വിക്കിഗ്രന്ഥശാല:പുസ്തകങ്ങൾ/ശ്രീ നാരായണഗുരുവിന്റെ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Book-Icon This is a Wikisource book Bookshelves
Wikisource ]
Wikipedia ]
  This is not an encyclopedia article. For more information, see Wikisource:Books, and the introduction to Wikisource.
Download PDF ]  [ Download ODT ]  [ Download ZIM ]   [ Download EPUB ]

Open in Book Creator ]  [ Order Printed Book  ]


ശ്രീ നാരായണഗുരുവിന്റെ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ[തിരുത്തുക]

വിനായകാഷ്ടകം
ദൈവദശകം
ശ്രീവാസുദേവാഷ്ടകം
വിഷ്ണ്വഷ്ടകം
ശ്രീകൃഷ്ണദർശനം
ചിജ്ജഡചിന്തനം
മനനാതീതം
തേവാരപ്പതികങ്കൾ
ശിവപ്രസാദപഞ്ചകം
സദാശിവദർശനം
കുണ്ഡലിനിപ്പാട്ട്
ഇന്ദ്രിയവൈരാഗ്യം
പിണ്ഡനന്ദി
കോലതീരേശസ്തവം
അർദ്ധനാരീശ്വരസ്തവം
സ്വാനുഭവഗീതി
ശിവസ്തവം
ചിദംബരാഷ്ടകം
ശിവശതകം
ഒരു തമിഴ്‌ശ്ലോകം
ദേവീസ്തവം
ഭദ്രകാള്യഷ്ടകം
കാളിനാടകം
മണ്ണന്തലദേവീസ്തവം
ജനനീനവരത്നമഞ്ജരി
ദേവീപ്രണാമദേവ്യഷ്ടകം
ഗുഹാഷ്ടകം
നവമഞ്ജരി
ഷണ്മുഖസ്തോത്രം
ഷണ്മുഖദശകം
സുബ്രഹ്മണ്യകീർത്തനം
ബാഹുലേയാഷ്ടകം
ഷാണ്മാതുരസ്തവം
വിശാഖഷഷ്ടി
അദ്വൈതദീപിക
അറിവ്
ബ്രഹ്മവിദ്യാപഞ്ചകം
നിർ‌വൃതിപഞ്ചകം
ഹോമമന്ത്രം
ആത്മോപദേശശതകം
ശ്ലോകത്രയീ
ദർശനമാല
മുനിചര്യാപഞ്ചകം
ധർമ്മഃ
ജീവകാരുണ്യപഞ്ചകം
അനുകമ്പാദശകം
ആശ്രമം
ദത്താപഹാരം
സദാചാരം
അഹിംസ
ജാതിലക്ഷണം
ജാതിനിർണ്ണയം
തിരുക്കുറൾ ഭാഷ
ഒഴുവിലൊടുക്കം ഭാഷ (ശ്രീനാരായണഗുരു)
ഈശാവാസ്യോപനിഷദ് ഭാഷ
ചരമശ്ലോകങ്ങൾ
മംഗളാശംസ
ഒരു സമസ്യാപൂരണം
ചിജ്ജഡചിന്തകം
വേദാന്തസൂത്രം
ദൈവചിന്തനം 1
ദൈവചിന്തനം 2
ഗദ്യപ്രാർത്ഥന
ആത്മവിലാസം
ശ്രീ നാരായണ ഗുരു