താൾ:CiXIV130 1866.pdf/39

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

സ്നെഹിച്ചിരിക്കുന്നു. യറ. ൩൧, ൩. ൩൫

കറാർ മുതലായ എഴുത്തുകൾക്ക വെണ്ടിയ മുദ്രകടലാസ്സുകളുടെ വിവരം.

ഉറു. അണ.
൨൫ ഉറു. ഏറാത്തത്തിന്നു ,,
൫൦ ,, ,,
൫൦ ഉറു ൧൦൦ ,, ,,
൧൦൦ ,, ൨൦൦ ,, ,,
൨൦൦ ,, ൩൦൦ ,, ,,
൩൦൦ ,, ൫൦൦ ,, ,,
൫൦൦ ,, ൭൦൦ ,, ,,
൭൦൦ ,, ൧൦൦൦ ,, ,,
൧൦൦൦ ,, ൨൦൦൦ ,, ൧൦ ,,
൨൦൦൦ ,, ൩൦൦൦ ,, ൧൫ ,,
൩൦൦൦ ,, ൫൦൦൦ ,, ൨൫ ,,
൫൦൦൦ ,, ൧൦,൦൦൦ ,, ൩൫ ,,
൧൦,൦൦൦ ,, ൨൦,൦൦൦ ,, ൬൦ ,,
൨൦,൦൦൦ ,, ൪൦,൦൦൦ ,, ൧൦൦ ,,
൪൦,൦൦൦ ,, ൬൦,൦൦൦ ,, ൧൨൫ ,,
൬൦,൦൦൦ ,, ൮൦,൦൦൦ ,, ൧൫൦ ,,
൮൦,൦൦൦ ,, ൧൦൦,൦൦൦ ,, ൨൦൦ ,,

പിന്നെ ഒരൊ ലക്ഷത്തിന്റെ അംശത്തിന്നും ൧൦൦, മുഴുവൻ ലക്ഷത്തിന്നും ൨൦൦
ഉറുപ്പിക കയറ്റം ഉണ്ടാകും.

പണയാധാരം ജന്മാധാരം മുതലായവറ്റിന്നു വെണ്ടിയ
മുദ്രകടലാസ്സുകളുടെ വിവരം.

ഉറു. അ.
൧൦൦ ഉറുപ്പികയിൽ ഏറാത്തത്തിന്നു ,,
൧൦൦ ഉറു ൧൦൦ ,, ,, ,,
൨൦൦ ,, ൨൦൦ ,, ,, ,,
൪൦൦ ,, ൪൦൦ ,, ,, ,,
൮൦൦ ,, ൮൦൦ ,, ,, ൧൨ ,,
൧൨൦൦ ,, ൧൨൦൦ ,, ,, ൨൦ ,,
൨൦൦൦ ,, ൨൦൦൦ ,, ,, ൩൦ ,,
൩൦൦൦ ,, ൩൦൦൦ ,, ,, ൪൦ ,,
൪൦൦൦ ,, ൪൦൦൦ ,, ,, ൫൦ ,,
൫൦൦൦ ,, ൫൦൦൦ ,, ,, ൭൫ ,,
൭൦൦൦ ,, ൭൦൦൦ ,, ,, ൧൦൦ ,,
൧൦,൦൦൦ ,, ൧൦,൦൦൦ ,, ,, ൧൫൦ ,,
൨൦,൦൦൦ ,, ൨൦,൦൦൦ ,, ,, ൨൦൦ ,,
൪൦,൦൦൦ ,, ൬൦,൦൦൦ ,, ,, ൩൦൦ ,,
൬൦,൦൦൦ ,, ൮൦,൦൦൦ ,, ,, ൪൦൦ ,,
൮൦,൦൦൦ ,, ൧൦,൦൦൦൦ ,, ,, ൫൦൦ ,,

പിന്നെ ഒരൊ അമ്പതിനായിരത്തിന്നും ൨൦൦ ആയ്തിന്റെ യാതൊരു അംശത്തി
ന്നും ൧൦൦ ഉറുപ്പിക കയറ്റം ഉണ്ടാകും.
5*

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1866.pdf/39&oldid=180765" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്