വേദാന്തസൂത്രം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വേദാന്തസൂത്രം

രചന:ശ്രീനാരായണഗുരു
 1. അഥ യദാത്മനോ ജിജ്ഞാസുസ്തദിദം ബ്രഹ്മൈവാഹം.
 2. കിം തസ്യ ലക്ഷണമസ്യ ച കതി ഗണനയേതി.
 3. തജ്ജ്യോതിഃ.
 4. തേനേദം പ്രജ്ജ്വലിതം.
 5. തദിദം സദസദിതി.
 6. ഭൂയോ സതഃ സദസദിതി.
 7. സച്ഛബ്ദാദയോ തദഭാവശ്ചേതി.
 8. പൂർവം സദിദമനുസൃത്യ ചക്ഷുരാദയശ്ചൈകം ചേതി.
 9. ജ്ഞാതൃജ്ഞാനയോരന്യോന്യ
  വിഷയവിഷയിത്വാന്മിഥുനത്വമിതി.
 10. ഏവം ജ്ഞാനജ്ഞേയ വിഭാഗഃ.
 11. ഏകൈകം രുദ്രത്വമാസീദിതി.
 12. ബ്രഹ്മൈവാഹം തദിദം ബ്രഹ്മൈവാഹമസ്മി.
 13. അതീതാഗാമിനോരസത്ത്വം യതഃ യദേതദന്വിച്ഛത.
 14. പരിമാണം തതഃ.
 15. സദസതോരന്യോന്യകാര്യകാരണത്വാത്.
 16. അഹം മമേതി വിജ്ഞാതഃ മത്തോ നാന്യഃ.
 17. തദ്വത് തസ്മാത്.
 18. ദൃഗ്ദൃശ്യയോഃ സമാനകാലീനത്വാത്.
 19. സുഖൈകത്വാത്.
 20. വ്യാപകതയാ ദിശാമസ്തിത്വാത്.
 21. അണുമഹദവയവ താരതമ്യസ്യാഭാവാത്.
 22. അസതോƒവ്യാപകത്വാത്
 23. ആത്മാന്യത് കിഞ്ചിന്നാസ്തി.
 24. തസ്മാത് തസ്യ സത്ത്വാച്ച.
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=വേദാന്തസൂത്രം&oldid=51735" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്