനെ അറിയാം? വെപ്പൂർ തൊട്ടു പട്ടാമ്പിക്കുള്ള കൂലിയിൽ
൭ അണാ ൯ പൈ പട്ടാമ്പി തൊട്ടു പരപ്പനങ്ങാടിക്കുള്ള കൂലി എന്നറിയാം—അപ്രകാരം പട്ടാമ്പിയിൽ
യിൽ നിന്നു (൩ രൂപ്പിക ൨ അണാ) വെപ്പൂർ തൊട്ടു പട്ടാമ്പിക്കുള്ള കൂലി (൧൦ അണാ) കഴിച്ചാൽ ൨ രൂപ്പിക


6*

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1866.pdf/47&oldid=180773" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്